DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1977 str. 43     <-- 43 -->        PDF

INTENZITET OŠTEĆENJA SEMENA OD INSEKATA
I ZASTUPLJENOST ŠTUROG SEMENA CRNOG BORA
(Pinus nigra Arn.) U ZAVISNOSTI OD MORFOLOŠKIH
KARAKTERISTIKA ŠIŠARICA


Ljubisav R. Marković i Milomir Vasić


SAŽETAK. Autori su iz uroda sjemena crnog bora 1974. godine
iz sastojina u šumskom predjelu Kaluđerske bare (na planini
Tari u Zap. Srbiji) ispitivali ovisnost udjela šturog sjemenai sjemena oštećenog od insekata o boji dozrelih češera. Ta su
ispitivanja pokazala, da je udio šturog sjemena praktički neovisan
o boji češera, jer je sa svjetlosmeđom bojom ljuski iznosio
23,93 %, 5 crnozelenom bojom 19,34 % a iz crnih šišarica
20,00 %. Boja šišarice međutim dobar je indikator za udio oštećenog
sjemena od insekata, jer je taj iznosio u svjetlosmeđim šišaricama
7,32Q/o, u crnim 8,52°/o, a u crnozelenim 72,75%. (Ur.)


UVOD


U našoj zemlji je mailo rađeno na proučavanju štetnih insekata na
četinarskoim semenu, a posebno na semeniu ornog bora (Pinus nigra Arn..)
tako da o relativnoj brojnosti oštećenih šišarica i semena, kao i o samim
insektima, nema podataka. Istina, analizom kvaliteta semena ove vrste
tokom više godina, zapaženo je da u standardnim uzorcima zastupljenost
oštećenog semena .ne prelazi 5% (MARKOVIĆ, LI., 1974) što je svakako rezultat
prethodne pripreme semena u cilju ispunjavanja određenih normi


o kvalitetu, kojom prilikom je separatorom odstranjena, poored šturog, i
veća količina semena oštećenog od insekata Međutim, u savremenom semenarstvu,
seme oštećeno od insekata i šturo seme čine značajnu negativnu
stavku, pa bi poznavanje stvarnih vrednosti ovih kategorija, pored teoretskog
imalo i praktični značaj jer bi pridonelo pravilnom kalkulisanju
u proizvodnji i doradi istog.
S druge strane šišarice crnog bora, koje su inače karakteristične po
boji svojih Ijuspi (SUKAČOV, A. V., 1938; lOVANOVIĆ, B., 1967; STEFANOV,
B., i GANĆEV, AP., 1958), mogu se po ovoj karakteristici u izvesnom
stepenu i razlikovati u istoj populaciji (VIĆBNTIČ, M„ 1954; MARKOVIĆ,
Lj„ 1975) kao i šišarice belog bora (ROSNEV, B., 1963., 1972; LISTOV, A. A.,
1963), pa bi praćenje brojnosti oštećenja šišarica i semena od insekata kao
i zastupljenost šturog semena s obzirom na razlike u boji Ijuspi šišarica
moglo ukazati na izvesne pravilnosti od interesa za dalje proučavanje ove
materije, što i predstavlja predmet ovoga rada.


153
ŠUMARSKI LIST 3-4/1977 str. 44     <-- 44 -->        PDF

MATERIJAL I METOD RADA


Šišarice su brane 19. i 20. novembra 1974. godine, sa više stabala u
sastojim crnog bora u Kaluđerskim barama (Tara). Po dopremanju istih
u laboratoriju izdvojene su tri grupe od po 300 kom., -koje su se razlikovale
po boji svojih ljuspi. Prvu grupu sačinjavale s šišarice sa svetio smeđom
bojom, drugu sa crno zelenom i treću sa ornom. Radi lakšeg upoređivanja,
u tekstu i tabelama zadržane su odgovarajuće numeričke oznake za boju
pojedinih grupa šišarica.


Iz svake grupe izdvojeno je po 200 kom. šišarica koje su, odvojeno kao
uzorci, sušene u laboratorijskoj sušnici sa uređajem za održavanje potrebne
temperature, do potpunog otvaranja njihovih ljuspi. Posle odvajanja semena
od šišarica, sa istog su istovremeno skidana krilca i odvajane semenke
oštećene od insekata. Ostale šišarice (po 100 kom iz svake grupe)
stavljane su odvojeno u obrojeene male papirne kesice i sušene na is>ti
način kao i prethodne, ali su odgovorajući podaci registrovani posebno za
svaku šišariou.


