DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1977 str. 91     <-- 91 -->        PDF

CENTRALBLATT FÜR DAS GESAMTE


FORSTWESEN 1975.


Br. 1


Schmutzenhofer, H.: Pridolazak
štetnih osa listarica u šumama Austrije.


1. dio: Acantholyda erythrocephala L. (nastavak
iz Vol. 91, br. 4, str. 1974.).
H a v r a n e k, W. Opskrba vodom i prirast
sadnica smreke kod presadnje u razno
godišnje doba.
Sloboda , B.: Bonitiranje sastojina primjenom
apsolutnih stanišnih indeksa.


St er b a, H.: Teorija stanišne temeljnice
Assmann-a, upoređena s »Pravilom o
konkuretnosti i obrastu« Kira, Ando-a i
Tadaki-a.


Br. 2


Aksoy, H. i Mayer, H.: Struktura i
šumsko-uzgojno značenje planinskih šuma
sjevero-zapadne Anatolije, Turska.


Kral , F.: Polenska analitička istraživanja
povijesti šumarstva u području Lienz-
Matrei, Istočni Tirol, Austrija.


BOLET1N DE LA ESTACIÖN CENTRAL
DE ECOLOGIA, br. 7, Madrid, 1975.


donosi:


Lopez Arce, M. A., Del Alamo,


C: RAČUN OBEŠTEĆENJA ZBOG GUBITKA
DEKORATIVNIH STABALA.
Predlaže se postupak za izračunavanje
mogućih obeštećenja zbog gubitka dekorativnih
stabala i to pomoću šest indeksa:
klasifikaciji po vrstama i varijetetima,
estetskoj i funkcionalnoj vrijednosti,
položaju, rijetkosti, osebujnosti i odnosu
starost — promjer. Njihova vrijednost
varira dakle prema karakteristikama primjerka,
njegovom položaju i funkciji.
Oštećenja koja ne uzrokuju potpuni gubitak
mogu se također procijeniti u skladu
s vrijednošću primjerka. Njihov se iznos
iskazuje u postocima vrijednosti
drveta prema stupnju oštećenja. Na
kraju je prikazano nekoliko primjera računa.


Fernandez Casas, J.: VEGETACIJA
I FLORA SIERRA NEVADE.


Br. 3


Bednar , H.: Vertikalna raspodjela


vlažnosti u kori jele i smreke.
Palme , R.: Počeci proizvodnie drva za
potrebe rudnika soli Hali, Tirol.


Sagi, W.: Kontrola, najvažniji zadatak
Zemaljske šumarske službe u Tirolu.
Z u k r i g 1, K.: Prilog povijesti visokoplaniskih
šuma u području Seetaler Alpen,
Steiermark, Austrija.


Br. 4


Eckhart , G.: Izvještaj o debljinskom
prirastu jelovih prašuma »Rothwald«, Donja
Austrija.


Führer , E.: O fiziološkoj specifičnosti
i ekološkom značenju polifagnog parazita
kukuljica Pimpla turioanellae L.
(Hym., Ichneumonidiae).


Göbl, F.: Iskustva o uzgoju materijala
za ucjepljenje mikorize.


Krapfenbauer, A: et. al.: Rezultati
pokusa gnojenja pojedinačnih stabala
bora.


Z. Kalafadžić
Opisuju se biljne zajednice silikatnih
kamenjara Sierra Nevade sa florističkog
i fitocenološkog stajališta.


Soriano Martin, C, Gonzales
Rebollar, J. L.. BILJEŠKE O FLORI
PLANINA CAZORLA I SEGURA.


Navode se lokaliteti nekih vrsta u planinama
Cazorla i Segura precizirajući
njihov položaj u koordinatama U. T. M. u
kvadratima od 1 kms.


M o r e n o, G., C a 1 o n g e F. D., D e La
Torre, M. EKOLOŠKA I DESKRIPTIVNA
STUDIJA NEKIH INTERESANTNIH
GLJIVA ŠPANJOLSKE.


Opisuje se 21 vrsta gljiva, od kojih 16
pripadaju bazidiomicetima, a 5 askomicetima.
Nakon temeljitog konzultiranja
odgovarajuće španjolske literature autor
drži da su za španjolski mikološki katalog
nove dvije vrste: Lepiota cortinarius
J. Lange i Hohenbuehelia mastrucata
(Fr.) Sing. Osim deskripcije sve su
vrste proučavane ekološki i korološki.


201
ŠUMARSKI LIST 3-4/1977 str. 92     <-- 92 -->        PDF

De La Torre, M.: STUDIJA O DISKOMICETIMA.
NEKE NOVE ILI INTERESANTNE
VRSTE ZA ŠPANJOLSKU
FLORU.


Autor opisuje 10 vrsta diskorniceta, od
kojih izgleda da je 6 novih za španjolsku
floru: Ascobolus albidus, Lasiobolus ruber,
Cheilymenia coprianaria, Ch. insignis,
Ch. vitellina i Triehophaea hemisphaerioides.
Jedna je nova za poluotočnu
Španjolsku: Ascobolus pezizoides, i
tri nove za kastiljansku pokrajinu: Cheilymenia
stereorea, Lasiobolus papillatus
i Ascobolus immersus.


