DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1977 str. 82     <-- 82 -->        PDF

ŠUMARSTVO STRANIH ZEMALJA


Ivar Samset


SKOGTERRENGETS
TILGJENGELIGHET OG
TERRENGFORHOLDENES
INNFLYTELSE PA
SKOGTILSTANDEN I NORGE


(Otvorenost šumskog područja i njezin
utjecaj na uvjete šumarstva u Norveškoj).
As, 1975.


Studija je objavljena u Glasniku Norveškog
instituta za šumarska istraživanja
na 92 tiskane stranice sa 10 grafikona
i 25 tabela. U popisu literature citirano
je 38 radova o toi problematici, objavljenih
do 1974. godine. Studija je podijeljena
u slijedeća tri dijela:


1. Otvorenost šumskog područja
2. Rezultati analize otvorenosti
3. Prijedlog za analize otvorenosti s
novom klasifikacijom terena na većim
područjima, regijama (snimanje primjernih
ploha).
U prvom dijelu autor je obradio pojam
otvorenosti šumskog područja, prijašnju
radnu klasifikaciju šumskog terena
u Norveškoi i drugim zemljama,
svrhu radne klasifikacije šumskog terena,
metode rada te upotrijebljene simbole
i definicije pojmova. Svrha klasifikacije
terena u zemaljskoj šumskoj izmjeri je,
da se utvrdi otvorenost šumskog područja
i prikladnost terena za šumske radove.
Važan elemenat analize je spoznaja
da se šumski uvjeti mijenjaju s radnim
uvjetima i otvorenošću šumskog područja.
S obzirom na svrhu radna klasifikacija
šumskog terena može biti deskriptivna
i funkcionalna, a s obzirom na površinu
koju obuhvaća dijeli se na lokalnu,
regionalnu i zemaljsku.


U drugom dijelu obrađeni su rezultati
analize otvorenosti šumskog područja.
Klasifikacija terenskih jedinica obrađena
je s obzirom na njihove sadašnje karakteristike
i buduće izmjere. Pri detaljnom
opisu terena obrađeni su strmina
i pravilnost površine terena, podjela šumskog
tla i nosivost šumske podloge te
područja koja su prikladna za ljetne i


zimske radove. Pri analizi otvorenosti
područja (javni i šumski putovi do šume)
obrađeni su odnosi između gustoće šumskim
putova i daljine privlačenja, daljine
privlačenja i terenskih uvjeta te
daljine privlačenja i šumskih uvjeta.


U trećem dijelu autor je dao prijedlog
za analizu otvorenosti s klasifikacijom
terenskih jedinica, detaljni opis terena
i prilaz do šumskih površina. Za opis
terena na velikim terenskim jedinicama
izabrao je slijedeće karakteristike: nagib
terena, tipovi obronaka, duljina obronaka,
konfiguracija terena i nosivost
podloge. Za te karakteristike utvrđeni su
stupnjevi i definioije stupnjeva. Detaljni
opis terena obavlja se na osnovi slijedećih
karakteristika: nagib terena, konfigu


racija terena, substruktura podloge, struktura
pokrova na podlozi, količina kamena
u podlozi i tipovi vegetacije. Za te karakteristike
utvrđeni su stupnjevi i njihove
definicije. Pri opisu prilaza do šumskih
površina treba utvrditi daljinu privlačenja
traktorom, daljinu privlačenja vitlom
ili žičarom i vrstu šumskog puta.


Na osnovi rezultata provedenih istraživanja
autor je izvukao slijedeće zaključke:


1. U suradnji sa Zemaljskom šumskom
izmjerom Norveške obavljena je tri puta
klasifikacija terena na području proizvodnih
šuma Norveške i to: prvi put 1954—
65, drugi put 1964—67. i treći put 1970
—73.
2. Utvrđeni su terminologija i simboli
o klasifikaciji terena otvorenosti šumskih
područja i prilazu do tih područja.
Navedeni termini i simboli definirani su
na norveškom i engleskom jeziku.
3. Na osnovi iskustva iz zemaljskih
klasifikacija 1954—73. godine autor je dao
novi prijedlog za regionalnu klasifikaciju
terena.
4. Oko 25% proizvodnih šumskih površina
u Norveškoj su vrlo strme i teško
prohodne. Na njima dolaze u obzir tehnike
žičara i vitlova. Teren za žičare (teren
gdje se drvo treba iznositi žičarom)
pokriva 4% proizvodnih šumskih površina.
45% terena za žičare čine obronci dulji
od 700 m. Na tim obroncima trebalo


ŠUMARSKI LIST 1-2/1977 str. 83     <-- 83 -->        PDF

bi izgraditi oko 2000 km kamionskih cesta
da bi se navedene površine mogle iskorisiti
putem sistema kratkih žičara i
vitlova.


