DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1977 str. 5     <-- 5 -->        PDF

KRAS U PROŠLOSTI, SADAŠNJOSTI I BUDUĆNOSTI


Milan Androić


SAŽETAK. U razmatranju geneze golog krša u Jadranskom
području dolazi se do zaključka da je to područje u daljoj prošlosti
bilo znatno više obraslo šumom nego danas. Smanjenje šuma
na Kraškom području i nastajanje golih kamenjara posljedica
su djelovanja čovjeka (sječom, paležom, ekstenzivnim stočarstvom.)
te prirodnih činilaca (reljefa tla, geološke podloge, klimatskih
uvjeta). Pokušaji zaustavljanja devastiranja kraških šuma
datiraju od unazad nekoliko stotina godina u vidu zabrana
puštanja koza u šume, u reguliranju sječe i dr., ali ni propisane
stroge kazne nisu uspjele u cijelosti zaustaviti devastaciju šumske
vegetacije i nastajanja golih kamenjara. U XIX stoljeću započelo
se i s umjetnim pošumljavanjem (uglavnom crnim i alepskim
borom), ali svjetski ratovi (I — 1914118. i II — 1941/45.)
prekidaju akcije pošumljivanja te se iza svakog rata opet započinje
iz nova. Međutim dok se prvih godina im Oslobođenja (1945.
god.) pošumljivanje i melioracija degradiranih šuma (šikara, makije)
vršila u znatnom opsegu iza 1956. godine, uvođenjem sistema
samofinanciranja, ti se radovi svode na minimum. Posebno
svjetla točka u tom razdoblju je zabrana držanja koza (Zakonomiz 1954. god.), koja je imala za posljedicu i prirodnu regeneraciju
stanovitih površina devastiranih šuma. U današnje vrijeme
poseban utjecaj na opstojnosti i obnovu šuma u Jadranskom
području ima turistička ekspanzija te suvremene težnjeza uspostavljanje ekološke ravnoteže u Svijetu, pa i u nas. Stogai šumarstvo u Jadranskom području ulazi u okvir znanstvenogprojekta »Čovjek i biosfera« te »Zaštita čovjekove okoline«, a
u sklopu plana prostornog uređenja tog područja (posebno
»Projekt Jadran III«) šuma i šumarstvo predstavlja dominantnu
komponentu. (Ur.)


UVOD


Nijedan dio Jugoslavije svojom osebujnošću, raznolikošću i prirodnom
ljepotom ne može se mjeriti sa područjem Jadrana. More, razvedena obala,
šumoviti otoci, kopneno zaleđe s maslinicima, vinogradima, makijom, garigom
i ogromna kamena pustoš u kojoj je vrijeme žeigom i vodom, ispisalo
milenijsku povijest, predstavljaju za svakog posjetioca prizor ikoji uilijeva
strah i poštovanje prema prirodi u njenom iskonskom i poremećenom obliku.
Kolijevka antikne civilizacije, naše Jadransko područje upoznalo je
ŠUMARSKI LIST 3-4/1977 str. 6     <-- 6 -->        PDF

Ilire, Rimljane, Bizantince, Avare, Veneri jance,. Austrijance, Francuze i Turke,
njihove vojske, zakone i običaje. Protežući se od Soče do Skadarskog
jezera Kras jadranske regije zauzima gotovo petinu površine Jugoslavije,
od čega 2,5 milijuna ha ili 44ü/o ukupne površine predstavljaju degradirane,
slabo obraštene ili ogoljele kamene površine. Proces progresivne degradacije
na području Krasa bio je motiv da se pokrene na Internacionalnom
šumarskom kongresu u Madridu 1911. god. pitanje pošumljivanja Krasa.
Inicijator je bio francuski šumar Hickel. God. 1922. osnovana je u Marseille^
u šumarska liga zemalja Sredozemnog mora pod imenom »Silva Mediteranea
« u kojoj je aktivno surađivao profesor zagrebačkog šumarskog fakulteta
akademik dr. Aleksandar Ugrenović. Nakon drugog svjetskog rata
zadatak i ime ove Lige preuzela je Komisija FAO-a pa je problem Krasa
ušao u internacionalne okvire u kojima sudjeluje i Jugoslavija. U radu te
Komisije aktivan je dr Dušan Klepac profesor Šumarskog fakulteta u Zagrebu.
I unutar same Jugoslavije pokreće se pitanje rješavanja krša, bilo
sa aspekta privrede ili zaštite prirode.


God. 1958. održano je Savezno Savjetovanje o Krasu kojeg su organizirali
Savez šumarskih inženjera, Savez Poljoprivrednih inženjera i Savez
ekonomista Jugoslavije. Materijali su objavljeni u pet tomova. 1971. god.
JAZU — Odjel za prirodne znanosti organizira Simpozij o zaštiti prirode
na Krasu i materijale objavljuje u posebno ediciji. Godine 1974. organizira
Jugoslavenski savez za zaštitu i unapređenje čovjekove okoline, Savjet za
zaštitu čovjekove okoline Republičke Konferencije SSRNH-e, Savjet za zaštitu
i unapređenje čovjekove okoline SR B i H-e, Skupnost za varstvo
okolja SR Slovenije, Savjet za zaštitu i unapređenje čovjekove okoline SR
Crne Gore, te Regionalni odbor za zaštitu i unapređenje čovjekove okoline
Istre, Hrvatskog Primorja i Gorskog Kotara, Konferenciju o zaštiti Jadrana
u Opatiji. I ovi su materijali objavljeni. Na svim tim simpozijima i savjetovanjima
sudjelovao je veliki broj znanstvenih radnika iz različitih područja,
društvenih i političkih radnika.


Problem Krasa postaje sve aktualniji. Najezda turista koji gotovo u
neslućeno velikom broju dolaze svake godine u to područje iz inozemstva
i iz naše zemlje, nametnula je nove probleme zaštite okoline, ravne po
značaju istim problemima u velikim industrijaliziranim zemljama. Postavlja
se pitanje zaštite okoline od zagađivanja i drugih štetnih pojava koje
prate industrijski i tehnološki progres tako oštro, da se te pojave smatraju
limitirajućim faktorom u ekonomskom rastu. Pojavljuju se nepopravljivi
pesimisti koji proriču propast ljudske vrste na ovoj planeti u skoro vrijeme
kao i optimisti koji misle da znanost i tehnika mogu riješiti sve probleme
u korist čovjek. Daju se recepti o zaustavljanju ekonomskog rasta,
zaustavljanju demografske ekspanzije o zasnivanju ekološke svijesti, racionalizacije
sirovina, pa do najozbiljnije teze o formiranju novih ekonomskih
odnosa u svijetu. Svi se međutim slažu da zaštita čovjekove okoline
nije samo biološko ili tehnološko pitanje i da se ono ne može riješiti bez
punog angažiranja političkih faktora.


