DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1977 str. 57     <-- 57 -->        PDF

SAVJETOVANJA


SIMPOZIJ


EKOLOŠKO VALORIZIRANJE PRIMORSKOG KRŠA


Međuakademijski Odbor za zaštitu prirode pri Jugoslavenskoj Akademiji
znanosti i umjetnosti organizirao je od 18—20. 10. 1976. g. u Splitu
simpozij na kojem se je tretiralo pitanje ekološkog valoriziranja primorskog
krša. Organizacijski Odbor simpozija s predsjednikom akademikom
dr J. Roglićem i tajnikom akademikom dr M. Vidakovićem uložio je mnogo
truda i zaslužan je za vrlo uspješan rad simpozija.


Tekstovi glavnih referata i skraćeni tekstovi koreferata prethodno su
bili objavljeni u jednoj posebnoj ediciji Odbora na 163 stranice, a koja
je bila upućena sudionicima kako bi se što bolje upoznali s tematikom
i pripremili za što aktivnije učešće na raspravi.


Radni dio simpozija otvoren je zanimljivim referatom dr Roglića pod
naslovom »Raznolikosti, specifičnosti i valorizacije primorskog
krš kog pejzaža«. U referatu je posebno naglašeno da je:


a) pejzažna posebnost i atraktivnost ključna prednost našeg primorskog
krša;


b) da su prometne veze odlučujući preduvjeti valoriziranja;


c) da je na krškoj podlozi potreban mitski zanos za vodom;


d) da se primorski krš valorizira prvenstveno ljeti, kada je krška pod


loga najosjetljivija, te treba poštovati određeno vladanje;


e) te da treba širiti pejzažnu kulturu.


Uz navedeni referat iznesena su tri koreferata: Božičević Srećko je
iznio »M orfološki razvoj i karakteristike speleoloških
objekata u primorskom kršu«, Jovan Dimić je pisao o problemima
valorizacije kraškog reljefa, a Veljko Martinović


o eroziji zemljišta i uređivanju bujica u Crnogorsko
m primorju . Izvjestitelj za ovu grupu pitanja bio je dr Ante Kalogjera.
Druga tema simpozija obuhvatila je radove četvorice autora socio geografskim
i populacijskim aspektima primorskog krša:


M. Friganovića (Populacijski aspekt primorskog krša), V. Rogića (Sociogeografski
aspekt primorskog krša), K. Derada (Novije populacijsko-socijalne
izmjene u trogirskoj zagori) i A. Bulića (Novije populacijsko-socijalne
izmjene na otoku Braču). Izvjestitelj za ovu grupu je bio Žuljić Stanko.


ŠUMARSKI LIST 1-2/1977 str. 58     <-- 58 -->        PDF

Bahun Stjepan je izvjestio simpozij o referatima u okviru teme koja
tretira hidrogeološki aspekt primorskog krša. Osim referata
akademika Milana Heraka pod tim naslovom, ialožerii su još referati
i koreferati 12 autora: S. Alfirević (Vrulje jadranskog pojasa i njihov značaj
u hidrogeologiji primorskog krša), D. Novak (Hidrogeološke značajnosti primorskega
krasa v Sloveniji), A. Sarin i F. Fritz (Hidrogeološki aspekt ugroženosti
od zagađenja krških vodonosnika), A. Trumić i S. Kikulec (Hidrotehnički
aspekt vodoprivrede primorskog krša), B. Biondić i V. Goatti (Prikaz
stanja površinskih i podzemnih voda dijela Like i hrvatskog primorja
obzirom na različita onečišćenja), L. Bojanić, D. Ivičić i T. Ramljak (Hidrogeološki
uvjeti zagađenja podzemnih voda u području D. Brela — Ploče —
Čapljina — Ljubuški — Imotski), H. Iveković (Dobivanje pitke vode iz
mora — doprinos valoriziranju našeg priobalnog područja).


Za nas je ovdje od posebnog interesa izlaganje Ž. Vrdoljaka sabrano
u referatu pod naslovom »Dostignuća šumarstva u Dalmaciji
u prošlosti i s a da š n jo s t i«, u kojem stoji:


Nastojanja da se šumama u Dalmaciji upravlja i gospodari na način
kojim će osigurati njihovo očuvanje i regulirati iskorištavanje, vrlo su
stara. Već u statutima pojedinih srednjovjekovnih gradova propisuju se
osnovne mjere postupka sa šumama, koje kasnije, u doba mletačke vladavine,
bivaju još preciznije razrađene i rigoroznije sprovađane u život.
Ipak uza sva ta nastojanja pustošenje šuma prekomjernom sječom i ispašom
se nije moglo zaustaviti.


