DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1977 str. 91     <-- 91 -->        PDF

CENTRALBLATT FÜR DAS GESAMTE


FORSTWESEN 1975.


Br. 1


Schmutzenhofer, H.: Pridolazak
štetnih osa listarica u šumama Austrije.


1. dio: Acantholyda erythrocephala L. (nastavak
iz Vol. 91, br. 4, str. 1974.).
H a v r a n e k, W. Opskrba vodom i prirast
sadnica smreke kod presadnje u razno
godišnje doba.
Sloboda , B.: Bonitiranje sastojina primjenom
apsolutnih stanišnih indeksa.


St er b a, H.: Teorija stanišne temeljnice
Assmann-a, upoređena s »Pravilom o
konkuretnosti i obrastu« Kira, Ando-a i
Tadaki-a.


Br. 2


Aksoy, H. i Mayer, H.: Struktura i
šumsko-uzgojno značenje planinskih šuma
sjevero-zapadne Anatolije, Turska.


Kral , F.: Polenska analitička istraživanja
povijesti šumarstva u području Lienz-
Matrei, Istočni Tirol, Austrija.


BOLET1N DE LA ESTACIÖN CENTRAL
DE ECOLOGIA, br. 7, Madrid, 1975.


donosi:


Lopez Arce, M. A., Del Alamo,


C: RAČUN OBEŠTEĆENJA ZBOG GUBITKA
DEKORATIVNIH STABALA.
Predlaže se postupak za izračunavanje
mogućih obeštećenja zbog gubitka dekorativnih
stabala i to pomoću šest indeksa:
klasifikaciji po vrstama i varijetetima,
estetskoj i funkcionalnoj vrijednosti,
položaju, rijetkosti, osebujnosti i odnosu
starost — promjer. Njihova vrijednost
varira dakle prema karakteristikama primjerka,
njegovom položaju i funkciji.
Oštećenja koja ne uzrokuju potpuni gubitak
mogu se također procijeniti u skladu
s vrijednošću primjerka. Njihov se iznos
iskazuje u postocima vrijednosti
drveta prema stupnju oštećenja. Na
kraju je prikazano nekoliko primjera računa.


Fernandez Casas, J.: VEGETACIJA
I FLORA SIERRA NEVADE.


Br. 3


Bednar , H.: Vertikalna raspodjela


vlažnosti u kori jele i smreke.
Palme , R.: Počeci proizvodnie drva za
potrebe rudnika soli Hali, Tirol.


Sagi, W.: Kontrola, najvažniji zadatak
Zemaljske šumarske službe u Tirolu.
Z u k r i g 1, K.: Prilog povijesti visokoplaniskih
šuma u području Seetaler Alpen,
Steiermark, Austrija.


Br. 4


Eckhart , G.: Izvještaj o debljinskom
prirastu jelovih prašuma »Rothwald«, Donja
Austrija.


Führer , E.: O fiziološkoj specifičnosti
i ekološkom značenju polifagnog parazita
kukuljica Pimpla turioanellae L.
(Hym., Ichneumonidiae).


Göbl, F.: Iskustva o uzgoju materijala
za ucjepljenje mikorize.


Krapfenbauer, A: et. al.: Rezultati
pokusa gnojenja pojedinačnih stabala
bora.


Z. Kalafadžić
Opisuju se biljne zajednice silikatnih
kamenjara Sierra Nevade sa florističkog
i fitocenološkog stajališta.


Soriano Martin, C, Gonzales
Rebollar, J. L.. BILJEŠKE O FLORI
PLANINA CAZORLA I SEGURA.


Navode se lokaliteti nekih vrsta u planinama
Cazorla i Segura precizirajući
njihov položaj u koordinatama U. T. M. u
kvadratima od 1 kms.


M o r e n o, G., C a 1 o n g e F. D., D e La
Torre, M. EKOLOŠKA I DESKRIPTIVNA
STUDIJA NEKIH INTERESANTNIH
GLJIVA ŠPANJOLSKE.


Opisuje se 21 vrsta gljiva, od kojih 16
pripadaju bazidiomicetima, a 5 askomicetima.
Nakon temeljitog konzultiranja
odgovarajuće španjolske literature autor
drži da su za španjolski mikološki katalog
nove dvije vrste: Lepiota cortinarius
J. Lange i Hohenbuehelia mastrucata
(Fr.) Sing. Osim deskripcije sve su
vrste proučavane ekološki i korološki.


201