Podaci o apsolutnim i relativnim vrednostima oštećenog semena za svaki
uzorak od po 300 kom šišarica pojedinih grupa prikazani su u tabeli
br. 1, a za uzoirke od po 100 kom šišarica u tabeli br. 2. Podaci o relativnoj
brojnosti napadnutih šišarica od insekata prikazani su u tabeli br. 3, a
a o vrednostima oštećenog semena dobijenog samo iz napadnutih šišarica
prikazani su u tabeli br. 4.


TAB. BR. I
1 « O KO III
UKUPAN
BROJ
ZRNA ,
SEMENA
M
KOM,
BROJ
OŠTEĆENIH
ZRNA
SEMENA
N


p.JK.
M
_
TEST SIGNIFIKANTNOSTI
RAZLIKA PROPORCIJA
P,-P 2 P,-P3 P2 -P3


1. 300 11 839 867 0.0732
2. 300 12899 1644 0.1275
3. 300 13080 M U 0,0852 -0,0543***|-0,OI20** | 0,0423***
* 900 37 818 3625 0,0959


TAB. BR. 2


u — --I I


UKUPAN
BROJ


ZRNA


li l!l


Hill


TEST SIGNIFIKANTNOSTI


RAZLIKA PROPORCIJA


P.iL


M


SEMENA


M N


P,-P2 P,-P3 P2-P3


1. 100 3652 230 0.0630
2. 100 4484 590 0.1316
3. 100 4411 343 0,0778 -0.0686"** -0.0148* 0,0538***
S 300 12547 1163 0,0927
ŠUMARSKI LIST 3-4/1977 str. 45     <-- 45 -->        PDF

BROJ ANALIZIRANIH
ŠlŠARICA


BROJ


< NAPADNUTIH TEST SIONIFIKANTNOSTI
M


SISARICA RAZLIKA PROPORCIJA


M N
1*1- P2 P1-P3


P 2-P 3 KOM.


1 100 44 0,44


2. 100 75 0,75
3. 100 59 0,59 -0,31»** -0,15* — 0.16 *
S 1 300 178 0,5933
<0
0 -i/i
0
S
ž ES 5<
f5 2 ^
9 K
UKUPAN
BROJ
ZRNA
SEMENA
M
KOM .
BROJ
OŠTEĆENIH
ZRNA
SEMENA
N
N
P;-M"
T EST SIGNIF I KANTNOSTI
RAZLIK A PROPORCIJA
P l-p 2 p 1-P 3 p 2-P 3
1. (4 1725 230 0,1333
2. 75 3415 590 0,1728
3. 59 2535 343 0,1302 -0,0395* * 0,0031 0,0426**
S 178 7775 1163 0,1496


Podaci o zastupljenosti šturog semena dobijani su presecanjeni neisklijalih
semenki posle završenog klijanja uzoraka od 3000 kom zrna semena
iz prve grupe, 3500 kom iz druge i 3800 kom zrna iz treće grupe šišarica
i prikazani u tabeli br. 5.


REZULTATI I DISKUSIJA


Od 11 839 kom zrna semena dobijenog iz šišarica prve grupe, izdvojeno
je 867 kom ili 7,32% semena oštećenog od insekata, dok je od 12 899
semenki iz šišarica druge grupe izdvojeno 1644 kom ili 12,75% oštećenog
semena, a od 13 080 kom semenki iz šišarica treće grupe izdvojeno je 1114
kom ili 8,52% semena oštećenog od insekata (tabela br. 1). Apsolutne razlike
proporcija oštećenog semena između šišarica prve i druge grupe
(Pi — P2 = —0,0543***) »kao i između šišarica druge i treće grupe (P2 — Pa=
= 0,0423***) značajne su i signifikanitine na nivou od 0,1%, što znači
da je seme iz druge grupe šišarica 1,74 puta više oštećeno od semena iz
prve, a 1,5 puta od semena iz treće grupe šišarica. Inače, razlika proporcija
oštećenog semena između prve i treće grupe šišarica (Pi — P3 = —0,0120**)
iako signifikantna na nivou od 1% nije značajna. Navedene odnose u broju
zrna oštećenog semena po grupama šišarica očigledno Mustruje i tab. br. 2.