Prvi počeci vještačkog pošumljivanja ogoljenog dalmatinskog krša datiraju
od dolaska Francuza u Dalmaciju, odnosno od vremena providura
Vicka Dandola, koji je već 1806. godine .u tu svrhu naručio iz Italije oko


100.000 komada raznih sadnica i istodobno osnovao u Ninu manji rasadnik.
Nakon ponovne austrijske okupacije Dalmacije uništavanje šuma poprima
veće razmjere, pa osamdesetih godina prošlog stoljeća Austro-Ugarska
uspostavlja šumarsku službu za državne i općinske šume. To vrijeme
možemo smatrati i početkom funkcioniranja šumarstva kao organizirane
djelatnosti u Dalmaciji. Naime, tada su ispunjene osnovne pretpostavke
za organizirani pristup gospodarenju šumama: potreban stručni kadar raznog
profila, utvrđeni naučni i stručni principi za praktičnu djelatnost, postojanje
zakonskih i ostalih propisa na temelju kojih se djelatnost obavlja
i osigurana materijalna sredstva za kontinuirani rad.


Öd tada pa do danas, osnovna preokupacija šumarstva u Dalmaciji
bila je nastojanje da se vjekovni proces degradacije šuma zaustavi, zatim
da se postojeće šume unaprede i melioriraju kako bi što bolje mogle ispunjavati
svoje funkcije i konačno da se površina pod šumama proširi vještačkim
pošumljavanjem.


Rezultati tih nastojanja prvenstveno su ovisili o ekonomsko socijalnim
uvjetima sredine i vremena u kome su se sprovodili te o stupnju razvitka
šumarske nauke i tehničkih dostignuća. Ti su činioci u pojedinim
periodima bili različiti no za čitavo razdoblje djelovanja šumarstva karakterističan
je entuzijazam i umješnost šumarskih stručnjaka koji su pridonijeli
da se u danim uvjetima pod kojima su radili postigne maksimalno
moguće.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1977 str. 59     <-- 59 -->        PDF

Prvi radovi šumara na kršu vršeni su radi smirivanja bujionih tokova
i oni su s tonn svrhom nastavljeni sve do danas. Pored ovih, radovi na
pošumljavanju izvode se najčešće oko naselja i u predjelima izrazite prirodne
ljepote, posebno onim uz morsku obalu i po otocima i time stvaraju
preduslovi za kasniji razvoj turizma, kojeg se bez šuma ne da zamisliti.
Takvo djelovanje šumara svrstava ih među pionire unapređenja i zaštite
prirodne sredine.


Aktivnost šumarstva u Dalmaciji, promatran kroz veličinu pošumljenih
površina, bila je u pojedinim periodima njegovog djelovanja slijedeća:


do 1918. godine cea 5.000 ha


od 1918. do 1941. godine cea 6.000 ha


od 1941. godine — dalje cea 10.000 ha


Izmjenom socijalno ekonomskih odnosa nakon oslobođenja ispunjavaju
se osnovni uvjeti za reforestaciju krša. Napuštanje ekstenzivne poljoprivrede,
posebno stočarstva koje je vjekovina bilo osnovni vid privređivanja
na kršu, nagli razvoj industrije, turizma i građevinarstva i zapošljavanje
znatnog dijela stanovništva u tim djelatnostima porast standarda, korištenje
struje, plina i drugih izvora toplotne energije umjesto drva — sve to skupa
stvara uslove za procese prirodne reforestacije kojima su danas obuhvaćene
ogromne površine primorskog krša.


Zadaća je šumarstva u takovim novostvorenim uslovima da te procese
usmjeruju u kvalitativnom! i kvantitativnom pogledu, tako da šume na kršu,
pored toga što će ispunjavati svoje brojne općekorisne funkcije, postanu
i proizvođači đrvrie mase. Ogromni zemljišni potencijal krša koji sada leži
neiskorišten, a na čijem je pretežnom dijelu jedino moguća šumska proizvodnja,
treba aktivirati u interesu gospodarskog razvitka regije i zemlje
u cjelini.


Nažalost, danas šumarstvo nije u stanju da tu svoju zadaću u potpunosti
ispunjava. Nasuprot ogromnim naporima na podizanju i unapređenju
šuma koji su načinjeni u prvom deceniju nakon oslobođenja (od navedenih
10.000 ha, oko 8.000 je pošumljeno u tom periodu), nakon 1955. godine
aktivnost šumarstva postupno opada radi oslabljen ja njegove osnove ukidanjem
Fonda za unapređenje šumarstva i opadanjem prihoda koji se
ostvaruju na šumskim površinama te pomanjkanja sistematskog rješenja
za njegov specifičan položaj.


U posljednje vrijeme čine se napori da se kroz novi Zakon o šumama
pitanje materijalne osnove i statusa šumarstva riješi u skladu sa mogućnostima
koje pružaju ustavna načela, pa postoji opravdana nada da će,
nakon gotovo dva decenija stagnacije, šumarstvo na kršu ponovno intenzivirati
svoju djelatnost na unapređenju i zaštiti postojećih kao i podizanju
novih šuma.