5. Od ukupne površine proizvodnih
šuma 21% otpada na teren za vitlove
(teren gdje se drvo treba privlačiti vitlovima).
Na 57% tih površina, odnosno
12% ukupne površine proizvodnih šuma
može se privlačiti drvo na udaljenostima
koje su kraće od 100 m.
6. Od ukupne površine proizvodnih
šuma 9% otpada na teren za vitlove s
daljim privlačenja od 100 do 300 m. Oko
13% površine proizvodnih šuma prikladno
je za privlačenje kraćim sistemima
žičara (100—300 m), odnosno najviše do
500 m.
7. Prema izmjeri od 1970—73. površina
terena za žičare neznatno se smanjila u
usporedbi s prvom izmjerom od 1954—65.
zbog izgradnje cesta. Međutim, zrela drvna
masa povećala se od 8,9 na 10,2 miliona
m3.
8. Ako se zrela drvna masa na terenima
za iznošenje vitlovima i žičarama
posiječe u razdoblju od 25 godina, može
se u norveškim šumama povećati sječa
za više od 2 miliona m3 godišnje.
9. Od ukupne površine proizvodnih
šuma u Norveškoj 75% je klasificirano
kao obični (prosječni) teren, na kome
mogu raditi traktori i drugi strojevi.
10. Pojedini dijelovi toga običnog šumskog
terena su teško prohodni. Na njima
mogu raditi samo specijalni traktori ili
strojevi s dobrim manevarskim sposobnostima.
Na takve terene otpada oko 25%
proizvodnih šumskih površina. Ti tereni
su općenito neprohodni za velike moderne
šumske strojeve za sječu, izradu
i privlačenje drva.
11. Nosivost podloge je dobra na 80%
ukupne površine proizvodnih šuma. To
se uglavnom poklapa s površinom morenskih
tala. Zbog različitih osobina norveških
šumskih terena postoje lokaliteti,
gdje se pojavljuje slaba nosivost podloge
unutar područja s dabrom nosivosti. Takvi
lokaliteti mogu predstavljati usko grlo
za šumske radove. Otuda tvrdnja, da
samo 20% tala ima slabu nosivost, daje
nam suviše dobru predožbu o stvarnom
stanju.
12. Prema klasifikaciji terena oko 87%
proizvodnih šumskih površina predstavlja
područje za ljetne radove. Na terenima
gdje daljine privlačenja prelaze 1
km, 4/5 zrele drvne mase prikladne su
za zimske radove.
13. Na 53% proizvodnog šumskog zemljišta
daljine privlačenja veće su od 500
m, a na 27% tog zemljišta veće su od
1 km.
14. Pri prvoj izmjeri (1954—65) bilo je
u Norveškoj 9.146 km šumskih cesta. Tada
je daljina privlačenja iznosila 1,24 km.
Do 1973. godine izgrađeno je 23.196 km
šumskih cesta, a daljina privlačenja pala
jena 0,93 km. To pokazuje da je izgradnja
cesta premalo utjecala na daljinu
privlačenja. Uzrok tome je davanje prioriteta
cestama za prilaz do šume, naročito
u prvim godinama izgradnje. Pri budućoj
izgradnji šumskih putova trebalo
bi dati prioritet izgradnji sabirnih putova
koji se rasprostiru po šumi. Tako
će se smanjiti daljina privlačenja.
15. Mreža kamionskih šumskih cesta na
području proizvodnih šuma ima gustoću
od 8,87 m/ha. Od toga je 3,67 m/ha (41%)
javnih cesta i 5,25 m/ha (59%) šumskih
cesta. Postoji potreba za daljnjih 5,9
m/ha cesta za cijelo nodručie proizvodnih
šuma u Norveškoj. Lokalna gustoća
će varirati u zavisnosti o terenskim i sastojinskim
uvjetima. Pored već postojećih
27.000 km cesta, koje su izgrađene
do 1973. godine, potrebno je izgraditi još
37.000 km šumskih kamionskih cesta.
16. Pored postojeće mreže traktorskih
putova i već spomenutih kamionskih cesta
potrebno je izgraditi oko 26.000 km
stalnih traktorskih putova u cilju obavljanja
prorednih sieča na teško prohodnom
terenu (isključujući teren za vitlove
i žičare).
17. Obavljene izmjere pokazuju, da se
postojeća mreža šumskih cesta općenito
nalazi na boljim terenima. Buduća mreža
šumskih putova treba se graditi na teže
pristupačnom terenu, često s lošijim sastojinama
nego u postojećoj mreži. Da
bi se zadovoljili zahtjevi čovjekove okoline,
potrebno je više nego do sada posvetiti
pažnju planiranju cesta te dovršenju
nasipa i usjeka. Prema tome buduća
mreža putova zahtijevat će veće
investicije po 1 km. Stoga je važno razviti
bolje metode izgradnje cesta. Osim
toga istraživanje i razvojni rad trebali
bi se pridržavati standarda za ceste pri
širenju mreže putova.
18. Godišnja sječa u Noveškoj manja
je od godišnjeg prirasta. Stoga je moguće
povećati sječu za 2—3 miliona ms godišnje.
Međutim, postoji tendencija prekomjerne
sječe u blizini cesta na povoljnim
terenima. Nove, više mehanizirane metode
iskorišćivanja šuma potpomažu tu
tendenciju. U udaljenim šumama na te


