DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1977 str. 75     <-- 75 -->        PDF

STRUČNA LITERATURA


»RADOVI« ŠUMARSKOG INSTITUTA
JASTREBARSKO
1976. godine


Šumarski institut Jastrebarsko* u 1976.
godini objavio je 4 sveska »RADOVA« i
to:


br. 26 — Tipološke značajke šuma u go


spodarskoj jedinici »Crni lug«,
br. 27 — 0. Žunko: Protupožarna zaštita


šuma,
br. 28 — Ekološko-gospodarski tipova šu


ma na području Nacionalnog


parka Plitvička jezera i
br. 29 — M. Špiranec: Tablice drvnih ma


sa jele i smreke.


Izdavač 27. sveske — Protupožarna
zaštita šuma je Samoupravna interesna
zajednica odgoja i usmjerenog obrazovanja
šumarstva i drvne industrije SR
Hrvatske, a ostala tri Poslovno udruženje
šumsko-privrednih organizacija u Zagrebu
(sv. 26. i 28) odnosno Zajednica šumarstva,
prerade drva i prometa drvnim
proizvodima i papirom u Zagrebu (ujedinjena
prijašnja tri Poslovna udruženja


— sv. 29).
1. TIPOLOŠKE ZNAČAJKE ŠUMA U
GOSPODARSKOJ JEDINICI CRNI LUG.
Ova studija završena je još 1968. godine
i druga je u nizu analognih istraživanja
u našim šumama.** Dok je »gospodarska
jedinica Brod na Kupi izabrana za reprezentanta
zbog vegetacijske rasčlanje*
Pod ovim nazivom i sa sjedištem
u Jastrebarskom djeluju 1974. godine ujedinjeni
(integrirani) Institut za šumarska
i lovna istraživanja u Zagrebu
(osnovan 1945. god.), Jugoslavenski institut
za četinjače u Jastrebarskom (osnovan
1960. god.) i Zavoda za sjemenarstvo
u Rijeci. Uz ovaj postoji i Zavod
za istraživanja u šumarstvu Šumarskog
fakulteta Sveučilište u Zagrebu, a određenim
temama iz šumarstva bavi se i
Institut za jadranske kulture i melioraciju
krša u Splitu.
** Prva je »Tipološke značajke gospodarske
jedinice Brod na Kupi«. Ova studija
objavljena je kao 21. sveska »RADOVA
Instituta ...« 1974. god.


nosti i raznolikosti na maloj površini, gospodarska
jedinica Crni Lug izabrana je
jer na maloj površini u relativno cjelovitom
kompleksu ima najtipičnije i najvrednije
šume sa šumsko-gospodarskog i
šireg ekonomskog gledišta«, stoji u Uvodu
ove studije. Cilj je ovih studija »bolje
poznavanje i uvid u zakonitosti rasta
d razvoja sastojina« i dati solidnu
osnovu za izradu osnove gospodarenja,
pa studija sadrži i više od prikaza »tipoloških
značajki šuma« u toj gosp. jedinici,
kako nam to kazuje i sam sadržaj
studije — elaborata.


Studija sadrži:


1.
Litostratigrafijski sastav (D. Cestar),
2.
Opis klimatskih prilika (D. Cestar),
3.
Šumske zajednice (Zv. Pelcer),
4.
Prilog poznavanja tala (s pedološkim
značajkama šumskih zajednica — J.
Martinović),
5.
Gospodarske značajke — osnovni podaci
o primjernim plohama (D. Cestar
i VI. Hren),
6.
Sastojinski oblici, krošnje i pomlađivanje
(VI. Hren),
7.
Proizvodne mogućnosti (sa smjernicama
za gospodarenje — D. Cestar),
8.
Ekonomski uvjeti proizvodnje sadašnjih
d optimalnih sastojinskih oblika
(Z. Kovačević),
9.
Ekološko-gospodarski tipovi šuma (i
prioriteti ulaganja — svi naprijed navedeni
obrađivači) i
Literaturu.