Osim toga 2. Vrdoljak je izvjestio o sadržaju referata i koreferata
autora koji su sudjelovali u radu simpozija u okviru teme »Šume i šumarstvo
primorskog krša«:


Referat akademika Pavla Fukareka daje prikaz odnosa između
šume i čovjeka u prošlosti i sadašnjosti, te prikaz šumske
vegetacije koja se na kršu razvila, kao posljedica prirodnih i historijsko
socioloških uvjeta.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1977 str. 60     <-- 60 -->        PDF

Tri značajna nepovoljna faktora — klima geološka podloga i privreda
dinarskog krša udružena i međusobno povezana uslovila su postepeno, ali
temeljito razaranje biljnog pokrova. Klima sa preobiljem oborina u vrijeme
kada ih biljke ne mogu iskorištavati, oborine koje se gube i nestaju u podzemlju,
plitko zemljište na krečnjačkoj podlozi koje se teško stvara, ali
vjetrom raznosi čim nestane biljnog korjenja da ga zadrži te konačno intenzivna
stočarska privreda kao uzrok, a i posljedica osnovnih prirodnih uslova
doveli su do sadašnjeg stanja šumske vegetacije.


Proces uništavanja šuma na primorskom kršu vrlo je star, počinje
još od antičkih vremena nastavlja se za mletačke i turske vladavine, a
traje i u novijem dobu kada se prekomjernom iskorištavanju šuma i šumskih
zemljišta izazvanog životnim potrebama kraškog čovjeka priključuje
još i kapitalistička industrijska prerada drveta, koja nije mimoišla ostatke
sačuvanih šuma na kršu.


No odnos čovjeka prema šumi kroz prošlost nije bio samo negativan.
On je vrlo brzo osjetio da bi posljedice uništavanja šuma ugrozile njegovu
egzistenciju, pa je poduzimao i mjere da ih zaštiti.


Ozbiljniji pokušaji na čuvanju i obnovi šuma na kršu datiraju od
sredine druge polovine prošlog stoljeća kada austrougarska uprava na kraškom
području Hrvatske te Bosne i Hercegovine osniva šumarsku službu.
Iz tog vremena ostao nam je poznati »županjački elaborat«.


Djelatnost šumarstva na kršu nastavlja se između dva rata, iako bez
značajnijih praktičkih rezultata. Međutim, to razdoblje karakterizira veliki
broj radova i teoretskih rasprava kojima se obogaćuju saznanja šumarske
nauke i prakse sa područja krša.


U posljeratnom razdoblju područje krša doživljava snažni društveno
ekonomski preobražaj, koji iz temelja mijenja tradicionalan odnos čovjeka
i šume koji je trajao vjekovima. Razvoj industrije i saobraćaja, građevinarstva,
intenziviranje iskorištavanje prirodnih bogatstava kao što su rude
i voda, posebno razvitak turizma u priobalnom pojasu, elektrifikacija i korištenje
ostalih izvora toplotne energije umjesto drva — sve to dovodi do
bitnih promjena i u odnosu na šume i šumarstvo. Sve ono što se jučer smatralo
osnovno za melioraciju priobalskog krša postalo je nepovratna prošlost.
Šume krša se negdje većim, a negdje manjim intenzitetom oslobađaju
vjekovnog pritiska čovjeka i stvaraju se prirodni i drugi uslovi za njihovu
obnovu. Pored ovih pozitivnih utjecaja javljaju se i negativni. Oni se
ogledaju u prvom redu u povećanim štetama od šumskih požara i širenju
zagađenosi kao posljedica suvremene, naročito turističke ekspanzije na tom
području.


Obnovu šumske vegetacije koju omogućuju novostvoreni društveno ekonomski
odnosi na kršu treba potpomoći svjesnom intervencijom čovjeka,
odnosno smišljenom akcijom šumarstva kao njegovom organiziranom djelatnošću.
Tehnologija obnove tu je manji problem, dok je dominantan onaj
materijalne prirode, a koji opet ovisi o cjelokupnoj brizi društva, odnosno
razvijenosti njegove svijesti za važnost i ulogu šuma za područje krša.


Autor s pravoim ističe da na području krša, iako jedinstvenom po svojoj
osnovnoj problematici, postoje znatne razlike u pogledu stanja šuma
obzirom na različite političko-društvene odnose koji su vladali u pojedi


58
ŠUMARSKI LIST 1-2/1977 str. 61     <-- 61 -->        PDF

nim njegovim djelovima. Obzirom da su za čitavo područje primorskog
krša zajednički prirodni uslovi razvoja vegetacije, to autor daje poseban
prikaz vegetacijskih odnosa koji se razvijaju u dva osnovna pojasa primorskog
krša; zimzelenom i listopadnom, s posebnim naglaskom na regresivne,
odnosno progresivne stadije koji su u njima prisutni.


Sastav vegetacije u pojedinim dijelovima krša najbolji je indikator
ekoloških prilika koji na njima vladaju, a od ovih prilika opet ovisi način
i metode gaspadaranja šumama. Radi toga je proučavanje vegetacije krša
u posljeratnom razdoblju zauzimalo jedno od dominantnih mjesta u šumarskoj
nauci, pa je ova tema, uz glavni referat akademika Fukareka,
prisutna i u nekoliko koreferata.


