DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1977 str. 85     <-- 85 -->        PDF

DRUŠTVENE VIJESTI


ZAPISNIK


87.
redovne skupštine Saveza inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije
Hrvatske, koja je održana
16. XII. 1976. g. u 10 sati u velikoj dvorani Šumarskog
fakulteta u Zagrebu, Šimunska c. 25.


Prisutni: 87. redovnoj skupštini Saveza prisustovalo je oko 240 sudionika
s područja Hrvatske. Sa područja Zagreba i šire okoline u radu skupštine
sudjelovalo je 81 aktivnih i 23 umirovljenika IT šumarstva i drvne industrije,
s Bilogorsko-podravskog područja 28, iz Slavonije 27, Istre i Hrv.
Primorja 11, Banije i Korduna 15, Hrv. Zagorja 11, Gor. Kotara 17, Like
5, i Dalmacije 2. Posebno se isticala grupa studentske omladine šumarskog
fakulteta njih oko 30 (studenata i studentica) koji su sudjelovali u pripremnim
radovima oko organiziranja skupštine: dekoracije dvorane, aule, prateće
izložbe, u recepciji, prodaji stručnih knjiga, časopisa i društvenih
značaka.


DNEVNI RED SKUPŠTINE


I.
DRUŠTVENI DIO SKUPŠTINE
1.
Otvorenje skupštine i uvodna riječ predsjednika Saveza ing. S. Tomaševskog
2.
Izbor radnog predsjedništva
3.
Izbor radnih tijela skupštine
4.
Izvještaji o radu Saveza ITŠDI — Hrvatske između 86. i 87. skupštine
(9. VI. 1972. g. — 16. XII. 1976. g.):
a) tajnika Saveza
b) urednika Šumarskog lista
c) financijsko poslovanje Saveza
5.
Diskusija o izvještajima i zaključci
6.
Usvajanje novog Statuta Saveza ITŠDI — Hrvatske
7.
Podjela jubilarnih odlikovanja istaknutim društvenim i stručnim radnicima
i radnim organizacijama šumarstva i drvne industrije Hrvatske
8.
Davanje razrješnice Upravnom i Nadzornom odboru
9.
Prijedlozi i izbor novih organa Saveza:
a) Izbor predsjednika Saveza
b) Izbor članova Upravnog odbora
c) Izbor članova Nadzornog odbora
10. Riječ novoizabranog predsjednika Saveza
11. Plan rada Saveza za razdoblje 1977 — 1979 g.
12. Razno


ŠUMARSKI LIST 1-2/1977 str. 86     <-- 86 -->        PDF

II.
STRUČNI DIO SKUPŠTINE
1.
Kreiranje novog Zakona o šumama SR Hrvatske — ing. Tomislav
Krnjak
2.
Aktuelna pitanja u šumarstvu, industriji za preradu drva i prometu
drvnim proizvodima — ing. S. Galović
I. DRUŠTVENI DIO SKUPŠTINE
1.
OTVORENJE SKUPŠTINE
87. redovnu skupštinu Saveza otvorio je ing. Stanko TOMAŠEVSKI,
predsjednik Saveza IT šumarstva i drvne industrije Hrvatske, koji je pozdravio
sve prisutne a posebno ing. Tugomira Cajnka, predsjednik Saveza
IT šumarstva i industrije za predadu drva Jugoslavije, zatim dr. S. Bađuna,
dekana Šumarskog fakulteta u Zagrebu, dr. Zvonimira Radića, predstavnika
Saveza IT Hrvatske, ing. Ahmeta Bišćevića, predstavnika Saveza ITŠID
Bosne i Hercegovine, kao i ostale brojne sudionike. Predsjednik ing. S.
Tomaševski pročitao je 2 brzojava kojima ing. O. Obradović, predsjednik
SITŠID — Srbije pozdravlja učesnike skupštine i želi uspješan rad, i brzojav
šum. tehničara Mate Rajčica iz Šibenika, kojim naš šumar-pjesnik,
želi »dobar uspjeh i plodonosne rezultate rada na polju unapređenja našega
šumarstva uopće, a na priobalnom području Hrvatske napose«.
Izlaskom na govornicu Skupštinu su posebno pozdravili i zaželjeli plodan
i uspješan rad: ing. Tugomil Cajnko, predsjednik Saveza IT šumarstva
i industrije za preradu drveta Jugoslavije, zatim dr. Zvonimir Radić
u ime Saveza IT-Hrvatske i prof. dr. S. Bađun u ime Šumarskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu.


2.
IZBOR RADNOG PREDSJEDNIŠTVA
Uzima riječ ing. S. Tomaševski i predlaže da se na temelju öl. 32
sadašnjeg Statuta Saveza, izabere Radno predsjedništvo sastavljeno od predsjednika
Saveza i 4 predstavnika područnih Šumarskih društava, koje će
rukovoditi Skupštinom do izbora nove uprave Saveza.


Prisutni predlažu da u radno predsjedništvo uz ing. S. Tomaševskog,
uđu još slijedeći: prof. dr. Marijan Brežnjak, (Zagreb) ing. Slavko Horvatinović,
(Vinkovci) tehn. Branka Malnar (Bjelovar) i ing. Bogdan Momčilović
(Ogulin). Ovaj prijedlog Skupština prihvaća!


Nastavljajući rad ing. S. Tomaševski, predsjednik Saveza, upoznaje
prisutne delegate, predstavnike šumarskih društava i prisutne sudionike s
odredbama Statuta Saveza, napose s čl. 29 i 33, po kojima Skupštinu sačinjavaju
opunomoćeni delegati područnih Šumarskih društava i članovi Plenuma
Saveza tj. članovi Upravnog odbora, Nadzornog odbora, i predsjednici
ili tajnici svakog pojedinog područnog Šumarskog društva. Nadalje,
prema čl. 33 Statuta, Skupština donosi punopravne zaključke ako je na
skupštini prisutno više od polovine delegata i članova Plenuma. U protivnom
se početak skupštine odlaže za 1 sat kad skupština može donositi
ŠUMARSKI LIST 1-2/1977 str. 87     <-- 87 -->        PDF

punopravne zaključke ukoliko je prisutno barem 1/3 delegata i članova
Plenuma. Ovaj je podatak dužna da dade izabrana Veterifikacijska komisija
sastavljena od 3 člana, koja će prikupiti podatke i podnijeti izvještaj.


Nadalje u istom se članu Statuta kaže, da se odluke donose prostom
većinom prisutnih članova Plenuma i opunomoćenih delegata, i to javnim
glasanjem ukoliko skupština to prihvati. Odluke skupštine su obvezatne za
sva Šumarska društva, kao i cjelokupno članstvo.


Ing. Tugomir Cajnko, predsjednik SIT


-šumarstva i industrije za preradu drva


Jugoslavije


3. IZBOR RADNIH TIJELA SKUPŠTINE
Na temelju čl. 33 Statuta, a na prijedlog prisutnih skupština je jednoglasno
izabrala slijedeća radna tijela:


a) Verifikacijska komisija: Ing. O. Piškorić, (Zagreb) ing.


K. Posavec, (Gospić) i ing. D. Prgin (Šibenik)
b) Kandidacijska komisija: Ing. D. Brkanović, (Zagreb), prof,
dr. A. Pranjić (Zagreb) i ing. P. Pačić (SI. Brod)
c) Zapisničari : ing. R. Antoljak i dr. N. Komlenović (oba Zagreb)
d) Ovjerovite lji zapisnika: ing. R štraser i ing. S. Vanjković


(oba Zagreb)


U kratkom periodu rada ing. Oskar Piškorić podnio je izvještaj — u
ime Verifikacione komisije — da je današnja Skupština, na temelju čl. 32
Statuta Saveza, punopravna da donosi pravovaljane zaključke, jer je ustanovljeno
slijedeće:


Uz ostale prisutne članove Šumarskih društava u radu današnje Skuštinu
sudjeluju:


a) 11 članova Upravnog odbora Saveza


b) 3 člana Nadzornog odbora


c) 16 predsjednika i tajnika terenskih Šumarskih društava


d) 54 opunomoćena delegata


Svega: 84 člana Plenuma i delegata šumarskih društava
ŠUMARSKI LIST 1-2/1977 str. 88     <-- 88 -->        PDF

4.
IZVJEŠTAJI O RADU SAVEZA IT ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE
HRVATSKE IZMEĐU 86. i 87. SKPUŠTINE tj. u vremenu od 9. VI. 1972. do
16. XII. 1976. g.
a) Izvještaj tajnika Saveza dr. N. Komlenovića:


U vremenskom periodu između 86. i 87. redovne skupštine Saveza koja
je održana 9. VI. 1972. g. do danas tj. za ovih 53 mjeseca rada Saveza održana
je 21 sjednica UO, koje su često bile proširivane s članovima NO i
istaknutijim društvenim i stručnim radnicima. Opseg ovih zapisnika sjednica
UO obuhvaća rad od 102 stranice. Sjednicama je, u prosjeku, prisustvovalo
oko 9—10 članova, ali često puta sjednice su radile i bez potrebnog
kvoruma.


