DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1977 str. 50     <-- 50 -->        PDF

ZAŠTITA PRIRODE I ČOVJEKOVE OKOLINE


EKOLOŠKA VRIJEDNOST NAŠE ZEMLJE U ODNOSU NA KRETANJE
EVROPSKIH PTICA


Jugoistočni dio Evrope ima neosporno veliku ulogu u fenomenu kretanja
ptica uopće. Pitanje je stoga u kojim relacijama doprinosi naša zemlja
toj vrijednosti. Gledajući na njeno rasprostranjenje, očito je da se na relativno
malom prostoru isprepliću ekosistemi koji u svojim granicama sadrže
brojne biotope. Od sjevera prema jugu i istoka prema zapadu staništa variraju
pokazujući svoje specifičnosti u brojnim ekološkim nišama. Položaj
naše zemlje kao premosnika na jugoistoku Evrope između dvaju starih
kontinenata Azije i Afrike uz varijabilnost u biotopima uvjetuje dolazak
brojnih homogenih populacija ptica ili samotnih jedkiaka odnosno dijelova
populacija srodnika u te naše prostore. Prema nalazima ptica prstenovanih
stranim prstenima ustanovljeno je da naša područja služe za zimovanje
migrantima, za kraće proljetno i dulje jesensko zadržavanje na mjestima
povoljnim za noćenje i ishranu. Međutim može poslužiti kao dodirno ili
područje duljeg ili kraćeg zadržavanja vrstama koje se ponašaju kao selice


— najezdaši, ponavljajući se periodički — fluktuacijski s jačom ili slabijom
frekvencijom. Ponaj češći impuls najezde počiva na kolebanjima u
populaciji. Invazije .slijede ciklički u razmaoima 3 do 4 godine kao što
O. KALELA (VOOUS, 1960) smatra za kugare svilopere — Bombycilla garrulus.
Ptice su .izrazito vagilni organizmi koji su u životnom i dnevnom ritmu
kretanja stimulirani i podržavani primarnim životnim manifestacjama. Danas
se ne gleda na kretanje samo u vidu udaljavanja od mjesta leženja,
ukoliko se radi o mladunčadi, ili od mjesta hvatanja i prstenovanja, ukoliko
je pred nama mladi ili spolno zreli primjerak. Kretanje se promatra sa
stanovišta zavisnosti o ekološkim faktorima i u procesu interakcija. Ekološki
faktori se mijenjaju ili neprimjetno, te se promjene akumuliraju
u vremenu i postaju uočljive, ili se naglo mijenjaju, a tada izazivaju teške
posljedice u ritmu kretanja.


Po naučnoj dokumentaciji sakupljenoj u nalazima implicitno s godinom
1972. vidljiva su dva provodna motiva za ptice sjevernijih dijelova
Evrope: a) voda i b) određeni dijelovi našeg kopnenog prostora. U prvom
planu su najprije vodeni biotopi s pripadajućim okolnim površinama, uzevši
ih u užem i širem smislu u strogo kontinentalnom dijelu — u nizinskim
vodenim ekosistemima. Drugo područje obuhvaća riječne tokove — ušća,
jezera i bare na obalnom pojasu. Često su to vode brakičnog karaktera.
Nema sumnje da su ekološki uvjeti u te dvije regije diametralno oprečni
koji za sobom povlače i određeni varijabilni fond ptičjeg svijeta u različito
doba godine.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1977 str. 51     <-- 51 -->        PDF

Vodena staništa su od osnovne nezamjenljive važnosti u životu ptica
vezanih za njih. Režimi pojedinih nizinskih rijeka u nas stvaraju poplavna
područja proširujući na taj način središnje dijelove. Danas se takve površine
u svijetu i u nas naglo smanjuju različitim antropogenim zahvatima.
Utjecaj može početi na periferiji poplavljenh dijelova, što često puta uvjetuje
naglo smanjenje, odumiranje ili potpuni nestanak vodenog biotopa.
U tom procesu vodene površine postaju sve manje prikladne za život ptica.
Svraćanje i zadržavanje ptica može postati simbolično, a vremenom može
potpuno izostati. Cijeli hod je proporcionalan stanju biotopa. Razložno se
mijenjaju ekološki faktori, koji u odnosu na živi svijet izazivaju pozitivne
i negativne reakcije.