Arias de Revna, L.: GODIŠNJI
CIKLUS TERITORIJALNOSTI CRVENE
JAREBICE (ALECTORIS RUFA) U DO
NJANI (PTICE: PHASIANIDAE).


Proučavana je teritorijalnost crvene jarebice
u biološkom rezervatu Donjana
(jugozapadna Španjolska, gdje postoje
prirodni biotopi, uglavnom vlažni travnjaci
i guštare, koje tvori grm Halimium.


Palači os, F.: EKOLOŠKA STUDIJA O
VELIKOM SVISCU (ELIOMYS QUERCINUS
LUSITANICUS (REUVENS) 1890 U
BIOLOŠKOM REZERVATU DONIANA.


To je prva ekološka studija o velikom
sviscu, u kojoj se iznose rezultati o ishrani,
prirodnim neprijateljima, gustoći
populacije s obzirom na biotope i nidifikaciji.


Tempi a do, J.: PRIRODNA REGULACIJA
POPULACIJA EUPHYDRYAS
AURINIA ROTT. (LEP., NYMPHALIDAE).


Autor je proučavao biološki ciklus i
fluktuacije populacije Euphydryas aurinia
u San Lorenzo de El Escorial (Madrid).
Glavni limitirajući faktor populacija
navedene vrste na proučavanom
području je količina hrane koja stoji na


BOLETIN DE LA ESTACIÖN CENTRAL
DE ECOLOGIA, br. 8. Madrid, 1975.


donosi:


Cifuentes, P.. Pintado, N. J.:
TROŠKOVI PARKOVA I VRTOVA.


Zbog sve veće važnosti parkova potrebno
je voditi računa o svim bitnim činiocima
u studijama i projektima koji se


raspolaganju gusjenicama na početku
proljeća. Biljka kojom se ova vrsta hrani
je Lonicera hispanica Boiss.


Dafauce, C: SELEKTIVNO TRETIRANJE
MALE TOPOLINE STAKLOKRIL
KE PARANTHRENE TABANIFORMIS
ROTT. (LEPIDOPTERA).


Svrha je istraživanja bila da se pronađe
takva metoda suzbijanja, koja bi
spriječila staklokrilku da načini štetu,
jednostavnom i brzom aplikacijom uz
stanovitu ekološku selektivnost zbog lokalizacije
tretiranja. Laboratorijski se
eksperiment sastojao prvenstveno u ispitivanju
šest raznih insekticida, da bi se
pronašao onaj koji ima najbolje preventivno
djelovanje, tj. onaj koji uzrokuje
najveći mortalitet tek izleženih larvi. To
je bio Fenthion, koji je upotrebljen u
koncentraciji od 0,5% aktivne supstance
u vodenoj emulziji. S ovim je insekticidom
postignut 99%-tni mortalitet larvi
kroz tri tjedna od aplikacije ako je insekticidu
dodano 1% gumiarabike. U pokusima
kurativnog tipa tretiranje istim
preparatom uzrokovalo je 100%-tni mortalitet
u aplikacijama do dva tjedna nakon
eklozije larvi. Pokusi u topolicama
potvrdili su ove rezultate. Tretiranje stabala
Fenthionom u 0,5%-tnoj koncentraciji
aktivne tvari uz dodatak od 1% gumiarabike
(do visine ne manje od 2 m)
obavljeno je u pet repeticija s intervalima
od tri do četiri tjedna i u tri repeticije
s intervalima od šest do sedam
tjedana. U oba je slučaja mortalitet odraslih
oblika i larava iznosio oko 99%,
ne uzimajući u obzir prirodni mortalitet.
Preporučuju se tri aplikacije s intervalima
od oko pet tjedana, a prva aplikacija
treba da bude u drugoj polovici mjeseca
maja. Ukupni troškovi suzbijanja iznose
11 peseta (cea 3,5 din) po stablu.


I. Mikloš
na te parkove odnose, u prvom se dijelu
članka ukratko prikazuje upotreba autoktonih
biljaka sa ekonomskog aspekta. U
drugom se daju podaci o distribuciji troškova
za osnivanje i održavanje tih prostora.


Ar men gol, J., Estrada, N., Gui-
s e t, A. Margalef, R., Planas, D.,
Toj a, J., Vale spinös, F.: LIMNOLOŠKA
OPAŽANJA U LAGUNAMA MANČE.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1977 str. 94     <-- 94 -->        PDF

SVAKAKO NABAVITE!


POVIJEST
ŠUMARSTVA
HRVATSKE


18 4 6 - 19 7 6


KROZ STRANICE ŠUMARSKOG LISTA


SAVEZ


ßfot/ ^_^


INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE
HRVATSKE


f-A


Kapitalno stručno djelo »POVIJEST ŠUMARSTVA HRVATSKE« od 1846-1976.


g. kroz stranice Šumarskog lista prisjeća vas i historiografski vodi kroz burnu
i bogatu prošlost naših šuma i šumarstva počevši od 1846. g. pa dalje kroz dva
svjetska rata sve do 1976 g.
Publikacija obuhvaća 430 stranica, ukusno opremljena i u tvrdom povezu.
Mnogobrojne fotografije, slike, crteži, grafikona i tabele obogaćuju tekstualne
vrijednost ove jubilarne edicije Saveza IT šumarstva i drvne industrije Hrvatske.