I da citiram dr A. Beb i er a koji je na konferenciji o zaštiti Jadrana
u Opatiji 1974. god. rekao:
»Treba spomenuti shvaćanje da je svaka industrijalizacija neprijatelj
sredine tj. ekološki štetna i opasna. To je shvaćanje očigledno primitivno


116
ŠUMARSKI LIST 3-4/1977 str. 7     <-- 7 -->        PDF

i reakcionarno i u primjeru Jadrana. Ako bismo ga usvojila, suprotstavili
bismo se napretku uopće, pa i ekološkom napretku, razvitku poljoprivrede,
šumarstva, vodoprivrede itd. i najzad, razvitku, djelovanjem čovjeka, bogatstva
mora. Jer zalaganjima kojima čovjek unapređuje sredinu u kojoj
živi, kreiranjem najpovoljnije sredine za sebe predstavlja razvitak nauke,
tehnologije i industrijalizacije«.


Akcija Saveza inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije koja
je došla do izražaja i ovim Simpozij om ima za cilj osvijetliti ulogu šuma
u očuvanju i zaštiti čovjekove okoline s osobitim osvrtom na jadransko
područje. Imam utisak da je to potrebno učiniti, jer osim na Saveznom
Savjetovanju o Krasu 1958. god., polivalentna uloga i značenje šuma obrađena
je samo na Savjetovanju o utvrđivanju i društvenom vrednovanju
općekorisnih funkcija šuma, održanom u Beogradu 1971. god. U poglavlju:
Granice eksponencijalnog rasta u knjizi: Die Grenzen des Wachstums, koja
je izazvala oštre polemike u znanstvenim i političkim krugovima autor uvrštava
zemlju, vodu, metale, more i šume kao mjerljive veličine u grupi


SI. 1. Prirodna sastojina crnog bora u Paklenici na
Velebitu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1977 str. 8     <-- 8 -->        PDF

materijalnih osnova koje određuju granice rasta na zemlji. Međutim, šumarstvo
je kao znanost svedena u uske okvire šumarskih stručnjaka i znanstvenih
radnika, donekle biologa i ekologa, pa je neophodno propagiranje
spoznaje o značenju šuma za egzistenciju čovjeka na svakom planu bilo
u sferi materijalne proizvodnje (poljoprivreda, elektroprivreda, građevinarstvo,
saobraćaj Ltd.) bilo u sferi društvenih vrijednosti (uvrštenih u kvaliteti
života suvremenog čovjeka). To može korisno utjecati da šumarstvo
(odnosno šume) u praktičnoj dimenziji zaštite čovjekove okoline dobije
dostojno mjesto.


Svome izlaganju dao sam pretenciozan naslov: »Kras u prošlosti, sadašnjosti
i budućnosti«. Svjestan sam da mogu s obzirom na opseg i vrijeme
dati samo neke globalne opservacije. Pa iako je naslov »Kras«, stavio sam
u centar pažnje šume i šumarstvo i to u njegovom za sada problematičnom
tj. eumediteranskom i sub mediteranskom području niskog Krasa, na kojem
teče proces degradacije nezadrživim tokom i koji traži hitnu intervenciju
cijeloga našeg Društva.


KRAS OD ANTIKE DO XX STOLJEĆA


Predmet naše pažnje jest tarastrički dio jadranskog područja tj. područja
Krasa. Šumari to područje obično dijele na primorsko ili mediteransko-
submediiteransko i planinsko ili kontinentalno područje Krasa.
Međutim, fitocanolozi na području jugoslavenskog Krasa, a s obzirom na
autohtoni biljni pokrivač, razlikuje četiri glavne vegetacijiske zone: eurnedlteranisko
područje zimzelene vegetacije (Quercion ilicis); sub mediteransko
područje listopadne vegetacije {Carpinion orientalis); kontinentalna i
gorska područja vegetacije sveze Fagion illyricum i zajednice Quercetum
confertae — cerris (Horvatić S.). Međutim, unutar iklimatogene vegetacije
kao eumediteranske tako i više i niže subrneđiteranske zone obuhvaćeno je
prema Horvatiću više asocijacija koje predstavljaju degradirane stadije,
u ekološkom smislu sukcesije u regresivtnoni smislu. Do narušavanja
prvotnih šumskih ekosistema jadranskog područja došlo je uslijed
antropogenih i zoogenih djelovanja koje su u nepovoljnoj konstelaciji ekoloških
faktora narušili ekološku ravnotežu do te mjere da danas umjesto
šumskih zajednica koje predstavljaju klimaks, imamo na velikom dijelu
površine razne degradacijske stadije od kojih spominjemo: makiju, svijetle
šikare, gärige, kamenjarske pašnjake i gole kamenjare.


Od ukupne površine Krasa, koja u Jugoslaviji iznosi 5 601 800 ha, otpada
na planinsko područje obraslo šumom 2 224 000 ha, 2 181480 ha je
kraška golet, 796 000 ha su šikare i makija a 362 000 ha su ostali oblici
degradiranih šuma. Podaci su uzeti iz 1958. god. Oni su danas nešto izmjenjeni,
sa sigurnošću na gore, jer su mnoge površine uništene požarima, a
pošumljivanja se gotovo i ne vrše.


GENEZA KRASA


Mnogi su istraživači i stručnjaci nastojali odgovoriti kako i kada su
nastale ovako goleme ogoljele površine na jadranskom području, odnosno
da li su te površine uopće i bile pod zelenim pokrivačem. To pitanje nije
ŠUMARSKI LIST 3-4/1977 str. 9     <-- 9 -->        PDF

bilo postavljeno iz puste znatiželje jer bi odgovor mogao imati i praktične
posljedice. Ako je naime, gold Kras nastao kao posljedica poremetnje ekološke
ravnoteže pa je kroz regresione sukcesije došlo do ekstremno negativnih
stadija bez ikakve vegetacije, onda bi ekološki razmatrano morala
postojati mogućnost da se uz određene intervencije iz vegetacijskih degradiranih
stadija sukcesijama u progresivnom smislu ponovno uspostavi klimaks.