Slični odnosi vrednosti kao i razlike proporcija oštećenog semena po
grupama šišarica konistatovani su i na uzorcima semena dobijenog iz po
100 kom šišarica (tab. br. 2). Apsolutna razlika proporcija između prve
ŠUMARSKI LIST 3-4/1977 str. 46     <-- 46 -->        PDF

<
g l
1.
BROJ
ANALIZIRANIH
ZRNA
SEMENA
M
BROJ
ZRNA
ŠTUROG
SEMENA
N
KOM.
3000 ´ 718
r.JL
M
0.2393
TAB. BK. 5
TEST SI GNIEIKANTNOST I
RAZLIK A PROPORCIJ A
p|-h p l " p3 | P2 P3
2. 3500 677 0,1931
3. 3800 760 0.2000 0,0<59** 0,0393 » [-0,006 6
S 10 300 2155 0,2092


i druge grupe ovde iznosi —0,0686***, između prve i treće —0,0148*** a
između druge i treće grupe 0,0538***, što u relativnim vrednostima iznosi
—109%, —23% i 69°,,´„.


S druge strane, interesantno je istaći da je od 100 kom analiziranih
šišarica prve grupe, oštećenje od insekata konstatovano samo na semenu iz
44 šišarice, dok je u drugoj grupi oštećenje semena iregistrovano na 75 Ikom
a u trećoj na 59 kom šišarica {tab. br. 3). Razlika proporcija između prve
i druge grupe (Pi — P2 = —0,31***) značajna je i signifikantna na nivou od
0,1%, dok su razlike između prve i treće grupe (Pi — P3 = —0,15*) odnosno
druge i treće grupe šišarica (P2 — P3 = 0,16*) takođe značajne
ali signifikantne na nivou od 5%. Ove razlike u relativnoj brojnosti napadnutih
šišarica pojedinih grupa, svakako su najvećim delom rezultat
razlika njihovih mikroekoiloških uslova koji se ispoljavaju preko izvesnih
fizio´loško-biohemijskih a verovatno i mehaničkih karakteristika, koje više
ili manje pogoduju inisektima za polaganje jaja, ishranu i razvoj larvi.
U prilog tome svjedoče i podaci MARKOVIĆA, Lj., (1975), dobijeni na
istom materijalu, iz kojih se vidi da se šišarice pojedinih grupa razlikuju
u više analiziranih karakteristika. Tako, pri istim srednjim vrednostima
dimenzija, prosečne težine šišarica u sirovom stanju iznosile su kod prve
grupe 18,42 gr, kod druge 26,65 gr, i treće grupe 23,92 gr. Posle sušenja
tokom 4 dana na temperaturi od 45° C, šišarice prve grupe izgubile su 9,39%
vlage, dok su šišarice druge grupe izgubile 30,32% a treće grupe 29,39%
vlage, kada su se težine prve i treće grupe šišarica izjednačile, dok su šišarice
druge grupe i dalje bile teže od ovih za 11,26% i 9,95%. Pored toga,
za potpuno otvaranje šišarica prve grupe bila je potrebna znatno veća
temperatura nego za ostale. U vezi sa tim sprovedena regresiona analiza
pokazala je da između težine (u sirovom stanju) odgovorajućih grupa šišarica
i relativne brojnosti njihove napadnutosti od insekata postoji vrlo
jaka korelaeiona veza pozitivnog znaka koju karakteriše koeficijent korelacije
od r = 0,9779, značajan na nivou od 2%, sa 2 idif, pa ga ne bi trebalo
smatrati slučajnim. Svakako da preko ove (korelativnosti treba shvatiti
uticaj drugih komponenata na brojnost napadnuti šišarica, čiji je
kvantitativni izraz maskiran težinom šišarica sa kojom te komponente takođe
koreliraju. Pored vlage kao jedinog od osnovnih uslova pogodne sredine,
ovde u prvom redu dolaze hraniljive materije koje se menjaju pri
gubljenju vlage kao što se menjaju i drugi neophodni činioci fiziološko-
biohemijske i fizičke prirode.


