DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1977 str. 63     <-- 63 -->        PDF

Pošto se to neda postići starim metodama, autor zagovara primjenu
nove tehnologije temeljene na modernoj rasadničkoj proizvodnji i metodama
sadnje. Uz tehnologiju podizanja vrlo je važan i izbor biljnog materijala
koji će se koristiti, pa je velika perspektiva u pošumljavanju sa odgovarajućim
rasama, ekotipovima, hibridima i egzotama.


Na ovim se zadacima kod nas malo radilo, što je jedan od razloga
stagnacije šumarstva na kršu. Osnovni je razlog svakako, u tome što društvo
u cjelini još nije u dovoljnoj mjeri shvatilo mnogostruke koristi od
šuma, pa autor smatra da je naš zadatak da uvjerimo sve zainteresirane da
šumarstvo na kršu direktno ili indirektno pridonosi razvoju te regije, a
bolje organizirano može pridonijeti još i više.


Turizam je privredna grana u kojoj tzv. posredne koristi od šuma
imaju svoj konkretan ekonomski odraz. Značenjem šuma za razvoj
turizm a posebno se bavi koreferat Filipa šabića. šume su u
našem obalnom pojasu nužan preduvjet za razvoj turizma, jednako kao
što je to povoljna obala, odnosno plaža, čisto more, voda, cesta ili bilo
koji elemenat infrastrukture. Jedna pobliža analiza pokazuje da su se
najznačajniji turistički centri uz našu obalu razvili upravo na onim lokalitetima
na kojima je postojala i šuma. S druge pak strane, koliko god
šuma vrši pozitivan utjecaj na razvoj turističke djelatnosti, toliko turizam
može negativno utjecati na opstanak šuma radi uzimanja često najvrijednijih
šumskih površina, potencijalnih opasnosti nastajanja šumskih požara
uslijed pojačane turističke frekvencije i si. Iiz svega ovog proizlazi da je
utjecaj šuma na turizam i turizma na šume veoma značajan te da među
njima postoji međuovisnost, kao i da je potrebno izbalansirati pozitivne
i negativne odnose. U svakom slučaju turizam mora biti daleko više zainteresiran
za opstanak i daljnje brže podizanje šumskih i drugih zelenih
površina.


Uroš Golubović piše o ekonomskom valoriziranju primorskih
šuma s razlici ti h aspekata. Šume su se na ovom području
uvijek valorizirale prema ekonomskim koristima koje su davale,
pa je i danas to moguće izvršiti s više aspekata. Daje se primjer valorizacije
šumskih sastojina na temelju njihove prihodne sposobnosti i to zavisno
od šumskog gospodarskog i turističko-rekreativnog cilja gospodarenja.
Za ilustraciju navodimo rezultate istraživanja istog autora objavljene u
jednom ranijem radu prema kojima je utvrđeno da je godišnja vrijednost
turističke rente dobro smještene odrasle borove šume koja se koristi kao
kamp za 277 puta veća od vrijednosti prirasta drvne mase na istoj površini.


Ćemalović Muhamed upoznaje nas s intenzivnim akcijama
podizanja šuma na hercegovačkom kršu koje su uslijedile
nakon donošenja Zakona o određivanju područja krša i učešća Republike
u financiranju radova na kršu. Na temelju ovog Zakona po kojem
SR BiH učestvuje sa 50´% sredstava u realizaciij planova pošumljavanja,
a kraške općine i ostali zainteresirani sa 50%, kao i Društvenog dogovora


o utvrđivanju obima i dinamike radova, prišlo se, počevši od prošle godine,
realizaciji zacrtanog plana pošumljavanja. Autor smatra da će ovaj Zakon
ući u anale šumarstva kao historijski značajan faktor i da je njegovim
djelovanjem na području hercegovačkog krša nastupio period renesanse.