DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1977 str. 58     <-- 58 -->        PDF

Bahun Stjepan je izvjestio simpozij o referatima u okviru teme koja
tretira hidrogeološki aspekt primorskog krša. Osim referata
akademika Milana Heraka pod tim naslovom, ialožerii su još referati
i koreferati 12 autora: S. Alfirević (Vrulje jadranskog pojasa i njihov značaj
u hidrogeologiji primorskog krša), D. Novak (Hidrogeološke značajnosti primorskega
krasa v Sloveniji), A. Sarin i F. Fritz (Hidrogeološki aspekt ugroženosti
od zagađenja krških vodonosnika), A. Trumić i S. Kikulec (Hidrotehnički
aspekt vodoprivrede primorskog krša), B. Biondić i V. Goatti (Prikaz
stanja površinskih i podzemnih voda dijela Like i hrvatskog primorja
obzirom na različita onečišćenja), L. Bojanić, D. Ivičić i T. Ramljak (Hidrogeološki
uvjeti zagađenja podzemnih voda u području D. Brela — Ploče —
Čapljina — Ljubuški — Imotski), H. Iveković (Dobivanje pitke vode iz
mora — doprinos valoriziranju našeg priobalnog područja).


Za nas je ovdje od posebnog interesa izlaganje Ž. Vrdoljaka sabrano
u referatu pod naslovom »Dostignuća šumarstva u Dalmaciji
u prošlosti i s a da š n jo s t i«, u kojem stoji:


Nastojanja da se šumama u Dalmaciji upravlja i gospodari na način
kojim će osigurati njihovo očuvanje i regulirati iskorištavanje, vrlo su
stara. Već u statutima pojedinih srednjovjekovnih gradova propisuju se
osnovne mjere postupka sa šumama, koje kasnije, u doba mletačke vladavine,
bivaju još preciznije razrađene i rigoroznije sprovađane u život.
Ipak uza sva ta nastojanja pustošenje šuma prekomjernom sječom i ispašom
se nije moglo zaustaviti.


Prvi počeci vještačkog pošumljivanja ogoljenog dalmatinskog krša datiraju
od dolaska Francuza u Dalmaciju, odnosno od vremena providura
Vicka Dandola, koji je već 1806. godine .u tu svrhu naručio iz Italije oko


100.000 komada raznih sadnica i istodobno osnovao u Ninu manji rasadnik.
Nakon ponovne austrijske okupacije Dalmacije uništavanje šuma poprima
veće razmjere, pa osamdesetih godina prošlog stoljeća Austro-Ugarska
uspostavlja šumarsku službu za državne i općinske šume. To vrijeme
možemo smatrati i početkom funkcioniranja šumarstva kao organizirane
djelatnosti u Dalmaciji. Naime, tada su ispunjene osnovne pretpostavke
za organizirani pristup gospodarenju šumama: potreban stručni kadar raznog
profila, utvrđeni naučni i stručni principi za praktičnu djelatnost, postojanje
zakonskih i ostalih propisa na temelju kojih se djelatnost obavlja
i osigurana materijalna sredstva za kontinuirani rad.


Öd tada pa do danas, osnovna preokupacija šumarstva u Dalmaciji
bila je nastojanje da se vjekovni proces degradacije šuma zaustavi, zatim
da se postojeće šume unaprede i melioriraju kako bi što bolje mogle ispunjavati
svoje funkcije i konačno da se površina pod šumama proširi vještačkim
pošumljavanjem.


Rezultati tih nastojanja prvenstveno su ovisili o ekonomsko socijalnim
uvjetima sredine i vremena u kome su se sprovodili te o stupnju razvitka
šumarske nauke i tehničkih dostignuća. Ti su činioci u pojedinim
periodima bili različiti no za čitavo razdoblje djelovanja šumarstva karakterističan
je entuzijazam i umješnost šumarskih stručnjaka koji su pridonijeli
da se u danim uvjetima pod kojima su radili postigne maksimalno
moguće.