DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1977 str. 60     <-- 60 -->        PDF

Nakon provedenih tipoloških istraživanja ueu- i submediteranskom području
biti će za svaku ekološku cjelinu (tip, podtip) utvrđena optimalna
proizvodnja, najpovoljnije vrste drveća i omjer smjese, način njihove obnove
i gospodarenja sa njima.


Ta uputstva za gospodarenje temelje se na suvremenoj ekološko-biološkoj
i gospodarsko-ekonoinskoj osnovi. Ekološki osnov daju vegetaeijska
i pedloška istraživanja, a ekonomska struktura područja i tendencija privrednog
razvoja služe kao osnov za izradu konkretnih smjernica gospodarenja
sa sačuvanim šumskih oblicima i »melioraciju degradiranih površina.


Tipovi šuma, bez obzira na sadašnje stanje degradacije, omogućuju
valoriziranje vrijednosti staništa u odnosu na imogućuju proizvedenu drvnu
masu i ostale opće korisne funkcije šume u tom području. Predstojeća sve
kvalitetnija i opširnija tipološka istraživanja i kartiranja ekološko-gospodarskih
tipova šuma i njihova klasifikacija obzirom na postojeće i potencijalne
mogućnosti, postati će solidan temelj za gospodarenje eu- i submediteranskim
šumama i šumskim zemljištem i osnov za rješavanje niza
bioekoloških, kulturnih, prostorno-plainskih, turističkih i drugih problema
tog područja.


Na temelju iznesenih osnovnih crta, ciljeva i metode istraživanja ekološko-
gospodarskih tipova šuma i dijelom navedenih rezultata tih istraživanja
u području eu- i submediterana kao i suvremenih pogleda o daljnjem
razvoju koncepcije tipoloških istraživanja šuma ´može se zaključiti:


Regionalne i detaljne -studije ekološko-gospadarskih tipova šuma u našean
mediteranu trebaju biti temeljni dokument i osnova ekološke metode
u usmjeravanju i prostornom planiranju svih terestričkih ekosustava
pa prema tome i valjana podloga za projektiranje zaštite čovjekove okoline
u tom prostoru.


LITERATURA


B e r t o v i ć S., Cestar D., Hren V., M a r t i n o vi ć J. (1967): Prilog poznavanju
proizvodnih mogućnosti tala u Hrv. primorju, Zemljište i biljka,
Zagreb, Vol. 16, br. 1—3.


Bertović S., Cestar D., Glavač V., Hren V., Kovačević Z., Martdnovi
ć J. (1974): Tipološke značajke šuma u g. j . »Brod na Kupi«, »Radovi«
br. 21, Zagreb.


Cestar D., Cindrić Ž., Hren V., Kovačević Z., Martinović J., P e 1cer
Z. (1970): Savjetovanje o tipološkim istraživanjima u SR Hrvatskoj, »Radovi
« br. 16, Zagreb.


Cestar D., Hren V., Kovačević Z., Martinović J., Pel cer Z. (1971):
Bkološko-gospodarsike značajke i tipove šuma područja sekcije Sušak i Cerknica,
Zagreb (studija).


Cesta r D. i dr. (1973): Bkološko-gospodarstoi tipovi šuma Istre, Zagreb (studija)
Cesta r D. i dr. (1973): Ekološki-gospodarski tipova šuma na području ŠG
Senj, Zagreb (studija)