Na 1. sjednici UO, koja je održana 29. VI. 1972. g., formiran je kompletni
UO: Predsjednik: Ing, Stanko Tomaševski, podpredsjednici ing. Tomislav
Krnjak i ing. Bozo Mačešdć, tajnik mr Nikola Komlenović, blagajnik
ing. Zvonko Hren, urednik ŠL dr Branimir Prpić, članovi: ing.
Milan Blažević. tehn. Emil Bregar, ing. Dimitrije Brkanović, ing. Slavko
Horvatioović i ing. Veljko Igrčić NO: Predsjednik ing. Ante Mudrovčić
i članovi prof, dr Zvonimir Potočić i ing. Srećko Vanjković.


Za vrijeme ovoga mandata došlo je do kooptiranja i pomjeranja, pa
je tako na mjesto podpredsjednika B. Mačešića, koji je otišao u USA, izabran
je za podpredsjednika ing. D. Brkanović, dok je za člana UO kooptiran
ing. Ivan Milinović, kao predstavnik članstva drvne industrije. Isto tako
nakon iznenadne smrti ing. Zvonka Hrena kooptiran je ing. Ivan Delajković.


Prof. dr. S. Bađun, dekan Šumarskog
fakulteta pozdravlja učesnike skupštine


U ovom času u Savez je učlanjeno 18 teritorijalnih Društava IT šumarstva
i drvne industrije, koja okupljaju oko 2100 IT. Međutim neka područna
Društva ne pokazuju potrebnu aktivnost, a neka uopće ne rade. Svakako
da su najaktivnija Društva IT šumarstva i drvne industrije u Vinkovcima,
Bjelovaru, Novoj Gradiški, Virovitici, Gospiću, Karlovcu, Ogulinu,
Sisku, SI. Požegi i SI. Brodu, iako Savez od mnogih ne prima ni sjedničkih
niti skupštinskih zapisnika. Također niti jedno područno Društvo već
ŠUMARSKI LIST 1-2/1977 str. 89     <-- 89 -->        PDF

godinama ne plaća određenu društvenu članarinu od 500 N Din. (izuzizimajući
ŠD u N. Gradiški), koja je utvrđena 1963. g. na 85. redov, skupštini
Saveza u Karlovcu.


U vremenskom razdoblju od 1972—1976. g. brojni su šumari i drvarci
dobili odlikovanja za svoj stručni i društveni rad. Predsjednik republike
Josip Broz Tito odlikovao je ordenima:: ing. S. Tomaševskog, ing. A. Lovrića,
ing. D. Tonkovića, ecc Đ, Lužaića, ing. S. Horvatinovića, ing. I. Borevkovića,
ing. D. Beđulu, ing. I. Matoševića. ing. P. Pačića, ing. A. Pavlovića,
ing. M. Vasunga, ing. Z. Koščevića i tehn. M. Sučića.


I naš je Savez, prilikom proslave 130. obljetnice osnivanja prvog šumarskog
društva: Hrvat-slavon. Šum. društva i 100. godišnjice izlaženja
ŠL, podijelio 46 odlikovanja istaknutim društvenim i stručnim radnicima
IT (povelju i zlatnu medalju) za primjerne zasluge u dugogodišnjoj i stručnoj
suradnji, zatim za rad na ostvarivanju ciljeva SIT — Hrvatske, kao
i doprinosu na unapređivanju šumarstva i drvne industrije Hrvatske. Na
današnjoj red. 87. skupštini Saveza bit će podijeljene daljnje zlatne medalje,
povelje i priznanja.


Od događaja — značajnih za našu aktivnost — iznosimo slijedeće (kronološki):


1. Privredna komora Jugoslavije dostavila nam je svoj stav u pogledu
održanog Savjetovanja o problemu kozarstva, održanog u Počitelju (B i H)
20. XII. 1972. g. Naš je Savez podržao stav SPK i članak objavio u ŠL,
a o ovom problemu izraklo je svoj sud i kritiku i Savjetovanje u Zadru:
Uloga šuma i šumske vegetacije u zaštiti čovjekove okoline (4—6. III.
1976. g.)
2. Savez društava šumarsko-tebnič. osoblja Hrvatske prestao je s radom
i likvidirao 30. V. 1973. g.
3. Savez je 14. XI. 1973. g. održao u Zagrebu Jesenji plenum članstva,
gdje su — uz društvene izvještaje — podnesena 3 stručna referata (Brkanović,
Kraljić i Potočić objavljeni u ŠL u br. 3—4/72).
4. Došlo je do integracije Instituta za šumarska istraživanja — Zagreb,
Zavoda za sjemenarstvo — Rijeka i Jug. instituta za četinjače — Jaska
u jedinstveni: Šumarski institut — Jastrebarsko.
5. SIT — Hrvatske održao je u V/1975, g. Konferenciju o tehnološkom
razvoju SRH. Naš predstavnik na ovoj konferenciji ing. Ivan KUZMANIĆ
pročitao je referat: Mogućnosti tehnološkog razvoja šumarstva SRH. Na
konferenciji su sudjelovali i naši delegati: Tomaševski, Fašaić, Cop i Antoljak.
U odbore SIT — Hrvatske izabrani su: dr. B. Prpić i dr. B. Kraljić,
dok je odbor za proslavu 100 g. SIT — Hrvatske odnosno osnivanja Hrvatskog
kluba inžinjera i arhitetaka (1878) delegiran ing. S. Vanjković (Proslava
će se održati 1978. g. u Zagrebu).
6. Privredna komora Dalmacije dostavila nam je »Informaciju o problemima
šumarstva na kršu i prijedlog za rješenje«. Ovaj smo snažni dokument
u cijelosti objavili u ŠL 7—10/75.
7. Savez je — na prijedlog ing. S. Vanjkovića — pokrenuo kod Rep.
sekret. za zapošljavanje postupak za izmjenu odn. nadopunu Zak. o obaveznom
primanju pripravnika.
87
ŠUMARSKI LIST 1-2/1977 str. 90     <-- 90 -->        PDF

8. Prišlo se je definitivnoj izradi prednacrta novog Zakona o šumama
za SRH i u ovo kreiranje uključio se Savez u zajednici sa Šumar, fakultetom.
9. Konačno je 21. V. 1976. g. formirana Zajednica za šumarstvo, preradu
drva i promet drvom, papirom i celulozom u Zagrebu.
10. Naš Savez je 1976. g. održao već naprijed spomenuto Savjetovanje
o ulozi šuma i šumske vegetacije u zaštiti čovjekove okoline u odnosu na
jadransko područje (4—6. III. 1976).
11. 11. VI. 1976. g. održana je u Zagrebu svečana akademija povodom
130. obljemce osnivanja Hrv. slav. šum. društva i 100. god. izlaženja Šumarskog
lista u prisustvu preko 450 uzvanika.
12. Na prijedlog našega Saveza Rep. savjet za naučni rad SRH dodijelio
je prof. dr. Z. Vajdi republičku nagradu za životno djelo i za izuzetna
dostignuća na području šumarstva u 1975. g.
13. U Znanstveni savjet SRH, kao kandidate za članove, naš je Savez!
predložio prof. dr. M. Androića i dr. M. Brežnjaka (oba ŠF — Zagreb).
14. Već niz godina SIZ za naučni rad SRH dodjeljuje našem Savezu
financijsku pomoć za pokriće dijela troškova izlaženja ŠL, za jubilarnu
ediciju, Savjetovanje u Zadru i proslavu 130. obljet. osnivanja HSŠD.
15. U konferenciju SSRNH za zaštitu čovjekove okoline Savez ie delegirao
je 1974. g. dr B. Prpića.
16. Konstatiramo da je predsjednik Saborskog Savjeta za zaštitu
rode ing. F. Knebl.
Pogled na skupštinsku dvoranu i učesnike. U prvom redu prof, dr


R.
Benić, Mr J. Gračan, ing. V. Fašaić; u drugom redu ing. Z. Pere
ing. D. Videc, Đuro Savić itd.
8cS
ŠUMARSKI LIST 1-2/1977 str. 91     <-- 91 -->        PDF

17. U urbanistički zavod grada Zagreba za izradu plana Medvednice delegirani
su: ing. M. Blažević i prof. dr. Đ. Rauš.
18. Savez već 21 godinu njeguje i održava društvene sastanke pod nazivom
»Šumarski četvrtak« i to svakog četvrtka od 18—21 sat. Kroničar je
zabilježio da je u zadnjih 15 godina održano 786 »šumarskih četvrtaka«.
19. U društvenim prostorijama održana su brojna stručna predavanja.
Predavači su bili: ing. P. Ziani, ing. P. Strineka, prof. dr. M. Androić, prof,
dr. B. Kraljić, ing. N. Goger, prof. dr. Ž. Kovačević, prof. dr. M. Antić
(Bgd) ing. B. ing. T. Peleš, ak. P. Fukarek, ing. O. Žunko i dr.
20. U društvenim prostorijama održane su 2 samostalne slikarske izložbe:
ing. K. Posavca (Gospić) i slikara-ilustratora Josipa Ćosića (Zagreb).
21. Akcija za denacionalizaciju doma se nastavlja, dok je u izgrađeni dio
tavanskog prostora šumarskog doma 1973. g. uselio se UPIN — Zagreb.
22. U posljednje 4 godine Savez je primio od brojnih organizacija i
pojedinaca niz stručnih knjiga za svoju društvenu knjižnicu, pa navađamo
imena darovatelja: Poslov. udruženje šumsko-privrednih organizacija — Zagreb,
Šumarski institut — Jaska, Savez IT šum. i drv. ind. Slovenije,
DIP — Oriolik, Brestovac, Vinkovci, Osnovna škola Lipovljani, dr. S. Frančišković,
prof. dr. Z. Potočić, dr. Z. Vajda, prof. dr. S. Bertović i dr.
23. Jubilarna edicija »Povijest šumarstva Hrvatske kroz stranice Šum.
lista«, koja obuhvaća preko 400 stranica i brojne fotografije crteže i si.,
upravo je izišla iz tiska.
24. Pozivajući se na Ustavne odredbe adm. — stručno osoblje Saveza
formiralo je radnu zajednicu »Stručna služba Saveza ITŠDI Hrvatske«.
Učesnici skupštine: u prvom redu ing. S. Galović, ing. I. Delajković,
ing. T. Krnjak, ing. S. Vanjković, prof. dr. B. Kraljić; u drugom redu
ing. B. Dereta, inng. B. Čop, prof. dr. M. Androić, dr. A. Krstinić itd.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1977 str. 92     <-- 92 -->        PDF

