DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1977 str. 51     <-- 51 -->        PDF

ZADARSKO SAVJETOVANJE


PRIJEDLOG 5-GODIŠNJEG PLANA (1976—1980) ZNANSTVENIH
ŠUMARSKIH ISTRAŽIVANJA NA KRŠU


Prof. dr Dušan Klepac


UVOD


Na površini zemljine kugle vode zauzimaju oko 71%. Na preostalom
dijelu šumsko tlo zauzima 34%, poljoprivredno 24% a ostalo 42%. Od
ukupne šumske površine Svijeta (4.405 milijuna ha) otpada na Evropu
141 milijun hektara, na Jugoslaviju 8,8 milijuna a na Hrvatsku 2,4 milijuna
hektara.


Kakvo značenje imaju šume?


U svim regijama Svijeta potrošnja drva za industrijsku preradu po
glavi stanovnika zsnatino se povećala tijekom posljednjih decenija. Što više,
znanstvena istraživanja na svjetskom nivou (mislim pritom na istraživanja
Ujedinjenih Nacija) isu pokazala da između potrošnje drva za industrijsku
preradu i nacionalnog dohotka po glavi stanovnika postoji pozitivna
korelacija. To znači da sa porastom životnog standarda raste potrošnja
za industrijsku preradu. Tako je napr. utvrđeno da je krivulja
rasta nacionalnog dohotka paralelna s krivuljom potrošnje kartona i papira.
Potrebe za »industrijskim drvom« biti će sve veće pa se najavljuje
da će napr. 1985. godina biti »godina gladi za drvom«. Prema tome čini
se prilično sigurnim da će šumska proizvodnja, tj. proizvodnja
drva, biti i u narednim desetgodištima jedan od glavnih ciljeva šumarske
politike.


Ali šume pružaju i druge koristi koje smo dosad zvali »indirektne
koristi« za razliku od takozvanih direktnih koristi od drva. No indirektne
koristi od šuma dobile su u posljednje vrijeme tako veliko značenje da
su u stvari postale i»direktne koristi« šume koji se očituju u sprečavanju
erozije, u zaštiti poljoprivrede, u ublažavanju posljedica poplava, u pročišćavanju
zagađenog zraka, u osiguranju pitke vode, u pružanju mjesta za
odmor i rekreaciju, u zaštiti i davanju skloniša stoci, divljači i pticama
itd. Jednom rječju šume su postale važno obrambeno sredstvo
u borbi protiv pogoršavam ja čovjekova okoliša.


Samo nekoliko globalnih podataka mogu prilično jasno ilustrirati ovu
ulogu šume.