Ovakova publikacija pojavljuje se svakih 50 i više godina poput one akademika
A. Ugrenovića: POLA STOLJEĆA ŠUMARSTVA — Zagreb 1926 g.


Predlažemo organizacijama šumarstva i drvne industrije širom Jugoslavije
da naruče veći broj primjeraka ove vrijedne stručne knjige u reprezentativne
svrhe, za poklone, nagrađivanja pojedinaca, istaknutih stručnih i društvenih
radnika, delegacija, skupina i si.


Cijena »Povijest šumarstva Hrvatske« - Zagreb 1976 g. iznosi 250.— din.
(s poštarinom) a isporučuje je:


SAVEZ INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE
HRVATSKE — ZAGREB, Mažuranićev trg 11 — Telefoni: 444-206 i 449-686
Bankovni račun: 30102-678-6249
ŠUMARSKI LIST 3-4/1977 str. 93     <-- 93 -->        PDF

Dio Manče o kojem je ovdje riječ smješten
je na nadmorskoj visini od preko
600 m i bogat je plitkim slanim lagunama,
što je posljedica slabo razvijenog sistema
drenaže, endoreizma i prisutnosti
starih evaporita u supstratu. Ove lagune
preko ljeta obično presuše. U proljeće
1972. godine izvršena je serija zapažanja
na ovim lagunama. Većina ih je kontaminirana
i u vrlo lošem stanju zbog dotoka
otpadnih voda. Sadašnje stanje u usporedbi
sa situacijom od prije 25 godina
pokazuje značajne i negativne promjene.
Tako je na pr. nestalo nekoliko
vrsta vrlo interesantnih rakova (Anostraca),
a lagune su se pretvorile u septičke
jame. U članku je priložen popis determiniranih
vrsta.


T e 1 e r i a-J o r g e, N. T., Moreno,
G., Ca log ne, F. D.: NEKE ŠPANJOLSKE
GLJIVE KOJE ŽIVE NA DRVNOM
SUPSTRATU.


Članak predstavlja studiju roda Helvetia
u Španjolskoj. Do sada je citirano
15 vrsta tog roda, kojima su autori dodali
još jednu: Helvella albella. Daje opis
proučavanih vrsta, ključ za determinaciju
i geografsko rasprostranjenje na temelju
podataka u literaturi i vlastitom
materijalu.


Salvador, A.: PRILOG PROUČAVANJU
HERPETOLOŠKE FAUNE RIO DE
ORO.


Opisana je nova podvrsta žabe Rana ridibunda
(R. r. riodeoroi n. ssp.) za sjeverni
dio Rio de Oro i marokanski jugozapad.
Uz to je proučavana jedna mala
zbirka gmazova s ovog područja te
se diskutira o taksonomskom položaju
nekih vrsta.


Gonzales Cano, J. N. OPIS FAUNE
KRALJEŠNJAKA PODRUČJA MORA
DE RUBIELOS (TERUEL).


Područje Mora de Rubielos je pokusna
ploha na kojoj se proučava biologija i
dinamika populacije borova četnjaka
(Thaumatopoea pityocampa Schiff.). Ovaj
rad predstavlja prilog poznavanju biocenoze
područja kao osnovice za daljnje
skiekološke studije. Opisuju se razni
tipovi vegetacije i navodi 167 vrsta kralješnjaka
koji tu obitavaju, zatim 121
vrsta ptica, 28 vrsta sisavaca, 12 vrsta
gmazova i 6 vrsta vodozemaca. Svaki nalaz
uključuje mjesto, datum te procjenu
najveće i najmanje abundancije. Fauna
ptica i sisavaca utvrđivana je kvantitativno
na konkretnim lokalitetima metodom
transekta, analizom gvala (neprobavljene
hrane), tragova kretanja itd.


Salvador, A.: GUŠTERICE OTOKA
GOMERE.


Opisuje se gušterica Chalcides viridanus
coeruleopunctatus n. ssp. iz doline
Gran Rev, otok Gomera. Nova je podvrsta
manja, ima razmjerno dulje udove
i drukčije je boje.


Na kraju časopis donosi obavijest o
»Nacionalnoj konvenciji društava prijatelja
prirode«, održanoj od 1. do 5. X
1975. u Oviedu. Između ostalog raspravljalo
se o problemima zaštite humidnih
zona pokrajine Gerona, o suradnji između
ICONE (Institut za zaštitu prirode) i
Poliehničkog univerziteta u Madridu za
stvaranje posebne banke sjemenja iberijskih
endemskih biljaka te o stvaranju
nacionalnog plana za prevenciju šumskih
požara. Većina je referata predlagala zaštitu
određenih biotopa te životinjskih i
biljnih vrsta.


I. Mikloš