Iznosimo kronološki važnije događaje za struku i za rad Saveza tokom
1972 — 1976. g.:


1. Svjetski kongres šumarstva održan je u Argentini X/1972 g., kojem
je pripustovao dr. M. Mlinšek iz Ljubljane, jedini šumar iz Jugoslavije.
2. Institut za drvo — Zagreb proslavio je u V mj. 1974. g. 25. godina
rada i pokretanja časopisa »Drvna industrija«.
3. Exportdrvo — Zagreb polovicom 1974. g. proslavilo je 25 godina rada.
4. U Bjelovaru je 1. IX. 1974. g. proslavljena 100. g. šumarstva bilogorsko-
podravske regije.
5. 30. IX. — 2. X. 1974. g. održan je SIMPOZIJ u Vinkovcima i SI.
Brodu pod nazivom: 100 g. znanstvenog i organiziranog pristupa šumarstvu
jugoistočne Slavonije.
6. U Sarajevu je 23. X. 1974. g. proslavljena 25. g. osnivanja i rada
Šumarskog fakulteta.
7. Simpozij o zaštiti Plit. jezera održan je u X. mj. 1974. g. na Plitvicama.
8. U Bjelovaru je održan veoma uspjeli Simpozij o mehanizaciji tehnološkog
procesa u suvremenim sistemima gospodarenja (29. X. 1974).
9. U Postojni je proslavljena 100 god. osnivanja slovenskih šumarskih
društava (24 V. 1975. g.).
10. U organizaciji Sindikata radnika industrije i rudarstva Jugoslavije
održano je, u Budvi u IX/1975., Savjetovanje o unapređenje ekonomike u
organizacijama udruženog rada šumarstva.
11. Hrvatsko prirodoslovno društvo proslavilo je 90. g. osnutka društva
i održalo Simpozij o prirodnim znanostima i njihovom značenju u suvremenom
društvu (14. X. 1975) uz prisustvo brojnih šumara.
12. Potrebno je spomenuti i Svjetski kongres šumara (JUFRO) u Oslu
(VI/76), kojem je sudjelovao veći broj znanstvenih i stručnih radnika iz
Hrvatske sa svojim referatima (ŠF i Šum. institut).
13. U Našicama se i nadalje svake godine održavaju »Dani slavonske
šume« i td..
14. Na godišnjoj skupštini SIT — Jugoslavije, koja je održana 30. VI.
1975. g., u sastavu delegacije SIT — Hrvatske, bili su i naši predstavnici:
Tomaševski, Vanjković i Komlenović. Na ovoj je skupštini donesen novi
STATUT SIT — Jugoslavije. Za predsjednika je izabran prof. ing. Dim.
Lazarov (Makedonija). U predsjedništvo SIT — Jug. sa strane Hrvatske
ušli su Vj. Radauš, predsjed. SITH, pa arh. Bakal i tajnik dr. Z. Radić
(svi SRH). Skupština je za zaslužne članove izabrala prof, dr N. Neidhardta
(ŠF — Zagreb) i prof. dr. Duška Oreščanina (Beograd).
15. Sjednicama predsjedništva SITŠDI — Jugoslavije skoro redovno prisustvuju
ing. Tomaševski i dr. B. Prpić. Održana je i jedna sjednica predsjedništva
u Zagrebu gdje je naš Savez bio domaćin (21. IV. 1975).
16. Dr B. Prpić sudjeluje u radu oko izdavanja rukopisa: »Razvoj i rad
republičkih stručnih Saveza kroz 25. g. postojanja«.
17. Za Savjetovanje o inženjersko-tehničkim kadrovima u šum. izradio
ing. B. Dereta referat o stanju kadrova u SRH.


ŠUMARSKI LIST 1-2/1977 str. 93     <-- 93 -->        PDF

18. IV. redovna skupština Saveza IT šumarstva i industrije za preradu
drva Jugoslavije održana je 11. XI. 1976. g. u Beogradu. Kao delegati našeg
Saveza skupštini su prisustovali prof. dr. B. Prpić, dr. N. Komlenović, ing.
S. Horvatinović i još 6 članova područnih DIT-šumarstva i drv. ind. Za
predsjednika Saveza izabran je ing. T. Cajnko (Ljubljana), a za predsjednika
Izvršnog odbora ing. Žarko Ostojić (Beograd),. Skupština je proglasila
dr. B. Prpića, ing. J. Šafara, ing. N. Šepića, ing. V. špoljarića i ing.
S. Vanjkovića počasnim članovima, a ing. B. Deretu, ing. S. Horvatinoviča,
ing. V. Laokovića i ing. T. Lucarića svojim zaslužnim članovima (svi Hrvatska).
19. S ostalim Savezima IT ŠID naš Savez izmjenjuje radne materijale,
društvene vijesti, časopise kao i pozive na godišnje skupštine. Na našu
proslavu 130. g. osnivanja šumarskog društva Savezi IT Slovenije, Bosne
i Hercegovine i Makedonije izaslali su svoje predstavnike na ovu svečanost.
I na kraju ovdje je potrebno navesti imena brojnih šumara-pokojnika
koji su umrli u ovom razdoblju.


ŠUMARI I DRVARI UMRLI U TOKU 1972 — 1976. GODINE


1. šum. tehn. Krsto Ambrionović, 2. šum. tehn. Milan Ančić, 3. ing.
Jakov Batić, 5. tehn. Mladen Bebek, 6. ing. Dimitrije Belov, 7. ing. Josip
Benić, 8. ing. Vjekoslav Birt, 9. cand. ing. Ivo Britvec, 10. dr Zvonko Car,
11. ing. Milan Duduković, 12. prof, dr Stanko Flögl, 13. ing. Ivo Franjković,
14. ing. Ljubomir Grahli, 15. ing. August Horvat, 16. ing. Božidar Horvat,
17. ing. Dane Hranilović, 18. ing. Zvonko Hren, 19. ing. Matija Ileković,
20. ing. Vladislav Jelenčić, 21. ing. Zdravko Jerbić, 22. ing. Miroslav Ježić,
23. ing. Branko Jurašinović, 24. ing. Veljko Jurdana, 25. ing. Fabijan Jurković,
26. ing. Ratko Kevo, 27. teh. Ante Kvarantan, 28. ing. Josip Lipovac,
29. ing. Marijan Majnarić, 30. ing. Branko Manojlović, 31. ing. Mate Markovinović,
32. ing. Halid Muftić, 33. ing. Vlado Mutak, 4. ing. Frane Pavletić, 35.
ing. živko Panjkota, 36. ing. Mihovil Pećina, 37. ing. Vilko Peić, 38. dr
Miljenko Plavšić, 39. ing. Milan Rajnović, 40. ing. Vjenceslav Radošević,
41. ing. Rade Rodić, 42. ing. Adolf Rozić, 43. ing Stjepan Šurić, 44. dr Vlado
Tregubov, 45. ing. Nikola Vrančić.
U ovom vremenskom razdoblju umrla su i tri istaknuta prijatelja našega
šumarstva: akademici: kipar Vanja Radauš, dr Branimir Gušić i dr Stjepan
Horvatić.


Skupština je minutom šutnje odala priznaje i poštovanje umrlim!


b) Izvještaj glavnog i odgovornog urednika šumarskog lista prof. dr. B.
Prpića


Rad našega Saveza u izdavačkoj djelatnosti razvijali smo proteklog
razdoblja u nekoliko smjerova od kojih navodimo ovdie dva, za koja smatramo
da su značajni za našu stručnu društvenu aktivnost.


91
ŠUMARSKI LIST 1-2/1977 str. 94     <-- 94 -->        PDF

Prvo se nastojalo izmjeniti strukturu i fizionomiju šumarskog lista
kako bi njegov sadržaj nešto više približili čitaocu kojemu je namjenjen.
Druga aktivnost bila je povezana uz proslavu stogodišnjice izlaženja našeg
časopisa i 130. obljetnice Šumarskog društva.


Težnje za približavanje Šumarskog lista stručnjaku-operativcu prisutna
su kod gotovo svih redakcija i urednika šumarskog lista od Kesterčanekovih
vremena do danas, a kod toga se postizao veći ili manji uspjeh.
To nas, dakako, ne ispričava ako mi danas nismo postigli ono što naši čitatelji
žele.


