DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1977 str. 89     <-- 89 -->        PDF

publike, te što su štete manje u odnosu
na prošlu godinu, jer u strukturi opožarenih
površina po vrsti kultura prevladavaju
pašnjačke površine.« Naime, 1971.
god. opožarena površina iznosila je 7 383
ha (oid toga 7 190 ha u priobalnom području),
1973. 7 384 ha (u priobalnom 7 321
ha) a 1976. 7 728 ha (od čega 7 295 ha
u priobalju). U priobalnom dijelu 1976.
god. bilo je požarnom zahvaćeno 473 ha
borovih sastojina, oko 3 725 ha sastojina
listača (panjača, makije, šikare), a ostatak
otpada uglavnom na kraške pašnjake
s nešto gariga i poljoprivrednog tla (poljoprivredne
površine uračunate su samo
one s kojih se požar proširio i u
šumu). U kontinentalnom dijelu 23 ha otpada
na šume četinjača, a 131 ha (ili
30 %) na nasade topola. Informacija sadrži
i udio financijskih sredstava Općina
u Priobalnom području za protupožarnu
zaštitu šuma, koje su prema Zaključku
Organizaciono-politlekog viieća Sabora
SR Hrvatske (koji je objavljen u Narodnim
novinama« br. 29/73) morale
»naći izvore iz kojih će se osigurati sredstva
za preventivne mjere i gašenje šumskih
požara«. Međutim ovi podaci ne
daju potpunu sliku potencijalnih šteta od
požara, jer sadrže samo požare koji su
zahvatili površinu veću od 0,03 ha, a ne
i one koji su ugašeni odmah u začetku
i tako onemogućeni da prouzrokuju veću
štetu. Ali tako ugašeni požari pokazatelji
su »rentabilnosti« ulaganja u protupožarnu
zaštitu, a koja se ne očituje samo
u uloženim sredstvima u tu zaštitu
nego i u vrijednosti sačuvane drvne mase
i prirasta te troškova obnove opožarene
površine.


Druga je Informacija Zajednice o »STANJU
ZARAZE GUBARA prema brojnosti


FORSTWISSENSCHAFTLICHES


CENTRALBLATT (Forstw. Cbl.) 1975.


Br. 1


Ammer , U.: Zadaci i ciljevi predmeta
uređenje pejsaža kao dijela šumarske izobrazbe.


Peker , H.: Prirodni temelji i mogućnosti
razvitka drvne zalihe u šumama Turske.


S c h m i d t-V o g t, H.: Morfološka svojstva
šumskih sadnica. Značenje i ocjena.


legala 1976/77. u SR Hrvatskoj«. Podaci
su nepotpuni, jer nema izvještaja s cijelog
područja SR Hrvatske (od nekih
Šum. gospodarstava i Skupština općina)
i odnose se samo na 495 629 ha pregledanih
površina. Od te površine zaraza
gubara konstatirana je na 154 471 ha ili
na 31% pregledanih površina. Zaražena
površina veća je od površine prethodnog
perioda, ali je i »veličina pregledanih
površina veća od prošlogodišnje, više je
pažnje dano brdskim i prigorskim šumama,
gdje je i zaraza veća od prošlih godina
«. Iz ovih podataka proizlazi da je
napad gubara jačeg intenziteta, od 20%
na više, u opadanju, ali je u porastu površina
sa slabijim intenzitetom napada.
Međutim »unatoč dugoj gradaciji nije
bilo izrazite kulminacije na većim površinama,
tako da još danas imamo zavisno
od područja progradaciju, kulminaciju
i retrogradaciju«.


Inž. V. Ivančević ukratko informira
o stručnoj ekskurziji taksatora iz SR
Hrvatske (njih 25) u razdoblju od 25.
do 28. listopada 1976. godine na područje
SR Srbije >(na poziv tamošnjih taksatora).
Uz obilazak Avale, Oplenca i Kragujevca
(parka Šumarke) taksatori su
razgledali šume Školskog oglednog dobra
»Momčilo Popović« Šumarskog fakulteta
u Beogradu na Goču te šume
na planini Tara (kod Bajine Bašte).


Ostali dio ovog dvobroja Biltena sadrži
ZAPISNIKE Izvršnog odbora Skupštine
sudionika samoupravnog sporazuma
grupacije šumarstva i lovstva SRH, Komisije
za zaštitu šuma Zajednice i sastanka
rukovoditelja računovodstva šumsko-
privrednih organizacija (svih održanih
u prosincu 1976. god.).


O. Piškorić
Moulalis, D.: O utjecaju vremena
stvaranja proljetnih izbojaka na pridolazak
ljetnih »ivanjskih« izbojaka kod
mladih sadnica smreke (Picea abies (L.)
Karst).


