DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1977 str. 58     <-- 58 -->        PDF

ISTRAŽIVANJE EKOLOŠKO-GOSPODARSKIH TIPOVA ŠUMA


EUMEDITERANSKOG I SUBMEDITERANSKOG PODRUČJA


Iz Šumarskog instituta Jastrebarsko, Odjel za tipologiju šuma*


U 20. stoljeću visoko razvijene industrije moraju postojati industrijske
zorne i mjesta velikih aglomeracija, kao i prometnice za njihovo povezivanje.
Uz njih postoje i livade, oranice i šume, jedinom rječjtu okoliš čovjeka
ili krajolik, koji nije međutim samo prirodni muzej. To je živuća
zajednica, koja se stalno razvija i u kojoj gospodarski život niti miruje,
niti treba da miruje, u kojoj se napredan razvoj poljoprivrede i šumarstva
ni na jedan način ne sprečava, a da se usprkos toga zadrži i očuva sve
što služi i treba da služi čovjeku. Jasna je želja čovjekova, da što je više
moguće dijelova krajolika zadrži u prirodnom obliku, a posebno u blizini
velikih industrijskih i turističkih centara, u kojima se .karakteristične osobine
prirode ne mijenjaju tako dugo koliko je to uopće moguće. Očuvanje,
zaštita i njega prirodnog krajolika ostati će za dugo, posebno na području
med it er ana i submediterana, osnovna i prva zadaća šumara. Osnovna misao
današnjeg gospodarenja šumama toga područja trebala bi biti planiranje
razvoja krajolika na temelju diagnoze sadašnjeg stanja uzimajući u obzir
njegove bitne ekološke značajke.


Ekološke prilike najbolje i najbrže se može shvatiti i opisati kroz
tipove šuma kao živu cjelinu u kojoj se taj tip javlja. Cilj istraživanja
tipova šuma je da pojedino područje podijeli na određene prirodne cjeline
(staništa) koje su relativno lako uočljive i za šumara praktičara, kako
bi se svako od tih staništa tretiralo na način koji mu najbolje odgovara.
Tipovi daju nezamjenjivi pregled kategorizacije šums´kih staništa. Danas
nema lakšeg, bržeg i boljeg metoda da se šumska staništa, koja su edafski
i klimatski, čak mikroedafski i mikroklimatski blislka sjedine i brzo inventariziraju,
a ono što je različito, brzo odijeli kao što se to može preko
tipova šuma. U tom pogledu imaju veliki praktični značaj karte tipova
šuma. Šume i šumska staništa koja pripadaju jednom tipu ili podtipu
ekološki su vrlo bliska. Samim tim zahtijevaju jedan određeni, manje više
jednoobrazan šnmsko-gospodarski postupak.


Nije potrebno isticati da različiti tipovi i podtipovi imaju različiti kvantitet
i kvalitet proizvodnje i da su oni nužna polazna točka za osnivanje,
uređenje, njegu i iskorištavanje šuma.


Poznato je da u šumarstvu postoje raznovrsne tehnike obnove, pošum-
Ijivanja, njege i iskorišeivanja šuma. Šumarska nauka, do danas, nije ih
uspjela povezati s određenim prirodnim kategorijama šumskih objekata.


* Dr Dražen Cestar, dr Vladimir Hren, ing Zorislav Kovačević, dr Jakob
Martinović, dr Zvonimir Pelcer


ŠUMARSKI LIST 3-4/1977 str. 59     <-- 59 -->        PDF

Tipovi šuma omogućuju nam snalaženje u toj raznovrsnosti biilo da se radi


o naučno istraživačkim
ili pralkliönirn radovima.
Dosadašnja istraživanja su pokazala, da postoji povezanost između
sastojinskih oblika, ekoloških uvjeta karakterističnih za rtirp i uvjeta pomlađivanja.
U ekološkim uvjetima, koje predstavlja zajednica šume crnike
vrlo dobro se prirodno pomlađuju alepski, brucij´ski i primorski bor, a
dobro se pomlađuje i autohtona crnika. Zajednica bjelograbića karakterizira
najtoplije najsuše, ljeti vrlo insolirane terene, ikoji se vrlo teško
pošumljuju. Na tom staništu mogu rasti vrste koje podnose najveću insolaciju
i oskudicu u apsolutnoj i relativnoj vlažnosti. Razlike u staništu
na eu-i i submediteranu znatne su i na malom prostoru i zahtijevaju pažljiv
izbor vrsta. Detaljnijim istraživanjima u tom pravcu razjasnile bi se
mnoge nejasnoće i došlo do fundamentalnih saznanja o obnovi šuma na
tom području.


Pobliže su proučene razlike u proizvodnoj mogućnosti smeđih primorskih
tala u zoni ornoga graba i zoni bjelograbića submediteranskog područja.
Rezultati dosadašnjih poredbenih istraživanja u tom području pokazali
su, da se pojedine šumske ekološke cjeline (karakterizirane tipovima
i podtipovima) međusobno razlikuju ne samo prema florističkom sastavu,
građi tla i drugim ekološkim značajkama, već i u pogledu kakvoće i količine
proizvedene drvne mase i mogućnostima pomlađivanja. Razlike u proizvodnosti
i proizvodnoj (mogućnosti smeđih primorskih tala u .klimazonalnim
područjima crnoga graba i bjelograbića znatne su. S obzirom na proizvodnu
vrijednost ornog bora na prvom je mjestu rendzina na dolomitu
u zoni ornog graba, zatim slijedi smeđe primorsko tlo u istom pojasu,
dok su na posljednjem mjestu saneđa primorska tla u području bjelograbića.