Ako usporedimo strukturu našega časopisa od zadnje dvije godine s
prethodnim godištima, primjećujemo ipak izvjesnu promjenu. U brojevima
Šumarskog lista iz 1974. i 1975. godine više je napisa poteklih iz pera stručnjaka
iz privrede nego što je bilo prije.


Pokušat ću analizirati naše težnje da realiziramo vaše želje o strukturi
i sadržaju šumarskog lista u protekle tri godine. Vjerujem da i sami
zamjećujete da je u posljednje vrijeme sadržaj našega časopisa nešto izmjenjen.


U godini 1973. sadržaj Šumarskog lista bio je ispunjen sa 60%, u 1974.
na 40%, a u 1975. sa 25% znanstvenih članaka. Učešće stručnih članaka u
koje smo ubrojili i one znanstvene, koji neposredno rješavaju operativne
probleme, iznosilo je 1973. godine 12%, 1974. 18%, a 1975. 28%.


Od 1973—1975. godine poraslo je učešće društvenih vijesti i prikaza, a
vidno mjesto u tome zauzima zanimljiva MALA ŠUMARSKA KRONIKA.


Vjerujemo da smo u nekoj mjeri uspjeli zadovoljiti želje naših čitalaca.
Mislimo da bi i nadalje struktura Šumarskog lista trebala biti takva da
sadrži oko 25% znanstvenih članaka, isto toliko stručnih, te 50% napisa
iz društvenog života, prikaza i ostalih za struku zanimljivih informacija.


Materija o ulozi šume u zaštiti čovjekove okoline bila je veoma malo
zastupljena u tri navedena godišta Šumarskog lista. Od ukupno 1590 stranica,
koliko sadrže ta godišta, svega je na 22 stranice pisano o ulozi šume
u zaštiti čovjekove okoline. Iz ovoga se podaka vidi da niti stručnjaci iz
privrede, a ni znanstveni radnici šumari ne surađuju u Šumarskom listu
u ovoj važnoj problematici koja ima u svijetu rastući trend. Ovo stanje
je nešto ublaženo zadarskim savjetovanjem. Od broja 1—2/77. imamo namjeru
otvoriti novu rubriku pod naslovom ULOGA ŠUME U ZAŠTITI
ČOVJEKOVE OKOLINE. Kao prvi napisi iz toga područja poslužit će materijali
sa zadarskog savjetovanja.


Poznavajući, međutim, velika iskustva i mnoge uspjehe naše privrede
koja i dalje ostaju anonimna i za sveukupnu struku nepristupačna, smatramo
da težnja naše redakcije i uredništva nije niti izdaleka ispunjena.
Mnoga iskustva iz iskorišćivanja i uzgajanja šuma te drugih šumskih disciplina,
ostaju zatvorena u okvirima gospodarstava a često i šumarija, tako
da rješavajući mnoge probleme razbijamo već davno otvorena vrata. Nužno
je da naš Savez pronađe mogućnost i način dobivanja takvih informacija
za kojima vape stranice Šumarskog lista i njegovi čitaoci.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1977 str. 95     <-- 95 -->        PDF

Zbog poboljšanja suradnje između naše izdavačke djelatnosti i privredne
baze, Upravni odbor Saveza je odlučio 1975. g. da poveća broj članova
Redakcijskog odbora tako da danas imamo uži, terenski i međurepublički
redakcijski odbor što ukupno broji 30 članova.


Smatramo da je terenski redakcijski odbor u ovome kratkom mandatnom
razdoblju dobro obavio svoj zadatak i da je njegova zasluga što
se poboljšala struktura Šumarskog lista. Sa ovog mjesta -molimo članove
terenskog redakcijskog odbora da još više povećaju svoju aktivnost. O
djelovanju naših aktivnih terenaca ovisi hoće li malobrojni uži redakcijski
odbor moći ispuniti postavljen zadatak da tiska u Šumarskom listu ono što
zanima njegove čitaoce.


REDAKCIJSKI ODBORI ŠUMARSKOG LISTA


I


Prof. dr M. Androić, prof, dr D. Klepec, dr N. Komlenović, ing. S.
Tomaševski i ing. S. Vanjković (svi: Zagreb).


II
(terenski)


Ing. D. Bartovčak — Bjelovar, ing. M. Cvitić — Vinkovci, ing. A.
Frković — Delnice, ing. J. Harapin — Sisak, ing. V. Hibler — Senj, ing.


V. Kisiček — Buzet, ing. K. Kožul — Osijek, ing. T. Lucarić — Vinkovci,
ing. D. Pletikapić — Nova Gradiška, ing. S. Milković — Rijeka, ing. I. Mrzljak
— Karlovac, ing. A. Pavlović — SI. Brod, ing. I. Pavša — Varaždin,
ing. K. Posavec — Gospić, ing. M. Simunović — Dubrovnik, ing. B. Tkalčić
— Zadar, ing. U. Trbojević — Podr. Slatina i ing. Ž. Vrdoljak — Split
III
(međurepublički)


Prof. dr. S. Jovanović — Beograd, dr. Ž. Kosir — Ljubljana, prof. dr.


K. Pintarić — Sarajevo, doc. dr. R. Rizovski — Skopje, dr. D. Vučković
— Titograd
IV


Glavni i odgovorni urednik je: Dr Branimir Prpić, a tehnički urednik:
ing. Oskar Piškorić.


Stoto godište Šumarskog lista (1976 g.) posvećeno je našim velikim
jubilejima — proslavi 130 godina postojanja našega Društva, te stogodišnjici
stručnog časopisa. Redakcija i uredništvo nastojale su šumarski list
prirediti za tisak tako da se što dostojnije obilježe navedene obljetnice.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1977 str. 96     <-- 96 -->        PDF

STANJE PRETPLATNIKA U 1976. G.


Pretplatnici Hrvatska Ostale SR Inozemstvo Svega


1. Pojedinci 304 69 — 373
2. Umirovljenici 45 12 — 57
3. Studenti ŠF 21 2 — 23
4. Đaci šumarske škole 135 — — 135
5. RO, ustanove 267 93 — 360
6. Inozemstvo — — 24 24
7. Zamjena u SFRJ 11 10 — 21
8. Zamjena — strana — — 28 28
9. Pokloni 5 6 — 11
Svega: 788 192 52 1.032


STANJE PRETPLATNIKA ŠUMARSKOG LISTA U 1976. G.
PO REPUBLIKAMA


« o


0 :->
Pretplatnici 2 ü TJ ´3 «t I tx>


5--´S3.2´SLSia; >


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Pojedinci 304 19 3 5 19 17 — 6 — 373
Umirovljenici 45 41 11 4 — 1 — 57
Studenti ŠF 21 — — 1 1 — — — — 23
Đaci šumarskih škola 135 — — — — — — — — 135


R. O., ustanove 267 23 5 4 25 24 3 9—360
Inozemstvo — — — — — — — — 24 24
Zamjena — SFRJ 11 1 2 2 2 3 — — — 21
Zamjena — strana — — — — — — — — 28 28
Pokloni 5 _ _ _ _ 6 — — — 11
Svega: 778 47 11 13 48 54 3 16 52 1.032


Redakcija i uredništvo šumarskog lista bore se danas velikim financijskim
poteškoćama. Usprkos povećanoj pretplati i pomoći od SlZ-a za
znanstveni rad SR Hrvatske, Savez je prinuđen izdvojiti još oko 150.000.—
din. godišnje za podmirenje troškova izlaženja ŠL.


Oisim šumarskog lista Savez je izdao, povodom jubilarne 1976. godine,
publikaciju pod naslovom »POVIJEST ŠUMARSTVA HRVATSKE KROZ
STRANICE ŠUMARSKOG LISTA OD 1846 — 1976.« Ta publikacija predstavlja
jedinstvenu cjelinu koja obrađuje povijest našega organiziranog i
društvenog djelovanja od 1846. godine do danas te pregled svih radova


94
ŠUMARSKI LIST 1-2/1977 str. 97     <-- 97 -->        PDF

objavljenih u Šumarskom listu u proteklih 100 godina. Materija je obrađena
prema glavnim disciplinama i to po autorima koji dobro poznaju
pojedina područja. Publikacija daju uvid u 130-godišnji rad i napore naših
stručnjaka. U sažetom i pristupačnom obliku tu je iznesena povijest uspona
šumarske struke od Kosa, Šporera i Tomića do današnjih dana.


U svim navedenim nastojanjima očekujemo vašu punu podrškupomoć!


c) Izvještaj ing. I. Delajkovića o financijskom poslovanju Saveza


FINANCIJSKO POSLOVANJE
Završni računi Saveza od 1972. do 1975. g.


