DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1977 str. 84     <-- 84 -->        PDF

škom terenu siječe se znatno manje nego U našoj zemlji još uvijek se ne radi
što bi se moglo. Više od polovine zrele na istraživanju jedinstvenog znanstvenog
mase (105 miliona m») nalazi se na šumsistema
klasifikacije šumskih terena. Stoskim
površinama gdje su daljine priga
ne raspolažemo znanstvenim podacima
vlačenja preko 500 m (vidi točku 8). o otvorenosti šumskih područja i prikladnosti
terena za pojedine vrste radova.


Klasifikacija terena i analiza otvoreno


Izbor metoda rada i opreme za radove


sti pokazuju da je preduvjet za poveća


na pojedinim terenima u nas obavljaju


nje sječe slijedeće:


šumarski stručnjaci uglavnom na osnovi


— intenziviranje razvojnog rada u cilju
iskustvenih procjena. Pri tom radu mo


usavršavanja metoda rada, naročito na


guće su znatne pogreške u procjenama.


teškom terenu;


Zbog toga bi i kod nas trebalo pristupiti


— znatno povećanje mreže šumskih kaistraživanju
klasifikacije šumskih terena
mionskih cesta, a naročito sabirnih cesta i njihove prikladnosti za rad. To je duproširivanjem
izvan područja postojećih gotrajan posao, koji zahtijeva angažiraprilaznih
cesta, i to opet naročito na tenost
tima istraživača i velika financijska
škom terenu. sredstva. Međutim, rezultati takvih istraživanja
bili bi višestruko korisni za šumarsku
praksu. Oni bi pomogli pri planiranju
izgradnje mreže šumskih putova,
Klasifikacija šumskih terena je predpri
izboru metoda rada i opreme za ramet
istraživanja u nizu šumarskih istradove
na pojedinim terenima, pri nabavživačkih
centara širom svijeta. Ta proljaj111*
strojeva za radove u našim uvjeblematika
je već nekoliko godina predtima
...


met rasprava na međunarodnim sastan


Studija, koju smo prikazali, vrlo je in


cima IUFRO, ILO, ECE. Sada se radi


teresantna kao podsticaj za istraživanje


na proučavanju i prihvaćanju međuna


klasifikacije šumskih terena kod nas i


rodnog sistema za klasifikaciju šumskih


zbog metoda pristupa istraživanju spo


terena u svrhu utvrđivanja radne i eko


menute problematike.


nomske otvorenosti šumskih područja i
njihove prikladnosti za šumske radove. Dr Simeun Tomanić


NOVO IZDANJE! NOVO IZDANJE!


TABLICE ZA KUBICIRANJE TRUPACA


Savez IT šumarstva i drvne industrije Hrvatske izdao je novo —
praktično — izdanje Tablica za izračunavanje kubnog sadržaja izrađenih
trupaca (klada) na 2 decimale, a za promjere 0 10—120 cm
i dužine od 0,1 —10 metara. Brojke tiskane u 2 boje (promjeri trupaca
u crvenoj, a dužine u crnoj boji). Veličina ovih tablica-skrižaljki
je džepnog formata 14 x 23 cm i u tvrdom kartonskom — povezu.
Ove praktične tablice namijenjene su šumskom i drv.-industrijskom
tehničkom osoblju, šumarijama, šumskim gospodarstvima, drvno-industrijskim
poduzećima, đacima srednjih šumarskih i drvno4nd. škola,
studentima Šumarskih fakulteta, kao i svima onim radnicima
koji vrše premjer izračunavaju kubni sadržaj i izrađenih trupaca
(klada). Cijena tablica s poštarinom iznosi 35 dinara.