Postoji mnogo podataka i argumenata koji govore da je najveći dio
ogoljenih površina Krasa u davna vremena bio pokriven šumom. Zbog
pomanjkanja prostora nije nam moguće uputiti se detaljnije u povijesne
dokumente, kojih nije malo, a iz kojih se može zaključiti o postojanju
gustih šuma na mnogim lokalitetima Krasa, gdje ih i danas ima.


Već u 3. stoljeću prije n. e. grčki pisac ApoHomius sa Rođosa opisuje
naše more i otok Hvar, kojega naziva »Pitisia« tj. borik. Također grčki
pisac Polybe opisuje 219. g. p. n. e. dolazak rimske flote na Hvar, koja
se je trebala boriti protiv ilirskog Komandanta Demetrisa hvarskog i koja
ŠUMARSKI LIST 3-4/1977 str. 10     <-- 10 -->        PDF

se skrivala u »gustim« sumarna. Iliri su tada posjedovali moćnu flotu bor


benih čamaca izrađenih iz drva naših šuma. Oni su na otok Pharos (Hvar)


s malim čamcima doveli vojsku od 10 000 ljudi sa ciljem da napadnu Grke.


Bilo je to 384 g. p. n. e. (G. Novak, Paris 1882. god.).


Autor K. Grubić u monografiji o Krasu (Zgb. 1928. god.), opisujući


povjesne događaje u ovom području navada i druge slične primjere. Godine


32. p. n. e. Oktavijam August se ustoličio u Promoni (kraj Drniša) i noću
napao Dalmate koristeći kao zaštitu »guste šume« koje su ga skrivale.
Progoneći Dalmate Rimljani su spalili Synodium (kraj današnjeg Muca)
i posjekli mnoge šume. U pobuni koja je izbila u Rimskoj Dalmaciji 7. g.
poslije n. e., pod komandom Bato Desitiala, poslije dugih borbi, Bato je
morao napustiti posljednje utočište Andertium (danas Muć). Njegovi vojnici
odbili su da se predaju i poslije ogorčene bitke pobjegoše u brda.
Rimljani su ih progonili, većinu pronašli u šumama i pobili.
Iz vremena hrvatske dinastije u XI i XII stoljeću, nema mnogo podataka,
ali ono malo što ih ima, također potvrđuje da je područje Dalmacije
bilo pokriveno šumama. Iz izvora križara Raymonda des Agiles i Adhemora
du Puy kao i njihova suvremenika GuiMauma Try-a koji su vjerojatno išli
starim rimskim putem Aquileia Seni (Senj) Arupium — Obrovac — Šuplja
crkva u pravcu Konstantin opola, izlazi da je ondašnja Dalmacija bila zemlja
bogata šumama, rijekama i pašnjacima a siromašna obradivom zemljom.


I za sjeverni dio jadranskog područja postoje povjesni dokumenti o
postojanju i stanju šuma u prošlosti. Monumenta historica slavorum Meridionalium
I 1307. god. govori o sporu krčkih knezova i krčke općine, te
sporazumu da krčki knezovi neće dirati i sjeći općinske šume.


Godine 1443. u Statutu krčkom spominje se podatak da su znatni posjedi
općine Vrbnik bili obrasli šumom. God. 1480. Mlečani zaposjedaju
Krk. Oni se brinu o hrastovima u prvom redu zbog opskrbe svoje mornarice
drvnom građom. Krčki providur August Valerije u svom izvještaju
miletačkom clužđu ističe Vrbnik radi bogatstva šumom. Nešto kasnije u
putopisu Ivana Giustiniona (Monumenta historica VIII) god. 1553. govori
se da na Krku ima šuma sa vrlo velikim i vrlo korisnim stablima, od kojih
se velika količina izvozi u Veneciju, no i tih ponestaje i za kratko vrijeme
će stanovnici otoka oskudjevati na drvu, ne poduzmu li se shodne mjere.
U istom djelu govori se i o nekim regulativima sječe, paše koza, krčenja
panjeva itd.


No i da nije bilo povjesnih dokumenata o postojanju šuma u Krasu,
ekologija nas svojom zakonitošću upućuje na put stvaranja degradacijlskih
stadija od klimaska do ekstremno neplodnih površina. Mislimo da je taj
proces u ovim krajevima nastupio davno prije no što se nestajanjem šuma
javio u unutrašnjosti Evrope, gdje je između 300 i 1300 godina šumska površina
reducirana na gotovo 25´% od ukupne površine. To koincidira sa pojavom
civilazicije u svim krajevima, a koju svagdje prati uništavanje šuma.
Sigurno je da se to uništavanje u jadranskom području javljalo i 2000 god.


p. n. e. pa je na nekim površinama u to vrijeme već bilo i dovršeno (dokaz
grobovi Jagoda). Ono je teklo kroz dugi vremenski period i nije svagdje
imalo isti tok i intenzitet.
Već u XIV i XV vijeku u okolici Splita nije bilo većih šumskih kompleksa,
pa se građevno drvo dovozilo iz područja Senja. To nas ujedno
ŠUMARSKI LIST 3-4/1977 str. 11     <-- 11 -->        PDF

upućuje na to da je pretjerana uloga Venecije, koja joj se pripisuje u uništavanju
šuma toga dijela jadranskog područja. Zna se naime da je Venecija
prodrla dublje u dalmatinsko kopno tek 1699. godine poslije mira u
Karlovcima, a u to je vrijeme Kras već bio dobrim djelom obešumljen.
No i Venecija je nastavila sa uništavanje i ono -malo šuma što je ostalo
zbog izgradnje svoje flote ali i iz strategijskih razloga u obrani protiv
Turaka. Hercegovina, koja nije nikada bila pod vlašću Mletaka, ima istu
sudbinu u pogledu šuma kao i Dalmacija. Što više Venecija je i zakonima
željela spriječiti uništavanje šuma požarima, koje su stanovnici podmetali
radi dobivanja pašnjačkih površina. U vrijeme Venecije nalazimo i prvu
zabranu ispaše koza na kultiviranim površinama, i naredbu o obaveznoj
sadnji nekih vrsta drveća i voćaka svima koji su dobili zemljište od države
(Zakon Grimani).


SI. 3. Šuma crnog jasena i graba sedam godina nakon
izvršene podmladne (resurekcione) sječe podno Biokova
u blizini sela Zagvozd*


* Sve tri fotografije uzete su iz članka »Šumarstvo Dalmacije«, objavljenom
u ZBORNIKU Društva inžinjera i tehničara u Splitu, izdanom 1958. god.


