DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1977 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— Rast i prirast alepskog bora u debljinu veći je na flišu tijekom svih
osamnaest godina.
— Debljina kore (analiza tri stabla od 5, 9 i 13 om p. p. na oba staništa)
iznosi za vapnenastu podlogu prosječno 24,07% na flišu iznosi 19,68%.
IZVOD IZ KORIŠTENE LITERATURE


Albert , M.: Volume table of timber by diameter classis, for the Pinus hale


pensis forest of oun djedowr. Publ. Inst. Rech. For. Tunis No 32 1964 (F).


Anić, M.: Šumarska fitocenologija II dio, skripta, Zagreb 1960.


Balen , J.: Prilog poznavanju naših mediteranskih šuma, preštampano iz Šu


marskog lista 1935.
Balen , J.: Drugi prilog poznavanju naših mediteranskih šuma, posebni otisak
iz Šumarskog lista 1937.
B e r t o v i ć, S.: Klimatski podaci SR Hrvatske, prilog doktorskoj disertaciji,
Zagreb 1964.
Bertović , S.: Šumsko vegetacijska područja i njihovi klimatski odnosi kao
osnova za regionalnu tipološku klasifikaciju šuma u Hrvatskoj. (Doktorska
disertacija) Zagreb, 1970.
Boudy , P.: Economie forestiere Nort-africaine, Tom I—III, Paris 1948, 1950,


1951.
Dekanić , L: Neki podaci o uzgajanju šuma u Francuskoj. Šumarski list 1955.
Dimatrijević , M.: Nekoliko sedimeotnih tekstura u eocenskom flišu okoline
Splita i Omiša. Sedimentologija I, str. 39—48, 5 si., Beograd.


F u k a r e k, P.: Materijal za bibliografiju krša. Sarajevo 1950.


Gru b i ć i Komatina : Prikaz geološke karte priobalnog područja između
Kaštela i Makarske. Zap. Srpskog geol. društva (za 1960/61. str. 153—161)
Beograd.


H o r vat, A. et al.: Istraživanje o regresiji i progresiji šumske vegetacije i tala
na kršu (Kozjak), Anali instituta za eksperimentalno šumarstvo JAZU, Zagreb
1955.


Horvat , I.: Šumske zajednice Jugoslavije, Zagreb, 1950.


Jedlowski D. i Piškorić, O.: Posljedice hladnog perioda zime 1955/56.
godine na dendroflori u Splitu i okolici. Šumarski list br. 9—10, 1957.
Jovančević , M.: Prilog poznavanju šumske vegetacije otoka Šćedra. An.


Inst. eksp. šumarstvo, Zagreb No 1, 1955. (191—219).


Kl ep a c, D.: Rast i prirast šumskih vrsta drveća i sastojina. Zagreb, 1963.


Klepac , D.: Prilog boljem poznavanju uređivanja šuma alepskog bora. Šum.
list I960., str. 74—84.


Klepac , D. et al.: Uređajna osnova za park šumu Marjan, Zagreb 1970.


Matković , P.: Vegetacija Marjana, Matica Hrvatska, Split 1959.


Matković , P.: Biljka, čovjek, prostor. Split 1970.


Me lik, A.: Klima primorskog predjela Jugoslavije. Zemljopisni pregled, izdanje
»školska knjiga« Zagreb, 1952, str. 129—137.