DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1977 str. 86     <-- 86 -->        PDF

reforma) obrađeno je 18 članaka (autori:


D. Klepac, O. Piškorić, Z. Potočić i A.
Pranjić).
III) Iskorišćavanje šuma (zajedno
s preradom drveta, trgovinom,
standardima i uzansama) obradio je u
svega 1 članku F. Štajduhar.


IV) Šumska građevinska tehnika
i transport također obrađeno
u 1 članku (autor N. Lovrić).


V) To isto vrijedi i za Lovstvo i
ribarstvo, koje je obradio D. Androšić.


VI) Organizacij a-k adrovi (šumska
uprava, kadrovi, organizacija i racionalizacija
rada te zaštita na radu) razrađeno
u 4 članka (autori: 0. Piškorić
i Z. Potočić).


VII) Općenito o šumarstvu
(opći i povijesni prikazi, kulturni značaj
šume, zaštita prirode, propaganda
šumarstva, muzeji, terminologija, šumarstvo
stranih zemalja, prikazi domaće i
inostrane literature te društvene i osobne
vijesti (razrađeno u 7 članaka) autor:


O. Piškorić i Z. Potočić.
Na kraju su knjige dodana posebna
poglavlja o društvenoj djelatnosti (rad
Hrvatsko-slavonskog šumarskog društva
u razdoblju 1846—1918, rad šumarskog Udružanja
u Hrvatskoj u razdoblju 1919 —
1976, te doprinos osnovi i izgradnji —
radni ljudi šumarstva i drvne industrije
u poslijeratnoj obnovi i izgradnji), obrađena
u 3 članka (autori: B. Čop, B. Prpić
i Đ. Rauš) te zaseban bibliografski
prilog (kazalo autora suradnika Šumarskog
lista uz naznaku pojedinog autora.


Dr RADENKO LAZAREVIĆ


GEOMORFOLOGIJA, Beograd, 1975.


Kao posebno izdanje Instituta za šumarstvo
i drvnu industriju u Beogradu,
u godini 1975., izdata je knjiga GEOMORFOLOGIJA,
koju je napisao dr Radenko
Lazarević . Ovo djelo predstavlja veoma
značajan doprinos nauci i literaturi,
a posebno geološkoj, geografskoj i šumarskoj
nauci. Svoju GEOMORFOLOGIJU
autor je posvetio uspomeni velikih


Kako je naprijed istaknuto čitavo je
djelo posvećeno prošlosti ali je pisano za
budućnost. Prošla su pokoljenja i njihov
rad je podvrgnut objektivnoj kritici
s aspekta današnjice. Radi toga će knjiga
poslužiti vrlo dobro ne samo šumarima
biolozima i tehnolozima već i predstavnicima
historijske znanosti te ekonomistima
kod studija o razvoju opće privrede
u ovom dijelu Evrope. Rijetko će
se naći edicija ovakove kvalitete i kod
većih naroda s dugačkom šumarskom tradicijom.
Zato je ovo djelo dobit ne samo
za našu šumarsku struku nego i za
našu kulturu. Prošlost se naše struke više
ne može zaboraviti; ona je otvorena knjiga
za današnju i buduće generacije, iz
koje će crpiti znanje o kretanjima privrednog
života uopće a šumarstvo napose.


Konačno treba naglasiti, da ovo nije
samo povijest šumarstva Hrvatske, kako
glasi naslov knjige, jer je u njoj prikazana
cjelokupna materija Šumarskog
lista. Kako je Šumarski list između dva
rata bio, uz izuzetak kraćeg perioda Jugoslovenske šume, jedina stručna
šumarska periodika u Jugoslaviji, to
ova Povijest sadrži i materijale o šumarstvu
iz cijele Jugoslavije. Nadalje, do
1914. godine Šumarski list sadrži i niz od
preko 100 članaka i kraćih informacija
s područja tadanje Kraljevine Srbije. U
»Kazalu autora suradnika Šumarskog lista
1877 — 1976. godine« objavljenom u
Povijesti nalazimo ne samo popis svih
autora u prvom stogodištu Šumarskog lista
nego i podatke u kojoj je godini i s
kojeg područja (uzgoj, iskorišćivanje, zašita
itd.) pojedini autor objavio ne samo
rasprave nego i kraće sastave (informacije).
Dr Stjepan Frančišković


geamorfologa Jovana C v i j i ća i Petra


S. Jovanovića.
Knjiga obuhvaća oko 500 stranica, s
veoma bogatom bibliografijom.


Pored predgovora i uvodnog poglavlja,
GEOMORFOLOGIJA Radenka Lazarevića
sadrži tri osnovna poglavlja: I. Tektonska
geomorfologija, II. Erozivna geomorfologija
i III. Regionalna gemorfologija.
Djelo je ilustrirano uspjelim crtežima,
grafikonima, tabelama i fotografijama.