Na teritoriju Jugoslavije evidentirane su ptice iz 19
evropskih zemalja


Po stranim nalazima iz Austrije, Belgije, Cehoslovačke, Danske, Finske,
Francuske, Italije, Madžarske, Nizozemske, Njemačke, Poljske, Sovjetskog
Saveza, Španjolske, švedske, švicarske i Vel. Britanije u kopnenom
dijelu značajni su ribnjaci, bare, poplavna zemljišta i rijeke između Save
i Drave, Drave — Dunava — Save, Dunava — Tise, Kupe — Save — Une,
Une — Save — Vrbasa, Vrbasa — Drine, Južne Morave — Morave, Morave,
ŠUMARSKI LIST 1-2/1977 str. 52     <-- 52 -->        PDF

Morave — Kolubare i porječje Vardara. Po nalazima gotovo sve su ptice
ubijene. Na zimovanju, jesenskom i proljetnom preletu te neusmjerenoj
seobi našli su se predstavnici skupina: Podicipidae — gnjurci, Phalacrocoraciodae
— vranci, Ardeidae — čaplje, Ciconiidae — rode, Plataleidae —
žličarke, Anatidae — patke, Falconidae — sokolovi, Rallidae — vodene kokoške,
Scolopacidae — šljuke, Laridae — galebovi i Paridae — sjenice.


Među mnoštvom parcijalnih populacija ptica sjevernijih dijelova Evrope
koje dolijeću do nas ističu se po nekim svojim osobitostima na pr.
čaplje bijele — Casmerodius albus. Nestale su s pojedinih gnijezdilišta
Evrope uglavnom zbog skupocjenog perja. Seoba izvantropskih gjezdarica
zasad nije potpuno poznata, tako da nalazi u našoj zemlji doprinose proučavanju
tog fenomena. U kopnenim dijelovima nađene su na jesenskom
i proljetnom preletu, dok su s obalnog pojasa iz vremena zimovanja. Ptice
su pretežno prstenovane u Austriji na Neusiedlersee, gdje im broj ne premašuje
140 pari.


Među mnogobrojnim nalazima postoji brojna grupa koja se odnosi na
lisku crnu — Fulica atra. Kako je djelomična selica za vrijeme jake zime
spuštaju se sjeverne populacije sve do obala Sredozemnog mora. Neke
usputno zaostaju na otvorenim vodama naše unutrašnjosti, dok većina pristiže
na obalni pojas s jakom koncentracijom na području donje Neretve.
Uglavnom dominiraju populacije iz Sovjetskog Saveza. Privlačna je to lovna
divljač te se nemilice ubija u to vrijeme, a da se kod toga niti ne misli
da to nisu naše zavičajne populacije.


Na našim rijekama kopnenog dijela često se nađu različiti predstavnici
galebova kao na pr. galeb ćukavac — Larus fuscus na Savi kod Siska.
Pretežno je selica, ali seoba nije još dorečena za sjevernosibirske populacije.
Najčešći je galeb obični — Larus ridibundus koji je pretežno selica.
Seoba je prije svega na najbliža ili izuzetna subtropska obalna područja,
gdje ptice na obalama u lukama, na ušćima rijeka prezimljuju, također na
velikim jezerima i rijekama unutrašnjosti. Jednako tako su zimi u velikim
gradovima Evrope kao svežderači na cestama, često u društvu s ostalim
vrstama galebova. U našem kopnenom dijelu strane populacije zimuju u
manje primjeraka, većinom su na proljetnoj i jesenskoj seobi, dok mnoštvo
nalaza govori o prezimljavanju na našem obalnom području. Uspoređujući
naše populacije s evropskim koje zimuju u nas, dobiva se sasvim suprotna
vizija o zimovanju zavičajnih populacija, koja je tek unatrag nekoliko
godina utvrđena. Naše populacije ostavljaju biotope gniježđenja i sele
na obale Sredozemnog mora i na susjedno afričko kopno. Pojavno je to
veoma interesantno, jer dozvoljava mišljenje da nema identifikacije i potpune
dorečenosti za migraciju. Osim toga izdvaja našu zemlju kao nešto
zasebno, gdje se zahtjevno traže daljnja istraživanja.