Sadrža j go din a
1972 1973 1974 1975
A. PRIHODI
Ostatak iz prošle godine 17.000.— — 32.892.— —
Članarina 5.500.— 1.500.— 1.500.— 500.—
Pretplata na Š. list 70.697.— 70.748.— 101.449.— 61.589.—
Realiz. tisk. knjiga 76.560.— 122.245.— 157.177.— 217.372.—
Najam dvorane 35.290.— 36.040.— 46.910.— 13,500.—
Dio najamnine zgrade 35.846.— 37.417.— 48.598.— 205.526.—
Ostali prihodi 34.813.— 40.526.— 41.410.— 13.695.—
Iznos: 275.706.— 308.476.— 429.936.— 512.182.—
II. Dotacije 35.000.— 60.000.— 60.000.— 80.950.—
Ukupno prihodi 310.706.— 368.476.— 489.936.— 593.132.—
B. RASHODI
Materijalni rashodi 14.106.— 15.330.— 31.035.— 68.508.—
(rasvjeta, ogrijev, voda,
kane, mat. post. telefon
i razne usluge
Amortizacija
Izlaženje Šumarskog lista

90.061.—

119.900.—

178.165.—
66.130.—
89.681.—
Nabavna vrijednost
tiskanica i knjiga 42.246.— 60.466.— 83.152.— 121.321.—
Troš. skupš. i plenuma 4.746.— 1.957.— 252.— 944.—
Putni troš. i dnev. 3.298.— 2.370.— 2.704.— 2.076.—
Ostali troškovi — — 21.274.— —
Ugovorene obaveze 9.544.— 8.339.— 7.849.— 8.430.—
Zakonske obaveze 7.863.— 10.086.— 13.490.— 27.436.—
Osobni dohoci 92.239.— 109.694.— 146.406.— 163.900.—
Ukupno : 264.103.— 328.142.— 484.327.— 548.426.—
Ostatak prihoda 46.603.— 40.334.— 5.609.— 44.706.—
Zagreb, 15. XII. 1976. Sastavio:
Računovođa:
Rade Tkalčec v. r.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1977 str. 98     <-- 98 -->        PDF

IZVJEŠTAJ NADZORNOG ODBORA SAVEZA ITŠDI — HRVATSKE


Nadzorni odbor podnosi 87. redovnoj skupštini Saveza na dan 16. XII.
1976. g. izvještaj koji glasi:


1. Članovi NO, uz funkciju vezanu za kontrolu financijskog poslovanja,
prisustvovali sa ´sjednicama UO i surađivali na rješavanju tekućih pitanja,
kao i vršili nadzor i pregled financijskog poslovanja Saveza tokom 1972 —
1976. g.
2. Nadzorni odbor pregledao je blagajničko poslovanje Saveza u toku
godina 1972, 1973, 1974 i 1975. g. te je konstatirao, nakon što je sravnjivao
novčanu dokumentaciju s blagajničkim dnevnicima, i utvrdio da je blagajničko
poslovanje vršeno u smislu postojećih propisa te nema nikakovih
većih primjedaba na ovaj rad.
3. članovi NO, izabrani na 86. redovnoj skupštini Saveza, izvršit će
i u 1976. g. uobičajeni pregled financijske dokumentacije i poslovanja i o
tome podnijeti svoj izvještaj.
Molimo da 87. skupština uzme na znanje ova naš izvještaj!


1. ing. Ante Mudrovčić v. r.
2. prof, dr Zvonimir Potočić v. r.
3. ing. Srećko Vanjković v. r.
5. DISKUSIJA O IZVJEŠTAJIMA
Nakon pročitanih referata ing. S. Tomaševski pozvao je prisutne da
da se osvrnu na podnesene izvještaje tajnika, urednika Šumarskog lista i
izvještaj o financijskom poslovanju Saveza.


Kako se za diskusije nije niko prijavio podneseni izvještaji su primljeni
bez primjedbi.


6. PRIJEDLOG I USVAJANJE NOVOG STATUTA SAVEZA
Obrazloženje prijedloga novog Statuta Saveza inženjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije Hrvatske, u ime Komisije koja je izradila predloženi
tekst novog Statuta, dao je ing. R. Antoljak:


Na 83. redovnoj skupštini Saveza, koja je održana u Karlovcu 27. VI.
1964. g. donesen je dosadašnji Statut, po čijem su programu i odredbama
radile i poslovale dosadašnje uprave Saveza i njezina terenska Šumarska
društva.


Međutim od tada do danas u našoj su se domovini dogodile brojne
i snažne društveno-političke promjene kako u SFRJ tako i u SR Hrvatskoj.
U konačnici sve ove promjene oblikovane su u novom Ustavu. Upravo su
one zahtijevale da se izvrše promjene i u društvenom položaju inženjera
i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske, kako bi se i naš Savez
osposobio za vršenje svojih zadataka u narednoj etapi društveno-ekonomskog
razvoja SR Hrvatske.


%
ŠUMARSKI LIST 1-2/1977 str. 99     <-- 99 -->        PDF

Nacrtom novog Statuta, koji je pred vama, polazi se od stanovišta
udruživanja, delegatskog sistema i uključivanja programa rada Saveza u
opću platformu djelatnosti Socijalističkog saveza radnog naroda Hrvatske.
Time i naš Savez postaje aktivni činilac samoupravnog sistema, čiji se
akcioni i programski ciljevi izražavaju u SSRN — Hrvatske. Statutom je
objavljena i puna javnost rada i poslovanja, koju Savez vrši putem objavljivanja
zapisnika sa svojih sjednica, plenuma, skupština i si. sastanaka,
kao i putem svojeg društvenog glasila Šumarskog lista.


Novi Statut predstavlja ujedno i program aktivnosti kako Saveza tako
i Društava IT šumarstva i drvne industrije na terenu u sadašnjem i narednom
vremenskom razdoblju naše samoupravne socijalističke zajednice.


Molim skupštinu da detaljno razmotri ovaj prijedlog novog Statuta
i da ga usvoji čime bi on stupio na snagu i time omogućio i izbor novih
organa Saveza IT šumarstva i drvne industrije Hrvatske prema postavkama
novog Statuta.


U nastailoj diskusiji oko naziva Saveza da li da ostane stari naziv »Savez
inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske« ili da naziv
glasi: »Savez inženjera i tehničara šumarstva i prerade drva Hrvatske«,
kako je to predložio ing. N. Goger, a podržao prof. dr. B. Kraljić, prisutni
su se u ogromnoj većini odlučili za prvobitni naslov tj. Savez inženjera i
tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske.


Na pitanje predsjednik Radnog predsjedništva ing. S. Tomaševskog
da li se prihvaća novi Statut ovako kako je iznesen pred Skupštinu gotovo
cjelokupna Skupština izjasnila se za predloženi Statut. Ovim glasanjem
Statut je prihvaćen u cijelosti.


Novi Statut bit će u cijelosti objavljen u ŠL čim ga nadležni organi
osnaže i potvrde.


7. PODJELA JUBILARNIH ODLIKOVANJA ISTAKNUTIM DRUŠTVENIM
I STRUČNIM RADNICIMA I RADNIM ORGANIZACIJAMA ŠUMARSTVA
I DRVNE INDUSTRIJE


Prelazeći na ovu točku Dnevnog reda skupštine predsjednik Saveza ing.


S. Tomaševski pozvao je prisutne Đuru Savića i Bozu Rkmana, dugogodišnje
direktore Šumskog gospodarstva u Bjelovaru odnosno u Karlovcu i predao
im odlikovanje: Zlatnu medalju i povelju, koja im je bila dodjeljena,
prilikom jubilarne proslave 11. VI. 1976. g., odlukom Upravnog odbora
Saveza.
Nakon ovoga ing. S. Vanjković, u ime Komisije za podjelu daljnjih
odlikovanja povodom jubilarne proslave 150. obljetnice osnutka Hrvatsko-
slavonskog šumarskog društva, pročitao je prijedlog.


Prijedlog ing. S. Vanjkovića jednoglasno je prihvaćen.


Kompletni iskaz odlikovanih znanstvenih, društvenih, stručnih i radnih
organizacija izgleda ovako:
ŠUMARSKI LIST 1-2/1977 str. 100     <-- 100 -->        PDF

Povodom jubilarne proslave 130. obljetnice osnutka Hrvatsko-
slavonskog šumarskog društva (1846 — 1976. g.) i 100. godišnjice
neprekidno izlaženja Šumarskog lista (1877 — 1976. g.)
UPRAVNI ODBOR i 87. REDOVNA SKUPŠTINA SAVEZA INŽENJERA
I TEHNIČARA ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE
HRVATSKE ODLIKOVALI SU — 11. IV. i 16. XII. 1976. g. —


— niz znanstvenih, radnih i društvenih organizacija kao i brojne
istaknute stručne i društvene radnike šumarstva i drvne industrije
Hrvatske i Jugoslavije:
I. ZLATNOM MEDALJOM I POVELJOM
II. POVELJOM
III. PRIZNANJEM
ZA PRIMJERNE ZASLUGE U DUGOGODIŠNJOJ DRUŠTVENOJ
I STRUČNOJ SURADNJI OKO OSTVARIVANJA CILJEVA
SAVEZA INŽENJERA I TEHNIČARA HRVATSKE, KAO
I ZA DOPRINOS NA USPJEŠNOM POSLOVANJU I UNAPREĐIVAJU
ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE.