Vladimir Hren, Zvonimir Pelcer i Dražen Cestar daju prijedlo g
klasifikacije regresivnih stadija šumske vegetacije
unutar pojedinih ekoloških cjelina definiranih šumskih zajednicama. Ovakova
klasifikacija omogućuje da se dobije slika ekološko-gospodarskih cjelina,
zatečenih sastojinskih oblika, stepena degradacije, odnosno smjera
sukcesije, što je sve od prvorazrednog značaja kod utvrđivanja tehničkih
mjera i radnji kod podizanja i unapređenja šuma.


Ivo Trinajstić u koreferatu »Fi t o g e o g r a f s k o r aš 1 a n j iv a n j e
jadranskog primorskog krša Jugoslavije« ističe kompleksnost
fenoimena jadranskog primorskog krša, što je utjecalo i još danas
utječe na razvoj biljnog svijeta i njegov sastav. Fitogeografsko raščlanjene
krša fundirano na komprativnim istraživanjima doprinosi mogućnosti
njegove valorizacije s prirodoznanstvenog, privrednog i sociološkog gledišta.
Daje se prikaz tog raščlanjenja najprije po regijama (mediteranska, evrosibirska,
oromediteranska), zatim po vegetaeijskim vertikalnim pojasevima
i konačno, horizontalnim vegetacijskih zonama.


Milorad Janković u svom prilogu ističe značaj restauracija
šumsk e vegetacij e u najvišem pojasu primorskih planira crnogorskog
krša za reguliranje klimatskih i hidroloških prilika. Važnu ulogu kod
toga treba da odigra reliktni i endemični balkanski bor munika (PinusHeldreichii), kao autohtona, a istovremeno vrlo dinamična vrsta koja se
nalazi u ekspanziji.


Vukić Pulević obavještava o rezultatima istraživanja sezonski
h sukcesij a populacija niza vrsta liliflorskih geofita, koji
pod utjecajem mediteranske klime uspijevaju u gravitacionom području
Skadarskog jezera.


Dva priloga posvećena su konkretnim mjerama koje doprinose boljim
tehnološkim rješenjima podizanja i obnove šuma na
kršu . Tako Ante Krstinić ukazuje na estetske i tehničke vrijednosti nekih
vrsta čempresa i ističe velike mogućnosti unapređenja uzgoja čempresa
putem selekcije i oplemenjivanja.


Slavko Matić u svom koreferatu opisuje mjere koje je potrebno obaviti
u raznim degradacijskim stadijima prvobitne šume česmine,
u svrhu njihovog provođenja u viši uzgojni oblik.


Koreferat Muhameda Čemanovića posvećen je suzbijanj u boro vog
gnjezdara ili prele a (Thaumatopoea pityocampa) čiji napad
na borove šume na području Hercegovine, Dalmacije i Crnogorskog pri
ŠUMARSKI LIST 1-2/1977 str. 62     <-- 62 -->        PDF

morja poprima posljednjih godina vrlo jalki intenzitet i ozbiljno ih ugrožava.
Predlaže organiziranu akciju za njihovo suzbijanje putem jednog koordinacionog
tijela koje bi djelovalo bez obzira na administrativne granice
općina i republika.


NažalOiSt, nijedan prilog ne govori o najtežem problemu zaštite šuma
na području primorskog krša, a to je suzbijanje šumskih požar
a, prikaz štete koje su oni posljednjih godina prouzrokovali i uzroke koji
dovode do njihovog nastanja.


Sagledavanje mogućnosti razvoja šumarstva na kršu u budućnosti nemoguće
je bez poznavanja ´njegove prošlosti. Vrijedan doprinos tome je
svakako rad Đure Rauša »Povijest otoka Raba« u kome nas upoznava
s mjerama koje je rapska općina poduzimala već od početka XV
vijeka i kasnije, kako bi sačuvala šume od potpunog propadanja.


Dušan Jedlowski obrađuje ulogu šuma u Projektu Jadran


III. Ovaj projekt nastao je kao potreba sačuvanja sve ugroženije životne
sredine u jadranskom području putem smišljene politike prostornog planiranja.
Uloga i značaj šuma za cjelokupne ekološke prilike u jednom tako
osjetljivom području kao što je kraško dobro su poznati. Radi toga se u
projektu Jadran III konkretno određuje namjena šuma i šumskih zemljišta,
način njihovog korištenja i mjere za njihovo unapređenje.
Relativno najveći broj priloga zadire u društveno-ekonomski, organizacioni
i materijalni položaj šumarstva primorskog krša. Dominantan interes
upravo za ova pitanja nije slučajan. On je odraz stanja u kome se
šumarstvo u sadašnjem momentu nalazi, a ;to je nedefiniran njegov društveno-
ekonomski položaj, organizaciona nesređenost i materijalne teškoće, što
sve sa njihovim ukupnim značajem za područje krša.


