DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1977 str. 100     <-- 100 -->        PDF

skripta Seminar iz genetike i oplemenjivanje
šumskog drveća, Zagreb 1977.


— Stručni referati sa Savjetovanja Uloga
šume i šum. vegetacije u zaštiti
čovjekove okoline (Zadar) 1976. g. objavljivat
će se u Sum. listu tokom 1977/78
g. po planu i redoslijedu, kako je to
predložilo uredništvo lista.
— Referat ing. S. Galovića: Aktuelna
pitanja u šumarstvu, industriji za preradu
drva i prometa drvnim proizvodima,
koji je podnesen na 87. redovnoj skupštini
Saveza (16. XII. 1976) objavit će
se u cijelosti u ŠL br. br. 1—2/77.


ad 5


— Nakon podnesenog Izvještaja o zaključnom
računu Saveza za 1976. g. po
R. Tkalčecu, financ. savj., i detaljnog
uvida u dokumentaciju, kao i Izvještaja
Nadzornog odbora, sjednica je odobrila
Zaključni račun za 1976. g.
— Prihvaćeni Zaključni račun za 1976.
g., kao i Financijski plan prihoda i rashoda
Saveza za 1977. g. bit će predloženi
delegatima na zakazanom Proljetnom
Plenumu Saveza (u IV. mj. o. g.) na
definitivni prihvat.
Financijski plan prihoda i rashoda
za 1977 g.


dinara
Prihodi . 1,588.440.—
Rashodi


1. Materijalni rashodi 190.285.—
2. Funkcionalni
1,026.300.—
3. Amortizacija 70.000.—
4. Ugovorne obveze 8.250.—
5. Zakonske obveze 42.350.—
6.
Osobni dohoci 251.255.—
1,588.440.—
ad 6


— Na temelju ovlaštenja, dobivenih na
87. redovnoj skupštini Saveza UO je izvršio
sitnije sadržajne i gramatičke ispravke
novodonesenog Statuta i ovako
»dotjeran« Statut predložen je sjednici
koja ga je jednoglasno usvojila, pa nema
zapreke da se proslijedi mjerodavnim
organima na uvid i odobrenje.
— Također je — na temelju zaduženja
po 87. skupštini Saveza nadopu njen
Iskaz odlikovanih ustanova,
društava, pojedinaca i radnih organizacija,
povodom proslave 130 obljetnice
Saveza i 100. godišnjice Šum. lista.
Podjela odlikovanja: 90 zlatnih medalja,
59 povelja i 118 priznanja bit će obavljena
tokom IV. mj. o. g., dok će Iskaz
odlikovanih ustanova, društava, radnih
organizacija i pojedinaca bit objavljen u
SL 1—2/77. g.


— Formirani su i odbori za:
a) osnivanje Centra za propagandu i
popularizaciju šumarstva (Dr. N. Komlenović,
mr. S. Matić, dr. B. Prpić i ing.


R. Antoljak)
b) Odbor za oblikovanje i sadržaj »šumarskih
tiskanica« (ing. Zorko Bašić, ing.
Alojzije Frković, mr Đuro Kovačić i ing.


R. Antoljak)
c) organizacija i izdavanje stručnih
publikacija (Dr. N. Komlenović, ing. O.
Piškorić, dr. B. Prpić i ing. R. Antoljak)


— Određivanje, pisanje i prikupljanje
aktuelnih i direktivnih tema iz područja
šumarstva, prerade drva i prometa drvnim
proizvodima za svaki broj Šumarskog
lista (uvodni članci) vršit će odbor
u sastavu: dr. S. Bađun, ing. D. Brkanović,
ing. B. Čop, ing. N. Goger, ing. T.
Krnjak, dr. B. Prpić i ing. S. Tomaševski.
— Definitivan obračun autorskih honora
za jubilarnu publikaciju »Povijest šumarstva
Hrvatske«, Zagreb 1976. g. izvršit
će dr. B. Prpić, po uobičajenim cijenama.
— Ovlašćuje se UO da sazove u drugoj
polovici travnja o. g. PROLJETNI PLENUM
Saveza, koji će definitivno prihvatiti
Zaključni račun za 1976. g., Plan prihoda
i rashoda za 1977. g., razmotriti donesene
programe rada i akcija u vezi Godine
zaštite čovjekove životne i radne
sredine, oživljavanje rada i godišnje skupštine
terenskih Društava IT šumarstva i
drvne industrije, osnivanje Centra za propagandu
i popularizaciju šumarstva, Opći
popis svih IT na području Hrvatske,
kao i drugu društvenu i stručnu problematiku.


Sjednicu je zaključio predsjednik dr.


B. Prpić, nakon punih 6 sati rada u 16
sati.
Predsjednik: prof. dr. B. Prpić v. r.
Tajnik: dr. N. Komlenović v. r.
Zapisničar: Ing. R. Antoljak v. r.