A) PROSVJETNE I DRUŠTVENE ORGANIZACIJE


I. ZLATNA MEDALJA I POVELJA
1. Šumarski fakultet sveučilišta u Zagrebu, 2. Školski centar za šumarstvo
i drvo prerađivačku djelatnost — Karlovac, 3. Šumarsko društvo —
Bjelovar, 4. Šumarsko društvo — Nova Gradiška, 5. Šumarsko društvo —
Vinkovci.
II. POVELJA
1. Šumarsko društvo — Karlovac, 2. Šumarsko društvo — Koprivnica,
3. Šumarsko društvo — Senj, 4. Šumarsko društvo — Sisak, 5. Šumarsko
društvo — Slav. Požega, 6. Šumarsko društvo — Slav. Brod, 7. Šumarsko
društvo — Varaždin, 8. Šumarsko društvo — Virovitica
III. PRIZNANJE
1. Šumarsko društvo — Gospić, 2. Šumarsko društvo — Našice, 3.
Šumarsko društvo — Ogulin, 4. Šumarsko društvo — Osijek, 5. Šumarsko
društvo — Rijeka, 6. Šumarsko društvo — Zagreb.
B) DRUŠTVENI I STRUČNI RADNICI


I. ZLATNA MEDALJA I POVELJA
1. Dr Drago Andrašić, 2. Dr Milan Androić, 3. Ing. Rudolf Antoljak,
4. Ing. Vladimir Babić, 5. Ing. Đuro Babogredac, 6. Ing. Ivo Bastjančić, 7.
Dr Roko Benić, 8. Ing. Zlatko Bunjevčević, 9. Ing. Matej Butković, 10. Dr


ŠUMARSKI LIST 1-2/1977 str. 101     <-- 101 -->        PDF

Zvonko Car (posmrtno), 11. Ing. Vjekoslav Cvitovac, 12. Ing. Drago Crnković,
13. Ing. Bogomil Čop, 14. Dr Ivo Dekanić, 15. Ing. Bogdan Dereta,


16. Ing. Ante Dobrić, 11. Ing. Milan Drndelić, 18. Ing. Vid Fašaić, 19. Dr
Stjepan Frančišković, 20. Dr Pavle Fukarek, 21. Ing. Nikola Goger, 22. Ing.
Zrinjko Grohovac, 23. Ing. Žarko Hajdin, 24. Ing. Dragutin Hanzl, 25. Dr
Ivo Horvat, 26. Ing. Vilim Hibler, 21. Ing. Stjepan Ivković, 28. Ljubicalozić, 29. Ing. Pavle Jurić, 30. Dr Dušan Klepac, 31. Ing. Franjo Knebl,
32. Ing. Mijo Kotarski, 33. Tehn. Drago Kovač, 34. Dr Željko Kovačević,
35. Dr Branko Kraljić, 36. Ing. Vinko Lacković, 31. Ing. Franjo Lampi,
38. Ing. Ante Lovrić, 39. Dr Ninoslav Lovrić 40. Ing. Tomislav Lucarić,
41. Ing. Branko Manojlović (posmrtno), 42. Ing. Rafael Mott, 43. Mr Ivo
Mrzljak, 44. Dr Nikola Neidhardt, 45. Ing. Ljubo Neiić, 46. Ing. Petar
Nežić, 41. Ing. Jure Pavelić, 48. Ing. Adam Pavlović 49. Ing. Ivan Pavša,
50. Ing. Zvonimir Pere, 51. Ing. Josip Peternel, 52. Ing. Oskar Piškorić,
53. Ing. Ivo Podhorski, 54. Dr Zvonimir Potočić, 55. Ing. Ante Premuzić,
56. Dr Branimir Prpić, 51. Ing. Josip Radošević, 58. Tehn. Mate Rajčić,
59. Bozo Rkman, 60. Đuro Savić, 61. Ing. Stjepan Srnić, 62. Ing. Milan Strineka,
63. Ing. Vladimir Supek, 64. Ing. Josip Šafar, 65. Ing. Nikola Šepić,
66. Ing. Adolf šerbetić, 7. Franjo šnajder, 68. Ing. Mirko špiranec 69.
Ing. Vladimir Špoljarić, 10. Dr Zvonimir Špoljarić, 11. Đuro Šteković,
12. Ing. Rudolf Štraser, 14. Ing. Ferdo Šulentić, 15. Ing. Branko Tkalčić,
15. Ing. Stanko Tomaševski, 11. Ing. Dragan Tonković, 18. Dr Zlatko Vajda,
19. Ing. Srećko Vanjković, 80. Ing. Žarko Vrdoljak, 82. Ing. Krešimir Vučetić,
83. Ing. Petar Ziani, 84. Ing. Vilim Živković, 85. Ing. Ivan Žukina
II. POVELJA
1. Ing. Mirko Andrašek, 2. Dr Stanko Bađun, 3. Ing. Drago Bartovčak,
4. Tehn. Emil Bregar, 5. Ing. Dmitar Brkanović, 6. Ing. Mirko Bubanj,
1. Ing. Marko Cvitić, 8. Ing. Davor Đanješić, 9. Ing. Alojz Frković, 10. IngJugoslav Harapin, 11. Ing. Slavko Horvatinović, 12. Ing. Bernard Hruška,
13. Dr Dušan Jedlovski, 14. Dr Stevan Jovanović, 15. Ing. Franjo Kolar,
16. Dr Nikola Komlenović, 11. Ing. Zlatko Koprek, 18. Ing. Mijo Korošec,
19. Sirnica Kosanović, 20. Dr Živko Kosir, 21. Ing. Karlo Kozul, 22. Ing.
Tomislav Krnjak, 24. Ing. Stjepan Lukačić, 25. Ing. Bozo Mačešić, 26. Ing.
Drago Majer, 21. Tehn. Branka Malnar, 28. Ing. Mika Matezić, 29. Ing.
Branko Milas, 30. Ing. Ante Mudrovčić, 31. Ing. Nikola Nikolić, 32. Ing.
Mladen Novaković, 33. Ing. Vojislav Opačić, 34. Dr Ljubomir Petrović,
35. Dr Konrad Pintarić, 36. Ing. Drago Pletikapić, 31. Ing. Bozidar Pohajda,
38. Ing. Karlo Posavec, 39. Ing. Ivan Radetić, 40. Ing. Boris Regent, 41.
Dr Risto Rizovski, 42. Ing. Željko Sekalec, 42. Ing. Drago Smojver,, 44.
Tehn. Josip Šimičić, 45. Ing. Aleksandar Šobat, 46. Ing. Franjo Štajduhar,
41. Ing. Nada Vidi, 48. Ing. Ivan Velikopoljski, 49. Ing. Željko Višnjevac,
59. Ing. Boiiar Vrban, 51. Dr Dušan Vučković, 53. Ing. Tomislav Vuković,
53. Tehn. Marko Vulić.
III. PRIZNANJE
1. Branka Bađun, 2. Ing. Milan Blažević, 3. Ing. Dragutin Böhm, 4.
Ing. Ivan Delajković, 5. Tehn. Grga Grizogono, 6. Dr Vladimir Hren, 7.
Ing. Bogumil Hribljan, 8. Ing. Vladimir Husnjak, 9. Ing. Veljko Igrčić,


ŠUMARSKI LIST 1-2/1977 str. 102     <-- 102 -->        PDF

10. Ing. Marija Ivančevlć, 11. Ing. Branko Jirouš, 12. Ing. Ante Jurić, 13.
Ing. Branimir Kasumović, 14. Ing. Zvonimir Križance, 15. Dr Ante Krstinić,
16. Tehn. Aleksandar Lipnjak, 11. Mr Branko Marčec, 18. Ing. Mirko Maretić,
19. Ing. Zlatko Maurin, 20. Ing. Stjepan Mikuc, 21. Ing. Ivica Milinović,
22. Ing. Simo Milković, 23. Tehn. Dušan Mirčetić, 24. Ing. Stevo Mrđenović,
25. Ing. Ivan Rotov, 26. Ante Sorić, 21. Ing. Drago Salopek, 28. Ing. Stanko
Šibenik, 29. Ing. Rudolf Tomek, 30. Ing. Đan Tomić, 31. Ing. Uglješa Trbojević.
C) RADNE ORGANIZACIJE


III. PRIZNANJE
1. Šumsko gospodarstvo — Buzet, 2. šumsko gospodarstvo — Delnice,
3. Šumsko gospodarstvo — Koprivnica, 4. Šumsko gospodarstvo — Našice,
5. Šumsko gospodarstvo — Nova Gradiška, 6. Šumsko gospodarstvo —
Osijek, 1. Šumsko gospodarstvo — Podrav. Slatina, 8. Šumsko gospodarstvo
— Slav. Požega, 9. Šumsko gospodarstvo — Slav. Brod, 10. Šumsko gospodarstvo
— Vinkovci, 11. Šumsko gospodarstvo — Zagreb.
*


