DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-7/1977 str. 111     <-- 111 -->        PDF

U knjizi se nalazi i 86 slika (fotografija,
grafikona i karata). Na kraju knjige
autor navodi iscrpnu literaturu s kojom
se služio prilikom pisanja ovog udžbenika
te potrebne registre koji omogućavaju
lakše snalaženje u knjizi.


Smatramo da je prof, dr Vitomir Stefanović
izdavanjem ove knjige obogatio
našu šumarsku literaturu jednim vrijed-


MALI BOTANIČKI RJEČNIK TALIJANSKO-
SRPSKOHRVATSKI


Institut za jadranske kulture u Splitu,
još 1974. god., izdao je tehnikom ciklostila
naslovno navedeni rječnik. Rječnik
je »sredio« D. Jedlowski »u želji,
da se olakša praćenje stručne literature
na talijanskom jeziku, posebno
one koja obrađuje karakteristike biljnih
vrsta«, kako stoji u Uvodu ovog Rječnika.
U Rječniku se nalaze uglavnom riječi,
nastavlja autor, »koje se najčešće
susreću u morfološkim opisima stabljike,
kore, lista, pupa, svjetla, ploda, sjemena
i žilja«.


Ovaj Rječnik sadrži 690 riječi, a nešto
manje morfoloških karakteristika. Morfoloških
karakteristika manje, jer za pojedine
karakteristike postoje i po dvije
riječi kao npr. za kvrgu ili čvor (bernaccolo
i bitorzolo), za zrakastu nervaturu
(peltata ili peltinervia), peludno zrnce
(granello di polline i granuli pollinici),
puzavo, prizemno stablo (fusto procombente
i fusto prostrato), itd. Oblici listova,
presjeci kroz cvijet te cvasti uz
odgovarajuće nazive u talijanskom jeziku
prikazani su na dvije strane crteža,
što je svakako vrijedan prilog Rječniku.


nim udžbenikom i time olakšao studentima
šumarstva savladavanje jednog za
šumarstvo vrlo važnog predmeta — FITOCENOLOGIJA,
a operativi pružio mogućnost
da se posluže knjigom kao priručnikom
prilikom izvođenja bioloških
radova na terenu pa mu i ovom prilikom
čestitamo i želimo dalji uspjeh u radu.


Dr Đuro Rauš


U ovom Rječniku nalaze se i pojmovi


— riječi, kojih nema u drugim talijansk-
hrvatskim rječnicima (npr. ni u opsežnom
Talijansko-hrvatskom rječniku I.
Androvića, a u kojem se nalazi i »Dodatak
« Dra V. Esiha). Takovi su npr. deciduo
— listopadan, dispermo — s dvije
sjemenke, pianta frugale — biljka neizbirljiva
na tlo, pianta pietrosa ili petri-
cola — biljka kamenitih terena, itd.
Za naslovnu unutarnju stranicu autor
je reproducirao iednu stranicu iz knjige
»DISCORI di PIETRO ANDREA MATTHIOLI...
«, izdanoj u Veneciji 1671.
god., koju je autor pronašao u Franjevačkom
samostanu u Karlobagu. Ta knjiga
(928 stranica formata 21 x 31,5 cm)
sadrži, kako informira autor, načine liječenja
raznih bolesti čovjeka, ali i opise
otrova te raznih kopnenih i vodenih
životinja. Posebno poglavlje, veći dio
knjige, odnosi se na opise biljnih vrsta
s naznakama ljekovitih svojstava. Tekst
je dopunjen odličnim slikama — crtežima,
što svjedoči i otisak u ovom Rječniku
grančica s češerima alepskog i primorskog
bora (po Matthioli-ju »pino
maritimo« i un´i altro pino maritimo).*


* Rječnik se nalazi i u knjižnici SITSDH u Zagrebu.
STRANA STRUČNA LITERATURA
iz područja šumarske entomologije, zaštite šuma, fitofarmacije i zaštite drva (1)


GEILER HEINZ, BELLMANN CHRISTA:
Aktivität und Dispersionen der Carabiden
in Fichtenforsten Tharandter Waldes
(Coleoptera, Carabidae). »Faunist.
Ann. Staatl. Mus. Tierl.«, Dresden, 1974,
No 1, pp. 1-71, (njem. rez: engl., rus.)
Bibl. 41.


O aktivnosti i rasprostranjenju Carabida
u smrekovim šumama Tharandta.