ŠUMARSKI LIST 1-2/1977 str. 84     <-- 84 -->        PDF

škom terenu siječe se znatno manje nego U našoj zemlji još uvijek se ne radi
što bi se moglo. Više od polovine zrele na istraživanju jedinstvenog znanstvenog
mase (105 miliona m») nalazi se na šumsistema
klasifikacije šumskih terena. Stoskim
površinama gdje su daljine priga
ne raspolažemo znanstvenim podacima
vlačenja preko 500 m (vidi točku 8). o otvorenosti šumskih područja i prikladnosti
terena za pojedine vrste radova.


Klasifikacija terena i analiza otvoreno


Izbor metoda rada i opreme za radove


sti pokazuju da je preduvjet za poveća


na pojedinim terenima u nas obavljaju


nje sječe slijedeće:


šumarski stručnjaci uglavnom na osnovi


— intenziviranje razvojnog rada u cilju
iskustvenih procjena. Pri tom radu mo


usavršavanja metoda rada, naročito na


guće su znatne pogreške u procjenama.


teškom terenu;


Zbog toga bi i kod nas trebalo pristupiti


— znatno povećanje mreže šumskih kaistraživanju
klasifikacije šumskih terena
mionskih cesta, a naročito sabirnih cesta i njihove prikladnosti za rad. To je duproširivanjem
izvan područja postojećih gotrajan posao, koji zahtijeva angažiraprilaznih
cesta, i to opet naročito na tenost
tima istraživača i velika financijska
škom terenu. sredstva. Međutim, rezultati takvih istraživanja
bili bi višestruko korisni za šumarsku
praksu. Oni bi pomogli pri planiranju
izgradnje mreže šumskih putova,
Klasifikacija šumskih terena je predpri
izboru metoda rada i opreme za ramet
istraživanja u nizu šumarskih istradove
na pojedinim terenima, pri nabavživačkih
centara širom svijeta. Ta proljaj111*
strojeva za radove u našim uvjeblematika
je već nekoliko godina predtima
...


met rasprava na međunarodnim sastan


Studija, koju smo prikazali, vrlo je in


cima IUFRO, ILO, ECE. Sada se radi


teresantna kao podsticaj za istraživanje


na proučavanju i prihvaćanju međuna


klasifikacije šumskih terena kod nas i


rodnog sistema za klasifikaciju šumskih


zbog metoda pristupa istraživanju spo


terena u svrhu utvrđivanja radne i eko


menute problematike.


nomske otvorenosti šumskih područja i
njihove prikladnosti za šumske radove. Dr Simeun Tomanić


NOVO IZDANJE! NOVO IZDANJE!


TABLICE ZA KUBICIRANJE TRUPACA


Savez IT šumarstva i drvne industrije Hrvatske izdao je novo —
praktično — izdanje Tablica za izračunavanje kubnog sadržaja izrađenih
trupaca (klada) na 2 decimale, a za promjere 0 10—120 cm
i dužine od 0,1 —10 metara. Brojke tiskane u 2 boje (promjeri trupaca
u crvenoj, a dužine u crnoj boji). Veličina ovih tablica-skrižaljki
je džepnog formata 14 x 23 cm i u tvrdom kartonskom — povezu.
Ove praktične tablice namijenjene su šumskom i drv.-industrijskom
tehničkom osoblju, šumarijama, šumskim gospodarstvima, drvno-industrijskim
poduzećima, đacima srednjih šumarskih i drvno4nd. škola,
studentima Šumarskih fakulteta, kao i svima onim radnicima
koji vrše premjer izračunavaju kubni sadržaj i izrađenih trupaca
(klada). Cijena tablica s poštarinom iznosi 35 dinara.