Istraživanje i kantiranje tipova šuma i šumskih staništa na području
cu-i subimedkerana provedeno je do sada u Sjevernom hrvatskom primorju.
Intenzitet istraživanja i kartiranja bio je u mjerilu karte 1:100.000.
Istraživanjima su izdvojene zone. Pod zonom podrazumijevaju se određene
cjeline unutar područja sa sličnim ekološkim i gospodarskim karakteristivažnim
za uspijevanje pojedinih vrsta drveća. Na području eu- i submediterana
utvrđene su slijedeće zone:


— zona crnike u kojoj su ekološki uvjeti pogodni za rast crnike i ostalih
zimzelenih lišćara te za primorski i alepski bor;
— zona bijeloga graba u kojoj dobro uspijevaju bjelograbić, medunac i
cer, a od četinjača crni bor i IU graničnom području sa zonom crnike
primorski bor;
— zona crnoga graba u kojoj su povoljni ekološki uvjeti za rast crnoga
bora;
— zona primorske bukve i zona lužnjaka i jasena javljaju se u manjoj
mjeri.
Dosadašnja istraživanja su obuhvatila šume i šumska staništa šumskog
gospodarstva Buzet i djelomično gospodarstva Delnice, Senj i Gospić.
Ukupno je na tom području utvrđeno i opisano 8 tipova i 3 podtipa.


U periodu od 1976. do 1985. godine predviđeno je istraživanje, kartiranje
i definiranje tipova šuma u dijelu Južnog hrvatskog primorja.


169
ŠUMARSKI LIST 3-4/1977 str. 60     <-- 60 -->        PDF

Nakon provedenih tipoloških istraživanja ueu- i submediteranskom području
biti će za svaku ekološku cjelinu (tip, podtip) utvrđena optimalna
proizvodnja, najpovoljnije vrste drveća i omjer smjese, način njihove obnove
i gospodarenja sa njima.


Ta uputstva za gospodarenje temelje se na suvremenoj ekološko-biološkoj
i gospodarsko-ekonoinskoj osnovi. Ekološki osnov daju vegetaeijska
i pedloška istraživanja, a ekonomska struktura područja i tendencija privrednog
razvoja služe kao osnov za izradu konkretnih smjernica gospodarenja
sa sačuvanim šumskih oblicima i »melioraciju degradiranih površina.


Tipovi šuma, bez obzira na sadašnje stanje degradacije, omogućuju
valoriziranje vrijednosti staništa u odnosu na imogućuju proizvedenu drvnu
masu i ostale opće korisne funkcije šume u tom području. Predstojeća sve
kvalitetnija i opširnija tipološka istraživanja i kartiranja ekološko-gospodarskih
tipova šuma i njihova klasifikacija obzirom na postojeće i potencijalne
mogućnosti, postati će solidan temelj za gospodarenje eu- i submediteranskim
šumama i šumskim zemljištem i osnov za rješavanje niza
bioekoloških, kulturnih, prostorno-plainskih, turističkih i drugih problema
tog područja.


Na temelju iznesenih osnovnih crta, ciljeva i metode istraživanja ekološko-
gospodarskih tipova šuma i dijelom navedenih rezultata tih istraživanja
u području eu- i submediterana kao i suvremenih pogleda o daljnjem
razvoju koncepcije tipoloških istraživanja šuma ´može se zaključiti:


Regionalne i detaljne -studije ekološko-gospadarskih tipova šuma u našean
mediteranu trebaju biti temeljni dokument i osnova ekološke metode
u usmjeravanju i prostornom planiranju svih terestričkih ekosustava
pa prema tome i valjana podloga za projektiranje zaštite čovjekove okoline
u tom prostoru.


LITERATURA


B e r t o v i ć S., Cestar D., Hren V., M a r t i n o vi ć J. (1967): Prilog poznavanju
proizvodnih mogućnosti tala u Hrv. primorju, Zemljište i biljka,
Zagreb, Vol. 16, br. 1—3.


Bertović S., Cestar D., Glavač V., Hren V., Kovačević Z., Martdnovi
ć J. (1974): Tipološke značajke šuma u g. j . »Brod na Kupi«, »Radovi«
br. 21, Zagreb.


Cestar D., Cindrić Ž., Hren V., Kovačević Z., Martinović J., P e 1cer
Z. (1970): Savjetovanje o tipološkim istraživanjima u SR Hrvatskoj, »Radovi
« br. 16, Zagreb.


Cestar D., Hren V., Kovačević Z., Martinović J., Pel cer Z. (1971):
Bkološko-gospodarsike značajke i tipove šuma područja sekcije Sušak i Cerknica,
Zagreb (studija).


Cesta r D. i dr. (1973): Bkološko-gospodarstoi tipovi šuma Istre, Zagreb (studija)
Cesta r D. i dr. (1973): Ekološki-gospodarski tipova šuma na području ŠG
Senj, Zagreb (studija)