DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1977 str. 79     <-- 79 -->        PDF

7 — Analiza ostvarenja šumske proizvodnje
i šumskih radova u 1975. god. na
području SR Hrvatske;
8 — Republički sekretarijat za poljoprivredu,
prehrambenu industriju i šumarstvo
objavio je:


— Stanje nasada topola u svibnju 1976.
godine te
— Podsjetnik propisa iz zaštite šuma;
9 — Analiza ostvarene proizvodnje i prodaje
u eksploataciji šuma u I polugodištu
u SR Hrvatskoj;
— Analiza rezultata poslovanja šumarstva,
drvne industrije, celuloze i papira
za I—VI 1976. god. (str. 561).
— Osvrt na izvršenje Srednjoročnog plana
razvoja šumarstva SR Hrvatske za
razdoblje 1971 — 1975. godine;
Kako je u uvodu navedeno, u svibnju
je održana osnivačka skupština Zajednice
šumarstva, prerade drva i prometom
drvnim proizvodima i papirom.
Zapisnik o osnivačkoj skupštini donijet
je u br. 6 Biltena. Zapisnik sadrži i rezultate
izbora: predsjednika Skupštine (S.
Horvatinovič, delegat ŠPP »Slavonska šuma
« Vinkovci), zamjenika predsjednika


(J. Štimac, delegat Dl »Goranprodukt«
Čabar), članove Izvršnog odbora (5 iz
šumarstva, 7 iz drvne industrije, 2 iz proizvodnje
celuloze, 2 iz trgovine drvnim
proizvodima i 1 iz znanstvenih institucija)
te (v. d.) predsjednika Zajednica (S.
Galović, direktor DIK-a »Papuk« u Pakracu).
U br. 7 objavljen je i »način rada Odbora
grupacije šumarstva« (u Zajednici)
koji će se izvršiti preko komisija (za
znanstvenoistraživački rad, za zaštitu šu-


HORTIKULTURA GOD. XLII i XLIII
(1975. i 1976. god.)


Iz ova dva godišta, pedeset drugog i
pedeset trečeg, »HORTIKULTURE«* iznijet
ćemo samo one priloge kojih sadržaj
može zanimati ili i neposredno koristiti
i šumarima.


1. U Hortikulturi iz 1975. godinu za
neposrednu praksu od značenja su prilozi:
* Časopis »Hortikultura« izdaje Hortikulturno
društvo SR Hrvatske, a izlazi u
Splitu. Glavni i odgovorni urednik je
prof. ing. P. Matković.
ma, za automatsku obradu podataka i
pravnu), Grupaoije za mehanizaciju u šumarstvu
i Konzorcij za izgradnju šumskih
cesta.


Poslovno udruženje šumsko privrednih
organizacija u 1976. godini izdalo je kao
prilog Biltenu (br. 7 i 9) i »M ehani zaci
ju šumarstva«. U doba mehanizacije
rada i u šumarstvu bez sumnje
potreban. Časopis je dobro koncipiran
(uvodnik, izvorni članci, prikazi članaka,
osvrti, informacije, bibliografija i »višejezični
rječnik stručnih izraza«). U dva
sveska — dvobroja objavljeni su članci.


U br. 1—2 — S. B o j a n i n, S. Sever,


B. T o m i č i ć i D. D j a n e š i ć : Izvoz
tehničke oblovine i prostornog drva
zglobnom ekipažom VOLVO BM 860 TC;
— N. Lovrić: Armirano tlo u izgradnji
šumske putne mreže;
U br. 3—4 — S. Bojanin, S. Sever i
B. Vukmanović: Primjena zglobnog
traktora TAF 650 kod izvlačenja duge
bukove oblovine;
— Daljnji razvoj zglobno traktora TAF
650;
— M. Bubanić : Neke karakteristike
kamiona MAGIRUS-DEUTZ prilagođenog
fazi prijevoza u šumarstvu. »Članci« S.
Bojanina i suradnika u stvari su dokumentirani
izvještaji o vlastitim istraživanjima
o primjeni nađene mehanizacije
i to ekipaže VOLVO BM 680 TC na području
Šumarije Lipik gosp. jedinice »Miletina
rijeka«, a traktora TAF 650 na
području Šumarije Ogulin — u šumskom
predjelu »Zagorska Kosa«.
Oskar Piškorić


Procjena vrijednosti na parkovnim i
drugim površinama ing. O. Piškorića (u
br. 2);


Procjena vrijednosti ukrasnog drveća
i grmlja prilikom eksproprijacije ing. B.
Marinkovića (u br. 3); te Zelene melioracije
kao nagrđivanie čovjekove okolineing.
Z. Tomca (u br. 3);