1. Šumarija — Crikvenica, 2. Šumarija — Čakovec, 3. Šumarija —
Delnice, 4. Šumarija — Donja Stubica, 5. Šumarija — Donji Miholjac, 6.
Šumarija — Duga Resa, 7. šumarija — Dugo Selo, 8. šumarija — Đakovo,
9. Šumarija — Đurđenovac, 10. Šumarija — Đurđevac, 11. Šumarija —
Fužine, 12. šumarija — Gomirje, 13. šumarija — Ivanec, 14. Šumarija —
lablanac, 15. Šumarija — lastrebarsko, 16. Šumarija — Koska, 11. Šumarija
— Krapina, 18. Šumarija — Krasno, 19. Šumarija — Krašić, 20. Šumarija
— Krnjak, 21. Šumarija — Kutina, 22. Šumarija — Lipik, 23. Šumarija —
Ludbreg, 24. Šumarija — Miokovićevo, 25. Šumarija — Nova Gradiška,
26. Šumarija — Nova Kapela, 27. Šumarija — Novoselec, 28. Šumarija —
Novska, 29. Šumarija — Okučani, 30. Šumarija — Osijek, 31. Šumarija —
Petrinja, 32. Šumarija — Pisarovina, 33. Šumarija — Pokupsko, 34. Šumarija
— Remetinec, 35. Šumarija — Rijeka, 36. Šumarija — Samobor, 37.
— Senj, 38. Šumarija — Sisak, 39. Šumarija — Slatinski Drenovac, 40.
Šumarija — Slavonska Orahovica, 41. Šumarija — Slunj, 42. šumarija —
Udbina, 43. Šumarija — Valpovo, 44. Šumarija — Varaždin, 45. Šumarija
— Velika Gorica — 46. Šumarija — Velika Pisanica, 47. Šumarija — Virovitica,
48. Šumarija — Vrhovine, 49. Šumarija — Zlatar.
*


1. Hortikultura — Šumsko gospodarstvo — Zagreb
2. Zelenilo — Karlovac
1. Cestogradnja — Šumsko gospodarstvo — Našice
2. Mehanizacija — Šumsko gospodarstvo — Našice
3. Transport — Šumsko gospodarstvo — Zagreb


ŠUMARSKI LIST 1-2/1977 str. 103     <-- 103 -->        PDF

*


1. Poslovna zajednica šumarstva i drv. industrije — Bjelovar
2. Poslovno udrui. drv. ind. — Zagreb
3. Poslovno udrui. šum. priv. organiz. — Zagreb
4. »Drvo« — Rijeka
5. Exportdrvo — Vanjska trgovina
— Zagreb
6. Exportdrvo — Zajedničke službe
— Zagreb
7. »Kras — Jadran« — Sežana
8. »Drava« — Osijek
9. Drvna industrija — Čabar
10. Drvno ind. kombinat — Pakrac
*


1. SIZ — usmjer. obrazovanje u šumarstvu i drv. industriji — Zagreb
2. SIZ — za znanstveni rad — Zagreb
*


1. Šumarsko institut — Jastrebarsko
2. ŠPP »Slavonska šuma« — Vinkovci
3. ŠTP »Kras« — Šibenik
*


Nakon održane 87. redovne skupštine Saveza IT šumarstva i drv. industrije
Hrvatske Upravni je odbor — na prijedlog Odbora za dodjelu odlikovanja i priznanja
i područnih Društava IT šumarstva i drvne industrije — naknadno podjelio:


I. Zlatnu medalju i povelju: Ing. Petru Matkoviću i dr Zdenku Tomašegoviću;
11. Povelju: ing. Branku Bičaniću, tehn. Davoru Bobincu, ing. Dragi Kirasiću
i dr Mirku Vidakoviću i III. Priznanje: Andriji Ilicu, tehn. Ivici Petričeviću, ing.
Đuri Starčeviću i tehn. Mladenu Špigelskom.
8. DAVANJE RAZRIJEŠNICE DOSADAŠNJEM UPRAVNOM I NADZORNOM
ODBORU,
KOJI JE DJELOVAO U RAZDOBLJU OD 9. VI. 1972. g. do 16. XII.
1976. g.


Na temelju podnesenih izvještaja o radu i djelovanju dosadašnje uprave
Saveza, koji je poslovala u vremenu od 9. VI. 1972. g. sve do 16. XII.
1976. g., predsjednik Radnog predsjedništva ing. S. Tomaševski postavio
je pitanje da li Skupština daje RAZRIJEŠNTCU dosadašnjem Upravnom i
Nadzornom odboru Saveza.


Skupština jednoglasno daje razriješnicu!


9. PRIJEDLOZI I IZBOR NOVIH ORGANA SAVEZA
Za riječ se javio ing. Dmkar Brkanović, koji u ime — po skupštini —
izabrane Kandidacione komisije podnosi skupštini prijedlog za nove organe
Saveza.


101
ŠUMARSKI LIST 1-2/1977 str. 104     <-- 104 -->        PDF

Skupština prihvaća prijedlog Kandidacijske komisije (ing. D. Brkanović,


ing. P. Pačić i dr. A. Pranjić) jednoglasno i aklamacijom izabire za:


a) predsjednika Saveza prof. dr. Branimira Prpića


b) za članove Upravnog odbora: Antonović ing. Nadu, Böhm ing. Dragutinu,
Delajković ing. Ivana, Kalajdžić ing. Edu, Komlenović dr. Nikolu,
Kovačića mr. Đuru, Kusanića tehn. Andriju, Matica mr. Slavka, Milinovića
ing. Ivicu i Živkoviea ing. Vilima.


c) za članove Nadzornog odbora: kao predsjednika NO Vanjkovića ing.
Srećka, a za članove: prof, dr Zvonimira Potočića i ing. Antu Mudrovčića.


Prof. Dr Branimir Prpić nakon izbora


za predsjednika SITŠD Hrvatske na go


vornici


10. RIJEČ NOVOIZABRANOG PREDSJEDNIKA SAVEZA
Zbog poodmaklog vremena predsjednik prof, dr Branimir Prpić zahvalio
se kratkim govorom Skupštini na izboru i u ime novoizabranih
organa Saveza obećao da će nastaviti rad i akcije, koje je započeo dosadašnji
Upravni odbor, kao i svim snagama nastojati da realizira zacrtni
plan rada za vremensko razdoblje od 1977—1979. g.


11. PLAN RADA SAVEZA ZA RAZDOBLJE 1977—1979. G.
Novoizabrani predsjednik Saveza prof, dr B. Prpić iznio je pred prisutne
pravno rada Saveza IT za razdoblje 1977—1979. g. i obrazložio pojedine
stavke plana, koji je Skupština u cjelosti odobrila i prihvatila.


PLAN RADA SAVEZA ITŠDI — HRVATSKE ZA 1977 — 1979 g.


1. S još većim poletom Savez IT šumarstva i drvne industrije Hrvatske
(SITŠDIH)) će nastaviti s radom oko ostvarivanja, Statutom zacrtanih, zadataka
i ciljeva.


ŠUMARSKI LIST 1-2/1977 str. 105     <-- 105 -->        PDF

2. Jedan od glavnih zadataka područnih društava i Saveza ITDŠI Hrvatske
je da, vršeći svoje stručne i društvene zadatke i dužnosti, budu društveno priznati,
da društvo o nama vodi stalno računa, da na nas računa, da smo kompetentni
za određene društvene poslove bez obzira kako je to formalno propisima
određeno ili riješeno.
3. Područna Društva i Savez ITŠDI — Hrvatske stvarat će i razvijati javno
stručno mišljenje o svim pitanjima koja predstavljaju određena stručna rješenja,
surađivati s drugim organizacijama i organima u cilju sređivanja daljnjeg
razvitka društva i naše struke, biti nosioci borbe za visoku produktivnost i efikasnost,
te za uvođenje i afirmaciju samoupravnog planiranja, te boriti se za
adekvatan tretman i ulogu šuma u zaštiti čovjekove okoline.
4. Afirmirati se u sredinama u kojima djeluje naše članstvo radom, doprinosima
i konstruktivnim prijedlozima, tim više što nudimo rad i suradnju našem
socijalističkom društvu ne samo prema postavkama i odrebama našeg Statuta
nego i stvarno, kako u problematici zaštite čovjekove okoline, podizanju i uzgoju
šuma, pošumljavanju krša i goleti, u zaštiti prirode i si.
5. Savez i područna društva će i dalje razvijati etiku stručnog djelovanja
svojega članstva i pridonositi stvaranju takovih uvjeta u našem društvu u kojem
će doći do optimalnog izražaja stvaralački potencijal stručnjaka šumarstva
i drvne industrije.
6. Savez ITŠDI — Hrvatske i područna DITŠDI utjecat će na svoje brojno
članstvo i navikavati tehničare i inženjere šumarstva i drvne industrije da za
konzultacije i za određena rješenja idu u svoju stručnu organizaciju, kao i da
predlažu samoupravnim organima da će za stručna rješenja kompetentnog konzultanta
jedino naći u Savezu i područnim Društvima inženjera i tehničara
šumarstva i drvne industrije.
7. U cilju pojačane društvene i stručne aktivnosti Savez ITŠDI SR Hrvatske
će i nadalje obilaziti područna stručna društva (DITŠDI, te se uključivati
u stručne rasprave i rješavanja postojeće problematike struke i zajednički predlagati
najbolja rješenja.
8. Treba nastojati da maksimalna stručna inicijativa bude u područnim
DIT-ovima, a u Savezu ITŠDI — Hrvatske da se osigura koordinacija i suradnja
oko problematike i poslova koji su zajednički.
9. Kao jedan od prvih zadataka — u ovom času — postavlja se pred Savez
i njegova područna terenska Društva ITŠDI okupljanje svih tehničara i inženjera
struke, a napose učlanjenje svih IT drvne industrije i prometa drvom,
čiji se — pretežni dio — još nije učlanio u svoje područno Društvo (DITŠDI).
10. Savez će i područna Društva ITŠDI odavati priznanja istaknutim dugogodišnjim
društvenim i stručnim radnicima birajući ih za počasne i zaslužne
članove, kao i predajom ODLIKOVANJA, POVELJA I PRIZNANJA.
11. Putem područnih društava ITŠDI — Savez će pojačati aktivnost u cilju
povećanja broja terenskih suradnika za pisanje i OBAVEZNO DOSTAVLJANJE
stručnih članaka, kako bi naš priznati i najstariji stručni i društveni časopis
još više proširio svoje stavove i koncepciju, te oblikovao željenu fizionomiju.
12. Parola »Svaki pojedinac IT šumarstva i drvne industrije PRETPLATNIK
ŠUMARSKOG LISTA, glasila Saveza ITŠDIH odnosno DRVNE INDUSTRIJE,
103
ŠUMARSKI LIST 1-2/1977 str. 106     <-- 106 -->        PDF

časopisa za pitanja eksploatacije šuma, mehaničke i kemijske prerade drva,
te trgovine drvom i finalnim drvnim proizvodima. Ova parola treba postati i
sastavni dio rada i zadataka područnih terenskih Društava ITŠDI!