ŠUMARSKI LIST 3-4/1977 str. 12     <-- 12 -->        PDF

Austrija, koja je dobila Dalmaciju 1797. god. mirovnirn ugovorom u
Campformiu, izdala je 1805. god. zakon za zaštitu dalmatinskih šuma. No
iste godine Dalmacija je potpala pod francusku dominaciju. Za svoje kratke
prisutnosti u Dalmaciji Francuzi su poduzeli mnogo toga da bi očuvali
šume i podigli nove. U ito vrijeme postojale su na okupiranom području
tri vrste šuma po vlasništvu: nacionalne, komunalne i privatne. U svom
izvještaju Napoleonu providur Dandolo opisuje jadno stanje komunalnih
šuma i uopće šuma u Dalmaciji. ´Om je poduzeo niz mjera za čuvanje i
podizanje šuma. Poznat je njegov čuveni dekret o obaveznom označavanju
određenih šumskih površina za koje bi pojedini gradovi snosili svu odgovornost.
To su itzv. »Svete šume«, kako su ih nazivali radi toga, što ih nitko
nije srnio dirati. Površina tih šuma iznosila je oko 10 000 ha. Dandolo je
inicirao i akcije pošumljavanja. Nažalost izbio je rat K Austrijom, i ova
drugi put ulazi u Dalmaciju 1813. god. Austrija je u meku ruku sankcionirala
sve ono što isu Francuzi upogledu šuma propisali a i sama je ´donijela
više novih zakona i mjera za čuvanje i održavanje šuma (Zakon o obaveznom
pošumljivamju općina 1867. god., osnivanje šumarskih komisija, čuvarske
službe, o održavanju šuma ltd.). To je epoha, mogli bismo reći početne
faze pošumljivanja Krasa, kojom se započelo u području Trsta ali i u
ostalim područjima. Godine 1865. generalna skupština austrijskog Šumarskog
društva preporučuje državi da se oslobode poreza vlasnici pošumljenih
kraških površina i da ise na ta područja pošalju stručnjaci koji će
rukovoditi pošumljivanjem.


U Rijeku je stigao prirodoslovac Lorenz, koji je izučavao Kras i napisao
rad o uvjetima kultiviranja i pošumljivanja Krasa. Upravo u vezi sa
pošumljavamjem počinje i intenzivnija kampanja protiv držanja koza kojih
je 1873. god. u Dalmaciji bilo oko 400000. Otada pa dalje pošumljivači su
u stalnom sukobu sa slobodnim pašarenjem naročito koza. Iz ovoga vremena
ostalo je mnogo s uspjehom (1500 ha) podignutih kultura ali svijest


o korisnosti šuma kod stanovništva nije porasla. Oni su i dalje uništavali
šume a zabranu o držanju koza nisu poštovali. Tom je zabranom bila
obuhvaćena površina od 450 000 ha. Ipak u to vrijeme šumarska se služba
organizira, osnivaju se rasadnici, pa premda se stanovništvo Dalmacije do
konca 19. stoljeća u odnosu na početak stoljeća udvostručilo, snabdjevanje
drvom se poboljšalo.
STANJE POČETKOM XX STOLJEĆA


Rat je ;ove tradove prekinuo do stvaranja Jugoslavije 1918. godine.
Oni su nastavljeni 1920. god. na slobodnom a 1923 god. na cijelom području
Dalmacije. U razdoblju od 1920. — 1927. god. pošumljeno je 2014 ha.
Uza sve akcije pošumljivanja uspjeh je u odnosu na goleme površine tek
neznatan prilog rješenju ozelenjavanja Krasa. Podaci o pošumljenim
površinama su samo približni. Računa se da je u staroj Jugoslaviji pošumljeno
oko 25 000 ha. Od toga se računa da je tek na 3—4 000 ha pošurnljivanje
uspjelo. Poslije 1945. godine pošumljeno je 25 000 ha od čega
uspješno 10358 ha (40%). Uzroci vrlo slabim rezultatima leže u neriješenim
ekonomskim problemima stanovništva ovih krajeva (pašarenja), u pogrešnoj
tehnici sadnje, slaboj kontroli, njezi i nepopunjavanju poslije sad


122
ŠUMARSKI LIST 3-4/1977 str. 13     <-- 13 -->        PDF

nje i o nepovoljnim ekološkim faktorima koji su dolazili do izražaja naročito
u nekim godinama (suša). Godine 1878. osnovano je Nadzomištvo za
pošumljavanje Krasa u Senju i ma itome području postignuti su najbolji
uspjesi. Tu je osnovano i nekoliko šumlskih rasadnika koji još i danas
postoje (Sv. Mihovil kod Senja, Crikvenica). Za vrijeme okupacije (1941.


— 45.) mnoge su kulture uništene a pošumljivanja nije bilo.
Prijedlozi o rješavanju problematike Krasa datiraju još od početka


XIX. stoljeća i potječu od šumara, ekonomista i poljoprivrednika (Šumar
Garanjin i agronomi Ecikl 1806., agronom Zalti 1897., Wesely 1876., Geschwind
1890.) Valja istaknuti aktivnost mnogih šumara na području Krasa:
Kosović, Kauders, Baien, Haueise L., Pleše, Šepić, Draeić, Bičanić, Anić,
Matković Piškorić i drugi do mlađe generacije: Vrdoljak, Žeravica, Marušić,
Vranković, Meštrović, Tomašević, Trinajstić i drugi. Uz Antu Premušića,
kojega smatraju osnivačem suvremenog ekonomskog učenja o melioraciji
degradiranih površina, veliki broj drugih autora bavili su se rješavanjem
problematike Krasa (vidi Bibliografija I i II).
Jedna od vrlo značajnih mjera za unapređenje Krasa melioracijom
degradiranih površina jest opća zabrana koza. Ta je zabrana provedena
u inas ina osnovu Zakona iz 1954. g. Prirodni proces iregeneraeije vidan
je na mnogim površinama. Unatoč tome pašnjačke površine još uvijek su
preopterećene brojem stoke, a u posljednje vrijeme ponovo raste, unatoč
zabrane, broj koza (Bukovica). I požari su stalna opasnost za šume na
Krasu. Šumska statistika pokazuje da najveći broj šumskih požara nastaje
ljeti za vrijeme turističke sezone. Unatoč izvjesnom poboljšanju preventivne
i represivne mjere za spriječavanje šumskih požara ne zadovoljavaju.