Kako vidimo u ovom godištu čak dva
priloga obrađuju procjenu vrijednosti
drveća i grmlja odnosno
točnije daju elemente za obračunavanje
tih vrijednosti za dedrofloru koja ne služi
ili bar ne prvenstveno u proizvodne
svrhe. U oba priloga dakle dani su elementi
za procjenu vrijednosti pojedinač


77
ŠUMARSKI LIST 1-2/1977 str. 80     <-- 80 -->        PDF

nih stabala, grupa, drvoreda i si. nasada
čija je funkcija bilo estetska, bilo zaštitna,
sanitarna, znanstveno-istraživačka, historijska
(spomen stabla). Potencijalni
procjenitelj naći će u ovim prilozima realnu
podlogu za procjenu vrijednosti dendroflore
u navedenim objektima, ukoliko
takove procjene uopće mogu biti realne
kada se radi o stablima ili nasadima s
prvenstveno ili isključivo estetskom ili
povjesničkom funkcijom.


Ing. Tomac je na konkretnim slučajevima,
koje ilustrira i fotografijama, pokazao
kada meliorativni zahvat
u sastojinu (u ovom slučaju konkretno
u polumakijsku šumu) može imati i negativne
posljedice za izgled određene površine.
Takove negativne posljedice ima
melioracija (čišćenje prorede) ako se ukloni
cjelokupni niži dio sastojina, a među
većim stabalcima provede jača proreda.
Negativne posljedice za izgled a bez
pozitivnog učinka na prirast ostavljenih
stabalaca, kako su to pokazala bar do
sada provedena istraživanja.** Kao pozitivan
primjer u zahvat mlade sastojine
Ing. Tomac navodi čišćenje u predjelu
Punta Križa (na ulazu u Limski kanal
kod Rovinja), a koje je imalo i karakter
protupožarne preventive, gdje su čišćeni
»prolazi« a grmovi ili skupine stabalaca
ostale nektanute (instruktor Ing. N. Šepić).
Ing. Tomac ne ostaje samo kod tih
konstatacija nego i predlaže konkretne
mjer za osiguranje pravilnih melioracija.
To su:


— »putem odluka općinskih skupština
treba obuhvatiti, odnosno zabraniti bilo
kakovu akciju u prirodi, ako nema odobrenog
projekta za dotični rad;
— u Savjetu za zaštitu čovjekove ekoline
treba formirati posebnu potkomisiju
za problematiku »zelene« melioracije
prostora;
— projekte ne treba tretirati formalistički,
nego ih ispitivati putem kvalificiranih
stručnih komisija, s naročitim osvrtom
na florno-vegetacijski odnosno
biljno-sociološki aspekt i uklapanje predložene
melioracije u konkretni ambijent«.
Od ostalih priloga u ovom godištu navodimo:


Krimska ili zelena lipa Tilia euchlora


L. Koch u Beogradu — Nova vrsta za
alohtonu floru SR Srbije dr B. Jovanovića
(br. 2);
** O. Piškorić: Dinamika visinskog prirasta
izbojaka iz panjeva česmine, Šum.
list., 1963., str. 12.


Upotreba drveća i grmlja protiv buke
u gradovima ing. M. Braniča (br. 2);


Ozelenjavanju hercegovačkog krša, čuvanju
i podizanju postojećih hortikulturnih
sadržaja posvetiti će se mnogo veća
pažnja ing. M. Ćemalovića (br. 2); i


Nacionalni park Kozara Ing. R. Čurića
(br. 2).


Iz prikaza »Pustinjska prostranstva Libije
privode se kulturi radom mostarskih
vrtlarskih radnika« saznajemo o uspješnom
ozelenjavanju dijela pustinje Bir-
Ayyad na površini od 3400 ha, od čega
se 1300 ha odnosi na plantažu eukalipta,
a 2100 ha na melioraciju pašnjaka. Međutim
iz tog prikaza ne saznajemo, da
se radovi provode po projektu Zavoda
za istraživanja u šumarstvu Šumarskog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Koordinator
projekta bio je dr Šime Meštrović,
a radove na terenu izveli su koordinator
i mr Andrija Vranković. U izradi projekta
sudjelovali su i prof, dr Milan Androić,
prof, dr Dušan Klepac, prof, dr
Mirko Vidaković, prof, dr Arso Škorić
i prof, dr Zoltan Kaiz, a na planu melioracija
pašnjaka i ing. P. Ziani. Radovi u
Bir-Ayyad-u (idejni projekt B-A) su sastavni
dio idejnog projekta »GETARA«.
Nosilac ovih projekata je projektna organizacija
»HIDROPROJEKT« iz Zagreba.