13. U punoj suradnji i uz pomoć terenskih Društava ITŠDI Savez ITŠDI —
Hrvatske izvršiti će u 1977. g. OPĆI POPIS SVIH IT STRUKE i sastaviti KARTOTEKU
za čitavo područje SR Hrvatske.
14. Savez će pristupiti i reorganizaciji svoje bogate stručne knjižnice, davati
informacije i prikaze stručnih članaka, koji su objavljeni u brojnim stručnim
edicijama u zemlji i inozemstvu.
15. Tokom 1977/78 g. započeti pravovremeno s pripremama oko redovitog
izdavanja godišnjeg ŠUMARSKOG KALENDARA — ROKOVNIKA obogaćenom
stručnim podacima, tabelama i uputama, a za potrebe Šumarija, drvno-industrijskih
poduzeća, šumarskih gospodarstava i si.
16. Prirediti i izdati sažeti — džepni — MALI PRIRUČNIK za a) šumarstvo
b) drvnu industriju i c) opći dio.
17. U djelokrug rada Savez će, uz dogovor, suradnju i pomoć svojih područnih
DITŠDI, kao i radnih organizacija šumarstva, drvne industrije i prometa
drvom, pristupiti organiziranju ŠUMARSKOG PROPAGANDNOG CENTRA u cilju
pojačane stručne izdavačke djelatnosti, popularizaciju struke, kao i zaštitu čovjekove
okoline putem tiska, RTV, filmova, fotografija, stručnih izložbi, propagandnih
plakata i si. a uz pomoć i suradnju JNA izviđača, prijatelja prirode,
lovaca i si.
18. Savez će pojačati napore oko DENACIONALIZACIJE ŠUMARSKOG DOMA,
koji su vlastitim prilozima i sredstvima izgradile starije šumarske generacije
još 1898. g. i čija je izgrađena površina od 50"/» nacionalizirana 1961. g. — iz tada
objektivnih potreba Zagreba na POSLOVNOM PROSTORU. Sada kada je ta
potreba prestala izgradnjom dovoljnog poslovnog prostora, smatramo da 50°/o
tada nacionaliziranih površina treba vratiti, odnosno predati u cjelosti na korištenje
i raspolaganje Savezu ITŠDI — Hrvatske zbog izvršenja povećanih zadataka,
određenih Statutom i zaključcima svih inženjera i tehničara šumarstva i
drvne industrije SR Hrvatske, a napose nakon organiziranja ŠUMARSKOG PROPAGANDNOG
CENTRA.
SAVEZ INŽENJERA I TEHNIČARA
ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE
HRVATSKE


12. RAZNO
U ovoj točci Dnevnog reda javio se za riječ ing. M. Strineka i zatražio
obrazloženje zbog kojih razloga izlazi Šumarski list sa zakašnjenjem, zašto
ne izlazi na vrijeme i zašto često izlazi kao trobroj.


Obrazloženje na ovo pitanje dao je glavni urednik šumarskog lista prof,
dr B. Prpić i naveo da ovome nije razlog pomanjkanje članaka, nego raznovrsne
poteškoće prilikom uređivanja časopisa, naknadnim dodavanjem novih
sastavaka, proširivanjem sadržaja, kao i izvjesna sporost i zatrpanost
tiskare, financijske poteškoće i si. Međutim, ova se situacija iz dana u dan
popravlja i uprava Saveza radi na tome da se ove poteškoće uklone.


104
ŠUMARSKI LIST 1-2/1977 str. 107     <-- 107 -->        PDF

Za riječ se javio i prof, dr Z. Tomašegović koji je dao sugestije prilikom
kreiranja nove karte šuma SR Hrvatske tzv. Osnovne drž. karte,
koja se radi u Mjerilu 1 : 5.000, koja će istodobno poslužiti kao odlična
podloga za veći dio problema šumarstva, a napose za biološke, ekonomske
i tehničke potrebe.


II STRUČNI DIO SKUPŠTINE


1.
Kreiranje novog Zakona o šumama SR Hrvatske
U obrazloženjima oko izrade novog Zakona o šumama koje je iznio
ing. Tomislav Krnjak, republički glavni šumarski inspektor, obrazložio je
razloge zbog kojih je potrebno donositi novi zakon. Nadalje informirao
je prisutne na Skupštini da je Nacrt prijedloga novog zakona prihvaćen
od nadležnih vijeća Sabora i određenih tijela vijeća te Zakonadavnojpravne
komisije Sabora. Samo donošenje novog Zakona predviđeno je u programu
zakonodavne djelatnosti Sabora.


U daljnjem izlaganju ing. T. Krnjak iznio je niz obrazloženja koja se
rješavaju Nacrtom prijedloga kao na pr.: Šumsko-gospodarsko područje
kao uvjet racionalnog gospodarenja šumama, o izdvajanju sredstava za
reprodukciju šuma, izdjavanje i korištenje dijela dohotka koji je rezultat
rada u izuzetno povoljnim prirodnim uvjetima ili izuzetnim pogodnostima
na tržištu, nadalje objasnio je kako novi nacrt zakona definira materiju


o šumama i šumskom zemljištu, utvrđene su općekorisne funkcije šuma,
specifična društveno-ekonomska svojstva šuma i šumskih zemljišta, posebno
je razrađeno gospodarenje šumama, uvjeti za šumskogospodarska
područja kao odraz politike okrupnjavanja, o temeljima gospodarenja šumsko-
gospodarskim područjem, postupku donošenja gospodarskih osnova,
stručnom kadru, dozvolama za sječu, neposrednom čuvanju šuma, šumskoj
inspekciji, financijskim sredstvima i dr.
2.
Aktuelna pitanja u šumarstvu, industriji za preradu drva i prometu drvnim
proizvodima
Referat pod ovim naslovom održao je ing. Slobodan Galović, predsjednik
Zajednice šumarstva, prerade drva i prometa drvnim proizvodima i
papirom — Zagreb.


Predavanje će biti objavljeno u cijelosti u Šumarskom listu, pa ga
stoga ovdje ne donosimo.
Oba ova stručna predavanja bila su saslušana s najvećom pažnjom,
ali bez diskusije!
Budući da je Dnevni red skupštine bio iscrpljen predsjednik Saveza
prof, dr B. Prpić zaključio je rad skupštine u 14 s.


Zapisničari: Predsjednik Saveza: Ovjerovitelji:
Ing. R. Antoljak v. r. Prof. dr B. Prpić Ing. S. Vanjkovie v. r.
Dr N. Komlenović v. r. Ing. R. Štraser v. r.


105
ŠUMARSKI LIST 1-2/1977 str. 108     <-- 108 -->        PDF

NASKORO U PRODAJI!


Šumskoprivredne osnove, osnove gospodarenja i programi za unapređivanje
šuma izrađuju se na temelju odredaba, a prema obrascima
ŠGO —1 do SGO—17, OG—1 do OG —10, OGT—1 i PG—1
(Pravilnik o izradu šumsko privrednih osnova, osnova gospodarenja
i programa za unapređivanje šuma: Narodne Novine br. 13 od 7.


IV. 76).
Iskaz obrazaca SGO 1 do ŠGO 17


ŠGO1 : Iskaz površina šuma i šumskog zemljišta po gospodarskim
jedinicama

2 : Iskaz sastojina po ekološko-gospodarskim tipovima i
uređajnim razredima
— 3 :
Iskaz površina po uređajnim razredima
— 4 : Tabela— 5 : Drvna— 6 : Osnova— 7 : Osnova— 8 : Osnova


dobnih razreda po vrsta drveća
zaliha po uređajnim razredima


sječa glavnog prihoda
sječa prethodnog prihoda
sječa raznodobnih šuma


(prorede)


— 9 : Ukupni etat po sortimentima
— 10 : Plan šumsko-uzgojnih radova
— 11 :
Plan investicionih ulaganja
— 12 :
Osnova zaštite šuma
— 13 :
Plan izrade i obnova osnova
— 14 :
Financijski plan iskorišćivanja šuma
— 14a:
Ekonomsko-financijska osnova
— 15 :
Evidencija izvršenih sječa

16 : Jednostavna i proširena biološka reprodukcija i zaštita
šuma
— 17 :
Plan i izvršenje obnove
Narudžbe prima:


SAVEZ INŽENJERA I TEHNIČARA
ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE
HRVATSKE
Zagreb, Mažuranićev trg 11
Telefoni: 444-206 i 449-686