BUDUĆNOST KRASA


Sa malo mašte mogli bismo si lako predstaviti kakvo je stanje u jadranskoj
regiji bilo u dalekoj i bliskoj prošlosti. Sadašnjost nam je i blizu
i poznata. Međutim kada se radi o budućnosti ove regije onda je rješenje
toga problema daleko složenije. Za prošlost nismo uopće odgovorni,
za sadašnjost tek djelomično, adi za budućnost snosimo punu odgovornost.
Jadransko je područje bez sumnje jedno od područja koje više nego druga
ulaze u žižu pažnje i Hrvatske i Jugoslavije. Zato se jugoslavenska vlada
i obratila Ujedinjenim nacijama koji su u skladu sa našim institucijama,
uložili napore za stvaranje planova kompleksnog razvoja ove regije koji
su u projektima Gornji i Donji Jadran determinirali prostorno uređenje
i uzevši u obzir već postojeće studije i planove, prirodne rezerve, prometnice
i ostale faktore relevantne za dugoročni razvoj nekog područja. Na
ovorn mjestu ne možemo se detaljnije upuštati u osnovne koncepcije uređenja
jadranskog područja koje su u ovim planovima postavljene, a koje
uporno ističu da organizaciju prostora treba bazirati na unapređenju turizma,
poljoprivrede, industrije i prometa i odgovorajuće infrastrukture.
U tim tkoncepcijskim osnovama daje se samo općenita konstatacija o značenju
šuma na Jadranskom području: »Šume imaju značajnu eksploatacionu
vrijednost ali za rekreaciju turista daju višestruko više koristi nego
klasična eksploatacija drvne mase i nuzprođukata«. Shvaćajći važnost čo
ŠUMARSKI LIST 3-4/1977 str. 14     <-- 14 -->        PDF

vjekove okoline kao jedan od najvažnijih najkomplaksnijih zadataka ne
samo za ovo područje već i za svijet uopće, smatralo ise da tome problemu
treba dati značenje time, da ne uđu u okvire projekta Gornjeg i Danjeg
Jadrana, već je pokrenuta akcija za izradu posebnog projekta koji bi ovu
problematiku obradio cjelovito. To je tzv. (Projekt Jadran III. (Projekt distingvira
u Jadranskom području 3 zone: more, obalu i zaleđe, a ciljevi
projekta su zaštita svih prirodnih i čovjekom stvorenih fundamentalnih
kvaliteta ambijenta. U okviru ove problematike koristit će se i »stručne
službe Projekta«. S obzirom na veliki opseg projekta i interdisciplinarni
karakter citirana su znanstvena područja: prostorno planiranje, istraživanje
mora, oceanografija, biologija i ekologija, medicinska tehnologija, klimatologija
i zaštita prirodnih i kulturnih spomenika, šuimarst o ovdje
nije izričito spomenuta, ali je u daljnjem tekstu rečeno
slijedeće: Na području zaštite prirode vrši se ispitivanje
zaštite od svih oblika degradacije, ispituje se
problematika pošumljivanja Krasa, zaštite od požara
i uvođenje metoda valorizacije i borni fiikacije pejzaž
a. Zagađivanju mora i zraka daje se unnogo prostora, a za kopneni pejzaž
kaže se: »Zbog svoje male dubine, konfiguracije planinskih sistema, zaštita
prirodnog pojasa treba imati prioritetni karakter«. Na mnogi m mjestima
došlo je do ozbiljne degradicije biljnog pokrova
i osiromašenja faune. Posebni su problemi
šumski požari koji često uništavaju najveći dio
terestričkih biocenoza«.


Sve ove radove ´koji su u projektu predviđeni izvode stručne i znanstvene
organizacije iz Republika Hrvatske Slovenije, BiH i Crne Gore a
radove koordinira Centralna planska grupa uprave Projekta. Ne sumnjamo
uopće da šumarska komponenta neće biti obrađena onako kako to zahtijeva
ova ozbiljna materija. Ipak Šumarski fakultet u Zagrebu kao jedan od
najstarijih znanstvenih institucija koja se od svog postanka bavila problematikom
Krasa nije uključena u ova istraživanja niti u izradi plana Jadran


III. A baza za stvaranje projekta prostornog planiranja jesu »današnja
istraživanja na mnogim značajnim područjima«. U Šumarskoj bibliografiji
A. Kaudersa I dio navodi se više od 300 radova iz područja pošumiljivanja
Krasa, goleti i pijesaka a u Bibliografiji II do 1955. daljlnji 70 radova.
Ogromni je to fundus radova s više nego stoljetnim iskustvom, akcijama
i znanstvenim radom, od kojega se veliki dio obavlja na Šumarskom fakultetu
u Zagrebu. No ne radi se samo o pošumiljivanju Krasa. Problem Krasa
oduvijek su šumari smatrali složenim problemom koji se kretao u okvirima
ekonomike, sociologije, poljoprivrede, šumarstva i drugih privrednih
grana kojima su u novije vrijeme dodaje i zaštita čovjekove okoline. A
upravo u toj zaštiti na ikopnu šume igraju dominantnu ulogu. Veliki dio
morskog zaleđa su degradirane i neplodne površine. Danas sve više jača
spoznaja koja o-vladava sve širim krugom znanstvenika, ekonoma, političara
i radnika o opće korisnoj ulozi šume i upravo to je značajno za prostorno
planiranje, koje mora biti samo dugoročno a šumari zahvaljujući
svome iskustvu u gospodarenju i planiranju na dugi rok i velikim površinama
mogu tu mnogo pridonijeti. No ne radi se samo o tome da se
obnavljaju šume i pošumljivaju goleti na bilo koji način. Šumarska znanost
124
ŠUMARSKI LIST 3-4/1977 str. 15     <-- 15 -->        PDF

i praksa imaju danas daleko bolje oružje u akcijama ozelenjivanja Krasa
bilo melioracijom i konverzijom postojećih degradiranih šuma u više vrijeđale
oblike, bilo u pošumljivanju ogoljelih površina, nego što je to bilo
prije 50 ili čak 20 godina. Genetičari su danas u mogućnosti da modificiraju
genetičke osobine bilo u smislu boljeg zadovoljenja čovjekovih potreba
bilo za uspijevanje vrste u određenim (nepovoljnim ekološkim uvjetima
koji vladaju, kako je poznato, u jadranskoj i primorskoj regiji. Ukoliko
domaće vrste nemaju željene osobine onda se pribjegava unošenje
egzota. Samo u tom slučaju treba provesti potrebne eksperimente, a da bi
se došlo do bržih rezultata treba ući u intenzivnu znanstvenoistraživačku
kooperaciju na širokom planu. Danas se daleko više zna o mikorizaciji
kao jednom od faktora za bolji uspjeh naročito četimjara. Ne treba također
odbaciti i vrste brzog rasta naročito onda ako se ne radi isključivo o dobijanju
veće mase u što kraćem vremenu, već što bržeg uspostavljanja zelenog
pokrivača na ogoljelim površinama Krasa. Iako ekonomika ne smije
biti najvažniji faktor, ipak (treba pribjeći vrstama i metodama, kojima
postižemo željeni cilj najvećim ekonomskim efektima.