Za utvrđivanje »sastojinskih oblika šuma,
prirasno-prihodnih odnosa i za ocjenu
proizvodne mogućnosti sastojina i
staništa« osnovano je 50 primjernih ploha
(površina g. j . iznosi 3 365 ha). U sastojinama
s »približno prebornom distri


bucijom (stabala) i povoljnijeg omjera jele
prema bukvi« drvna masa u zajednici
Blecho-Abietum Ht. iznosi oko 550 m^/ha
a srednji sastojinski postotak prirasta
2,52°/o; u sastojinama zajednice Fagetum
croaticum abietosum Ht var. a oko 450
m3/ha ali sa srednjim sastojinskim postotkom
prirasta 2,84°/o; a u zajednici


73
ŠUMARSKI LIST 1-2/1977 str. 76     <-- 76 -->        PDF

Fag. crot. ab. fac. Calamagrostis arundinnacea
oko 250 m3/ha sa srednjim sastojinskim
postotkom prirasta 1,59%>. Međutim
na nekim plohama utvrđena je
drvna masa oko, pa i preko, 700 ms/ha.


U Zaključku D. Cestar preporuča sječu
bukve s 50 cm p. p., a smreke i jele između
50 i 60 cm p. p. (svojedobno, oko
1935. godine, u šumama z. z. minimalni


p. p. za sječu bukve iznosio je 50 cm,
a za jelu 60 ili 70 cm). Međutim »upotrebnu
zrelost« u zajednici Blecho-Abie
tum Ht jela i smreka postižu u 25 godina
starosti, a u zajednici Fagetum croat.
ab. Ht jela između 35. i 45. godine, a
smreka između 30. i 40. godine starosti.
Vrijedna je i konstatacija da se »prilikom
uređivačkih radova ne bi smjela,
kod razmatranja omjera smjese, upotrebljavati
drvna zaliha već temeljanica, jer
pojedine vrste drveća unutar jedne šumske
zajednice imaju različite bonitete«
(str. 77).
Istraživanja o »vrijednosti sadašnje i
normalne proizvodnje« tj. ekonomskih uvjeta
proizvodnje pokazuju da je »sadašnji
obujam proizvodnje u svim istraživanim
šumskim zajednicama manji od
normalnog« i da »ni jedna sastojina nije
dovoljno otvorena« te je »bliži cilj
gospodarenja otvaranje šuma«
(str. 89). Gustoćom prometnica od 7—8
m/ha (str. 93. i dr.), već prema ekološko-
gospodarskom tipu sastojina povisile bi
se sadašnje vrijednosti, koje su »ispod
mogućih«. Što se tiče novčanih ulaganja
u obnovu sastojina u ekološku-gospodarskom
tipu I-C-20 (sastojine zajednice Calamagrosti-
Abietetum picetum Ht i C-A. Ht,
var. Ostrya carpinifolia, dakle sastojine
po stjenovitim grebenima i glavicama)
»nemaju ekonomskog opravdanja« već
ako se drže u druge, neproizvodne, svrhe
kao za zaštitu tla od erozije, u objekte za
rekreaciju i si.


Studija sadrži karte


— šumskih zajednica,
— šumskih tala i
— ekološko-gospodarski tipova šuma (g.
j . Crni lug). Priložena je i položajna karta
ove gospodarske jedinice. Na toj karti
ni jedna kota nije identična s kotama
na ostalim trima kartama iako su označene
iste kote (npr. Polakovac i Tisovac).
Konačno možemo postaviti pitanje zašto
u Literaturi (ili u tekstu) nisu navedeni
i drugi barem veći radovi koji obrađuju
šume u Gorskom Kotaru. Tako primjerice
ne nalazimo ni od D. Klepca:
Istraživanje debljinskog prirasta jele u


najraširenijim fitocenozama, objavljenom
u Glasniku za šumske pokuse 1956. god.
Smatramo da samo citiranjem ovog rada
u tekstu (str. 56) otežava zainteresiranome
pronaći vrelo na kojeg se tekst poziva.
To više, što rad nije objavljen uŠumarskom listu.