Istraživanja su izvršena na 9 pokusnih
površina godine 1964. i 1965. Insekti su
sakupljeni u lovke s fiksatorom. Sakupljeno
je 87 vrsta, od čega je dominiralo
samo 8 vrsta. Eudominant Carabus
ŠUMARSKI LIST 5-7/1977 str. 112     <-- 112 -->        PDF

bio je najaktivniji i najrasprostranjeniji.
Među dominante spadaju Nothiopilus
bigutatus i Agnom assimile. Ove dvije
vrste su stenotipi, dok su ostale jvrste
eurotipne. Od 8 vrsta 5 su »proljetne«,
ostale »jesenske«. Aktivnost i disperzija
imaga odvija se prvenstveno kod visoke
relativne vlage pograničnog horizonta između
tla i atmosfere. Šumske vrste preferiraju
tamna mjesta s obiljem zračne
vlage, a izbjegavaju svijetla i suha mjesta.
Usporedba broja i sastava vrsta pokazuje,
da je broj vrsta i slijed dominacije
podjednak.


DEBACH PAUL: Biological control by
natural enemies, Cambridge, Univ. Press,
1974., pp, 323, Bibl. 9 str. (engl.).


Biološka kontrola pomoću prirodnih
neprijatelja.


Knjiga je prvenstveno posvećena razvoju
biološke metode borbe s poljoprivrednim
štetnicima i sadrži slijedeća poglavlja:
razvoj štetnika kao rezultat nepravilne
upotrebe kemijskih sredstava;
štetnici i njihovi prirodni neprijatelji;
ekologija biološke metode borbe; raniji
prirodoslovci i njihovi eksperimenti u
biološkoj borbi; prvi (pokusi introdukcije
prirodnih neprijatelja; uloga naučnih
istraživanja u mikrobiološkoj borbi; uloga
korisnih insekata kod naseljavanja
u širokim razmjerima; rješenje dileme
upotrebe pesticida; raznolikosti biološke
metode borbe. Jednim od najvažnijih zadataka
autor smatra introdukciju
prirodnih neprijatelja štetni
k a u areale štetnika, gdje prirodnih
neprijatelja nema.


ARZONE ALESSANDRA: La tingide del
platano in Piemonte: ciclo biologica e
diffusione. »Monti e boschi«, 1975., No 3,
pp. 19-27, (talij; rez: engl.), Bibl. 14.


Stjenica Corythuca ciliata (štetnik platana)
u Piemontu: biologija i rasprostranjenje.


Ovaj štetnik, koji je uvezen iz Amerike
naglo se proširio u Italiji i predstavlja
ozbiljnu opasnost za platane. U
Torinu je uništio aleje platana na dužini
od 100 km. Budući da platane prema ovom
štetniku nisu prirodno otporne, a
dosad provedene mjere suzbijanja nisu
dale zadovoljavajuće irezultate, ukazala
se potreba, da se više pažnje posveti
proučavanju entomopatogenih mikroorganizama
izoliranih u domovini ovog
štetnika, koji bi se s uspjehom mogli
primjeniti u Italiji. Ovaj štetnik zaslu


žuje pažnju, jer je i u našoj zemlji
registrirana njegova pojava.


VERŽINSKIJ B. N. V.: Dinamika čislenosti
i fenologija piliščikov (Hymenoptera
Symphyta) listveničnoj konsorcii.
»Ritmi prirodi«, 1975, No 2, pp. 67-69,
Bibl. 44.


Dinamika populacije i fenologija osa


pilarica (Hymenoptera, Symphyta)


ariševih cenoza.


Na području srednje Azije masovne pojave
ariševih osa pilarica zabilježene su
prvi puta 1918. godine. Javljaju se u antropogenim
cenozama i uglavnom pod
kraj svakog desetljeća. Od 1907. godine
sa koncem desetljeća poklapa se i aktivnost
sunca (pojava erupcija i sunčanih
pjega). Najveći porast gustoće populacije
osa pilarica počinje u drugoj polovici
ovog stoljeća, 1957. godine ustanovljen je
stoljetni maksimum pojave sunčevih pjega.
Širenje područja na kojima dolazi do
katastrofalne defolijacije šumskog drveća
povezano je s dva faktora: povećanjem
aktivnosti sunca i antropogenim
pritiskom na prirodne sisteme. Na kraju
članka prikazan je biološki ritam ariševih
osa pilarica i sastavljene su fenološke
tablice za određivanje vremena eklozrje
imaga, ličinaka i vrijeme kukuljenja
7 vrsta osa pilarica.


