DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1977 str. 75     <-- 75 -->        PDF

STRUČNA LITERATURA


»RADOVI« ŠUMARSKOG INSTITUTA
JASTREBARSKO
1976. godine


Šumarski institut Jastrebarsko* u 1976.
godini objavio je 4 sveska »RADOVA« i
to:


br. 26 — Tipološke značajke šuma u go


spodarskoj jedinici »Crni lug«,
br. 27 — 0. Žunko: Protupožarna zaštita


šuma,
br. 28 — Ekološko-gospodarski tipova šu


ma na području Nacionalnog


parka Plitvička jezera i
br. 29 — M. Špiranec: Tablice drvnih ma


sa jele i smreke.


Izdavač 27. sveske — Protupožarna
zaštita šuma je Samoupravna interesna
zajednica odgoja i usmjerenog obrazovanja
šumarstva i drvne industrije SR
Hrvatske, a ostala tri Poslovno udruženje
šumsko-privrednih organizacija u Zagrebu
(sv. 26. i 28) odnosno Zajednica šumarstva,
prerade drva i prometa drvnim
proizvodima i papirom u Zagrebu (ujedinjena
prijašnja tri Poslovna udruženja


— sv. 29).
1. TIPOLOŠKE ZNAČAJKE ŠUMA U
GOSPODARSKOJ JEDINICI CRNI LUG.
Ova studija završena je još 1968. godine
i druga je u nizu analognih istraživanja
u našim šumama.** Dok je »gospodarska
jedinica Brod na Kupi izabrana za reprezentanta
zbog vegetacijske rasčlanje*
Pod ovim nazivom i sa sjedištem
u Jastrebarskom djeluju 1974. godine ujedinjeni
(integrirani) Institut za šumarska
i lovna istraživanja u Zagrebu
(osnovan 1945. god.), Jugoslavenski institut
za četinjače u Jastrebarskom (osnovan
1960. god.) i Zavoda za sjemenarstvo
u Rijeci. Uz ovaj postoji i Zavod
za istraživanja u šumarstvu Šumarskog
fakulteta Sveučilište u Zagrebu, a određenim
temama iz šumarstva bavi se i
Institut za jadranske kulture i melioraciju
krša u Splitu.
** Prva je »Tipološke značajke gospodarske
jedinice Brod na Kupi«. Ova studija
objavljena je kao 21. sveska »RADOVA
Instituta ...« 1974. god.


nosti i raznolikosti na maloj površini, gospodarska
jedinica Crni Lug izabrana je
jer na maloj površini u relativno cjelovitom
kompleksu ima najtipičnije i najvrednije
šume sa šumsko-gospodarskog i
šireg ekonomskog gledišta«, stoji u Uvodu
ove studije. Cilj je ovih studija »bolje
poznavanje i uvid u zakonitosti rasta
d razvoja sastojina« i dati solidnu
osnovu za izradu osnove gospodarenja,
pa studija sadrži i više od prikaza »tipoloških
značajki šuma« u toj gosp. jedinici,
kako nam to kazuje i sam sadržaj
studije — elaborata.


Studija sadrži:


1.
Litostratigrafijski sastav (D. Cestar),
2.
Opis klimatskih prilika (D. Cestar),
3.
Šumske zajednice (Zv. Pelcer),
4.
Prilog poznavanja tala (s pedološkim
značajkama šumskih zajednica — J.
Martinović),
5.
Gospodarske značajke — osnovni podaci
o primjernim plohama (D. Cestar
i VI. Hren),
6.
Sastojinski oblici, krošnje i pomlađivanje
(VI. Hren),
7.
Proizvodne mogućnosti (sa smjernicama
za gospodarenje — D. Cestar),
8.
Ekonomski uvjeti proizvodnje sadašnjih
d optimalnih sastojinskih oblika
(Z. Kovačević),
9.
Ekološko-gospodarski tipovi šuma (i
prioriteti ulaganja — svi naprijed navedeni
obrađivači) i
Literaturu.


Za utvrđivanje »sastojinskih oblika šuma,
prirasno-prihodnih odnosa i za ocjenu
proizvodne mogućnosti sastojina i
staništa« osnovano je 50 primjernih ploha
(površina g. j . iznosi 3 365 ha). U sastojinama
s »približno prebornom distri


bucijom (stabala) i povoljnijeg omjera jele
prema bukvi« drvna masa u zajednici
Blecho-Abietum Ht. iznosi oko 550 m^/ha
a srednji sastojinski postotak prirasta
2,52°/o; u sastojinama zajednice Fagetum
croaticum abietosum Ht var. a oko 450
m3/ha ali sa srednjim sastojinskim postotkom
prirasta 2,84°/o; a u zajednici


73