Među veoma zanimljivim migrantima su čigre velike — Hydroprognecaspia evidentirane u nalazima tek posljednjih godina. Prema nizozemskom
ortonitologu VOOUS (1960) areal gniježđenja nagovješćuju da je ova čigra
veoma stara vrsta. Možda raspršena gnjezdilišta dopuštaju objašnjenje da
prikladna mjesta za gnijezda i bogatstvo hrane dosta rijetko dolaze zajedno.
Antropogeni utjecaj ima također za posljedicu rasipavanje areala gniježđenja.
Broj čigra velikih koji na istočnomorskom prostoru gnijezdi uzima
se onaj izvršen po BERGMANNU (VOOUS, 1960) na švedskoj i finskoj
ŠUMARSKI LIST 1-2/1977 str. 53     <-- 53 -->        PDF

obali, gdje se one sakupljaju i iznosi 1.200 pari. Gnijezde uglavnom u veoma
velikim kolonijama stotine ili tisuće pari zajedno, čigra velika je pretežno
selica, premda seoba nije izrazita. Njihov način zimovanja nije još potpuno
istražen, čini se da mnoštvo njih zimuje u tropama na obalnim lagunama
i ribom bogatim jezerima slatkih voda.


Do naših strana dolaze čigre velike koje su prstenovane kao mladunčad
u svojim matičnim kolonijama u Finskoj i švedskoj. U nalazima prevladavaju
mjeseci jesenske seobe i minimalno proljetno! prolaza. Najveći
broj kod nas nađen je na močvarnim terenima Jelas polja, dok su u malom
broju uhvaćene na obalnom pojasu. Gotovo su sve ubijene i prevladavaju
one iz prve godine života. Ovdje se radi o neodgovornom decimiranju tako
malobrojne i stare populacije koje je već kao selica izvrgnuta različitim
ekološkim poteškoćama više nego vrste koje se kreću na relativnom malom
prostora.


Interesantna je vrsta bazgovka brkata — Panurus biarmicus koja se
u nas sporadično pojavljuje. Uglavnom je stanarka, ali ugrožena od jake
zime traži povoljnije uvjete proživljavanja. Dokaz za to su nalazi iz zimskih
mjeseci na Ludaškom jezeru.


Osim vodenih površina značajnu ulogu igraju kopneni prostori naše
unutrašnjosti. Za neke skupine specijalno veći gradovi daju mogućnosti
prehrane i preživljanja unutar ili izvan gradskih prostora oko prehrambenih
kombinata. Predstavnici nekih skupina zastupani su u nalazima pojedinačno
ili u velikom broju, a to su: Phasianidae — gnjetlovi, Strigidae —
sove, Caprimulgidae — legnjevi, Apodidae — čiope, Hirundinidae — lastavice,
Corvidae — vrane, Paridae — sjenice, Turdidae — drozdovi, Motacillidae
— pastirice, Laniidae — svračci, Sturnidae — čvorci, Fringillidae —
zebe. Među navedenima spomenuli bi izrazitu selicu — čiopu crnu — Apus
apus uhvaćenu u nas na proljetnoj seobi. Njih može približiti čovjeku tek
veće temperaturne promjene na koje su veoma osjetljive, jer veći dio godine
provode u tropama, uglavnom Afrike. Naša zemlja služi populacijama
rusih svračalka — Lanius collurio za prolaz jesenski i proljetni. Po STEGMANNU
(VOOUS, 1960) ta se selica razlikuje po selidbenim putovima i
zimovalištima. Redovita su odvajanja između istočnih i zapadnih skupina,
a imaju značenje kao i kod drugih ptica za širenje areala.