2. Studija »Ekološko-gospodarski tipovi
šuma na području Nacionalnog parka
Plitvička jezera« zahtijeva poseban osvrt.
Poseban osvrt, jer se u dijelu smjernica
za »gospodarenje« sve šume na području
Nacionalnog parka tretiraju kao gospodarske
tj. za proizvodnju (i iskorišćivanje)
drvne mase.
3. »Protupožarna zaštita šuma« ing. O.
Žunka je ne samo priručnik nego i udžbenik
o zaštiti šuma od požara, pa je to
bio i razlog da je ovaj »Rad« od 143 stranice
i izdao već navedem SIZ. Ovim svojim
radom autor je opravdao i svoje studijsko
putovanje u SAD i Mexico, koje
je organizirala specijalizirana agencija ujedinjenih
naroda za prehranu i poljoprivredu
— FAO a financijski pomogla
i neka šumska gospodarstva, Republički
fond za naučni rad SRH, SIZ odgoja i
usmjerenog obrazovanja šumarstva i drvne
industrije SRH te Šumarski institut
Jastrebarsko.
Što možemo naći o šumskim požarima
i zaštiti od njih u ovoj knjizi pokazuje
popis tema, a to su:


Teorija gorenja;
Vrste goriva;
Izvori i prenos topline;
Uzroci požara;
Vrijeme nastanka i širenja požara;
Ekološki uvjeti za nastanak i razvoj po


žara;
Razvoj šumskih požara;
Sredstva gašenja,


Oprema za gašenje:
a) jednostavna oprema,
b) traktori i traktorski priključci
c) motorne pumpe — autocisterne,
d) avioni i helikopteri,
e) ostala oprema;


Sredstva veze;
Sprečavanje šumskih požara;
Prognoziranje i zbijanja šumskih požara;
Otkrivanje šumskih požara;
Gašenje šumskih požara;
Kontrola garišta;
Izobrazba kadrova;
Propaganda;
Zakonski propisi.


Autor je i u svojim izlaganjima realan.
Pri tome posebno imademo u vidu prikaz
o »gašenju šumskih požara« u kojem
ŠUMARSKI LIST 1-2/1977 str. 77     <-- 77 -->        PDF

s jedne strane gašenja s visokom tehnikom
(pomoću aviona), u čemu neki vide
jedini način za očuvanje šuma od
požara, postavlja u okvire stvarnih mogućnosti,
a s druge strane gašenje sa
zelenim granama, »premda primitivno«,
ocjenjuje se kao »vrlo efikasno«. Efikasnost
gašenja, niskog požara — ili točnije
lokaliziranje — iskusio je i potpisani više
nego jedamput u svojoj praksi. Vrijeme
je zabilježiti i upozorenje autora, da se
u slučaju postojanja elektrovoda na području
požara, bilo visoke bilo niske napetosti,
odmah od nadležnog elektroorgana
zatraži isključenje, kako ne bi došlo
do moguće nesreće (smrti gasilaca) ako
bi pukla žica voda.


I ovom prilikom moram naglasiti, da
se u šumarstvu područje SRH ne može
tretirati kao cjelina. Jadransko područje
tj. otoci te Primorje, a posebno Južna
Hrvatska (Dalmacija) različito je ne samo
po broju i učestalosti požara tokom
godina od ostalog dijela Republike nego
je različito i po načinu, organizacionom
i tehničkom, kako preventive tako i suzbijanja
nastalog požara. U tom dijelu naše
Republike protupožarna zaštita šuma
počiva više na odredbama Zakona o zašiti
od požara, kojeg Žunko uopće ne
navodi, tj. na općoj vatrogasnoj službi
ili na dobrovoljnim vatrogasnim društvima
budući da cijele općine, kao primjerice
Hvar ili Korčula, doslovce nemaju
ni jednog radnika u šumarstvu (ako izuzmemo
nekoliko lugara s površinama koje
bi za protupožarnu obranu — promatranje
mogli svladati samo helikopterom).


