DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1977 str. 61     <-- 61 -->        PDF

nim njegovim djelovima. Obzirom da su za čitavo područje primorskog
krša zajednički prirodni uslovi razvoja vegetacije, to autor daje poseban
prikaz vegetacijskih odnosa koji se razvijaju u dva osnovna pojasa primorskog
krša; zimzelenom i listopadnom, s posebnim naglaskom na regresivne,
odnosno progresivne stadije koji su u njima prisutni.


Sastav vegetacije u pojedinim dijelovima krša najbolji je indikator
ekoloških prilika koji na njima vladaju, a od ovih prilika opet ovisi način
i metode gaspadaranja šumama. Radi toga je proučavanje vegetacije krša
u posljeratnom razdoblju zauzimalo jedno od dominantnih mjesta u šumarskoj
nauci, pa je ova tema, uz glavni referat akademika Fukareka,
prisutna i u nekoliko koreferata.


Vladimir Hren, Zvonimir Pelcer i Dražen Cestar daju prijedlo g
klasifikacije regresivnih stadija šumske vegetacije
unutar pojedinih ekoloških cjelina definiranih šumskih zajednicama. Ovakova
klasifikacija omogućuje da se dobije slika ekološko-gospodarskih cjelina,
zatečenih sastojinskih oblika, stepena degradacije, odnosno smjera
sukcesije, što je sve od prvorazrednog značaja kod utvrđivanja tehničkih
mjera i radnji kod podizanja i unapređenja šuma.


Ivo Trinajstić u koreferatu »Fi t o g e o g r a f s k o r aš 1 a n j iv a n j e
jadranskog primorskog krša Jugoslavije« ističe kompleksnost
fenoimena jadranskog primorskog krša, što je utjecalo i još danas
utječe na razvoj biljnog svijeta i njegov sastav. Fitogeografsko raščlanjene
krša fundirano na komprativnim istraživanjima doprinosi mogućnosti
njegove valorizacije s prirodoznanstvenog, privrednog i sociološkog gledišta.
Daje se prikaz tog raščlanjenja najprije po regijama (mediteranska, evrosibirska,
oromediteranska), zatim po vegetaeijskim vertikalnim pojasevima
i konačno, horizontalnim vegetacijskih zonama.


Milorad Janković u svom prilogu ističe značaj restauracija
šumsk e vegetacij e u najvišem pojasu primorskih planira crnogorskog
krša za reguliranje klimatskih i hidroloških prilika. Važnu ulogu kod
toga treba da odigra reliktni i endemični balkanski bor munika (PinusHeldreichii), kao autohtona, a istovremeno vrlo dinamična vrsta koja se
nalazi u ekspanziji.


Vukić Pulević obavještava o rezultatima istraživanja sezonski
h sukcesij a populacija niza vrsta liliflorskih geofita, koji
pod utjecajem mediteranske klime uspijevaju u gravitacionom području
Skadarskog jezera.


Dva priloga posvećena su konkretnim mjerama koje doprinose boljim
tehnološkim rješenjima podizanja i obnove šuma na
kršu . Tako Ante Krstinić ukazuje na estetske i tehničke vrijednosti nekih
vrsta čempresa i ističe velike mogućnosti unapređenja uzgoja čempresa
putem selekcije i oplemenjivanja.


Slavko Matić u svom koreferatu opisuje mjere koje je potrebno obaviti
u raznim degradacijskim stadijima prvobitne šume česmine,
u svrhu njihovog provođenja u viši uzgojni oblik.


Koreferat Muhameda Čemanovića posvećen je suzbijanj u boro vog
gnjezdara ili prele a (Thaumatopoea pityocampa) čiji napad
na borove šume na području Hercegovine, Dalmacije i Crnogorskog pri