DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-7/1977 str. 21     <-- 21 -->        PDF

Član 20.


Radnici u osnovnim organizacijama udruženog rada šumskogospodarske
organizacije upravljaju šumama i šumskim zemljištima u
društvenom vlasništvu na način propisan ovim zakonom.


Član 21.


Radnici u osnovnpj organizaciji udruženog rada u sastavu šumskogospodarske
organizacije mogu donijeti odluku o izdvajanju iz
sastava organizacije pod uvjetima utvrđenim zakonom, ako je izmijenjeno
postojeće ili utvrđeno novo šumskogospodarsko područje.


Član 22.


Stručne poslove u gospodarenju šumama na pripremi rada, organizaciji
i rukovođenju izvođenja šumarskih radova i nadzoru nad
izvršenjem tih radova mogu, u pravilu, obavljati radnici sa završenim
šumarskim fakultetom.


Za obavljanje određenih specijaliziranih poslova u gospodarenju
šumama na razini šumskogospodarskog područja, šumskogospodarska
organizacija treba imati odgovarajući broj radnika s visokom stručnom
spremom — specijalista iz određenih područja.


Član 23.


Šumama i šumskim zemljištima na šumskogospodarskom području
gospodari se na temelju šumskogospodarske osnove područja.


Šumskogospodarska osnova područja mora polaziti od općekorisnih
funkcija i racionalnog korištenja proizvodnih mogućnosti šuma,
vodeći računa o općem razvoju šumskogospodarskog područja,
industriji za preradu drveta i o drugim djelatnostima te o značenju
šuma za oblikovanje kulture područja i stvaranju prirodne ravnoteže
u prostoru.


U šumskogospodarskoj osnovi područja mora biti utvrđena ekološka,
proizvodna i ekonomska podloga za biološko poboljšavanje šuma
i povećanje šumske proizvodnje.


Šumskogospodarska osnova područja mora biti ekonomski uravnotežena
za vrijeme od 20 godina, a orijentaciono za daljih 20 godina.


Član 24.


Šumskogospodarsku osnovu područja donosi šumskogospodarska
organizacija koja gospodari šumskogospodarskim područjem, a odobrava
je Izvršno vijeće Sabora na temelju prijedloga republičkog organa
uprave nadležnog za poslove šumarstva.


Republički organ iz stava 1. ovoga člana podnosi prijedlog na osnovi
mišljenja svoje stručne komisije i po pribavljenom mišljenju
općinskih skupština na području kojih se nalaze šume i šumska zemljišta
tog šumskogospodarskog područja odnosno u dijelu koji se odnosi
na šume s posebnom namjenom za vojne potrebe Jugoslavenske
narodne armije i druge potrebe općenarodne obrane, nakon pribavljenog
mišljenja Saveznog sekretarijata za narodne obranu odnosno republičkog
organa uprave nadležnog za poslove narodne obrane.


Izvršno vijeće Sabora dužno je u roku šest mjeseci od dana primitka
šumskogospodarske osnove područja donijeti rješenje kojim
daje ili uskraćuje odobrenje. Ako u tom roku ne donese rješenje,
smatrat će se da je šumskogospodarska osnova područja odobrena.


Troškove odobravanja šumskogospodarske osnove područja snosi
šumskogospodarska organizacija koja je podnosi na odobrenje.