I zaštita kultura i sastojina od patogenih organizama raspolaže danas
daleko suvremenijim metodama no što je bio slučaj u prošlom periodu.
Iako će o tome biti više riječi u drugom referatu spomenut ću samo da
su prvi pokusi biološke metode suzbijanja nekih štenika na borovim kulturama
učinjeni upravo u Jadranskoj regiji. Integralna zaštita šuma postaje
udomaćena ne samo kao termin teoretskog značenja već se sve više
dobiva forme praktične akcije u zaštiti šuma. Rezultati moderne zaštite
fundirani su na razvoj fundamentalnih disciplina: biologije, biokemije, fiziologije,
genetike te naročito ekologije.


Tehnika provođenja resurekcije, pošumljivanja i ostalih meliorativnih
i uzgojnih mjera trebaju biti predmet daljnjih eksperimentiranja i proučavanja,
ali već do sada postignuti rezultati na Krasu jadranskog područja
su toliko obimni da se sa tim akcijama može započeti.


Danas je nestalo onih zapreka koje sprečavaju uspješne akcije pošumljivanja
Krasa prije rata a to je prije svega bio otpor seljaka stočara.
Pa ipak do sada pošumljena površina je toliko mala da nije spomena vrijedna.
Od početka pošumljivanja u 100 godina do danas pošumljeno je
svega 60 000 ha. Prije rata pošumljeno je sa uspjehom oko 16500 ha.
Najbolji rezultati postignuti su na području Senja (Senjska Draga) gdje je
pošumljeno 1100 ha i sanirano jedno opasno bujično područje. Poslije rata
uspješno je pošumljeno oko 10 000 ha i na tome se ostalo (uspjeh pošumljivanja
bio je oko 50%). Kako su sve te akcije bile malog opsega može
se vidjeti iz podataka o pošumljivanju u nekim drugim zemljama, istina
u drugim ekološkim i društveno-ekonomskim uvjetima. U Francuskoj je
stvoren plan za pošurnljivanje u 30 god. površine 1 milijun ha i melioracija
2 milijuna hektara. U Engleskoj se za 50 godina predviđa pošumiti
2 milijuna ha. Bugarska je poslije rata pošumila 1 000 000 ha španija za
100 godina 5,7 milijuna ha goleti, gotovo toliku površinu kolika je cjelokupna
površina Krasa u Jugoslaviji. Finska, Norveška, Austrija, Italija i
SAD stimuliraju i pomažu akcije pošumljivanja. U odnosu na druge zemlje,
a naročito u posljednjem periodu zamrle su akcije pošumljivanja i melioracije
u Jadranskom području.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1977 str. 16     <-- 16 -->        PDF

ŠUMA I PROSTORNO PLANIRANJE


Mi govorimo u prostornom planiranju o šumarskoj komponenti no
ovoj trebaju prethoditi veoma važni drugi radovi, koji se moraju izvršiti
kod izrade prostornog plana. Ne možemo na ovom mjestu o .tome opširnije
govoriti ali mnogi faktori biosocio-ekononDski trebaju se uzeti u obzir
kada se radi o namjeni korišćena prostora. Neobično je važn o izradit i
politiku dugoročnog vrednovanja prostora, jer su kasnije
intervencije često nemoguće, neizvedive ili veoma skupe. Primjer za
ovo je nagla ekspanzija turizma. 1971. god. planirano je da će Jugoslavija
imati 14 milijuna noćenja stranih turista, a protekle, 1975., godine ta je
cifra porasla na 20 milijuna. Planeri moraju ´računati sa tim povećanjima
ali moraju i odrediti i limit od kojega ide optimalno iskorišćivanje, a
da se ne dovedu u opasnost osnovne vrijednosti čovjekove okoline. Još
prije 60 godina bila je dilema regionalne politike planiranja da li je poznat
put koji vodi do cilja. Već danas dilema nije u tome, kako kaže Udo E
Simons, da li je poznat put već u tome da cilj odnosno ciljevi nisu dovoljno
poznati. U posljednjih 20 godina težište ekonomsko znanstvene djelatnosti
u svijetu prenosi se od utvrđivanja konjunkture ka utvrđivanju
strukture ili još bolje infrastrukture. Sljedeći je korak pitanje okoline.
Kod toga se ne misli samo na prirodnu, već i socijalnu okolinu. U tom
smislu ozbiljno se računa sa potrebom da se životni standard (Lebenstandard)
u kreiranju ekonomske politike zamjeni humanijim konceptom životnog,
odnosno okolišnog kvaliteta (Lebens oder Umweltsqualität). Iz tog
se izvodi i dalje pitanje da li je u sadašnjim uvjetima mjerilo gospodarskog
razvoja društveni proizvod (brutto ili netto), jer taj indeks može rasti
a da se nivo blagostanja populacije smanjuje. No o tom će sud dati ekonomisti,
političari i društveni faktori. Ono što želimo reći jest zahtjev,
da se u ekonornsko-političke odluke integriraju i vrijednosti okoline u
koju su inkorporirane bazične čovječe potrebe (stan, zdravlje, sigurnost,
slobodno vrijeme, mobilitet, rekreacija ltd.). To dalje znači da ne može
biti stihije u namjeni korišćenja prostora, jer on mora biti tako koncipiran
da se ne narušavaju prirodni elementi što bi dovelo do već poznati neželjenih
posljedica za cijelo Društvo.