4. Posljednji svezak »Radova« Šumarskog
instituta Jastrebarsko su u 1976. g.
»Tablice drvnih masa jele i smreke«, koje
je izradio ing. M. Špiranec. Godinu dana
prije, kao 22. svezak »Radova« (vidi Šum.
Hst, 1976. br. 3—4, str. 183.) objavljene
su od istog autora drvnogromadne tablice
za hrast lužnjak, bukvu, obični grab, pitomi
kesten i običnu brezu te prema
tome još su potrebne vlastite drvnogromadne
tabele za ostale listače (koje su
u radu) te borove.
Samim »tablicama« prethodi uvodni dio
(str. 3 — 28), u kojem autor saopćava
način rada (izrade tablica), daje pregled
šumsko-gospodarskih područja u kojima
su vršena snimanja modernih stabala te
strukturu materijala, prikazuje rezultate
istraživanja (parametre za srednje vrijednosti)
kao i kratko razmatranje dobivenih
rezultata uz uspoređivanje tih
vrijednosti podacima nekih drugih tablica
za ove dvije vrste. Dodan je i prikaz
(sažetak) na njemačkom jeziku.


Broj modelnih stabala iznosio je za
jelu 3 844 a za smreku 750, od čega na
Ivančici 147 jela i 40 smreka, a sva ostala
stabla mjerama su u šumama Visokog
krasa (Risnjak, Velika i Mala Kapela,
Lička Plješivica i Sjeverni Velebit). Iako
su ovim mjerenjima obuhvaćena i stabla
p. p. preko 80 om (71 jele a 11 smreke)
ipak najveća izmjerena visina modelnog
stabla jele od 47,5 m imalo je stablo


p. p. 70 cm, (u g. j . Mala Javomica
područje Velika Kapela), dok je visinu
od 44 met. imalo stablo po 64,5 cm u
g. j. Duliba te stablo pp 80 cm u g. j.
Josipovac (obje g. j . u području Velika
Kapela). Najveća visina smreke iznosila
je 44 met. i to u g. j . Sungerski lug
(Gorski Kotar).
Vrijedno je zabilježiti, da je autor posebno
ispitao eventualni utjecaj geološke
podloge (silikat, vapnenac) na drvnu
masu stabala jele te utvrdio da ne postoje
značajne razlike u masama tako,
da se za obje podloge mogle izraditi jedinstvene
tablice.


Drugi dio, dakle onaj koji će se neposredno
upotrebljavati u praksi, sadrži više
tablica odnosno dva para dvoulaznih
te dva para jednoulaznih (tarifa). Govorim
o parovima, jer su posebne tablice
za jelu, a posebne za smreku, a za svaku
vrst za »ukupnu masu stabala s granama
do uključivo 3 cm« te masu cjelokupne
deblovine, prema izjavi autora
tablica ing. Špiranca, ne na »deblovinu
do 7 cm debljine na tanjem kraju kako
je pogrešno tiskano. Iskazane mase su
mase stabla ili debla tj. neokoranoga.


Autor je izvršio i komparaciju ovih,
Institutskih, tablica s tablicama Schuberga
i Šurića za jelu te Baura i Šurića za
smreku. Ta komparacija pokazuje, da su
razlike i to za Šurićeve tablice neznatne
za jelu samo kod promjera stabla 40 cm,
a za smreku kod promjera stabla od
20 om.


Dvoulazne tablice drvni masa izrađene
su za debljinske stepene od 1 cm za promjere
od 5—100 cm, a visina od 5 do 50
met. Jednoulazne (tarife) dane su po njemačkim
debljinskim stepenima (7,5 —
12,5 — 17 ... cm) i francuskim (5, 10, 15,
20 ... cm).


5. Ovom prilikom registriramo i 25.
svezaka »RADOVA« (Zagreb, 1975) pod
naslovom »PRIRASNO — PRIHODNE
TABLICE«. Autor je M. Špiranec, a sadrže
tablice za hrast lužnjak, hrast kitnjak,
evropsku bukvu, obični grab i pitomi
kesten uz opširni uvod — opisni
dio.
Oskar Piškorić


75