Dušan Klepac u prilogu »Kakve su perspektive šumarstva
n a kršu « nakon konstatacije da na kršu dolazi do pune primjene formula
višestrukog korištenja šuma, posebno obrađuje važnost ekonomskog kriterija.
Kad se ima u vidu da potrošnja drveta neprekidno raste, a da je
njegova proizvodnja limitirana u prvom redu faktorom zemljišta, onda
područje krša sa svojih preko 300.000 ha neobraslih šumskih površina samo
u SR Hrvatskoj predstavlja ogromni zemljišni potencijal za proizvodnju
drvne mase. Ostavljati to zemljište i dalje neiskorišteno bilo bi ekonomski
neopravdano i društveno neodgovorno.


Naročito je ekonomski interesantna proizvodnja tanjih sortimenata crnogoričnih
vrsta, s obzirom na povećanu potrebu sirovina za celulozu i
papir. Autor u tom pogledu ističe rezultate postignute u nekim mediteranskim
zemljama sa sličnim ekološkim prilikama, kao i rezultate vlastitih
istraživanja o mogućoj produkciji borovih kultura kod nas. Osim sadnje
na šumskim tlima navode se prednosti kombinacije poljoprivrednih i šumskih
kultura, gdje šumske vrste pogotovu topola, u zaštitnim pojasevima
daju vrlo visoke prihode. Kada se ima u vidu da zaštitni šumski pojasevi
utiču na znatno povećanje prinosa poljoprivrednih kultura, onda je ekonomski
značaj podizanja takovih pojaseva u našim kraškim poljima evidentan.


Mirko Vidaković u prilogu diskusiji o vrednovanju šuma
ističe da je unapređenje šuma na kršu moguće jedino ako se podižu nove
i regeneriraju postojeće.


60
ŠUMARSKI LIST 1-2/1977 str. 63     <-- 63 -->        PDF

Pošto se to neda postići starim metodama, autor zagovara primjenu
nove tehnologije temeljene na modernoj rasadničkoj proizvodnji i metodama
sadnje. Uz tehnologiju podizanja vrlo je važan i izbor biljnog materijala
koji će se koristiti, pa je velika perspektiva u pošumljavanju sa odgovarajućim
rasama, ekotipovima, hibridima i egzotama.


Na ovim se zadacima kod nas malo radilo, što je jedan od razloga
stagnacije šumarstva na kršu. Osnovni je razlog svakako, u tome što društvo
u cjelini još nije u dovoljnoj mjeri shvatilo mnogostruke koristi od
šuma, pa autor smatra da je naš zadatak da uvjerimo sve zainteresirane da
šumarstvo na kršu direktno ili indirektno pridonosi razvoju te regije, a
bolje organizirano može pridonijeti još i više.


Turizam je privredna grana u kojoj tzv. posredne koristi od šuma
imaju svoj konkretan ekonomski odraz. Značenjem šuma za razvoj
turizm a posebno se bavi koreferat Filipa šabića. šume su u
našem obalnom pojasu nužan preduvjet za razvoj turizma, jednako kao
što je to povoljna obala, odnosno plaža, čisto more, voda, cesta ili bilo
koji elemenat infrastrukture. Jedna pobliža analiza pokazuje da su se
najznačajniji turistički centri uz našu obalu razvili upravo na onim lokalitetima
na kojima je postojala i šuma. S druge pak strane, koliko god
šuma vrši pozitivan utjecaj na razvoj turističke djelatnosti, toliko turizam
može negativno utjecati na opstanak šuma radi uzimanja često najvrijednijih
šumskih površina, potencijalnih opasnosti nastajanja šumskih požara
uslijed pojačane turističke frekvencije i si. Iiz svega ovog proizlazi da je
utjecaj šuma na turizam i turizma na šume veoma značajan te da među
njima postoji međuovisnost, kao i da je potrebno izbalansirati pozitivne
i negativne odnose. U svakom slučaju turizam mora biti daleko više zainteresiran
za opstanak i daljnje brže podizanje šumskih i drugih zelenih
površina.


Uroš Golubović piše o ekonomskom valoriziranju primorskih
šuma s razlici ti h aspekata. Šume su se na ovom području
uvijek valorizirale prema ekonomskim koristima koje su davale,
pa je i danas to moguće izvršiti s više aspekata. Daje se primjer valorizacije
šumskih sastojina na temelju njihove prihodne sposobnosti i to zavisno
od šumskog gospodarskog i turističko-rekreativnog cilja gospodarenja.
Za ilustraciju navodimo rezultate istraživanja istog autora objavljene u
jednom ranijem radu prema kojima je utvrđeno da je godišnja vrijednost
turističke rente dobro smještene odrasle borove šume koja se koristi kao
kamp za 277 puta veća od vrijednosti prirasta drvne mase na istoj površini.