COVASSI MARCO, BRINAZZI ANDREA:
Note corologiche e morfologiche sulla
Cinaria cedri Mim. in Italia (Homoptera,
Aphidoidea, Lachnidae). »Redia«, 1974,
No, 55, pp. 330-341, (tal., rez: engl.).


Horološke i morfološke bilješke o Cinera
cedri u Italiji.


1973. i 1974. godine u nekim područjima,
počev od nizine rijeke Po do Sicilije,
zapažena je masovna pojava C. cedri, koja
živi na kori cedra. Ispočetka je C. cedri
bila poznata kao štetnik Cedrus libani u
Maroku i Cedrus atlantica u Turskoj. Danas
se ovaj štetnik rasprostire u južnoj
Francuskoj i Italiji. U Italiji se u većoj
mjeri susreće samo na afričkim cedrovima,
ali je kasnije utvrđeno da napadaCedrus deodara. U članku su na pregledno
j karti Italije ucrtani lokaliteti na kojima
se ovaj štetnik pojavio 1973. i 1974.
godine. Prikazani su biometrički podaci
primjeraka viviparnih beskrilnih i krilatih
ženki, kao i ključ za determinaciju.
Naročita je pažnja posvećena razlikovanju
ove vrste od Cedrobium laportei,
koja također napada cedar, a u Italiji je
jako raširena.
ŠUMARSKI LIST 5-7/1977 str. 113     <-- 113 -->        PDF

HURPIN B., ROBERT P. H.: Etude de
quelques caracteres de 1´ infection et de
la specifite de la lethargie des lärves de
Melolonatha melolonatha (Col. Scarabeidae).
»Entomophaga, 1975, No 3, pp. 249-
259, (franc., rez: engl.), Bibl. 6.


Proučavanje nekih osebina infekcije i
specifičnosti »letargije« Učinaka običnog
hrušta


Autori su proučavali oboljenje različitih
ličinaka hrušta, opisano 1967. godine
pod imenom »letargija«. Uzročnik oboljenja
ne pripada ni jednoj vrsti poznatih
mikroorganizama. Kod eksperimentalne
zaraze intracelularno ili injekcijom
u prednje crijevo, oboljelo je 80°/» ličinaka,
a kod infekcije hranom do 4%.
Znakovi oboljenja pojavili su se mjesec
dana nakon infekcije ,kod temperature
od 24°C kod nekih individua znakovi bolesti
manifestirali su se tek nakon 4 mjeseca.
Bolest ne sprečava ´metamorfozu.
Uzročnik bolesti u mrtvim insektima ostaje
virulentan oko godinu dana kod temperature
od 8°C, a kod temperature od
18°C više od 5 godina. Na »letargiju« su
imuni različiti leptiri i krumpirova zlatica.
Osjetljivi su Oryctes sp. Phyllongatus
sp., ali samo kod intracelularne i intraezofagealne
infekcije. Direktnih učinaka
na preživjela imaga ili na buduće
generacije hrušta nije bilo. Običnom
hruštu srodna vrsta Ämphimallon solstitialis
pokazivao je nakon zaraze slične
simptome. Na ličinke Cetonia aurata uzročnik
nije djelovao.


WATTSON WILLIAM J., ADDY NORTON
D.: Phytophagous insects as regulators
of forest primary production. »Science«,
1975, No 4214, pp. 515-522, (engl.), Bibl. 89.


Fitofagni insekti kao regulatori primarne
šumske proizvodnje.


Insekti-štetnici djeluju slično kibernetičkim
regulatorima primarne produkcije
u prirodnim ekosistemima tj. oni omogućuju
stalan i optimalan tok biljne
produkcije u prirodnim ekosistemima na
određenom staništu kroz dugi vremenski
period. Kao što vidimo, njihovo je djelovanje
obrnuto proporcionalno snazi i
produktivnosti ekosistema, nastalim kao
poslijedica dugotrajne evolucije biljnih
zajednica i njihovih konzumenata. Poboljšanje
kvalitete hrane i smanjenje otpornosti
biljke klimatskim uvjetima, niskom
plodnošću i nedostatkom nekih
hranjivih tvari, što uzrokuje da do ma


sovne pojave štetnika dolazi obično u
onim sastojinama i kulturama, koje su
uzrasle na siromašnim i vlagom slabo opskrbljenim
tlima. Do masovne pojave
štetnika može doći i zbog zagađivanja okoliša,
suše ili suviška vlage.


