DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1977 str. 77     <-- 77 -->        PDF

s jedne strane gašenja s visokom tehnikom
(pomoću aviona), u čemu neki vide
jedini način za očuvanje šuma od
požara, postavlja u okvire stvarnih mogućnosti,
a s druge strane gašenje sa
zelenim granama, »premda primitivno«,
ocjenjuje se kao »vrlo efikasno«. Efikasnost
gašenja, niskog požara — ili točnije
lokaliziranje — iskusio je i potpisani više
nego jedamput u svojoj praksi. Vrijeme
je zabilježiti i upozorenje autora, da se
u slučaju postojanja elektrovoda na području
požara, bilo visoke bilo niske napetosti,
odmah od nadležnog elektroorgana
zatraži isključenje, kako ne bi došlo
do moguće nesreće (smrti gasilaca) ako
bi pukla žica voda.


I ovom prilikom moram naglasiti, da
se u šumarstvu područje SRH ne može
tretirati kao cjelina. Jadransko područje
tj. otoci te Primorje, a posebno Južna
Hrvatska (Dalmacija) različito je ne samo
po broju i učestalosti požara tokom
godina od ostalog dijela Republike nego
je različito i po načinu, organizacionom
i tehničkom, kako preventive tako i suzbijanja
nastalog požara. U tom dijelu naše
Republike protupožarna zaštita šuma
počiva više na odredbama Zakona o zašiti
od požara, kojeg Žunko uopće ne
navodi, tj. na općoj vatrogasnoj službi
ili na dobrovoljnim vatrogasnim društvima
budući da cijele općine, kao primjerice
Hvar ili Korčula, doslovce nemaju
ni jednog radnika u šumarstvu (ako izuzmemo
nekoliko lugara s površinama koje
bi za protupožarnu obranu — promatranje
mogli svladati samo helikopterom).


4. Posljednji svezak »Radova« Šumarskog
instituta Jastrebarsko su u 1976. g.
»Tablice drvnih masa jele i smreke«, koje
je izradio ing. M. Špiranec. Godinu dana
prije, kao 22. svezak »Radova« (vidi Šum.
Hst, 1976. br. 3—4, str. 183.) objavljene
su od istog autora drvnogromadne tablice
za hrast lužnjak, bukvu, obični grab, pitomi
kesten i običnu brezu te prema
tome još su potrebne vlastite drvnogromadne
tabele za ostale listače (koje su
u radu) te borove.
Samim »tablicama« prethodi uvodni dio
(str. 3 — 28), u kojem autor saopćava
način rada (izrade tablica), daje pregled
šumsko-gospodarskih područja u kojima
su vršena snimanja modernih stabala te
strukturu materijala, prikazuje rezultate
istraživanja (parametre za srednje vrijednosti)
kao i kratko razmatranje dobivenih
rezultata uz uspoređivanje tih
vrijednosti podacima nekih drugih tablica
za ove dvije vrste. Dodan je i prikaz
(sažetak) na njemačkom jeziku.


Broj modelnih stabala iznosio je za
jelu 3 844 a za smreku 750, od čega na
Ivančici 147 jela i 40 smreka, a sva ostala
stabla mjerama su u šumama Visokog
krasa (Risnjak, Velika i Mala Kapela,
Lička Plješivica i Sjeverni Velebit). Iako
su ovim mjerenjima obuhvaćena i stabla
p. p. preko 80 om (71 jele a 11 smreke)
ipak najveća izmjerena visina modelnog
stabla jele od 47,5 m imalo je stablo


p. p. 70 cm, (u g. j . Mala Javomica
područje Velika Kapela), dok je visinu
od 44 met. imalo stablo po 64,5 cm u
g. j. Duliba te stablo pp 80 cm u g. j.
Josipovac (obje g. j . u području Velika
Kapela). Najveća visina smreke iznosila
je 44 met. i to u g. j . Sungerski lug
(Gorski Kotar).
Vrijedno je zabilježiti, da je autor posebno
ispitao eventualni utjecaj geološke
podloge (silikat, vapnenac) na drvnu
masu stabala jele te utvrdio da ne postoje
značajne razlike u masama tako,
da se za obje podloge mogle izraditi jedinstvene
tablice.


Drugi dio, dakle onaj koji će se neposredno
upotrebljavati u praksi, sadrži više
tablica odnosno dva para dvoulaznih
te dva para jednoulaznih (tarifa). Govorim
o parovima, jer su posebne tablice
za jelu, a posebne za smreku, a za svaku
vrst za »ukupnu masu stabala s granama
do uključivo 3 cm« te masu cjelokupne
deblovine, prema izjavi autora
tablica ing. Špiranca, ne na »deblovinu
do 7 cm debljine na tanjem kraju kako
je pogrešno tiskano. Iskazane mase su
mase stabla ili debla tj. neokoranoga.


Autor je izvršio i komparaciju ovih,
Institutskih, tablica s tablicama Schuberga
i Šurića za jelu te Baura i Šurića za
smreku. Ta komparacija pokazuje, da su
razlike i to za Šurićeve tablice neznatne
za jelu samo kod promjera stabla 40 cm,
a za smreku kod promjera stabla od
20 om.


Dvoulazne tablice drvni masa izrađene
su za debljinske stepene od 1 cm za promjere
od 5—100 cm, a visina od 5 do 50
met. Jednoulazne (tarife) dane su po njemačkim
debljinskim stepenima (7,5 —
12,5 — 17 ... cm) i francuskim (5, 10, 15,
20 ... cm).


5. Ovom prilikom registriramo i 25.
svezaka »RADOVA« (Zagreb, 1975) pod
naslovom »PRIRASNO — PRIHODNE
TABLICE«. Autor je M. Špiranec, a sadrže
tablice za hrast lužnjak, hrast kitnjak,
evropsku bukvu, obični grab i pitomi
kesten uz opširni uvod — opisni
dio.
Oskar Piškorić


75