DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1977 str. 101     <-- 101 -->        PDF

PRVI NAŠ MAGISTAR ŠUMARSKIH ZNANOSTI S RADNJOM IZ
ŠUMARSKE FOTOGRAMETRIJE


Na ´temelju magistarskog Tada »Kombirani terestričko-fotoiutetrpretacijski
postupak utvrđivanja drvnih masa hrastika prekinutog sklopa« promoviran
je 13. 1. 1976. god. na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
za magistra šumarskih znanosti iz područja uređivanje šuma G a š p a r
Fabijanić , dipl. ing. šum., iz JUR-a uređivanje šuma Šumskog gospodarstva
Karlovac.


Radnja sadrži originalnu metodologiju autora na temelju koje su ustanovljene
drvne mase dijela šuma Pokupskog bazena Šumskog gospodarstva
Karlovac. Primjenu opisane metode potakla je u prvom redu potreba za
racionalizacijom takisacijskih radova, uvjetovana veličinom zadatka na reviziji
gospodarske osnove tog područja, te pomanjkanjem radne snage, osobito
pomoćne i kao drugo postojanje pogodnih šumskih sastojina.


Metoda je koncipirana za inventarizaciju drvnih masa sastojina s razmaknutim
krošnjama, kakve su u konkretnom slučaju bili stari hrastici
s izvršenim naplodnim sijekom. Sastoji se od dvije komponente: fotointerpretacijske,
pretežno kancelarijskog karaktera i terestričke. Prvom
komponentom se dolazi do broja stabala i eventualno visina, dok druga
daje ostale potrebne taksacijske elemente.


Drvna masa sastojina je umnožak broja stabala po đebljinskim stupnjevima
i drvne rnase iz tarifnog niza određenog srednjom sastojinskom
visinom. Razmaknute krošnje starih hrastika omogućile su ustanovljavanje
broja stabla zbrajanjem na aerosnimcima. Visine stabala za ustanovljavanje
drvne mase nisu mjerene, jer su tarifni nizovi bili poznati iz vremena izrade
gospodarske osnove. Kako je pokusom ustanovljeno, grupe stabala u
kojima je razmak između pojedinih stabala bio ´manji od 6—8 m, registrirane
su većinom kao pojedinačna stabla. Korekcioni faktor za takve slučajeve,
te distribucija stabala po debljinskim stupnjevima, ustanovljeni su
terestrički, na primjernim linijama.


Radi nepostojanja pogodnih aerosnimaka izvršeno je novo snimanje iz
zraka cijelog bazena uz ove planirane uvjete snimanja: mjerilo snimaka
oko 1 : 10.000, ljetna sezona (šuma pod hstom), visoka naoblaka, format
snimka 23x23 om, šitrokokutna kamera, pankromafcska emulzija, uobičajeni
uzdužni (p = 65%) i poprečni (q = 20%) prijaklop. Uvjeti snimanja su
uglavnom ispunjeni. Kod fotointerpretacijskih radova pokazala se naročito
prednost snimaka eksponiranih uz difuzno svjetlo visoke naoblake,
u odnosu prema snimcima pri punoj sunčevoj rasvjeti. Interpretacija je
obavljena zrcalnim stereoskopom ST 4 Wild durbinima trostrukog i osmerostrukog
povećanja.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1977 str. 102     <-- 102 -->        PDF

Dobiveni rezultati obrađeni su matematičko-statistički. Ukupna drvna
masa određena je na ± 12% točno. Na postignutu točnost odlučujući utjecaj
je imala pouzdanost terestriekog uzorka, dok je utjecaj fotointerpretacijski
utvrđenog broja stabla bio minimalan. Stratifikacijom ili .mjestimično
povećanjem iteres´tričkog uzorka dobio bi se vjerojatno bolji rezultat.


Analiza ekonomičnosti primijenjene metode izvršena je uspoređivanjem
stvarno utrošenog vremena i financijskih sredstava s iznosima planiranim
za primjenu čisto iterestričke metode. Konstatirana je ušteda u vremenu
stručne (38%), te osobito pomoćne (90%) radne snage. Financijski pokazatelji
daju uštedu od 67%. Ako su se troškovima radne snage dodali troškovi
novog snimanja, koji se odnose na iruvantarizirainiu površinu, ušteda
je iznosila 59%.


Provedena inventarizacija je pokazala niz prednosti pred uobičajenim
postupcima, osobito u ekonomičnosti i brzini. Međutim kako je metoda
prilagođena posebnim uvjetima i objekta i izvađača radova, to se dobiveni
pozitivni rezultati ne mogu primijeniti bezuvjetno svuda. Potvrđena
je činjenica da metode inventarizacije treba uvijek birati prema stvarnim
uvjetima i potrebama, uz što racionalnije trošenje ljudskih i materijalnih
snaga, kloneći se šablona. Propisivati bi .trebalo točnost koju rezultati moraju
imati, ostavljajući izvađaču radova da sam izabere najsvrsishodniju
metodu.


Čestitamo novome magistru!


Z. Kalafadžić
ZAKON O ŠUMAMA SR HRVATSKE!


Skrećemo pažnju svima zainteresiranim radnim organizacijama
šumarstva i drvne industrije, a napose šumskim gospodarstvima,
šumarijama, drvno-industrijskim poduzećima i dr. da će naskoro
izići iz tiska, u polutvrdom uvezu novi:


ZAKON O ŠUMAMA SR HRVATSKE


koji je donio Sabor SR Hrvatske i objavljen je u Narodnim novinama
SRH br. 20 od 23. V. 1977. -g.


Narudžbe prima:


SAVEZ INŽENJERA I TEHNIČARA
ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE
HRVATSKE


Zagreb — Mažuranićev trg 11
Telefoni: 444-206 i 449-686