HOY MARJORIE A.: Forest and laboratory
evaluations of hybridized Apanteles
melanoscelus (Hym. Braconidae), parasitoid
of Porteria dispar (Lep., Lymantridae).
»Entomophaga«, No 3„ pp. 261-268,
(engl., rez: franc.) Bibl. 18.


Procjena vrijednosti hibrida Apanteles
melanoscelus u laboratoriju i u šumi.


Vršena je komparacija individua A.
melanoscelus dobivenih hibridizacijom te
vrste iz Francuske, Jugoslavije i države
Conectitut (USA) s parazitima prirodne
populacije. Utvrđeno je, da je brzina razvoja
potomstva uzetog iz prirode bila
znatno veća, nego kod hibridnih individua.
Fekunditet ženki uzetih iz prirode
u odnosu na ženke dobivene križanjem
svih 3 linija bio je dvostruko manji u
laboratorijskoj populaciji. Osim toga prirodna
se populacija odlikovala velikim
brojem ženki. Istraživanja u prirodi pokazala
su, da je na mjestima gdje su
pušteni hibridi ovog parazita postota k
zaraženosti gubara bio veći,
što govori o svrsishodnosti unošenja parazita
za suzbijanje lokalnih žarišta, ali
ne dokazuje svrsishodnost opisane hibridizacije
za praktičnu primjenu u većim
razmjerima.


BASSUS WILFRIED, KOST FRITZ, ZICKERMANN
RALPH: Zum Auftreten von
Knospen und Triebminierern an Pappel.
»Arch. Phytopathol. und Pflanzenschutz«,
1975., No 6, pp. 421-434, (njem. rez: rus.,
engl.).


O štetnicima minerima izbojaka i pupova
topole.


Rezultati proučavanja biologije i ekologije
3 vrste Gypsonoma: G. aceriana, G.
opressana, G. sociana, koje u DDR napadaju
topolu, uglavnom u ravničarskim
krajevima, pokazuju da miniranje lišća
uzrokovano ovim insektima nema gospodarskog
značaja, ali miniranje izbojaka
i pupova (osobito vršnih) negativno djeluje
na razvoj mladih stabalaca. Smanjuje
se prirast topola, produkcija drvne
mase i dolazi do pojave mnogovrhosti.
Gypsonoma sp. napadaju i do 100% mladih
topola, te smanjuju njihov prirast
za 15-25%). Najčešće su napadnute balza
ŠUMARSKI LIST 5-7/1977 str. 114     <-- 114 -->        PDF

maste topole na kojima ovi štetnici deformiraju
do 30°/o krošanja. Provedena
istraživanja pokazala su, da su u borbi
protiv ovih štetnika najpouzdanije profilaktičke
mjere kao što je tretiranje stabala
insekticidima u rano proljeće u vrijeme
migracije gusjenica u krošnju.


ILIEVA SVETLA: Disparin-biologično zaščitno
v gorskoto stopanstvo. »Gorsko,
stop.«, 1975, No 11, pp. 26-30, (bug.)


Disparin biološki insekticid za zaštitu


šuma.


Posljedjih godina u Bugarskoj je započeta
proizvodnja preparata Disparin,
na bazi bakterija Bacillus thuringiensis.
Preparat se proizvodi u obliku
prašiva svjetlo žute boje, sa titrom 25
do 30 x 1Ö9 spora. U laboratoriju uzrokuju
60-90°/o mortalitet gusjenica gubara.
U prirodnim uslovima kod tretiranja šuma
avionima 1-4 kg/ha daje dobre rezultate
u suzbijanju suznika (93-99°/o), a nedovoljne
za gubare (10-63nadalje opisan mehanizam djelovanja
bakterijskih entomopatogenih preparata,
njihova specifičnost i utjecaj vremenskih
prilika za njihov učinak.


ŠČERBAKOV L. N.: Rol hermesov v oslablenii
podrosta pri postepenih rubkah
v Leningradskoj oblasti. »Nauka«, 1975,
(rus.), pp. 178-180, Bibl. 7.


Uloga Chermes sp. u slabljenju podmatka
smreke kod postupnih sječa u Lenjingradskoj
oblasti.