Ćemalović Muhamed upoznaje nas s intenzivnim akcijama
podizanja šuma na hercegovačkom kršu koje su uslijedile
nakon donošenja Zakona o određivanju područja krša i učešća Republike
u financiranju radova na kršu. Na temelju ovog Zakona po kojem
SR BiH učestvuje sa 50´% sredstava u realizaciij planova pošumljavanja,
a kraške općine i ostali zainteresirani sa 50%, kao i Društvenog dogovora


o utvrđivanju obima i dinamike radova, prišlo se, počevši od prošle godine,
realizaciji zacrtanog plana pošumljavanja. Autor smatra da će ovaj Zakon
ući u anale šumarstva kao historijski značajan faktor i da je njegovim
djelovanjem na području hercegovačkog krša nastupio period renesanse.


ŠUMARSKI LIST 1-2/1977 str. 64     <-- 64 -->        PDF

Na sličan način, odnosno na temelju ustavnih načela temeljenih na društvenom
dogovoranju i samoupravnom sporazumijevanju, rješeno je i pitanje
podizanja i unapređenja šuma na kršu Slovenije. Nažalost, u Hrvatskoj
je status i materijalni položaj šumarstva na kršu i dalje nerješen, obzirom
da se donošenje novog Zakona o šumama stalno odlaže.


Branko Kraljić u svom prilogu ističe razlike u djelatnostima
i zadacima kontinentalnog i kraškog šumarstva. Kontinent:
proizvodnja drveta na panju i iskorištavanje šuma, krš: održavanje
postojećih i podizanje novih šumskih sastojina. Suglasno tome, zadaća
radnih organizacija na kontinentu je snabdjevanje društva drvom, a onih
na kršu pružanje društvu posrednih koristi putem šuma. Obzirom na ove
razlike autor smatra da umjesto specifičnog privrednog poduzeća koje
odgovara kontinentu, organizacija šumarstva na kršu najbolje odgovara oblik
ustanove sa samostalnim finansirafijem, odnosno u smislu novih ustavnih
propisa specifične zajednice radnih ljudi, čije se djelovanje financira na
temelju odnosnih društvenih dogovora i samoupravnih sporazuma, a po
potrebi i zakona, jer se radi o djelatnosti od posebnog društvenog interesa.


Autor, nadalje, nastoji da dade definiciju tzv. užeg područja gospodarenja
na kršu i posebno se osvrće na problematiku stimulativne raspodjele
ukupnog prihoda, dohotka i osobnih dohodaka u radnim organizacijama
na kršu.


Škobalj Svetozar je izvjestio o referatu J. Defilippisa pod naslovom
»Ekološko valoriziranje poljoprivrednih kapaciteta
primorsko g krša«, kao i o koreferatima J. Martinovića i A. Čolaka
(Tlo kao faktor ekološkog valoriziranja primorskog krša), I. Miljkovića (Globalna
valorizacija ekološkog uvjeta za uzgoj i zaštitu masline na našem kršu
na osnovi analize meteoroloških ekvivalenata), E. Moduna (Uloga masline
u ekološkoj valorizaciji primorskog krša), I. Novaka (Glavni pravci razvoja
u proizvodnji hrane na kraškim poljima, priobalnom području i otocima
Jadrana) i A. Vlašića (Uzgoj voćaka u ekološkim prilikama primorskog
krša).


B. Kalogjera izvjestio je o projektima valorizacije krša
kao i o temeljnim principima društveno-gospodarske valorizacije primorskog
krša. Tu su uključeni koreferati D. Andrašića (Ekološko valoriziranje
lovncprivrednih kapaciteta prirodnih sredina primorskog krša), R. Vukčevića
(Promjene u skali vrednovanja prostora primorskog krša), te Lj. štromar
(Ekološko valoriziranje primorskog krša u odnosu na staništa ptica).
Posebno je na simpoziju iznesen i koreferat I. Bralića o vrednova nju
našeg primorskog krajolika.


Na kraju rada simpozija doneseni su ZAKLJUČC I na temelju iznjetih
referata, koreferata i vrlo plodne rasprave, te nakon uvodnog izlaganja
Z. Devidea u završnoj diskusiji o čuvanju ekoloških kvaliteta:


1. U okviru novih uvjeta razvoja života na kršu treba težiti da se kroz
razvoj niza lokalnih gospodarskih žarišta objedinjuje razvoj disperziranih
sociogeografskih jedinica i na taj način doprinese potpunijoj društveno
gospodarskoj valorizaciji šireg prostora primorskog krša na novim osnovama.
62
ŠUMARSKI LIST 1-2/1977 str. 65     <-- 65 -->        PDF