156
ŠUMARSKI LIST 3-4/1977 str. 47     <-- 47 -->        PDF

O tome što stoji u osnovi pojave razlika u boji šišarica crnog bora,
odnosno u kojoj su meri one prouzrokovane uticajem sredine a u kojoj
su determinisane genski, nema dovoljno podataka, što će biti predmet posebnih
ogleda. Međutim, proučavajući osobenosti fruktifikacije Pinus nigraArn., VIĆENTIĆ, M., (1954) ističe da ikoirišćeni uzorci šišarica predstavljaju
srednje genetske vrednosti pojedinih populacija u kojima su razlike
u boji šišarica dosta velike iz čega se, u vezi sa ovim, već mogu izvesti
zaključci. I ROSNEV, B., (1963, 1972) ističe da su boja šišarica belog
bora i oblik apofiza nasledne karakteristike i imogu služiti kao sigurniji
dijagnostički parametar ikod selekcije nego dimenzije i oblik šišarica. S
druge strane, prema podacima koje navodi LISTOV, A. A., (1963), boja
šišarica belog bora ubranih zimi ostaje pri čuvanju neizmenjena i vrlo
se malo menja prilikom sušenja, dok .se pri ranijem branju njihova boja
menja, što u izvesnoan smislu nije u skladu sa podacima navedenih autora.
Ipak, postojeće razlike u boji šišarica ovog ogleda, ubrane istog
dana i u istoj populaciji, sa fiziološki jednako ´kvalitetnim semenom, dozvoljavaju
da se makar i uslovno može govoriti o ranim i -kasnim formama
šišarica.


Nezavisno od toga čime je ta pojava uslovljena, ona ukazuje da su
razlike u relativnoj brojnosti napadnutih šišarica prouzrokovane ili od strane
jedne vrste insekata sa produženim periodom rojenja ili sa više generacija,
čije rojenje i polaganje jaja koincidira sa pogodnošću mikroekoloških
uslova pojedinih grupa šišarica, o čemu je već bilo reci. Takođe je
moguća i predpoistavka da se radi o nekoliko vrsta insekata čije se rojenje
takođe poklapa sa najpogodnijim morfofiziološkim stanjem šišarica za polaganje
jaja i razvoj larvi. U svakom slučaju za odgovor na ovo pitanje
treba izvršiti detaljnija proučavanja štetnih insekata. Pre svega sakupljanjem
šišarica u više navrata, sve do kasne jeseni, biće moguće da se
utvrdi vrsta inisekta koja je u pitanju i rasvefcle otstali problemi vezani za
odnose insekat — biljka domaćin. Ovo tim pre što pregledom reprezentativnih
uzoraka oštećenog semena iz pojedinih grupa šišarica nisu nađeni
ni živi ni uginuli insekti. Determinacija na osnovu izgleda samih oštećenja
i oblika odnosno forme izsletnih otvora nije sigurna iako oni ukazuju na
izvesne razlike o kojima je reč, što je u skladu sa podacima MARKOVIĆA Lj.,
(1974), koji indiciraju da oštećenja semena crnog bora, čuvanog duže vreme
na skladištu, potiču od više vrsti insekata.


Otkrivanje larvi i determinacija insetkata ikoji napadaju šišarice našeg
crnog bora, pored teoretskog ima i praktični značaj. Ovo naročito potvrđuju
podaci o procentu oštećenog semena dobijeni analizom istog samo
iz napadnutih šišarica (tab. for. 4). Tako, od 1725 zima semena dobijenog
iz 44 napadnute šišarice prve grupe, bilo je 230 ikom ili 13,33l()/o oštećenih
semenki, od 3415 korn zrna semena dobijenog iz 75 šišarica druge
grupe bilo je oštećeno 590 ikom ili 17,28´% semenki, a od 2635 ikom zrna
semena dobijenog iz 59 oštećenih šišarica treće grupe bilo je 343 kom ili
Hfll^/o oštećenih semenki. Slično kao i u prethodnoj analizi i ovde je u
semenu šišarica druge grupe bilo 1,3 puta više oštećenih zrna nego u se-
menu iz šišarica prve i treće grupe, što je potvrđeno na nivou od 1%,
testiranjem razlika proporcija oštećenog semena.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1977 str. 48     <-- 48 -->        PDF

Ovako obračunate relativne vrednosti semena oštećenog od insekata
prilično isu bliske vredinostima šturog semena pojedinih grupa šišarica,
što se vidi iz podataka tabele for. 5. Tako, analizom 3000 kom zrna semena
iz šišarica prve grupe izdvojeno je 718 kom ili 23,93% šturih semenki, dok
je iz 3500 pregledanih zrna semena iz šišarica druge grupe izdvojeno 677
kom ili 19,34% a iz 3800 kom zcrna iz šišarica treće grupe izdvojeno je 760
kom ili 20,00% šturog semena (tab. tor. 5). Upoređivanjem proporcija šturog
isemena vidi se da između šišarica druge i treće grupe nema razlika,
dok je u semenu iz šišarica prve grupe bilo 1,2 puta više šturih zrna nego
u ostalim grupama, što je signifikantno na nivou od 1%.