2. Iz Hortikulture u 1976. godini na
prvom mjestu navodimo »Razmišljanja
o šumskim požarima« ing.
Z. Tomca (br 2). Polazeći od činjenice,
da su velik dio šumskih požara (u Istri
i do 80%) posljedica paljenja na poljoprivrednim
površinama (travnjacima, poljima)
koje se provodi kao mjera čišćenja
od korova a s kojih se površina
požar »oteo« zbog vjetra ili nemogućnosti
održavanja kontrole nad njim (većinom
to paljenje vrše stari ljudi, pa i
žene) Ing. Tomac predlaže obavezno spaljivanje
korova na takovim površinama.
Obavezno spaljivanje pod nadzorom Štaba
narodne obrane Mjesnih zajednica,
kojoj bi to ujedno bile i godišnje vježbe
na suzbijanju požara kao elementarne
nepogode.
Jednako tako vrijedni pažnje su i prijedlozi
ing. Tomca, u članku »Zaraženost
čovjekove okoline i stručni kadrovi« (br.
3), o nužnosti sudjelovanja biotehničar
a kod izrade prostornih planova
i građevinskih projekata te nužnosti
izobrazbe odgovarajućih stručnjaka, jer
je »nedopustivo da Hrvatska s teritorijalno
najvećom problematikom uređenja
humanizirano prostora upravo na potezu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1977 str. 81     <-- 81 -->        PDF

priobalnog područja Jadrana, nema edu-te Tabelarni pregled toksičnih dendrokativne
institucije koja bi izobražavala loških vrsta i način škodljivosti na čonužno
potrebne stručnjake ... nego na vjekov organizam O. Purić-Daskalovićeve
tom području djelovanja imamo isprepli-(br. 3. i 4); te
tanje priučenih radnika raznih škola s
nedovoljnom kvalifioiranošču i odgovorLavandulište
na Fruškoj gori (br. 3) u
nošću«. kojem M. Rajčić navodi, kako je uspio


uzgojiti izrazitu mediteransku vrstu Lavandu
vera DC (Lav. angustifolia Mili.)


Od ostalog sadržaja navodimo:


u Iloku i od koje se može proizvesti ulje


Prirodno širenje nekih vrsta i drveća odgovarajuće kakvoće.
i grmlja na području Bosne i Hercego


Glavni urednik Hortikulture P. Matko


vine P. Fukareka i N. Janjića (br. 1),


vić opširno je (na preko 6 stranica, u br.


O nekim uzgojnim mjerama koje bi 3) uoči stogodišnjice smrti (1978) prikatrebalo
vršiti u park-šumama u primorzao
rad »botaničara, književnika i kulturskom
pojasu Dalmacije (br. 1), O jednog
radnika« ROBERTA VISIANIJA. R.
noj čestoj, ali malo poznato bolesti na Visiani je Šibenčanin, »dalmata sibenienlišću
česmine ili crnike — Quercus ilex sis« kako sam piše ispod svog imena na


L. (br. 4), Zaraženost parkovnih stabla-naslovnoj stranici svog djela »Flora dalšica
tamariksa u Splitu (br. 3.) i Pajasen matica«, objavljenog 1842. god. u Leip—
hortikulturna i korovna biljka (br. 4). zig-u. I. Juras, — iz Addis Abebe, osvrnuo
se na rad prof. M. Gračanina prigodom

sve B. Marinkovića;
sedamdeset i pete obljetnice njegovog


Nacionalni park Sutjeska R. Čurića (br.


života (br. 3).


3);


U
1976. godini u Hortikulturi nalaze


Utjecaj zagađenosti zraka na ukrasno


se i prve stranice Male hortikulturne bi


drveće i grmlje (i ne samo ukrasnog).


blioteke (4. sveska) »Stari parkovi


N. Juretića (br. 2);
u
Slavoniji i Baranji« Đ. Rauša.


O štetnom i otrovnom djelovanju nekih
vrsta biljaka na ljudski organizam Oskar Pi-škorić


PRAKTIČKI MANUALI — U PRODAJI!


Prilikom izrade Šumskoprivrednih osnova, osnova gospodarenja
i programa za unapređivanje šuma (Narodne Novine SRH br. 13/76
od 8. IV. 1976. g.) služite se i koristite praktične manua´e:


1.
MANUAL ZA OPIS SASTOJINA I EVIDENCIJU IZVRŠENIH
TERENSKIH RADOVA OGT-1 45.— din
MANUAL ZA PRIMJERNE POVRŠINE
I TOTALNU KLUPA2U ... . 45.— din


Manuali sadrže 112 stranica vel. 21x15 cm i povezani su u tvrde
korice s platnenim hrbatom.
Narudžbe prima:


SAVEZ INŽENJERA I TEHNIČARA
Bankovni račun: ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE
30102 768-6249 HRVATSKE


Zagreb, Mažuranićev trg 11
Telefoni: 444-206 i 449-686