Po velikoim broju nalaza u unutrašnjosti, a pogotovo na obalnom i
otočnom pojasu ističe se skupina zeba. Pretežu koncentracije uz veće gradove
bilo na zimovanju odnosno jesenskog i proljetnom preletu. Među
njima ima selica, prolaznica, stanarica i djelomičnih selica. Batokljun trešnjar
— Coccothraustes coccothraustes je na pr. djelomična selica. Najsjevernije
gnjezdarice prezimljuju velikim dijelom na Sredozemlju, sjeverozazadnoj
Indiji, Kini i Japanu. Kretanje su nepravilna, a po svemu sudeći
odvijaju se tamo gdje ima hrane.


Veliki je broj nalaza Carduelis chloris — zelendur zelenac — djelomična
selica. Najsjevernije gnjezdarice prezimljuju u pogodnim širinama
prema jugu sve do zemalja Sredozemlja. Većina zapadnoevropskih ptica su
stanarice ili prolaznice zimi. Nepravilno se tada kreću jugozapadnim pravcem.
Česti su strani nalazi Carduelis carduelis — češljugarke konopljarke.
Za njih je karakteristično da sjeverne populacije prezimljuju u biotopima
južnih populacija.


51
ŠUMARSKI LIST 1-2/1977 str. 54     <-- 54 -->        PDF

Veoma je interesantan po svojim kretanjima krstokljun omorikaš —


Loxia curvirostra. Ili su stanarice ili prolaznice. Sjevernije gnjezdarice se


kreću nepravilno. Postoje populaciona kolebanja zavisna o količini hrane,


tako da se neredovito pojavljuju u našim stranama, a nalaza je veoma


malo.


Privlačni su i nezaobilazni kopneni i vodeni biotopi obalnog otočnog


pojasa ne izuzimajući more kao izvor prehrane ili masivnu barijeru od


nosno sastavnicu. Nalazi iz tih predjela su brojniji i raznorodniji idući


od sjevrozapadna prema krajnjem jugoistoku. Privlačnost leži u ekološkoj


dispoziciji, tako da se napomenutim skupinama mogu dodati slijedeće:


Caculidae — kukavice, Alcedinidae — vodomari, Upupidae — pupavci, Pi


cidae — djetlovi, Troglodytidae — striježi, Sylviidae — grmuše, Muscicapi


dae — muharice, Prunellidae — popići, Bombycillidae — kugare. Kugare


svilorepe pojavljuju se brojno i u kontinentalnom dijelu samo za vrijeme


jakih invazija pristižu do jadranske obale, kao što je ito bilo zimi 1965/1966.


Već spomenutim zemljama odakle nam dolaze ptice dodali bi još Bugarsku


i Rumunjsku.


Na našem obalnom pojasu znadu se pojaviti vodomari ribari — Alcedo
atthis, jedna od ponajljepših ptica Evrope. Stanarica, a selica u područjima
gdje se zimi vode smrzavaju. Prezimljuje već u srednjoj i zapadnoj Evropi.
U dugim zimama snose velike gubitke u populaciji. Slično prolazi i Troglodytes
troglodytes — strijež palčić. Samo sjevernoevropske gnjezdarice
putuju, ali su minimalna saznanja o njihovom načinu kretanja.


Po nalazima obalni i otočni pojas posjećuju populacije Erithacus rube-
cul^a — čučke i crvendaća iz sjevernih predjela Evrope. Prezimljuju na
povoljnim mjestima zapadne Evrope, ali također i u južnoj Evropi. Interesatne
su populacije zelenčice ovčice — Carduelis spinus — selica i prolaznice.
O pravcima kretanja jedva se može nešto reći. Putuju zimi nepravilno
u velikim »rojevima« uokolo. Ostaju i vraćaju se na mjesta bogata
hranom, mogu čak tamo i gnijezditi. Invazije su uglavnom lokalne i u
društvu s jurieicom sjevernom — Carduelis flammea. Dolaze i do sjeverne
Afrike i Irana. Često sa stranim prstenima dolijeću do nas juričice obične