Upoređivanjem zbirnih vrijednosti podataka tabela for. 1, 4 i 5, može
se dobiti jasnija slika o parametrima osnovnih frakcija koje utiču na smanjenje
prinosa semena kod proizvodnje i dorade istog. Pregledom 37 818
kom zrna semena dobijenog iz uzorka od 900 kom šišarica, izdvojeno je
3625 kom ili 9,59 semenki oštećenih od insekata. Međutim, pregledom
7775 kom zrna semena dobijenog iz uzorka od 178 kom samo napadnutih
šišarica, izdvojeno je 1163 kom ili 14,96°0 oštećenih semenki, što sa šturim
semenom od 20,92%, izdvojenim iz uzorka od 10.300 kom zrna, čini značajnu
negativne stavku od 35,88´°0, koju svakako treba imati u vidu pri
kalkulacijama u savremenoj proizvodnji semena u semenskim sastojinama
ili plantažama a naročito sa pojedinačnih plus stabala. Činjenica da relativne
vrednosti šturog semena, a verovatno i relativne vrednosti šišarica
i semena oštećenih od insekata, variraju u zavisnosti od niza faktora a
naročito od klimatskih elemenata, što se može videti i na primeru semena
jele (MARKOVIĆ, Lj., 1974), ne umanjuje vrednost dobijenih podataka,
već ukazuje na potrebu svestranijeg i dugotrajnijeg proučavanja ove materije
u našim uslovima.


ZAKLJUČAK


Na tri uzorka od po 300 kom šišarica crnog bora (Pinus nigra Arn.)
koje su se razlikovale po bolji ´ljuspi, analiziran je intenzitet otećenja semena
od insekata i zastupljenost šturog semena, pa se na osnovu dobijenih
podataka smože zaključiti slledeće:


Seme iz šišarica sa crno zelenom bojom ljuspi bilo je u znatno većem
broju oštećeno od insekata nego seme dobij eno iz šišarica sa svetilo smeđom
Mi crnom bojom ljuspi, između kojih je inače razlika u oštećenom
semenu neznatna. Prema broju šišarica u čijem je semenu bilo oštećenih
zima od insekata, pojedine grupe su se međusobno znatno razlikovale. Među
ovima su najimanje zastupljene šišarice sa svetio smeđom bojom ljuspi,
zatim šišarice sa crnom bojom, dok su šišarice sa crno zelenom bojom
bile najviše napadnute od insekata. Relativne vrednosti oštećenog semena
obračunate na broj semena dobijenog samo iz napadnutih šišarica pojedinih
grupa bliske su vrednostima šturog semena, koje je inače nešto više
zastupljeno kod šišarica sa svetio smeđom bojom nego kod ostale dve
grupe, između kojih pak nema razlika.


Nezavisno od boje šišarica, frakcije šturog semena i semena oštećenog
od insekata čine značajnu negativne stavku (35,88%) u proizvo´dnji i doradi
semena crnog bora, o čemu svakako treba voditi računa pri kalkulacijama
u savremenoj proizvodnji semena ove vrste.


158
ŠUMARSKI LIST 3-4/1977 str. 49     <-- 49 -->        PDF

LITERATURA


1.
Vićentić , M., (1952): Funkcija i struktura šumskog semenarstva. Beograd
Šumarstvo, br. 5—6.
2.
Vićentić , M., (1954): 0 nekim osobenostima fruktifakacija Pinus nigra
Arn. Beograd, Šumarstvo br. 9—10.
3.
Vićentić , M., (1954): Proučavanje prinosa semana glavnih tipova šuma u
Srbiji (Prethodni rezultati). Zbornik Instituta za naučna istraživanja u šumarstvu
Srbije. Knjiga III. Beograd.
4.
Jovanovdć , B., (1967): Dendrologija sa osnovima fitocenologije. Naučna
knjiga. Beograd.
5.
Lis tov, A. A., (1963): Pererabotka šišek sosni s učetom ih morfologičeskih
osobemnostej. Lesnoe hozjajstvo br. 11.
6.
M ar ko vić, Lj., (1974): Uitieaj pigmentacije semenjače semena ornog bora
(Pinus nigra Arn.) na intenzitet napada insekata. Beograd, Šumarstvo br.
7—9.
7.
Mark o vić, Lj., (1974): Uticaj klimatskih elemenata i geografskog položaja
objekata na varijabilnost apsolutne mase i šturog seinena jele (Abies alba
Mill.). Rad predat u štampu. Referisan na iSimpozijumu Sekcije cza genetiku
i oplemenjivanje šumskog drveća 23. oktobra 1974. g. u Sarajevu.
8.
Mark o vić, Lj., (1975): Fiziološke karakteristike šišarica crnog bora (Pinus
nigra Arn.) u vezi sa bojom njihovih ljuspi. Rad predat u štampu. Referisan
15. septembra 1975. godine u Skoplju, na savetovanju održanom u okviru
Sekcije za genetiku i oplemenjivanje šumskog drveća.
9.
R o s n e v, (1963): Izmenčivost v morfologičnite belezi na šišarkke i semenata
v bistričkoto beloborovo nahodište — Sofijsko. Gor. stop. br. 12.
10.
Rosnev , B., (1972): Izmenčivost v morfologičnite belezi na šišarkite na
helija bor i vr´zka s kačectvata na semenita polučavani od itjih. Gorsko stopanska
nauka br. 5.
11.
Stefanov , B., i Gančev , Ap, (1958): Dendrologija. Vtoro podobreno izdanie.
Sofija.
12.
Sukačov , A. V., (1938): Dendrologija s osnovami geobotaniki. Leningrad.
SUMMARY


