DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-7/1977 str. 17     <-- 17 -->        PDF

Clan 4.


Šumom, prema ovom zakonu, smatra se zemljište obraslo šumskim
drvećem u obliku sastojine na površini većoj od 10 ari.


Šumom se ne smatraju odvojene skupine šumskog drveća na
površini do 10 ari, šumski rasadnici, drvoredi, ni parkovi u naseljenim
mjestima.


Šumskim zemljištem, prema ovom zakonu, smatra se zemljište
na kojem se uzgaja šuma ili koje je zbog svojih prirodnih osobino
i uvjeta gospodarenja predviđeno kao najpovoljnije za uzgajanje
šuma.


U slučaju sumnje ili spora da li se neko zemljište obraslo šumskim
drvećem smatra šumom odnosno da li se neko zemljište smatra
šumskim zemljištem odlučuje izvršno vijeće skupštine općine odnosno
izvršno vijeće skupštine zajednice općina ako se šuma ili šumsko
zemljište prostire na području više općina.


Član 5.


Prema namjeni šume mogu biti gospodarske, zaštitne i šume s
posebnom namjenom.
Gospodarske šume koriste se prvenstveno za proizvodnju drva
i drugih šumskih proizvoda.


Zaštitne šume služe prvenstveno kao zaštita zemljišta, vodnih
tokova, erozionih područja, naselja, gospodarskih i drugih objekata
i druge imovine.


Šume s posebnom namjenom jesu:


1. šume i dijelovi šuma registrirani kao objekti za proizvodnju
šumskog sjemena;
2. šume koje predstavljaju posebne rijetkosti ili ljepote ili su od
posebnog znanstvenog ili povijesnog značenja (nacionalni parkovi,
rezervati i si.);
3. šume namijenjene znanstvenim istraživanjima, nastavi, vojnim
potrebama Jugoslavenske narodne armije i drugim potrebama općenarodne
obrane te potrebama utvrđenim posebnim propisima;
4. šume namijenjene za rekreaciju.
Član 6.


Šume koje predstavljaju posebne rijetkosti ili ljepote ili su od
posebnog znanstvenog ili povijesnog značenja proglašuju se posebno
zaštićenim objektima prirode prema propisima o zaštiti prirode.


Šumu proglašava zaštitnom šumom odnosno šumom namijenjenom
za rekreaciju općinska skupština, na prijedlog zainteresiranih
organizacija udruženog rada ili drugih organizacija, ili na vlastitu inicijativu.


Ako šumom iz stava 2. ovoga člana gospodari organizacija udruženog
rada, općinska skupština dužna je prije donošenja akta o proglašenju
šume zaštitnom šumom odnosno šumom namijenjenom za
rekreaciju pribaviti suglasnost odnosne organizacije.


Ako se šuma iz stava 2. ovoga člana prostire na području dviju
ili više općina, akt o proglašenju šume zaštitnom šumom odnosno
šumom namijenjenom za rekreaciju donose odnosne općinske skupštine
sporazumno.


Šumskogospodarske organizacije dužne su uređivati i održavati
neposrednu okolinu spomenika boraca nnrodnooslobodilačkog rata,
revolucionarnih radničkih pokreta, značajnih ličnosti i grobova poginulih
boraca narodnooslobodilačkog rata podignutih u šumama odnosno
na šumskim zemljištima kojima one gospodare.