Naše društvo se naglo urbanizira. 1963. god. 28% stanovnika živjelo
je u gradovima, 1968. god. već 33 %, a u 2000 godine se predviđa 55 %.
Taj fenomen donosi promjene (demografske, ekonomske, tehnološke,
sociološke) koje dolaze do izražaja u korišćenju prostora. U Jadranskom
području situacija postaje još složenija dolaskom ogromnog
broja turista. Turizam i rekreacija su postali fenomeni modernog
svijeta i vezan je potrebom prirodne sredine koju taj veliki broj
ljudi koristi ali koju treba i zaštiti. U Jadranskoj regiji međuprostor između
priobalnog prostora i šumovitog dijela visokog Krasa, treba na
bazi pedoloških, topografskih, klimatskih, ekonomskih i socioloških kretanja
zonirati na površine prema namjeni. Nas u tocm zanimaju površine
koje se moraj u obavezno izdvojiti za šume, pa je za nas interesantno
razgraničenje između poljoprivrednih i šumskih površina. Ti kriteriji su
dobro poznati. A onda je stvar šumarske politike kako u i kojem vremenu
privesti te površine šumskim kulturama odnosno kako miževrijedne pre
ŠUMARSKI LIST 3-4/1977 str. 17     <-- 17 -->        PDF

tvoriti u viševrijedne zajednice polazeći od sadašnjeg stanja, položaja i namjene.
Smatramo (dakako hipotetički) da će se po načinu namjene i tretmana
diferencirati u jadranskoj regiji šume: 1) u neposrednoj okolini urbanih
sredina, 2) u (daljoj okolini rekreacione sredine, 3) šume estetske kategorije,
4) i gospodarske šume i šumsko zaštitni pojasevi. Ova razdioba
nije dakako apsolutna, jer rekreacione šume mogu biti šume estetske kategorije
pa i gospodarske šume i obrnuto. 0 razlici se može govoriti više u
stručnom tretmanu.


Šumski planovi svode se u području Jadrana na podizanje, obnovu i
zaštitu šuma. Ovim ciljevima -moraju prethoditi i neke aktivnosti koje su
od bitnog značenja za uspješnu realizaciju loga cilja. Prvo je šumarska
politika i drugo organizacija šumarstva na tome području koje će tu politiku
provoditi. O šumarskoj politici ovisit će dakako i sredstva za realizaciju
plana šumarstva Jadranske regije. Šumarska politika nalazi svoj
izraz u Zakonu o šumama. U novom ZOš-u u definiciji šume govori se o
njenoj dvostrukoj funkciji, aili zakonom nisu osigurane prepostavke za
kompleksno vrednovanje šuma kao općeg dobra i ekonomskog dobra.*
Nećemo daleko stići sve dotle, dok je šumarstvo u okviru svojih redovnih
djelatnosti i sredstava koja se stiču gospodarenjem ekonomskim šumama,
u neku ruku obavezna ´da njeguju i održavaju »neekonomske šume«. Uz
akumulativnost kakvu ima šumarstvo ne samo u nas nego i u Evropi, ono
nije moguće snositi ovaj teret. Uzmimo npr. zakonsku obavezu šumarstva
u suzbijanju nekih opasnih bolesti i štetnika u šumama a ,to vrijedi i za
kulture i šume Jadranske regije tj. za šume koje Služe u prvom redu
turističkoj privredi i drugim uživaocima općekorisnih funkcija šuma. Zar
je opravdano da vodoprivreda ubire doprinos od šumarstva a o stupnju
šumovitosti ovisi njeno funkcioniranje? Slično je i sa elektroprivredom,
turizmom i nekim drugim privrednim granama. Pitanje šumarstva na Krasu
nekad je bilo rješeno na taj način, da se je u fond za pošumljivanje
i melioraciju degradiranih šuma izdvajalo 6% od realizirane prodajne vrijednosti
drva iz ekonomskih šuma. S ozbirom na već spomenute općekorisne
funkcije šuma ovakva rješenja danas ne bi bila opravdana. Pravnici
smatraju da se sa stanovišta šire zajednice vrednuje rentabilitet koji ta
grana postiže, ali i koristi koje ona daje drugim granama direktno Mi indirektno
ili sprečavajući štete u nekoj drugoj grani. Ne može biti isprika
za nerješavanje ovog pitanja to što nije moguće precizno utvrditi »cijene«
općedruštvenih funkcija. Danas mnoge šumarske organizacije naizgled dobro
posluju »jer se odriču bioloških investicija i proširene reprodukcije.«
U zemljama Evrope ili barem većini tih zemalja osiguravaju se putem određenih
instrumenata sredstava za pošumljivanja ili za reprodukciju općekorisnih
funkcija šume. Kod nas zasad nije riješeno to pitanje. Što više,
mi smo dokinuvši nekadašnju upravu za pošumljivanje Krasa 1955. god.
dokinula i zadnji tračak brige šire društvene zajednice za ovaj široki društveni
problem. Ostavili smo tu brigu općinama a rezultat je osipanje
šumarskog kadra, smanjenje rasadničkih površina, smanjenje šumskih kultura,
ogromne štete u šumama od požara, bioloških i abiotičkih faktora
i fatalno povećanje površine golog Krasa, izgubljenog za vegetaciju i ljude


* Tekst je pisan prije nove verzije Zakona, i njegova usvajanja i donošenja.
127
ŠUMARSKI LIST 3-4/1977 str. 18     <-- 18 -->        PDF

zauvijek. Mnoge površine dostigle su ovu kritičnu točku koja predstavlja
posljednji čas da se započnu radovi pošumljivanja i melioracije da bi se
spriječila erozija i daljnje ogoljavanje terena.


Prva faza kao izraz brige našega društva, Projekti Jadran I — III, je
pri kraju. Odlučujuća stvar u ´industrijaliziranom društvu kao što su pokazala
istraživanja do sada jest prostorno planiranje. U projektu Jadran III
će biti obuhvaćeno i šumarstvo u Jadranskoj regiji. Međutim tko će taj
dio plana koji se odnosi na šume ostvariti? Tu nema dileme. Biti će to
prije svega šumarski stručnjaci u suradnji sa ekolozima iako su šumari
i sami ekolozi i to najbolji poznavaoci šumskih ekosistema sa kojima se
u svakodnevnom dodiru kroz dugi niz godina, katkada za čitave svoje radne
aktivnosti. Nitko bolje od njih ne poznaje šumske zajednice i ekosisteme,
njihovu strukturu i funkcioniranje. Aspekt naših šuma je djelo šumara.
Oblikujući šume omi daju pečat cjelokupnoj harmoniji pejzaža koji oplemenjuju
estetskim vrijedostima. Zato šumar nije više stručnjak
klasičnog tipa: ekonomist, biolog i donekle tehničar.
On j e s t, ili bi morao biti, arhitekta i umjetnik, koji
bazira svoju djelatnost ina ekološkom znanju koje
mu omogućuje da održava dinamičku biološku ravnotežu
šumskih ekosistema i koji zna da harmonizira
privredne i neprivredne funkcije šuma. On jedini
zna gdje je donji prag samoregulacije pojedinih šumskih ekosistema preko
koje se granice ide u sukcesiju u regresivnom smislu, čiji prelaz vodi stazama
dugim stotine godina do restauracije klimaksa, ako je to uopće moguće.
U tome smislu i suvremena izobrazba kadra na fakultetima treba da
se vrši po nastavnim planovima i programima prilagođenim novoj ulozi
šumarskih stručnjaka. Složenost šumskih ekosistema zahtijeva i permanentno
dugotrajno istraživanje. Poznavanje strukture i funkcioniranje zdravih
ekosistema su osnovni preduvjet za otklanjanje svih patoloških pojava, anomalija
i uzroka koji dovode do oboljenja i sušenja. Ali o programu naučno