Intensity of seed damage by insects and frequency of unfruitful seeds of
European Black Pine (Pinu s nigr a Arn.) in dependence on the morphological
characteristics of cones


On three samples of 300 cones each of European Black Pine (Pinus nigra
Arn.) taken at randon from a larger quantity of cones collected on the 19th and
20th of November, 1974, in the locality of »Kaluđerske Bare«, was analyzed
the intensity of damage done by insects and the occurence of unfruitful seeds
in relation to the colour of cone scales.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1977 str. 50     <-- 50 -->        PDF

Seeds from cones with blaekish-green scales were 1.74 times more damaged
than seeds from cones with light brown coloured scales, and 1.5 times than
the seeds from the cones with blaak coloured scales, while the difference in
the damaged seeds from (the last two groups of cones was insignificant. In
respect of the number of cones in whose seed were grains damaged by insects,
individual groups differed considerably from one another. Among these the
least represented were the cones with light brown scales (44%), the cones
with black scales (59%), while cones with blackish-green scales were attacked by
insects most (75%). The relative values of damaged seeds — calculated to the
number of seeds obtained only from the attacked cones of individual groups


— were near to the values of unfruitfull seeds, add they amounted: in seeds
from cones with light grey scales to 13.33%, from cones with blacksich-green
scales to 17.28%, and in seeds from cones with black scales to 13.02%. The
relative values of unfruitful seeds from cones of individual groups were approximately
equal and they amounted: in seeds from cones with light brown scales
to 23.93 %>, from cones with blackish-green scales to 19.34%, and in seeds from
cones with black scales to 20%.
Independently of the colour of cones the fractions of unfruitful seeds and of
the seeds damaged by insects make a significant negative item (35.88%) in
the production and finishing of the seed of European Black Pine, which should
at any rate be taken into account in calculations during the contemporary production
of seeds of this species.


Primljeno 30. Ill 1975. Ljubisav R. MARKOVIĆ, dipl. biolog,


Dr Milomir VASIĆ, dipl. ing. šum.,


Institut za šumarstvo i drvnu indu


striju, Beograd


8. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ NA CELOVAČKOM SAJMU DRVA 1977.
Na ovogodišnjem Celovečkom drvnom sajmu u vremenu od 13. do 21. kolovoza
o. g. održat će se i 8. međunarodni simpozij o šumarstvu. Tenia simpozija
je »BRDSKA ŠUMA — VIŠE NEGO USLUŽNI POGON«. Teme referata su:


— Promjene i dinamika funkcija šume,
— Voda i šuma,
— Ima li proizvodnja drva budućnosti? i
— Mjere za ekonomsko iskorišćivanje šuma i šumarska politika.
Kao koreferenti obavezali se mnogi šumarski stručnjaci iz Austrije, Švicarske,
Njemačke i JUGOSLAVIJE. Na simpoziju predviđeno je simultano prevođenje
na hrvatskosrpskom i na talijanskom jeziku. Bit će prikazan i film o šumama
za rekreaciju u Tirolu, a ekskurzija će održati na području Julijske krajine


— Udina s pregledom zaštitnih građevina, zaštitnih šuma i šuma za rekreaciju.
Detaljnije upute daje KLAGENFURTER MESSE, 9021 Klagenfurt P. F. 79 odnosno
Valentin-Leitgeb-Strasse 11.