DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1977 str. 45     <-- 45 -->        PDF

BROJ ANALIZIRANIH
ŠlŠARICA


BROJ


< NAPADNUTIH TEST SIONIFIKANTNOSTI
M


SISARICA RAZLIKA PROPORCIJA


M N
1*1- P2 P1-P3


P 2-P 3 KOM.


1 100 44 0,44


2. 100 75 0,75
3. 100 59 0,59 -0,31»** -0,15* — 0.16 *
S 1 300 178 0,5933
<0
0 -i/i
0
S
ž ES 5<
f5 2 ^
9 K
UKUPAN
BROJ
ZRNA
SEMENA
M
KOM .
BROJ
OŠTEĆENIH
ZRNA
SEMENA
N
N
P;-M"
T EST SIGNIF I KANTNOSTI
RAZLIK A PROPORCIJA
P l-p 2 p 1-P 3 p 2-P 3
1. (4 1725 230 0,1333
2. 75 3415 590 0,1728
3. 59 2535 343 0,1302 -0,0395* * 0,0031 0,0426**
S 178 7775 1163 0,1496


Podaci o zastupljenosti šturog semena dobijani su presecanjeni neisklijalih
semenki posle završenog klijanja uzoraka od 3000 kom zrna semena
iz prve grupe, 3500 kom iz druge i 3800 kom zrna iz treće grupe šišarica
i prikazani u tabeli br. 5.


REZULTATI I DISKUSIJA


Od 11 839 kom zrna semena dobijenog iz šišarica prve grupe, izdvojeno
je 867 kom ili 7,32% semena oštećenog od insekata, dok je od 12 899
semenki iz šišarica druge grupe izdvojeno 1644 kom ili 12,75% oštećenog
semena, a od 13 080 kom semenki iz šišarica treće grupe izdvojeno je 1114
kom ili 8,52% semena oštećenog od insekata (tabela br. 1). Apsolutne razlike
proporcija oštećenog semena između šišarica prve i druge grupe
(Pi — P2 = —0,0543***) »kao i između šišarica druge i treće grupe (P2 — Pa=
= 0,0423***) značajne su i signifikanitine na nivou od 0,1%, što znači
da je seme iz druge grupe šišarica 1,74 puta više oštećeno od semena iz
prve, a 1,5 puta od semena iz treće grupe šišarica. Inače, razlika proporcija
oštećenog semena između prve i treće grupe šišarica (Pi — P3 = —0,0120**)
iako signifikantna na nivou od 1% nije značajna. Navedene odnose u broju
zrna oštećenog semena po grupama šišarica očigledno Mustruje i tab. br. 2.


Slični odnosi vrednosti kao i razlike proporcija oštećenog semena po
grupama šišarica konistatovani su i na uzorcima semena dobijenog iz po
100 kom šišarica (tab. br. 2). Apsolutna razlika proporcija između prve