Na smrekovom podmlatku dolaze Sacchipantes
abietis, S. viridis i Adelges tardus.
Kod postupne sječe smreke u cilju
prirodne obnove sastojina pod zastorom
krošanja starih stabala, promjena svjetlosnog
režima utječe na razvoj podmlatka
i Chermes vrste. Povećanjem količine
svijetla povećava se visinski prirast
podmlatka za 18-20°/o, ali dolazi i do povećanja
oštećenja biljčica od Chermes
vrsta za 3-H´%>. Žarišta napada ostaju
dugo lokalizirana na tim progalama. Chermes
vrste su heliofilne, te najjače napadaju
pojedinačne dobro osvijetljene
biljke. Na čistinama zaraženost podmlatka
smreke sa S. abietis iznosila je 81*/o,
a unutar sastojine na udaljenosti 8 m od
ruba 17°/o, a na 15 m 2°/o. Broj napadnutih
biljaka povećava se s njihovom visinom.
Oštećene biljke imaju iskrivljene
izbojke, poprimaju grmoliki izgled, zaostaju
u rastu i fiziološki slabe. Dužina


iglica smreke napadnute od S. abietis iznosi
samo 39°/o u odnosu na zdrave biljke,
a sadržaj klorofila smanjen je na
33,5°/o. Dapače, čak i sječa slabog intenziteta
dovodi do povećanja napada ovog
štetnika na podmladak. Kod napadnutih
biljaka znatno je smanjena fiziološka aktivnost,
dolazi do morfološke promjene
asimilacionog aparata i smanjena prirasta.


PROKUPENKO N. I., MENZENCEV A.
I.: Vlijanie rižinih lesnih muravjev na
čislenost zelenoj dubovoj listovretki. »Lesovod.
i agromel.« Vip. 44, 1976, pp. 43-49,
(rus.).


Utjecaj crvenih šumskih mrava na gustoću
populacije hrastova savijača.


Proučavanjem ishrane crvenog šumskog
mrava u žarištima hrastova savijača
(Tortrix viridana) u Hrvatskoj oblasti
ustanovljeno je da su 1974. godine kod
24 mravinjaka po hektaru, mravi uništili
9%> gusjenica hrastova savijača. U
mravinjacima nisu pronađene gusjenice
savijača I stadija, dok je gusjenica II-III
stadija bilo 50»/o, IV-V. 87«/», a kukuljica
do 8°/o. Na aktivnost mravi nepovoljno
su djelovale kiše i niske temperature.
Ako se isključe ti faktori mrav i mogu
uništiti do 14 %> populacije
hrastova savijača. Za regulaciju
brojnosti hrastova savijača u gospodarskom
smislu na 1 ha treba biti 31
mravinjak kod slabog intenziteta napada
(3.000 gusjenica po stablu), 63 mravinjaka
po ha kod srednjeg intenziteta napada
(6.000 gusjenica po stablu) i kod
jakog intenziteta napada (9.000 gusjenica
po stablu) 95 mravinjaka po hektaru. U
literaturi preporučen broj mravinjaka po
hektaru (5-10) nije u stanju uništiti žarišta
hrastova savijača. Zajedno s drugim
biotičkim faktorima (ptice, paraziti,
bolesti i dr.) mravi mogu biti od velike
koristi.


PISARSKI BOHDAN: Mrowki-Formicoidea.
»Kat. fauni Pol. No 1, 1975., (polj.).


Mravi — Formicidae


Usporedo s razvojem ekoloških istraživanja
i mirmekološka istraživanja doživljavaju
svoj procvat, a osobito s proučavanjem
ekosistema u kojima mravi
dominiraju. Dok u poljoprivrednoj proizvodnji
mrav i predstavljaju ozbiljan
problem, dotle su oni u zaštiti šu
ŠUMARSKI LIST 5-7/1977 str. 115     <-- 115 -->        PDF

ma od velike koristi. Mirmekološka
istraživanja, osim toga omogućuju
proučavanje takovih pojava koje se javljaju
kod socijalnih kukaca, kao što su:
izmjena informacija, organizacija i funkcioniranje
zajednica i njihova evolucija.
Ovaj rad je posvećen inventarizaciji mirmekološke
faune Poljske i sadrži pregledne
tabele vrsta mravi i njihovo rasprostranjenje.


NIELSON B. OVERGRAD: The species
composition and community structure of
the beach canopy fauna in Denmark.
»Vid. medd. De. naturhist. foren.«, 1975,
No 138, pp. 137-170., (engl.), Bibl. 36.


Vrste i struktura zajednice beskičmenjaka
koji žive u krošnjama bukovih šuma
Danske.


