DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-7/1977 str. 20     <-- 20 -->        PDF

proizvodima i papirom — Zagreb, Republička zajednica za znanstveni
rad i skupština zajednice općina.
Prije zaključivanja društvenog dogovora iz stava 1. ovoga člana
skupština zajednice općina pribavit će mišljenje općinskih skupština.


Clan 15.


Izvršno vijeće Sabora može pojedine šume i šumska zemljišta
izdvojiti iz šumskogospodarskog područja ako to zahtijeva opći interes.
Smatra se da postoji opći interes prema ovom zakonu:


1. ako je šuma ili šumsko zemljište potrebno radi provedbe plana
prostornog uređenja, za građenje objekata odnosno izvođenje radova
u skladu s urbanističkim uvjetima, za građenje objekata za zaštitu
od poplava ili za privođenje drugoj kulturi koja daje veću korist
društvenoj zajednici;
2. ako se izdvajanje vrši za potrebe znanstvenog rada ili nastave;
3. ako se izdvajanje vrši za potrebe Jugoslavenske narodne armije
ili općenarodne obrane.
Opći interes iz stava 1. ovoga člana utvrđuje se na način i u postupku
propisanom Zakonom o eksproprijaciji.


Član 16.


Šumama i šumskim zemljištima u društvenom vlasništvu koja su
obuhvaćena šumskogospodarskim područjem gospodari jedna šumskogospodarska
radna organizacija (u daljem tekstu: šumskogospodarska
organizacija).


Šumskogospodarsku organizaciju iz stava 1. ovoga člana osniva
skupština odnosno skupštine zajednica općina.


Sa statusne promjene šumskogospodarske organizacije (podjelu,
spajanje, pripajanje i druge promjene) potrebna je suglasnost skupštine
zajednice općina na čijem području je sjedište te organizacije.


Član 17.


Radnici imaju pravo i dužnost da dio šumskogospodarske organizacije
organiziraju kao osnovnu organizaciju udruženog rada, radi
gospodarenja i upravljanja jednom ili više gospodarskih jedinica pod
uvjetima određenim zakonom i mjerilima iz člana 18. ovoga zakona,
ako zajedno s radnicima u ostalim osnovnim organizacijama udruženog
rada u sastavu šumskogospodarske organizacije ostvaruju ukupnu
reprodukciju na jedinstvenom šumskogospodarskom području
predviđenu šumskogospodarskom osnovom područja.


Član 18.


Društvenim dogovorom sudionika iz stava 1. člana 14. ovoga zakona
pobliže će se razraditi mjerila za primjenjivanje zakonom utvrđenih
uvjeta za osnivanje osnovnih organizacija udruženog rada u
djelatnosti šumarstva.


Član 19.


Raspored šuma i šumskih zemljišta između osnovnih organizacija
udruženog rada u sastavu šumskogospodarske organizacije vrši
se po gospodarskim jedinicama i njihovoj vrijednosti na osnovi samoupravnog
sporazuma o rasporedu sredstava, prava i obveza.


Šumskogospodarskom osnovom područja utvrđuje se vrijednost
šuma i šumskih zemljišta na šumskogospodarskom području, kaou pojedinoj osnovnoj organizaciji udruženog rada u sastavu šumskogospodarske
organizacije.