2. U svijetlu općeg društveno gospodarskog razvitka na svakom pojedinom
dijelu primorskog krša treba težiti takvoj prostornoj dispoziciji
ljudi i njihovih aktivnosti koji se najbolje uklapa u prirodnu osnovu i
uvjetovanosti koje iz nje proizlaze.
3. Za skladniji razvoj i najbolje iskorištavanje komparativnih prednosti
pojedinih predjela kao i čitavog primorskog krša potrebno je više ekološke
a ne samo ekonomske politike.
4. Za poboljšanje životnih uvjeta u pozadini urbanih centara potrebno
je razvijati dopunske gospodarske djelatnosti, poboljšati prometnu povezanost,
komunalnu opremljenost, vodoopskrbu te podići društveni standard
u racionalno organiziranoj mreži naselja (policentrični model).
5. Budući da je pejsažna posebnost i atraktivnost ključna prednost
našeg primorskog krša, kod izrade projekata kao i njihove realizacije potrebno
je o tome voditi posebno računa.
6. Prometnim vezama na kršu treba posvetiti posebnu pažnju, budući
su one odlučujući preduvjet valoriziranja.
7. Pošto se primorski krš valorizira prvenstveno ljeti, kada je krška
podloga najosjetljivija, potrebno je poštovati određeno vladanje, tj. raditi
na prosvjećivanju čovjeka i širiti pejzažnu kulturu.
8. Dobro izučiti ranije prijedloge, arhivske materijale i drugo, prije
nego što se učine konačni prijedlozi za valorizaciju pojedinih regija (Zagorske,
primorske i otočne). Učiniti javnim i dostupnim sve projekte i rješenja
za primorsko krško područje. To se odnosi na hidrogeološke, socijalne,
ekonomske, poljoprivredne, šumarske i druge djelatnosti na kršu.
9. Društvenim dogovorom objediniti sredstva za zaštitu primorskog
krša te ustanoviti prioritete projekata.
10. Pravilna valorizacija primorskog krša, procjena mogućeg korištenja
njegovih prostornih, ljudskih i uopće ekoloških kapaciteta, te usmjeravanje
njegovog budućeg razvoja, je neposredan, ali permanentan zadatak
koji stoji pred nama. Međutim utvrđivanje onih granica do kojih se ti
potencijali mogu koristiti kao osnovni faktori razvoja, a da se pri tome
njegova privlačnost, ljepota pogodnost za život i rad ne naruše je najvažniji
i najosjetljiviji dio tog posla.
11. Prići izradi kompleksne studije o svim mogućnostima vodoopskrbe
krškog područja na temelju postojećih podataka uključujući i dobivanje
pitke vode iz mora.
12. U daljnjem radu potrebno je posvetiti veliku pažnju zaštiti voda
od onečišćenja.
13. Melioracija krških polja — zaštita, odvodnja i navodnjavanje, te
više namjensko korištenje postojećih i budući akumulacija na kršu predstavljaju
odlučujući faktor racionalnog korištenja poljoprivrednih kapaciteta
ovog područja.
Postojeće radne organizacije nisu u mogućnosti pratiti ulaganja u meliorativne
zahvate jer se ovdje redovito radi o vrlo visokim investicijama
koje po svojoj dugoročnosti predstavljaju generacijski problem.


63
ŠUMARSKI LIST 1-2/1977 str. 66     <-- 66 -->        PDF

14. Proizvodna orijentacija društvenog i privatnog sektora orijentirana
je na valorizaciju ekoloških uvjeta područja. Ovo se očituje u uzgoju
kultura koje se na kontinentalnom području ne mogu proizvoditi ili pak
kultura koje svojim rokovima dospijeća upotpunjuju proizvodnju ostalog
dijela zemlje. U tom smislu postignuti su vrlo visoki proizvodni i ekonomski
efekti što dokazuju da je svladana tehnologija proizvodnje koja se ne
može primijeniti u širem obimu zbog neadekvatne mogućnosti ulaganja,
niske akumulativnosti, a što proizlazi iz neriješenog sistemskog položaja
poljoprivrede na kršu.
15. Nesumnjivo je da sitan poljoprivredni proizvođač ima danas, a imat
će i u budućnosti, značajnu ulogu u ukupnoj poljoprivrednoj proizvodnji
priobalnog područja a što proizlazi iz činjenica da on koristi oko 96% od
ukupnih obradivih površina i posjeduje praktično čitav stočni fond.
Radi toga neophodno je uložiti maksimalan napor u njegovom organiziranju
— podruštvljavanju proizvodnje — kako bi od malog posjeda
stvorili robnog proizvođača oslonjenog na organizacije društvenog sektora,
nosioce proizvodnje. Sve ovo bi pridonijelo ekonomskoj stabilizaciji seoskog
stanovništva područja. U ovom kontekstu potrebno je riješiti njegovo zdravstveno
i mirovinsko osiguranje kao osnovicu socijalne sigurnosti ovog stanovništva.


