DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1977 str. 89     <-- 89 -->        PDF

publike, te što su štete manje u odnosu
na prošlu godinu, jer u strukturi opožarenih
površina po vrsti kultura prevladavaju
pašnjačke površine.« Naime, 1971.
god. opožarena površina iznosila je 7 383
ha (oid toga 7 190 ha u priobalnom području),
1973. 7 384 ha (u priobalnom 7 321
ha) a 1976. 7 728 ha (od čega 7 295 ha
u priobalju). U priobalnom dijelu 1976.
god. bilo je požarnom zahvaćeno 473 ha
borovih sastojina, oko 3 725 ha sastojina
listača (panjača, makije, šikare), a ostatak
otpada uglavnom na kraške pašnjake
s nešto gariga i poljoprivrednog tla (poljoprivredne
površine uračunate su samo
one s kojih se požar proširio i u
šumu). U kontinentalnom dijelu 23 ha otpada
na šume četinjača, a 131 ha (ili
30 %) na nasade topola. Informacija sadrži
i udio financijskih sredstava Općina
u Priobalnom području za protupožarnu
zaštitu šuma, koje su prema Zaključku
Organizaciono-politlekog viieća Sabora
SR Hrvatske (koji je objavljen u Narodnim
novinama« br. 29/73) morale
»naći izvore iz kojih će se osigurati sredstva
za preventivne mjere i gašenje šumskih
požara«. Međutim ovi podaci ne
daju potpunu sliku potencijalnih šteta od
požara, jer sadrže samo požare koji su
zahvatili površinu veću od 0,03 ha, a ne
i one koji su ugašeni odmah u začetku
i tako onemogućeni da prouzrokuju veću
štetu. Ali tako ugašeni požari pokazatelji
su »rentabilnosti« ulaganja u protupožarnu
zaštitu, a koja se ne očituje samo
u uloženim sredstvima u tu zaštitu
nego i u vrijednosti sačuvane drvne mase
i prirasta te troškova obnove opožarene
površine.


Druga je Informacija Zajednice o »STANJU
ZARAZE GUBARA prema brojnosti


FORSTWISSENSCHAFTLICHES


CENTRALBLATT (Forstw. Cbl.) 1975.


Br. 1


Ammer , U.: Zadaci i ciljevi predmeta
uređenje pejsaža kao dijela šumarske izobrazbe.


Peker , H.: Prirodni temelji i mogućnosti
razvitka drvne zalihe u šumama Turske.


S c h m i d t-V o g t, H.: Morfološka svojstva
šumskih sadnica. Značenje i ocjena.


legala 1976/77. u SR Hrvatskoj«. Podaci
su nepotpuni, jer nema izvještaja s cijelog
područja SR Hrvatske (od nekih
Šum. gospodarstava i Skupština općina)
i odnose se samo na 495 629 ha pregledanih
površina. Od te površine zaraza
gubara konstatirana je na 154 471 ha ili
na 31% pregledanih površina. Zaražena
površina veća je od površine prethodnog
perioda, ali je i »veličina pregledanih
površina veća od prošlogodišnje, više je
pažnje dano brdskim i prigorskim šumama,
gdje je i zaraza veća od prošlih godina
«. Iz ovih podataka proizlazi da je
napad gubara jačeg intenziteta, od 20%
na više, u opadanju, ali je u porastu površina
sa slabijim intenzitetom napada.
Međutim »unatoč dugoj gradaciji nije
bilo izrazite kulminacije na većim površinama,
tako da još danas imamo zavisno
od područja progradaciju, kulminaciju
i retrogradaciju«.


Inž. V. Ivančević ukratko informira
o stručnoj ekskurziji taksatora iz SR
Hrvatske (njih 25) u razdoblju od 25.
do 28. listopada 1976. godine na područje
SR Srbije >(na poziv tamošnjih taksatora).
Uz obilazak Avale, Oplenca i Kragujevca
(parka Šumarke) taksatori su
razgledali šume Školskog oglednog dobra
»Momčilo Popović« Šumarskog fakulteta
u Beogradu na Goču te šume
na planini Tara (kod Bajine Bašte).


Ostali dio ovog dvobroja Biltena sadrži
ZAPISNIKE Izvršnog odbora Skupštine
sudionika samoupravnog sporazuma
grupacije šumarstva i lovstva SRH, Komisije
za zaštitu šuma Zajednice i sastanka
rukovoditelja računovodstva šumsko-
privrednih organizacija (svih održanih
u prosincu 1976. god.).


O. Piškorić
Moulalis, D.: O utjecaju vremena
stvaranja proljetnih izbojaka na pridolazak
ljetnih »ivanjskih« izbojaka kod
mladih sadnica smreke (Picea abies (L.)
Karst).


Müller , R. G.: Torzioni moment, čvrstoća
na savijanje i opterećenje stabala
vjetrom.


Br. 2/3


Prof. Kurt Mantel 70 god.
Schutt , P. et al.: O aleopatskom djelovanju
šumskih korova. 1. Utjecaj bilj


199