DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-7/1977 str. 120     <-- 120 -->        PDF

lega sa studija prof. dr. Ste van Bosobnog
stručnjaka, savjesnog radnika,
jan i n. dragog druga i prijatelja, koji će nam
svima ostati u najljepšem sjećanju.


Prerana smrt Vladimira Budava teško
je pogodila Šumarski fakultet u ZagreNeka
je slava i hvala Vladibu
i duboko ožalostila sve ljude koji su miru Buday!
ga poznavali. Izgubili smo izuzetno spoDr
Ivan Mikloš


Ing. ĐURO ŠOOŠ


U Križevcima je 3. VI 1977. nakon dušumarski
referent imao veliki utjecaj na
ge bolesti u 85. godini života umro najočuvanje
i podizanje šuma u tom kraju
stariji šumar ovog kraja diplomirani ingdje
je djelovao i radio. Taj posao bio je
ženjer šumarstva Šooš Đuro. vrlo težak i složen, jer je za vrijeme nje


govog službovanja bilo pet vrsti vlasniš


Rodio se 15. VII 1892. u Križevcima.


tva šuma s najvećim učešćem privatnih


Gimnaziju je pohađao u Bjelovaru i u


šuma. Svoj posao je obavljao s velikom


Zagrebu i 1913. godine upisuje se na Šu


ljubavlju, neobično savjesno i stručno,


marski Fakultet u Budimpešti. Prvi svjet


pa je sigurno njegova velika zasluga da


ski rat prekida njegov studij, te ga nas


se očuvao šumski fond do danas u tom


tavlja poslije rata na Šumarskom Fakul


kraju, a naročito fond privatnih šuma.


tetu u Zagrebu kojeg završava 1921. go


Radi tih svojih kvaliteta stekao je pri


dine i iste godine se zapošljava kao ko


znanje i ugled među šumarima.


tarski šumarski referent u kotaru Križevci.
Pored te referade vanredno d u-


Kao sin Podkalničkog kraja zaljubljen


gi niz godina predaje pred


je bio u taj krasan i pitom kraj, u njego


met »Šumarstvo« na tadašnjoj


ve šume, bregove, polja, vinograde kao


Srednjoj poljoprivrednoj školi u Križev


i u ljude u njemu. Po prirodi uvijek ve


cima, pa ga se mnogi đaci te škole rado


dar, rječit i neobično duhovit, a inače


sjećaju i spominju.


tih i skroman — dobar otac i suprug


Bio je jedan od vrlo rijetkih šumara stekao je veliki krug prijatelja i štovakoji
je svoj cijeli radni staž protelja
koji će ga se svi rado sjećati i niveo
u svom rodnom mjestu. kada ga neće zaboraviti.
Vrlo je volio i lovstvo kojim se je i aktivno
bavio, pa su njegov dom krasile Neka mu je laka njegova
mnoge i vrlo vrijedne lovačke trofeje. podkalnička gruda koju je to


liko volio!


Premda nije nikada radio u direktnoj
šumskoj operativi, ipak je kao kotarski Molnar L. dipl. ing.


ISPRAVAK 89. ČLANA ZAKONA U ŠUMAMA


U posebnom izdanju ZAKONA O ŠUMAMA SR HRVATSKE, kojeg stavlja u
promet Savez inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske, u
čl. 89. nalazi se pogriješan stavak. Molimo da se tamošnji tekst zamijeni ovim:


Clan 89.


Šumarski inspektor donosi rješenje o upravnoj mjeri kad je za
to ovlašten ovim zakonom.
Žalba protiv rješenja iz stava 1. ovoga člana ne zadržava izvršenje
rješenja.


Šumarski inspektor, protiv čijeg rješenja je izjavljena žalba,
može odgoditi izvršenje rješenja ako bi prouzrokovalo opasnost po
po ljude ili štetu koja bi se mogla teško popraviti.