DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1977 str. 46     <-- 46 -->        PDF

<
g l
1.
BROJ
ANALIZIRANIH
ZRNA
SEMENA
M
BROJ
ZRNA
ŠTUROG
SEMENA
N
KOM.
3000 ´ 718
r.JL
M
0.2393
TAB. BK. 5
TEST SI GNIEIKANTNOST I
RAZLIK A PROPORCIJ A
p|-h p l " p3 | P2 P3
2. 3500 677 0,1931
3. 3800 760 0.2000 0,0<59** 0,0393 » [-0,006 6
S 10 300 2155 0,2092


i druge grupe ovde iznosi —0,0686***, između prve i treće —0,0148*** a
između druge i treće grupe 0,0538***, što u relativnim vrednostima iznosi
—109%, —23% i 69°,,´„.


S druge strane, interesantno je istaći da je od 100 kom analiziranih
šišarica prve grupe, oštećenje od insekata konstatovano samo na semenu iz
44 šišarice, dok je u drugoj grupi oštećenje semena iregistrovano na 75 Ikom
a u trećoj na 59 kom šišarica {tab. br. 3). Razlika proporcija između prve
i druge grupe (Pi — P2 = —0,31***) značajna je i signifikantna na nivou od
0,1%, dok su razlike između prve i treće grupe (Pi — P3 = —0,15*) odnosno
druge i treće grupe šišarica (P2 — P3 = 0,16*) takođe značajne
ali signifikantne na nivou od 5%. Ove razlike u relativnoj brojnosti napadnutih
šišarica pojedinih grupa, svakako su najvećim delom rezultat
razlika njihovih mikroekoiloških uslova koji se ispoljavaju preko izvesnih
fizio´loško-biohemijskih a verovatno i mehaničkih karakteristika, koje više
ili manje pogoduju inisektima za polaganje jaja, ishranu i razvoj larvi.
U prilog tome svjedoče i podaci MARKOVIĆA, Lj., (1975), dobijeni na
istom materijalu, iz kojih se vidi da se šišarice pojedinih grupa razlikuju
u više analiziranih karakteristika. Tako, pri istim srednjim vrednostima
dimenzija, prosečne težine šišarica u sirovom stanju iznosile su kod prve
grupe 18,42 gr, kod druge 26,65 gr, i treće grupe 23,92 gr. Posle sušenja
tokom 4 dana na temperaturi od 45° C, šišarice prve grupe izgubile su 9,39%
vlage, dok su šišarice druge grupe izgubile 30,32% a treće grupe 29,39%
vlage, kada su se težine prve i treće grupe šišarica izjednačile, dok su šišarice
druge grupe i dalje bile teže od ovih za 11,26% i 9,95%. Pored toga,
za potpuno otvaranje šišarica prve grupe bila je potrebna znatno veća
temperatura nego za ostale. U vezi sa tim sprovedena regresiona analiza
pokazala je da između težine (u sirovom stanju) odgovorajućih grupa šišarica
i relativne brojnosti njihove napadnutosti od insekata postoji vrlo
jaka korelaeiona veza pozitivnog znaka koju karakteriše koeficijent korelacije
od r = 0,9779, značajan na nivou od 2%, sa 2 idif, pa ga ne bi trebalo
smatrati slučajnim. Svakako da preko ove (korelativnosti treba shvatiti
uticaj drugih komponenata na brojnost napadnuti šišarica, čiji je
kvantitativni izraz maskiran težinom šišarica sa kojom te komponente takođe
koreliraju. Pored vlage kao jedinog od osnovnih uslova pogodne sredine,
ovde u prvom redu dolaze hraniljive materije koje se menjaju pri
gubljenju vlage kao što se menjaju i drugi neophodni činioci fiziološko-
biohemijske i fizičke prirode.


156