DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1977 str. 80     <-- 80 -->        PDF

Skradin, Slunj, Split—zagora, Šestanovac, Šibenik—kopno, Šibenik—otoci, Titova
Korenica, Vis, Volosko, Vrgcrac, Zadar—kopno i Zadar—otoci.
Kod razrade obračuna vrijednosti godišnjeg prirasta općinska komisija se
pridržavala prednjih cijena.


Da bi se imao uvid u primjenu ljestvice katastarskih prihoda po 1 ha za sve
vrste kultura, daje se tabelarni numerički pregled katastarskog kotara SI. Požega.


Zajednica općina: Osijek
Katastarski kotar: SI. Požega*
Tabela 8.


Red. Kultura Klas a Indeks
broj 1 2 3 4 5 6 7 8 Prosjek 1964.
dinara 100


1. Oranice 6030 5180 4390 3560 2740 2140 1550 760 3018 469
2. Vrtovi — — — — — — — — — —
3. Voćnjaci 5990 5550 4300 3480 2660 — — — 3700 540
4. Maslinici — — — — — — — — — —
5. Vinogradi 10330 8740 7410 5890 4780 3850 2880 1820 5403 826
6. Livade 3130 2840 2460 2170 1890 1650 1150 — 2127 586
7. Pašnjaci 800 700 620 500 430 310 251 160 411 489
8. Šume 880 680 560 440 320 260 200 120 377 401
9. Trstici — — — — — —
Iz pregleda proizlaze odnosi međusobnih vrijednosti pojedinih klasa
i kultura, kao i prosjeci te uspoređenje prosjeka iz 1964. godine. Od svih
vrsta kultura proizvodnje prosjeci za »šume« su najniži i iznose 377 dinara,
a najviši su za vinograde, zatim slijede kulture voćnjaka, oranica, livada
i pašnjaka.


Srednja ponderirana vrijednost za sve vrste je 2.737 dinara, od čega
na šume otpada prilično 14%. Niži prosjek za šume nego za pašnjake proizlazi
iz veće površinske zastupljenosti pašnjaka u boljim klasama.


ZAKLJUČAK:


Prednji članak iznijeli smo u našu stručnu štampu sa ciljem da se
sagleda tretiranje šuma individualnog sektora u vezi sa procjenom njihova
prinosa u materijalnom i financijskom smislu — radi što objektivnijeg
mjerila kod određivanja obaveze građana, koji u svojoj poljoprivrednoj
proizvodnji imaju i kulture šuma, a što ima općenito značenje i za šumarsku
privredu.


* Katastarski kotari nisu identični sa teritorijem adrninistrativno-upravnih
općina, kojih u SRH ima 109, dok je katastarskih kotara u svemu 79.
190