istraživačkog rada bit će govora u slijedećem referatu. A ono što treba
odmah učiniti i što bi trebalo je sljedeće: S ozbirom na trostruku funkciju
šuma: korisnu, zaštitnu i rekreacionu i na Jadranskom području prostorno
planiranje u pogledu šuma treba dati odgovor na pitanja:
1. Koliko treba biti šuma?
2. Gdje trebaju biti?
3. Kakove šume trebaju biti?
Odgovor na ova pitanja dao je Mante l (1968.).


1. Šuma treba biti toliko koliko je potrebno da se udovolji potražnja
za drvom i koliko je potrebno za osiguranje opće korisnih funkcija.
2. Šume trebaju biti na apsolutnim šumskih tlima (osim gdje su rudnici,
industrijska i građevna postrojenja). Isto tako na terenima u svrhu
zaštite, na dosadašnjim šumskim površinama ukoliko nisu znatno pogodnije
za druge svrhe, te na površinama koje ne mogu biti pogodnije za druge
svrhe.
3. Osnivati onakve šume koje prema datim ekološkim i drugim uvjetima
mogu najbolje uspjevati. Na takvim područjima nema problema za
podizanje šuma.
128
ŠUMARSKI LIST 3-4/1977 str. 19     <-- 19 -->        PDF

Odlučujući faktori za proširenje šuma, njihov sastav i funkciju, jest
prostorno planiranje. Narod koji se ne bi mogao pravovremeno pridići,
da na temelju znanstveno utvrđenog prostornog plana, provede prostorni
red, stoji pred opasnošću da bude probuđen strašnom spoznajom
da izgubi poljoprivrednu prehrambenu bazu a k lome i prirodne temelje
za njegovo održavanje. (Weck 1957.).


Dodao bih još ovo: Kada se radi o šumama i zaštiti čovjekove okoline
onda se njihov status treba rješavati u cijelom kompleksu te zaštite počam
od izvora financiranja do zakonskih i instiucionaliziranih oblika. Sigurno
da nosioci ove aktivnosti moraju biti općine, društveno političke organizacije
i udruženi rad. Problem šumarske komponente u zaštiti čovjekove
okoline u realizaciji dvostruke funkcije šuma uslijed sveopćeg društvenog
interesa mogao bi se riješiti najbolje unutar interesnih zajednica, i samoupravnih
i društvenih dogovora.


I da završim sa riječima dr Beblera:
»Osnovni je smisao planova da riješe ili barem pokušaju riješiti najteže
pitanje u razvitku Jadranske regije, to je konflikt između pomorskog,
saobraćajnog, energetskog, rudarskog i industrijskog pravca razvitka i razvitka
rekreacionog turističkog i ekološkog pravca .. .
U načelu sumnje nema. Svi mi hoćemo razvitak Jadranske regije, to
jest razvitak svih njezinih mogućnosti i posebno spomenute dvije mogućnosti,
odnosno razvitak u oba pravca. Konflikt dakle moram o riješiti
ili ćemo biti krivi za veliki rekao bih, historijski promašaj.«
Budućnost jadranskog Krasa je ovisna o svima nama. Ukoliko prije
pristupimo akciji utoliko bolje!


LITERATURA


1.
Androić , M.: Zaštita šuma na Kršu — Simpozij o zaštiti prirode u našem
Kršu, JAZU, Zagreb, 1971.
2.
Grubić, K.: Les Forets dalmates, leur fipanoussmant, leur Declin et leur
Restauration — Le Carst yougoslave, Zagreb, 1928.
3.
Savezno savjetovanje o Kršu, Tom I — V, Split, 1957.
4.
Konferencija o zaštiti Jadrana — Zbornik referata, Rijeka — Opatija, 1974.
SUMMARY


The Karst in the past, present and future


When considering the genesis of the denuded Karst in the Adriatic region,
we are coming to the conclusion that this region was in the remote past considerably
more forest-clad than it is today. The reduction of forests in the Karst
region and the formation of bare rocky grounds are a consequence of man´s
activity (through cutting, burning, extensise cattle breeding) and of natural
factors (soil relief, parent rock, climatic conditions). Attempts at checking the
devastation of karst forests date back to several hundred years ago in the
ŠUMARSKI LIST 3-4/1977 str. 20     <-- 20 -->        PDF

form of a prohibition of leeting goats into the woods, in the regulation of the
cut, etc., however, neither severe fines succeeded entirely in arresting the devastation
of the forest vegetation and the formation of bare rocky grounds. In
the 19th century artificial afforestations (mainly with Black Pine and Aleppo
Pine) were initiated, but the two World Wars (from 1914—1918, and from
1941—1945) interrupted the afforestation efforts and after each of these two
wars afresh attempts were made. However, whereas during the first years after
the liberation of the country (1945) the reforestation and amelioration works
in degraded forests (scrubwoods, rnacchias) were being performed on a large
scale, after 1956 (on introducing self-financing) these works were reduced to a
minimum. A particularly bright point in this period was the prohibition of goat
keeping (Law of 1954), which, as a consequence, resulted in a natural regeneration
of certain areas of devastated forests. Nowadays, a special influence on the
survival and renewal of forests in the Adriatic region is exercised by the development
of tourism, as well as by the present efforts to establish an ecological
balance in the world and in this country. Therefore the forestry in the Adriatic
region joins the framework of the scientific projects »Man and Biosphere«
and »Protection of Human Environment«, while in the complex of land use
planning of this region (especially in the »Projeot of the Adriatic III«) forest
and forestry represent a dominant component.


Ovaj rad je referat sa savjetoProf,
dr Milan ANDROIĆ,
vanja »Uloga šume i šumske vedipl.
ini. šum.
getacije u zaštiti čovjekove okoKatedra
za zaštitu šuma
line u odnosu na Jadransko pošumarskog
fakulteta Sveučilišta
dručje« održano 4—6. III 1976. u Zagrebu,
god. u Zadru. šimunska cesta br. 25.