DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1977 str. 48     <-- 48 -->        PDF

Ovako obračunate relativne vrednosti semena oštećenog od insekata
prilično isu bliske vredinostima šturog semena pojedinih grupa šišarica,
što se vidi iz podataka tabele for. 5. Tako, analizom 3000 kom zrna semena
iz šišarica prve grupe izdvojeno je 718 kom ili 23,93% šturih semenki, dok
je iz 3500 pregledanih zrna semena iz šišarica druge grupe izdvojeno 677
kom ili 19,34% a iz 3800 kom zcrna iz šišarica treće grupe izdvojeno je 760
kom ili 20,00% šturog semena (tab. tor. 5). Upoređivanjem proporcija šturog
isemena vidi se da između šišarica druge i treće grupe nema razlika,
dok je u semenu iz šišarica prve grupe bilo 1,2 puta više šturih zrna nego
u ostalim grupama, što je signifikantno na nivou od 1%.


Upoređivanjem zbirnih vrijednosti podataka tabela for. 1, 4 i 5, može
se dobiti jasnija slika o parametrima osnovnih frakcija koje utiču na smanjenje
prinosa semena kod proizvodnje i dorade istog. Pregledom 37 818
kom zrna semena dobijenog iz uzorka od 900 kom šišarica, izdvojeno je
3625 kom ili 9,59 semenki oštećenih od insekata. Međutim, pregledom
7775 kom zrna semena dobijenog iz uzorka od 178 kom samo napadnutih
šišarica, izdvojeno je 1163 kom ili 14,96°0 oštećenih semenki, što sa šturim
semenom od 20,92%, izdvojenim iz uzorka od 10.300 kom zrna, čini značajnu
negativne stavku od 35,88´°0, koju svakako treba imati u vidu pri
kalkulacijama u savremenoj proizvodnji semena u semenskim sastojinama
ili plantažama a naročito sa pojedinačnih plus stabala. Činjenica da relativne
vrednosti šturog semena, a verovatno i relativne vrednosti šišarica
i semena oštećenih od insekata, variraju u zavisnosti od niza faktora a
naročito od klimatskih elemenata, što se može videti i na primeru semena
jele (MARKOVIĆ, Lj., 1974), ne umanjuje vrednost dobijenih podataka,
već ukazuje na potrebu svestranijeg i dugotrajnijeg proučavanja ove materije
u našim uslovima.


ZAKLJUČAK


Na tri uzorka od po 300 kom šišarica crnog bora (Pinus nigra Arn.)
koje su se razlikovale po bolji ´ljuspi, analiziran je intenzitet otećenja semena
od insekata i zastupljenost šturog semena, pa se na osnovu dobijenih
podataka smože zaključiti slledeće:


Seme iz šišarica sa crno zelenom bojom ljuspi bilo je u znatno većem
broju oštećeno od insekata nego seme dobij eno iz šišarica sa svetilo smeđom
Mi crnom bojom ljuspi, između kojih je inače razlika u oštećenom
semenu neznatna. Prema broju šišarica u čijem je semenu bilo oštećenih
zima od insekata, pojedine grupe su se međusobno znatno razlikovale. Među
ovima su najimanje zastupljene šišarice sa svetio smeđom bojom ljuspi,
zatim šišarice sa crnom bojom, dok su šišarice sa crno zelenom bojom
bile najviše napadnute od insekata. Relativne vrednosti oštećenog semena
obračunate na broj semena dobijenog samo iz napadnutih šišarica pojedinih
grupa bliske su vrednostima šturog semena, koje je inače nešto više
zastupljeno kod šišarica sa svetio smeđom bojom nego kod ostale dve
grupe, između kojih pak nema razlika.


Nezavisno od boje šišarica, frakcije šturog semena i semena oštećenog
od insekata čine značajnu negativne stavku (35,88%) u proizvo´dnji i doradi
semena crnog bora, o čemu svakako treba voditi računa pri kalkulacijama
u savremenoj proizvodnji semena ove vrste.


158