U Predgovoru i Uvodu ove knjige,
autor obrazlaže svoj pokušaj da for
ŠUMARSKI LIST 3-4/1977 str. 87     <-- 87 -->        PDF

mulira novu, adekvatniju, definiciju geomorfologije
kao »nauke o tektonskim i
erozionim procesima i oblicima stvorenim
njihovim radom«. Takva definicija
pomogla bi geomorfologiji da od tzv. matične
nauke o eroziji postane stvarna nauka
o eroziji, odnosno njezina teorijsko-
praktična okosnica. Geomorfologija tako
ne bi bila samo nauka koja kroz oblike
rekonstruira minule procese, već bi proučavanjem
sadašnjih procesa sagledavala
i tendenciju razvitka nekog oblika ili
čitavog reljefa jednog predjela, čime bi
stekla odgovarajuću vremensku dubinu,
na čitavoj realiciji prošlost — sadašnjostbudućnost.
Pod naslovom »Geomorfološke
sile i agensi« prikazane su endogene
i egzogene sile i procesi od kojih zavisi
izgradnja osnovnih oblika reljefa.
Isto tako, poglavlje »Historijski
razvoj i odnos geomorfologij
e prema drugim n a u k a m a«
napisano je koncizno i sadrži prikaz položaja
geomorfologije u sistemu ostalih
nauka.
U novije vrijeme, u okviru geomorfologije,
postepeno se uočavaju i posebne
discipline, kao na pr. klimatska geomorfogija,
zatim antropogena, inženjerska,
eksperimentalna, regionalna geomorfologija,
što je također posebno opisano.
Iza »Predgovora« i »Uvoda«, prikazan
je I. dio knjige: Tektonska geomorfologija.
Ovdje je autor opisao
sve procese i oblike površine zemlje,
koji su posljedica rada endogenih sila
(zemljina toplota, teža, magnetizam, električne
osobine, radioaktivnost), koje izazivaju
orogene i epirogene procese. Prikazane
su također i endogene sile, kao
i tektonski procesi i njihovi oblici, mehanizam,
seizmizam, radioaktivnost. Uzroci
i pojave vullkana i potresa, kao i određivanje
jačine potresa, prikazani su u
poglavlju o seizmičkim procesima i oblicima.
Prema postanku potresi su podjeljeni
na urvinske, mehaničke i tektonske.


U drugom dijelu knjige, autor obrađuje
veoma opsežno, erozivnuili di


namičku geomorfologiju. Tako
ovdje nalazimo detaljne podatke o egzogenim
silama, zatim o erozivnim agensima
i faktorima. Isto tako, podaci o fizikalno-
kemijskim procesima i oblicima
kliženja (urvinski procesi), obrađeni su u
posebnim naslovima. Ovdje nalazimo podatke
i o površinskoj, linijskoj, zatim


o pluvijalnoj eroziji, kao i o fitogenoj
eroziji i akumulaciji. Posebna poglavlja
obuhvaća abrazija, abrazioni agensi, oblici
i procesi.
Procesi intenziteta i oblika kraške, pa
kriogene, glacijalne i eoiske erozije i akumulacije,
opisani su također opsežno
i dokumentirani rezultatima suvremenih
istraživanja i tumačenja. Nalazimo veliki
broj podataka iz različitih predjela naše
zemlje, što je od posebne važnosti za
radove na melioracijama, pošumljavanjima
i za ostale radove uređenja šumskih
površina.


Treći dio knjige, regionalna geomorfologija
sadrži dva poglavlja: Reljef
Zemlje i reljef Jugoslavije. U reljefu zemljine
površine ističu se dvije različite
sredine, a to su — površine mora i kopnene
površine. Od ukupne površine Zemlje,
koja iznosi 510,10 mil. km2, kopno
obuhvaća površinu od 148,94 mil. km2
ili 29,2%, a Svjetsko more 361,16 mil. km2
ili 70,8 %. U makroreljefu Zemlje autor
navodi da treba razlikovati oceansko


morske bazene i kontinentalne blokove.
Prikazani su reljefi kontinenata, reljefi
bazena, kao i reljef Zemlje prema erozionim
agensima, te stanje erozije na
Zemlji. Od posebnog su interesa podaci
o reljefu Jugoslavije. Pored prikaza ovoga
reljefa prema visini i prema nagibu,
zatim prema glavnim tektonskim i geomorfološkim
cjelinama i erozivnim agensima,
autor je također prikazao i stanje
erozije u Jugoslaviji.
Knjiga dr Radenka Lazarevića:
GEOMORFOLOGIJA, obuhvaća najnovija
naučna dostignuća predmetne materije,
te je stoga za preporuku svim našim
stručnjacima koji se bave ovom problematikom.


Dr Mirjana KALINIĆ