16. Za organizirani pristup razvoja poljoprivredne proizvodnje na ovom
području neophodno je uspostaviti adekvatnu poljoprivrednu stručnu službu,
a radi efikasnog /prenošenja znanstvenih dostignuća u proizvodnu
praksu.
17. Status i materijalni položaj šumarstva u SRH riješiti putem zakona
o šumama koristeći se pri tome iskustvima u SR BiH i SR Slovenije. U
finansiranju podizanja novih šuma pošumljavanjem, te zaštiti i unapređenju
postojećih treba da učestvuju općine i Republika kao nosioci ukupnog društvenog
interesa a uz njih sve one privredne grane na čiji razvoj i djelatnost
šume posredno ili neposredno utječu.
18. Vrijednost šuma na kršu treba utvrditi na temelju njihovih mnogostrukih
općekorisnih funkcija, posebno turističko rekreacionih, a ne samo
kroz vrijednost proizvedene drvne mase.
19. Da bi šumarstvo na kršu moglo na racionalan i efikasan način podizati
i zaštićivati šume potrebno je jačati stručnu službu i razvijati naučno
istraživački rad.
20. Na području našeg primorskog krša uspjevaju mnogi tipovi kulturnog
bilja i šumskog drveća koji su rijetki te postoji opasnost da se
izgube. Zbog njihove važnosti za to i slična područja te za rad na oplemenjivanju
bilja preporuča se takve tipove tj. njihov genofond zaštititi u
formi živih arhiva.
20. Prilikom izrade novih lovnogospodarskih osnova za idućih 10 godina
obavezno je za korisnike prava lova, i priobalne zone Jadranskog mora,
da se kao novu dimenziju stavi kompleksno čuvanje flore i faune, s ciljem
da lovna djelatnost ne postane opterećenje stabilnosti ekosistema, koja je
s lovnoekonomskog aspekta vrlo labilna i lako izaziva konflikte šumarske
i poljoprivredne djelatnosti.


ŠUMARSKI LIST 1-2/1977 str. 67     <-- 67 -->        PDF

22. Paralelno sa građevinskim i tehničkim investicijama koje se provode
na teritoriji krša, bilo radi izgradnje turističkih i privrednih objekata
ili radi zaštite od erozije i bujica, nužno je osigurati biološke investicije,
jer bez biološke sanacije krajolika i slivnih područja nema efikasne zaštite.
23. Potrebno bi bilo osigurati na regionalnom, republičkom i međurepubličkom
nivou interdiciplinarnosti i koordinaciju u izvedbi projekata.
24. Dosadašnja suradnja društveno političkih sa stručno znanstvenim
institucijama nije bila adekvatna. Uslijed toga dolazilo je često do raskoraka
između realizacije planova i uvjeta koje diktira priroda.
25. U cilju unapređenja rješavanja kompleksnih problema krša skup
smatra da bi korisno bilo povremeno održavati na Sveučilištu u Splitu
postdiplomske seminare i studije iz tog područja.
Zadnji dan rada, 20. X, bio je posvećen terenskim obilasci ma
i to u dvije varijante: Prva varijanta trasom Split — Omiš — Makarska —
Opuzen — čapljina — Ljubuški — Imotski — Split, te druga varijanta
trasom Split — Sinj — akumulacija Peruča — akumulacija Buško blato


— Livno — Šujica — Duvno — Split.
D.
Jedlowski
U
PRODAJI!


Dm.


1.
Povijest Šumarstva Hrvatske — Zagreb 1976 250.—
2.
Spomenica Saveza IT šumarstva i drvne industrije Hrvatske
(1846—1976) — Zagreb 1976 30.—
3.
Kauders: Šumarska bibliografija II (1946—1955) 20 —
4.
Horvat-Krpan: Drvno-ind. priručnik — Zagreb 1967 g 100.—
5.
Šafar: Uzgajanje šuma — Zagreb 1963. g 50.—
6.
Savjetovanje: Uloga šuma i šumske vegetacije u zaštiti čovjekove
okoline u odnosu na jadransko područje — Zadar 1976. g. . . . 50.—
7.
Savjetovanje o kršu — Split 1958. g 30.—
8.
Kompleksna monografija o Kršu — komplet od 5 knjiga, 96 stručnih
referata na 1.400 stranica — obrađena čitava SFRJ — Split 1958 g. . 100.—
9.
Ugrenović: Trsteno-arboretum, Zagreb 1958. g 30.—
10.
Tablice za kubiciranje trupaca — Zagreb 1975. g 35.—
11.
Dnevnik rada — službena knjižica terenskog osoblja 35.—
12.
Društvena značka Saveza IT šumarstva i drvne industrije . . . 15.—
13.
Crteži — karikature šumara i drvaraca vel. 70x100 cm (objavljene
u Š. L. br. 7—9/76 i SPOMENICI). Pojedinačni crteži iz zbirke karikatura.
Pojedinačni crteži, zidni format, tvrdi crtaći papir ... . 200.—
Detaljniji opis, sadržaj, opremu i veličinu vidi: Katalog stručnih izdanja — Š. L.
10 —12/76.


Narudžbe prima:


ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIIE


SAVEZ INŽENIERA I TEHNIČARA


HRVATSKE


Zagreb, Mažuranićev trg 11


Telefoni: 444-206 i 449-686