U čistim 90 godišnjim bukovim sastojinama
Danske od svih beskičmenjaka
dolazi 70-8O%> insekata: kornjaša do 50%,
pauka oko 20%. Od ukupno prisutnih 250
vrsta 10-15 vrsta čini 85-90% svih individua
insekata. Pipe: Rhynchaenus fagi i
Phyllobius argenteus zastupane su u odnosu
na sve beskičmenjake sa 40%. 60-
65% svih člankonožaca su fitofagi, 20-
25% predatori, l-5%> — saprofagi i oko
5% polifagi. Blizu 55-60% svih vrsta su
postojani stanovnici bukovih šuma, 15-
20% vezano je uz bukovu šumu povremeno
zbog hrane, skloništa i td., a 20-
25% dolazi u šumu slučajno. Manje od
5% svih vrsta insekata su monofagi bukve.
Najviše predatora ima koncem maia.
Sličnost faune insekata koji žive na ušću
bukve u svim bukovim šumama Danske
vrlo je velika.


ZWÖLFER H. Investigations on Sphenoptera
(Chilostecata) jugoslavica Obenb.
(Col., Buprestidae), a possible biocontrol
agent of the Weed Ccntaurea diffusa
Lam. (Compositae) in Canada. »Z. angew.
Entomol.«, 1976, No 2, pp. 170-190, (engl.,
rez: njem.) Bibl. 6.


Proučavanje Sphenoptera (Chüostetha)
jugoslavica kao potencijalnog fitofaga za
borbu s korovom Centaurea diffusa u
Kanadi


Euroazijski korov C. diffusa pronađen
je početkom ovog stoljeća u sjevernoj
Americi i dosad se proširilo na 26.000 ha
na jugu Britanske Kolumbije i Kanade.
Šezdesetih godina u istočnoj Evropi, na
korijenju ovog korova pronađene su gale,
koje uzrokuje zlatica C. Jugoslav i-


c a. Između više od 100 vrsta Chilostetha,
ni jedna vrsta nije poznata kao štetnik.
Zlaticu C. jugoslavica posebno su
sabirali u Bugarskoj, Rumunjskoj i Tursko]´.
U prirodi je nađena isključivo na


C. diffusa i C. jurineafolia, dok na drugim
biljkama roda Carduceae nije pronađena.
Rozete s galama zlatice sakupljane
su u maju, rjeđe u septembru. Insekti
dobiveni u laboratoriju uzaaiani su
na temperaturi od 23-28»C i na 60-80% relativne
vlage zraka s fotoperiodom od 16
sati. Ličinke srednjeg stadija prezimljuju
u galama na korijenu. Kukulje se u
maju — junu. Ovog korisnog kukca napadaju
Braconidae, Chalcididae, nematode
i gljive. U Evropi je korisnost C. jugoslavica
teško odrediti, ali se predpostavlja,
da će korist od njezine introdukcije
u nova područja biti velika. U pokusima
s prisilnom ishranom kornjašima
je na raspolaganju stavljeno 47 biljnih
vrsta, ali su se oni hranili samo s nekoliko
vrsta Centaurea sp. i Onopordum
sp. U pokusima je proučavana oogeneza
i odlaganje jaja. Krug biljaka hranite!iki
ove zlatice ograničen je samo na C. diffusa
i nekoliko njoj srodnih vrsta, te se
zbog toga preporuča njezina introdukcija
u Kanadu kao potencijalnog fitofaga
za borbu s korovom C. diffusa.
HRAMCOV N. N.: Sistema zaščiti lesa v
SSSR-u »T. Z.«, Moskva, 1975, pp. 158-162,
(rus.).


Sistem zaštite šuma u SSSR-u


Žarišta štetnika i bolesti
šuma utvrđuju se pomoću a-
v i o n a i opažanja sa zemlje. Provode
se specijalna šumsko patološka istraživanja
i šumsko patološka kontrola. Najveća
pažnja posvećuje se profilaktičkim
mjerama i poštivanju sanitarnih pravila.
U borbi sa šumskim štetnicima prvenstveno
se primjenjuje malovolumno prskanje
šuma kontaktnim insekticidima. U
novije vrijeme mnogo se upotrebljavaju
biološke metode borbe; u pokusima i
operativnom suzbijanju upotrebljavaju
se bakterijski i virusni preparati, te ostali
entomopatogeni organizmi i entomofagi.
Mnogo se truda ulaže na usavršavanje
aparata i metoda aplikacije pomoću
aviona i terestričkih aparata.


HUBIK PAVEL: Hüsenice nektorych Lepidopter
ako potencialni škodeovia introdukovanych
lesnych drevin. »Entomol.
probi.«, 1975, pp. 151-210, (slovački; rez:
rus., njem.).


329