DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-7/1977 str. 18     <-- 18 -->        PDF

Šumu namijenjenu za proizvodnju šumskog sjemena, znanstvena
istraživanja, nastavu i druge potrebe utvrđene posebnim propisima
proglašava republički organ uprave nadležan za poslove šumarstva,
na prijedlog zainteresiranih znanstvenih i drugih organizacija.


Član 7.


Šumu proglašava šumom s posebnom namjenom za potrebe općenarodne
obrane Izvršno vijeće Sabora, na prijedlog republičkog orglana
uprave nadležnog za poslove narodne obrane, a po pribavljenom
mišljenju republičkog organa uprave nadležnog za poslove šumarstva.


Clan 8.


Radi razlike u stanju šuma i šumskog zemljišta te u načinu i ciljevima
gospodarenja razlikuju se šume i šumska zemljišta na kontinentalnom
području od šuma i šumskih zemljišta na području krša.


II. ŠUME I ŠUMSKA ZEMLJIŠTA
NA KONTINENTALNOM PODRUČJU
1. GOSPODARENJE ŠUMAMA
Član 9.
Gospodarenje šumama obuhvaća osobito:


1. jednostavnu i proširenu biološku reprodukciju šuma;
2. iskorištavanje šuma i šumskog zemljišta, nasada i sporednih
šumskih proizvoda (plodina, ljekovitog bilja, humusa, mahovine i dr.),
vađenje pijeska, kamena i šljunka te transport šumskih proizvoda;
3. izgradnju i održavanje šumskih prometnica i drugih objekata
u svrhu gospodarenja šumama.
Pod jednostavnom biološkom reprodukcijom šuma razumijeva se:


1. priprema staništa za prirodno pomlađivanje sastojina predviđenih
za prirodnu obnovu u razdoblju za koje je donesena šumskogospodarska
osnova područja odnosno program za gospodarenje šumama;
2. popunjavanje, njega i čišćenje svih sastojina, i to u jednodobnim
sjemenjačama do 20 godina starosti odnosno kod mekih listača
i panjača do 10 godina starosti, a u raznodobnim sjemenjačama, u
sastojinama u kojima je uvedeno grupimično gospodarenje do 20 godina
starosti grupe; proređivanje sastojina do starosti trećine određene
ophodnje u njegovanim sastojinama, a u starijima ako je to
neophodno potrebno radi uzgoja;
3. pošumjavanja sječina nakon čistih sječa, novonastalih paljevina
i resurekcija degradiranih sastojina predviđenih šuinskogospodarskom
osnovom područja, osnovom gospodarenja gospodarskom jedinicom
odnosno programom za gospodarenje šumama;
4. mjere za zaštitu i čuvanje šuma;
5. izrada šumskogospodarske osnove područja, osnove gospodarenja
gospodarskom jedinicom odnosno programa za gospodarenje
šumama te njihova revizija i obnova.
Pod proširenom biološkom reprodukcijom šuma razumijeva se
rekonstrukcija i konverzija šuma panjača, makija, šikara i šibljaka,
pošumljavanje neobraslog šumskog zemljišta i podizanje plantaža
brzorastućih vrsta drveća na novim površinama.