DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-7/1977 str. 16     <-- 16 -->        PDF

Na temelju člana 389. Ustava Socijalističke Republike
Hrvatske, donosim


UKAZ


o proglašenju Zakona o šumama
Proglašava se Zakon o šumama, koji je Sabor
Socijalističke Republike Hrvatske donio na sjednici
Vijeća udruženog rada 20. travnja 1977, Vijeća općina
20. travnja 1977. i Društveno-političkog vijeća 20.
travnja 1977. godine.


Broj: 468/77
Zagreb, 12. svibnja 1977.


Predsjednik
Predsjedništva SR Hrvatske
Jakov Blažević, v. r.


ZAKON O ŠUMAMA


I. OPCE ODREDBE
Član 1.


Šume i šumska zemljišta, kao dobra od općeg interesa, uživaju
posebnu zaštitu i koriste se pod uvjetima i na način koji su određeni
ovim zakonom.


Šume su specifično prirodno bogatstvo te s općekorisnim funkcijama
predstavljaju posebne prirodne i gospodarske uvjete rada.


Clan 2.


Općekorisne funkcije šuma odražavaju se osobito u zaštiti zemljišta,
prometnica i drugih objekata od erozije, bujica i poplava; u
utjecaju na vodni režim i hidroenergetski sustav; u utjecaju na plodnost
zemljišta i poljoprivrednu proizvodnju; u utjecaju na klimu; u
zaštiti i unapređivanju čovjekove okoline; u stvaranju kisika i pročišćavanju
atmosfere; u utjecaju na ljepotu krajolika, u stvaranju
povoljnih uvjeta za liječenje, oporavak, odmor i rekreaciju, za razvitak
turizma i lovstva i za općenarodnu obranu.


. Clan 3.


Gospodarenje šumama i šumskim zemljištem je djelatnost od
posebnog društvenog interesa.
Posebni društveni interes u gospodarenju šumama i šumskim
zemljištima ostvaruje se na način utvrđen ovim zakonom.