DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-7/1977 str. 22     <-- 22 -->        PDF

Član 25.


Revizija šumskogospodarske osnove područja obavlja se redovito
svakih 10 godina.


Ako se u teku provedbe šumskogospodarske osnove područja ustanovi
da su se trajno i bitno izmijenile činjenice i okolnosti na kojima
se temelje njezine odredbe, šumskogospodarska organizacija mora
obaviti izvanrednu reviziju osnove na način i po postupku koji važi
za njezino donošenje.


Član 26.
Šumskogospodarska organizacija koja gospodari šumama i šumskim
zemljištima nn šumskogospodarskom području, u skladu sa ciljevima
i smjernicama šumskogospodarske osnove područja, donosi
osnove gospodarenja kojima utvrđuje vrste i obujam radova za neposredno
gospodarenje šumama i šumskim i drugim zemljištima u pojedinim
gospodarskim jedinicama (u daljem tekstu: osnova gospodarenja
gospodarskom jedinicom).


Osnova gospodarenja gospodarskom jedinicom donosi se za razdoblje
od 10 godina (I. polurazdoblje), orijentaciono za daljih 10 godina
(II. polurazdoblje) kao i za idućih 20 godina (II. gospodarsko razdoblje)
prema redoslijedu utvrđenom u šumskogospodarskoj osnovi
područja.


Na osnovi prijedloga izvršnog vijeća općine, po prethodno pribavljenom
mišljenju stručne komisije općinskog organa uprave nadležnog
za poslove šumarstva, općinska skupština utvrđuje da li je osnova
gospodarenja gospodarskom jedinicom u skladu sa šumskogospodarskom
osnovom područja. U stručnu komisiju imenuje se kao
član i jedan član stručne komisije iz stava 2. člana 24. ovog zakona.


Ako se osnova gospodarenja gospodarskom jedinicom odnosi na
d´o šumskogospodarskog područja koji se prostire na području dviju
Hi više općina, poslove iz stava 3. ovoga člaifa sporazumno obavljaju
nadležne općinske skupštine i u tu svrhu sporazumno imenuju zajedničku
stručnu komisiju.


Troškove postupka za utvrđivanje usklađenosti osnove gospodarenja
gospodarskom jedinicom sa šumskogospodarskom osnovom područja
snosi šumskogospodarska organizacija koja gospodari šumskogospodarskim
područjem.


Član 27.
Šumskogospodarska organizacija i osnovne organizacije udruženog
rada u njezinu sastavu dužne su za razdoblje od 1. siječnja do 31.
prosinca iduće godine donijeti godišnje planove gospodarenja najkasnije
do 31. prosinca tekuće godine u skladu sa šumskogospodarskom
osnovom područja odnosno s osnovama gospodarenja gospodarskim
jedinicama.
Član 28.
U samoupravnom sporazumu o osnovama razvitka osnovne organizacije
udruženog rada u sastavu šumskogospodarske organizacije
utvrđuju prioritet, dirtfamiku i način financiranja radova za šumskogospodarsko
područje kao cjelinu, uzimajući za temelj šumskogospodarsku
osnovu područja.


3. GOSPODARENJE ŠUMAMA I ŠUMSKIM ZEMLJIŠTIMA
U DRUŠTVENOM VLASNIŠTVU IZVAN ŠUMSKOGOSPODARSKOG
PODRUČJA I ONIMA NA KOJE POSTOJI PRAVO VLASNIŠTVA
Član 29.


Šumama i šumskim zemljištima u društvenom vlasništvu izvan
šumskogospodarskog područja gospodari općina, ako na osnovi zakona
tim šumama i šumskim zemljištima ne gospodare druge društveno-
političke zajednice, organizacije udruženog rada ili druge društvene
pravne osobe.