DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1977 str. 92     <-- 92 -->        PDF

De La Torre, M.: STUDIJA O DISKOMICETIMA.
NEKE NOVE ILI INTERESANTNE
VRSTE ZA ŠPANJOLSKU
FLORU.


Autor opisuje 10 vrsta diskorniceta, od
kojih izgleda da je 6 novih za španjolsku
floru: Ascobolus albidus, Lasiobolus ruber,
Cheilymenia coprianaria, Ch. insignis,
Ch. vitellina i Triehophaea hemisphaerioides.
Jedna je nova za poluotočnu
Španjolsku: Ascobolus pezizoides, i
tri nove za kastiljansku pokrajinu: Cheilymenia
stereorea, Lasiobolus papillatus
i Ascobolus immersus.


Arias de Revna, L.: GODIŠNJI
CIKLUS TERITORIJALNOSTI CRVENE
JAREBICE (ALECTORIS RUFA) U DO
NJANI (PTICE: PHASIANIDAE).


Proučavana je teritorijalnost crvene jarebice
u biološkom rezervatu Donjana
(jugozapadna Španjolska, gdje postoje
prirodni biotopi, uglavnom vlažni travnjaci
i guštare, koje tvori grm Halimium.


Palači os, F.: EKOLOŠKA STUDIJA O
VELIKOM SVISCU (ELIOMYS QUERCINUS
LUSITANICUS (REUVENS) 1890 U
BIOLOŠKOM REZERVATU DONIANA.


To je prva ekološka studija o velikom
sviscu, u kojoj se iznose rezultati o ishrani,
prirodnim neprijateljima, gustoći
populacije s obzirom na biotope i nidifikaciji.


Tempi a do, J.: PRIRODNA REGULACIJA
POPULACIJA EUPHYDRYAS
AURINIA ROTT. (LEP., NYMPHALIDAE).


Autor je proučavao biološki ciklus i
fluktuacije populacije Euphydryas aurinia
u San Lorenzo de El Escorial (Madrid).
Glavni limitirajući faktor populacija
navedene vrste na proučavanom
području je količina hrane koja stoji na


BOLETIN DE LA ESTACIÖN CENTRAL
DE ECOLOGIA, br. 8. Madrid, 1975.


donosi:


Cifuentes, P.. Pintado, N. J.:
TROŠKOVI PARKOVA I VRTOVA.


Zbog sve veće važnosti parkova potrebno
je voditi računa o svim bitnim činiocima
u studijama i projektima koji se


raspolaganju gusjenicama na početku
proljeća. Biljka kojom se ova vrsta hrani
je Lonicera hispanica Boiss.


Dafauce, C: SELEKTIVNO TRETIRANJE
MALE TOPOLINE STAKLOKRIL
KE PARANTHRENE TABANIFORMIS
ROTT. (LEPIDOPTERA).


Svrha je istraživanja bila da se pronađe
takva metoda suzbijanja, koja bi
spriječila staklokrilku da načini štetu,
jednostavnom i brzom aplikacijom uz
stanovitu ekološku selektivnost zbog lokalizacije
tretiranja. Laboratorijski se
eksperiment sastojao prvenstveno u ispitivanju
šest raznih insekticida, da bi se
pronašao onaj koji ima najbolje preventivno
djelovanje, tj. onaj koji uzrokuje
najveći mortalitet tek izleženih larvi. To
je bio Fenthion, koji je upotrebljen u
koncentraciji od 0,5% aktivne supstance
u vodenoj emulziji. S ovim je insekticidom
postignut 99%-tni mortalitet larvi
kroz tri tjedna od aplikacije ako je insekticidu
dodano 1% gumiarabike. U pokusima
kurativnog tipa tretiranje istim
preparatom uzrokovalo je 100%-tni mortalitet
u aplikacijama do dva tjedna nakon
eklozije larvi. Pokusi u topolicama
potvrdili su ove rezultate. Tretiranje stabala
Fenthionom u 0,5%-tnoj koncentraciji
aktivne tvari uz dodatak od 1% gumiarabike
(do visine ne manje od 2 m)
obavljeno je u pet repeticija s intervalima
od tri do četiri tjedna i u tri repeticije
s intervalima od šest do sedam
tjedana. U oba je slučaja mortalitet odraslih
oblika i larava iznosio oko 99%,
ne uzimajući u obzir prirodni mortalitet.
Preporučuju se tri aplikacije s intervalima
od oko pet tjedana, a prva aplikacija
treba da bude u drugoj polovici mjeseca
maja. Ukupni troškovi suzbijanja iznose
11 peseta (cea 3,5 din) po stablu.


I. Mikloš
na te parkove odnose, u prvom se dijelu
članka ukratko prikazuje upotreba autoktonih
biljaka sa ekonomskog aspekta. U
drugom se daju podaci o distribuciji troškova
za osnivanje i održavanje tih prostora.


Ar men gol, J., Estrada, N., Gui-
s e t, A. Margalef, R., Planas, D.,
Toj a, J., Vale spinös, F.: LIMNOLOŠKA
OPAŽANJA U LAGUNAMA MANČE.