DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1977 str. 17     <-- 17 -->        PDF

tvoriti u viševrijedne zajednice polazeći od sadašnjeg stanja, položaja i namjene.
Smatramo (dakako hipotetički) da će se po načinu namjene i tretmana
diferencirati u jadranskoj regiji šume: 1) u neposrednoj okolini urbanih
sredina, 2) u (daljoj okolini rekreacione sredine, 3) šume estetske kategorije,
4) i gospodarske šume i šumsko zaštitni pojasevi. Ova razdioba
nije dakako apsolutna, jer rekreacione šume mogu biti šume estetske kategorije
pa i gospodarske šume i obrnuto. 0 razlici se može govoriti više u
stručnom tretmanu.


Šumski planovi svode se u području Jadrana na podizanje, obnovu i
zaštitu šuma. Ovim ciljevima -moraju prethoditi i neke aktivnosti koje su
od bitnog značenja za uspješnu realizaciju loga cilja. Prvo je šumarska
politika i drugo organizacija šumarstva na tome području koje će tu politiku
provoditi. O šumarskoj politici ovisit će dakako i sredstva za realizaciju
plana šumarstva Jadranske regije. Šumarska politika nalazi svoj
izraz u Zakonu o šumama. U novom ZOš-u u definiciji šume govori se o
njenoj dvostrukoj funkciji, aili zakonom nisu osigurane prepostavke za
kompleksno vrednovanje šuma kao općeg dobra i ekonomskog dobra.*
Nećemo daleko stići sve dotle, dok je šumarstvo u okviru svojih redovnih
djelatnosti i sredstava koja se stiču gospodarenjem ekonomskim šumama,
u neku ruku obavezna ´da njeguju i održavaju »neekonomske šume«. Uz
akumulativnost kakvu ima šumarstvo ne samo u nas nego i u Evropi, ono
nije moguće snositi ovaj teret. Uzmimo npr. zakonsku obavezu šumarstva
u suzbijanju nekih opasnih bolesti i štetnika u šumama a ,to vrijedi i za
kulture i šume Jadranske regije tj. za šume koje Služe u prvom redu
turističkoj privredi i drugim uživaocima općekorisnih funkcija šuma. Zar
je opravdano da vodoprivreda ubire doprinos od šumarstva a o stupnju
šumovitosti ovisi njeno funkcioniranje? Slično je i sa elektroprivredom,
turizmom i nekim drugim privrednim granama. Pitanje šumarstva na Krasu
nekad je bilo rješeno na taj način, da se je u fond za pošumljivanje
i melioraciju degradiranih šuma izdvajalo 6% od realizirane prodajne vrijednosti
drva iz ekonomskih šuma. S ozbirom na već spomenute općekorisne
funkcije šuma ovakva rješenja danas ne bi bila opravdana. Pravnici
smatraju da se sa stanovišta šire zajednice vrednuje rentabilitet koji ta
grana postiže, ali i koristi koje ona daje drugim granama direktno Mi indirektno
ili sprečavajući štete u nekoj drugoj grani. Ne može biti isprika
za nerješavanje ovog pitanja to što nije moguće precizno utvrditi »cijene«
općedruštvenih funkcija. Danas mnoge šumarske organizacije naizgled dobro
posluju »jer se odriču bioloških investicija i proširene reprodukcije.«
U zemljama Evrope ili barem većini tih zemalja osiguravaju se putem određenih
instrumenata sredstava za pošumljivanja ili za reprodukciju općekorisnih
funkcija šume. Kod nas zasad nije riješeno to pitanje. Što više,
mi smo dokinuvši nekadašnju upravu za pošumljivanje Krasa 1955. god.
dokinula i zadnji tračak brige šire društvene zajednice za ovaj široki društveni
problem. Ostavili smo tu brigu općinama a rezultat je osipanje
šumarskog kadra, smanjenje rasadničkih površina, smanjenje šumskih kultura,
ogromne štete u šumama od požara, bioloških i abiotičkih faktora
i fatalno povećanje površine golog Krasa, izgubljenog za vegetaciju i ljude


* Tekst je pisan prije nove verzije Zakona, i njegova usvajanja i donošenja.
127