DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1977 str. 97     <-- 97 -->        PDF

Međutim, POJEDINCI i dalje povećavaju broj koza na račun šuma
i šumske vegetacije, kao i na račun opće društvenih interesa i to upravo
u času kad Skupština SFR Jugoslavije proglašuje 1977. godinu za GODINU
ZAŠTITE I UNAPREĐIVANJA ČOVJEKOVE ŽIVOTNE I RADNE SREDINE.
A sve u cilju uspješnije zaštite i unapređivanja čovjekove životne
i radine sredine, angažiranja svih snaga u udruženom radu u društvu u cjelini
na očuvan ju prirodnih radom stvorenih vrijednosti kao bitnog elementa
za zdrav, siguran i stvaralački život čovjeka i Ukupan razvoj naše
socijalističke samoupravne zajednice!«


ZAPISNIK


2. sjednice Upravnog odbora održane 15. III 1977. g. u Zagrebu,
u prostorijama Šumarskog doma.
Prisutni:


Dr M. Androić, ing. N. Antonović, dr S. Bađun, ing. B. Cop, ing. N. Goger,
ing. E. Kalajdžić, ing. D. Kiš, dr N. Komlenović, mr Đuro Kovačić, ing. T.
Krnjak, mr S. Matić, ing. I. Milinović, ing. O. Piškorić, dr Z. Potočić, dr B.
Prpić, ing. R. Štraser, ing. S. Vanjković, ing. V. Živković i ing. R. Antoljak.
i ing. R. Antoljak.


Dnevni red:


1. Otvorenje sjednice
2. Godina zaštite čovjekove okoline i sadržaj rada Saveza u 1977 —1979. g.
3. Denacionalizacija Šumarskog doma
4. Izvještaj tajnika, urednika Šum. lista i dr.
5. Zaključni račun za 1976. g. i Financijski plan prihoda-rashoda za 1977. g.
6. Razno
ad 1
ad 2


— Sjednicu je otvorio predsjednik prof, Skupština SFRJ proglasila je 1977. g.
dr. B. Prpić. Obzirom na važnost dnevGODINOM
ZAŠTITE I UNAPREĐIVANJA
nog reda sjednica je proširena s istakČOVJEKOVE
ŽIVOTNE I RADNE SREnutim
stručnim i društvenim radnicima: DINE i svojom odlukom od 4. II. o. g.
prof. dr. M. Androićem, prof. dr. S. Ba-(SI. list br. 7/77) osnovala SAVJET GOđunom,
ing. B. Čopom, ing. N. Goge-DINE kao društveno tijelo za ostvariva


rom, ing. D. Kišom, ing. T. Krnjakom, nje suradnje organizacija udruženog ra


kao i članovima Nadzornog odbora Sada.
Osnovani Savjet dužan je: izraditi


veza: prof. dr. Z. Potočićem i ing. S. program aktivnosti, utvrditi konkretne


Vanjkovićem.
zadatke i trajne akcije, poticati i davatiPrije prelaska na dnevni red predpomoć
svima, angažiranim institucijama,
pridonijeti poboljšanju osnovnih elemesjednik
je komemorirao iznenadnu smrt


nata čovjekove i radne sredine, poticati


nekolicine istaknutih šumarskih i drvar


štampu, RTV i druge oblike informira


skih stručnjaka. Šutnjom i ustajanjem


nja u razvijanju najšire društvene akcije


odana je posmrtna počast: ing. Zvoni


ustanoviti dodjeljivanje povelje i prizna


miru Percu, ing. Vladimiru Res-Koretiću,


nja za postignute uspjehe u području za


ing. Milanu Ciglaru (Ljubljana), ing. Šimi


štite.


Sliškoviću i ecc. Zvonko Karoviću.


207