— Carduelis cannabina — djelomična selica. Zimi čine jata sa srodnicima
te u neredovitom kretanju pristižu u zapadnu Evropu, krećući se u jugozapadnom
smjeru.
Broj izvanzavijačnih vrsta koje se nađu u našim krajevima veoma je
impresivan i iznosi cea 130. Upravo taj podatak je ekvivalentan ekološkim
faktorima određenih staništa. Nesmije se izgubiti iz vida da je to samo jedan
fragment u fenomenu kretanja, mnogo toga izmiče pažnji, zato su potrebni
tematski pristupi kod rješavanja problema.


Etološke osebine pojedinih vrsta su neotuđive u proučavanju migracije,
jer se one manifestiraju upravo u interakcijama s ekološkim faktorima.
U tom pogledu su zanimljivi nalazi Erithacus rubecula iz Švedske i Finske
koji potpuno odgovaraju etološkim osebinama ove vrste, čiji se predstavnici
samotno pojavljuju. Poplacija je obično raspršena. Međutim što znači šire
koncipirati cijelu pojavu! Po učestalim prstenovanjima iste vrste tokom
cijele godine na otoku Lokrumu pokazalo se da populacija može zimovati
koncentrirano na malom prostoru. To bi bile etološke osebine koje daju
drugu sliku migracije — zimovanja.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1977 str. 55     <-- 55 -->        PDF

Migracija sjevernijih populacija u odnosu na naše i obrnuto pokazuju
strukturiranje. Uzevši u obzir broj evidentiranih vrsta koje promiču periodički
kroz naše prostore s frekvencijama koje nisu ravnomjerne, potrebno
je uz ove nalaze dati određena objašnjenja. U prvom redu ovi raznoliki
nalazi gotovo iz svih dijelova Evrope ukazuju na život ptica sa stanovišta
kretanja prema određenom cilju, bez obzira na zimovanje i izvore prehrane.
Po evidenciji stranih prstena ne možemo ih odmah uklopiti u zavičajne
vrste one zemlje čiji prsten nose. U tome je prednost prstenovanja da se
ptice u ključnom vremenu na neki način u prostoru kao u nekom mozaiku
kontroliraju i označuju. To još uvijek nije objektivna istina, već se mora
postupak ponavljati radi utvrđivanja. Što je veći broj zemalja kroz koje
ptice prolaze, kontrole su učestale, te se na taj način sakupljena saznanja
približuju objektivnoj istini. Optimalne su okolnosti ako se ptice kontroliraju
na njihovom putu u ekološkim okvirima zadržavanja. Da je to izvanredna
naučna dokumentacija ilustrirati će nam neki nalazi koji na prvi
pogled kao da označuju strane ptice, a ne zavičajne. Ta pojava nije samotna,
jer se nelke naše gnjezdarice znadu vratiti prstenovane stranim prstenima.
Uhvaćeno je nekoliko lastavica pokućarki — Hirundo rustica u kopnenim
predjelima u svibnju i srpnju koje su bile prstenovane u Africi s
oznakom na prstenu IRSAC, što je skraćenica za — Institut pour la Recherche
Scientifique en Afrique Centrale. Ovdje se radi o prstenovanju i
proučavanju ptica na zimovanju koje se odvija u ribarskoj stanici na molj
rijeci Kipopo kraj Elizabethvilla. To naplavljeno područje je skupljalište
lastavica na putu prema jugu i obratno. Služi za noćenje, a broj primjeraka
je zavisan o mjesecima godišnjeg doba. Etološke osebine kod promatranih
lastavica neposredo prije noćenja pokazuju sličnosti s ponašanjem
nekih drugih vrsta pod istim okolnostima istraživane u nas. Radi se o podvodnom
području u zaljevu kod Posedarja u blizini Zadra. Prilikom plime
i oseke teren se smanjuje ili povećava. Takvi ekološki uvjeti omogućuju
razvoj vegetacije za noćenje populacijama Emberiza schoeniclus — strnadica
močvarnih i Emberiza calandra — stršelja počvrkaša. Dolijeću obje
populacije u omom dijeliću vremena kada sumrak prelazi u noć i naglo
poput kamena padaju nisko 30 — 40 — 50 om iznad zemlje, slično kao i
lastavice u Africi. Na takvim noćnim skupljalištima ptice se hvataju i prstenuju.
Uhvaćena je tako jedna Emberiza schoeniclus s finskim prstenom.
Najvjerojatnije nije bila osamljeni primjerak iz daleke domovine već u
brojnijoj populaciji. Mnoge od tih prstenovanih u nas nađene su u Italiji
nakon par dana na putu u pogodna zimovališta.


