DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-7/1977 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— Organizacije koje gospodare šumama i šumskim zemljištima
u društvenom vlasništvu izvan šumsko-gospodarskog područjamoraju imati vlastitu šumarsku službu prema opsegu gospodarenja
šumama ili će stručne poslove povjeriti šumsko-gospodarS´koj
organizaciji.
— Šumama i šumskim zemljištem u građanskom vlasništvu
gospodari njihov vlasnik, a općinska skupština je obavezna da
donese Program za gospodarenje ovim šumama i da nadzire provedbu
mjera za održavanje, unapređivanje i zaštitu šuma predviđenih
programom, te je ovlaštena da donese odluku o doprinosu
vlasnika šuma za financiranje izrade i provedbe programa.
— Uzgoj divljači u šumi mora se uskladiti sa zahtjevimapravilnog gospodarenja šumama.
— Redovnu doznaku stabala za sječu mogu obavljati samo
šumarski inženjeri ili šumarski tehničari osposobljeni z& ovaj
posao.
— Zabranjena je sječa stabala u mladim sastojinama i kulturama
te odsjecanje grana i njihovih dijelova, ako to nije šumsko-
gospodarskom osnovom predviđeno.
— Propisano je neposredno čuvanje šuma u društvenom vlasništvu,
potrebna stručna sprema čuvara šuma, te njegova prava
u vršenju dužnosti.
— Utvrđena je kategorija šumskih cesta, te prava i obveze
šumsko-gospodarske organizacije i drugih organizacija udruženograda, općine i građana, koje proizlaze iz korištenja šumskih cesta.
— U domeni imovinsko-pravnih odnosa utvrđena je nemogućnost
sticanja prava vlasništva na šumama i šumskom zemljištu
u društvenom vlasništvu dospjelošću, a uveden je i institut
tzv. »prava prvokupa« od strane organizacija udruženog rađa i
drugih društveno pravnih osoba u slučaju kada vlasnik šume ili
šumskog zemljišta u građanskom vlasništvu želi šumu ili šumsko
zemljište prodati, te je propisan postupak radi ostvarenja
ovoga instituta.
— Regulirana su prava šumsko-gospodarske i druge organizacije
udruženog rada za oduzela ili ograničena prava u pogledušuma i šumskog zemljišta na ustavnim načelima, kojim se osigurava
da uvjeti rada ne budu pogoršani.
— Na novini osnovama se osiguravaju sredstva za reprodukciju
šuma iz ukupnog prihoda osnovnih organizacija udruženograda, vodeći računa o potrebama utvrđenim šumsko-gospodarskom
osnovom područja i udruživanjem ovih sredstava za potrebejednostavne reprodukcije šuma na čitavom šumsko-gospodarskompodručju.
— Predviđeno je da se dio dohotka, koji predstavlja rezultat
rada u izuzetno povoljnim prirodnim uvjetima ili izuzetnih pogodnosti
na tržištu ili drugih izuzetnih pogodnosti u stjecanjudohotka utvrđuje i koristi na način propisan posebnim zakonom.