Müller , R. G.: Torzioni moment, čvrstoća
na savijanje i opterećenje stabala
vjetrom.


Br. 2/3


Prof. Kurt Mantel 70 god.
Schutt , P. et al.: O aleopatskom djelovanju
šumskih korova. 1. Utjecaj bilj


199
ŠUMARSKI LIST 3-4/1977 str. 90     <-- 90 -->        PDF

nih ekstrakta na formiranje korjenovih


dlačica klijanaca smreke.


Kroth , W.: Kamate u računanju vrijed


nosti šuma.


F o e r s t e r, P.: Sadržaj minerala u tlu


i sloju podzemne vode blizu površine tla


u jednom pjeskovitom tlu sjeverozapad


ne Njemačke i to ispod sastojine četinja


ča i oranice.


Höhl , W. et al.: Gradijent koncentracije


dušika, šećera i adenosin-trifostata u ko


lutima smreka (Picea abies Karst.), koje


su rasle pod različitim uvjetima gnoje


jenja dušikom.


Matsuda, M. i Baumgartner, A.:
Ekosistematska simulacija efektivnosti
korišćenja sunčeve energije po šumama.
Wächter , A.: Kombinirana primjena
kartiranja šumskih staništa i infracrvene
kolor fotografije, kao metode za ustanovljavanje
šteta od suše u sastojinama
smreke.


Br. 4/5


Hubert Freiherr von Pechma n-u


za 70. rođendan.
Aufs ess, H. V.: Stvaranje zaštitne zone
na bazi grana listača i četinjača i
njezina efikasnost protiv penetracije
gljiva u srž živih stabala.
Böttcher, P. i Liese, W.: O osržavanju
drva korijena smreke i ariša.
Diaz-Vaz, J. E. et al.: Uporedna istraživanja
varijacija dimenzija traheida i
rentgenski utvrđenih gustoća drva unutar
goda, za dvije vrste četinjača.
Löffler , H.: O rasprostiranju truleži
rana kod smreke.


Bernhart , A.: Šumsko-uzgojna praksa
u novom Zakonu o šumama u Bavarskoj.
Dugoročni trend distribucije po vrstama
drveća u Bavarskoj.
Leibundgut, H.: Kako šumarstvo može
pridonijeti rješavanju problema planinskih
područja.


Mlinšek , D.: Uzgajanje u subalpinskoj
šumi smreke na primjeru Pokljuke.
Mayer , H.: Utjecaj divljači na pomlađivanje
i održavanje prirodnih šumskih


rezervata.


Plochmann, R.: Zaštita pejsaža —


očuvanje šuma. Neke primjedbe obzirom


na zakonske propise i ograničenja.


Ammer , U.: Rekreacija i očuvanje pri


rode. Dopunjavanje ili suprotnost?


Kö s tier , J.: Prilog povijesti sastojine


Eichet u Oberbayern.


Br. 6


Prof. dr. dr. h. c. Wili Laatsch 70.


god.
Assmann , E.: Prilog metodici šumskih
pokusa.


S c h e n k 1 e r, G.: Razdioba klime i vegetacije
u okviru regionalne klasifikacije
šumskih staništa.


Schlich ting, E.: Uvjeti i značenje
pejsažno-ekoloških istraživanja prometa i
bilance hranjiva u tlu.
Urlich , B.: Utjecaj okoliša na opskrbljenost
hranjivima bukove sastojine na
kiselom tlu.


Wold e-Y o h h a n e s, L. i W e h r m a n n,
J.: Metoda paleža tla »GUIE« u Etiopiji
i njezin utjecaj na tlo i biljke.


Kreutzer, K i Schmidt, A.: Istraživanja
međusobne ovisnosti ishranjenost
i rasta i prirasta bora (Pinus silvestris
L.), na temelju novih stanišnih
prirasno-prihodnih tablica za Oberpfalz.
Franz, F. i Biersted t, W.: Utjecaj
gnojenja dušikom na velikim površinama
pomoću aviona, na prirast mase sastojina
bora u Šumariji Bodenwöhr/Opf.,
Bavarska.


Kroth , W.: Ekonomika gnojenja sastojina
bora kalcij-amonijevim nitratom u
Oberfplaz-u.


Gussone, H. A. i Zöttl, H. W.: Utjecaj
gnojenja u razna godišnja doba
na mlade smreke.


Alcubilla, M. i R eh f u ess, K. E.:
Prethodna istraživanja o podobnosti analize
floema, kao metode za predikciju
stanja ishranjenosti smreke (Picea abies
Karst.).


Pechman, H. v. i Lippemeier, P.:
Istraživanja kvalitete rezane građe jele
iz prebornih šuma.


Z. Kalafanđžić