Postoji jedno veoma interesantno pitanje u tom fenomenu kretanja
koje nije dorečeno i često puta izmiče pažnji istraživača. Radi se općenito
o morskim površinama, uzmimo npr. Jadransko more, koje je u odnosu
na ostala mora relativno usko i zatvoreno, da li ga ptice prelete u
jednom ravnomjernom letu ili ne Primijetila sam naime na putu između
Hvara i Splita jednog češljugara koji se odmarao na moru. Trajalo je kratko.
Ptica je nakon predaha nastavila normalan let. Bio je to mjesec listopad.
Takvu pojavu sam zamijetila 2 godine ranije u Kvarnerskom zaljevu
na putu između otoka Krka i otočića Galuna. Radilo se o čiopi crnoj koja
se odmarala na površini mora uz rub otoka Krka. Bilo je to na izmaku
proljeća, nije bila to imperativna potreba, jer je kopno bilo u neposrednoj
blizini. Spomenula bih još jedan slučaj doživljen na rijeci Neretvi kod


53
ŠUMARSKI LIST 1-2/1977 str. 56     <-- 56 -->        PDF

Metkovića, a radi se o vrsti Riparia riparia — bregunica čađavica koje
pripadaju skupini lastavica. Nekoliko odraslih primjeraka je pomoću krila
preplivalo rijeku od jedne obale do druge krećući se nizvodno, š´to je
svakako olakšavajuća okolnost. Ne bi li ta opažanja dozvoljavala mišljenje
da se ptice tako ponašaju, pogotovo gdje su letovi dulji preko morskih
površina, a kopneni dijelovi još nedostupni. Svakako se to može postaviti
kao problem u okvirima kretanja ptica pogotovo u slučajevima gdje se
uopće ne radi o vrstama male težine da se mogu odmarati na morskoj
površini.


Sumirajući taj kratki osvrt izbija u prvi plan ekološka vrijednost naše
zemlje za kretanje sjevernoevropskih ptica upravo po svojoj ekološkoj neujednačenosti.
To je samo parcijalni dio kretanja koji čini nedjeljivu cjelinu
s frontalnim kretnjem ptica cijele Evrope. U kretanju postoje sukcesije
dolaženja i odlaženja čiji je vremenski raspon u biti fleksibilan ali
okvirno vezan za određene termine. Kretanja zavičajnih populacija su završnica
zajedno sa svim južnoevropskim pa se bez otklona uklapaju u to
sveopće ritmičko i cikličko kretanje. Zavičajne populacije čine nešto specifično
u određenim pojedinostima, te je nedorečenost u pojavi kretanja
sasvim opravdana.


LITERATURA


Izvještaji o prstenovanju ptica Zavoda za ornitologiju JAZU, Zagreb (implicitno
i god. 1972).


Voous, K. H. (1960): Atlas of European Birds. Nelson. Edinburgh.


Dr Ljubica Štroraar,
Zagreb


Pretplata na Šumarski list u 1977. g. iznosi:
1.
2.
3.
4.
5.
Pojedinci
Umirovljenici
Studenti i učenici
Ustanove i poduzeća
Inozemstvo
100,00 din.
30,00 din.
30,00 din.
400,00 din.
600,00 din. (16 dolara)


Pretplatite se na najstariji stručni i društveni časopis
ŠUMARSKI LIST!


PODMIRITE SVOJA DUGOVANJA NA PRETPLATI!