DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1977 str. 5     <-- 5 -->        PDF

NA PRAGU NOVOG STOLJEĆA...


Za moto uvoda poslužit će riječi dosadašnjeg predsjednika ing. Stanka
Toniaševskog s 87. redovne skupštine našega Saveza održane u prosincu1976. godine. Ing. Tomaševski je rekao: »Zadatak je Saveza inženjera i
tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske da obavljajući svoje stručne
i društvene dužnosti budemo društveno priznati, da društvo o nama
vodi računa te da ima u vidu da smo kompetentni za određene društveno-
stručne poslove bez obzira kako je to formalno određeno ili rješeno propisima
«.


Te riječi iskazuju želju i težnju ovoga Saveza o što aktivnijem uključivanju
u proces stvaranja jedinstvenog Titovog samoupravnog socijalističkog
društva u koje su uprte oči čitavog suvremenog svijeta.


Afirmacija kojoj teži i na koju ima pravo ovaj Savez nije samo željainženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije nego i radničke klase
koja radi u našim privrednim granama. Davno su prošla vremena kad se
Šumarsko društvo bavilo staleškim problemima struke. Inženjeri i tehničari
šumarstva i drvne industrije zajedno s radničkom klasom te svima
onima koji u tim područjima djeluju, vode zajedničku brigu o organizacijirada, o što boljem korišćenju sirovine te o čuvanju i unapređenju šuma
tog narodnog blaga neprocjenjive vrijednosti. Oni se svi zajedno dogovaraju
o školovanju i profilu kadrova i o znanstvenom radu, a svaki onajkoji djeluje u tim strukama, od čuvara šume i radnika za tračnom pilonido glavnog inženjera, ulažu svoj dinar za unapređenje struke.


Mnogi radnici koji su pošumljivali krš te oni koji su bili nenadmašivi
stručnjaci motornom pilom, savršeni poznavaoci drvopredađivačkog stroja
danas su tehničari i inženjeri, a neki i doktori šumarskih i drvnotehnoloških
znanosti.


Taj proces koji nam omogućuje današnje suvremeno obrazovanje sve
se više usavršava kao dio programa razvoja samoupravnog socijalističkogdruštva naše zemlje i tako uvjetuje da Savez potencijalno obuhvaća sve
one koji rade u šumarstvu i preradi drva. U okviru Socijalističkog saveza
radnog naroda Hrvatske, Saveza inženjera i tehničara Hrvatske te Saveza
inženjera i tehničara šumarstva i industrije za preradu drva Jugoslavijepredstavlja ovaj Savez veliku stručnu i društvenu snagu. Ta snaga ovisi,
dakako, i o tome do koje mjere smo organizirani i da li na prikladannačin stavljamo našoj zajednici na raspolaganje naše stručne i društvene
snage. Neosporno je da nas naša društvena zajednica danas treba i to organizirane
i dogovorene.


Potrebno je da se u okviru cjeline pronađu najbolji razvojni putevišumarstva i industrije za preradu drva kao i pravi način za očuvanje i
unapređenje šumskog pokrova naše zemlje.


3
ŠUMARSKI LIST 1-2/1977 str. 6     <-- 6 -->        PDF

Ljudska zajednica teži tehničkom savršenstvu. U toj težnji često se
zaboravlja da smo dio prirode, die ekosfere koju u pojedinim dijelovima
svijeta, a djelomično i kod nas, narušavamo do te mjere da sudbina onoga
koji to čini dolazi u pitanje. U tim kretanjima kada se već uđe u apsurd,
ponovno se okrećemo prirodi, želimo je obnoviti, želimo prirodne šume koje
nam daju pitku vodu i kisik, prečišćavaju zagađeni zrak, uvjetuju ravnomjerno
punjenje akumulacijskih jezera, čine krajolik podobnim za odmor
psihe od industrijske trke, uredskog zamora i betonskog sivila te pružaju
čovjeku iz monotonih i zagađenih industrijskih i urbanih sredina nenadomjestiv
prostor za odmor.


U težnji vraćanja društva šumi i to samo njenim općekorisnim funkcijama,
šumarstvo se našlo u središtu pažnje, ali često puta više napadano
nego U cijenjeno i pitano, činjenica je, međutim, da organizirano
djelovanje šumarske struke u SR Hrvatskoj traje preko 130 godina, da je
šumski fond u ovoj republici dobro sačuvan i da s ponosom možemo ustvrditi
da je on sposoban poslužiti za sve opće korisne funkcije koje od
njega očekuje naše suvremeno industrijsko i urbanizirano društvo. S obzirom
na osposobljenost naših tehničkih i inženjerskih kadrova tvrdimo sa
sigurnošću da je šumarska struka u stanju unaprijediti općekorisne funkcije
šuma te istovremeno alimentirati industriju za preradu drva, dakako,
u ograničenim okvirima koji su propisani zakonom i temeljeni na znanstvenim
spoznajama. Tu ćemo naglasiti da nisu dosegnute krajnje granice
etatskih okvira budući da šumarska struka i njena znanost i dalje pronalaze
nove mogućnosti za povećanje prinosa u prirodnim šumama i šumskim
kulturama i plantažama.


Savez inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske je
društveno-stručna organizacija koja ujedinjuje pojedince iz stručnih, znanstvenih
i obrazovnih organizacija udruženog rada šumarstva i prerade drva
i tako predstavlja veoma pogodnu platformu za dogovore te za djelotvorne
društveno korisne akcije.


Proslava 130-godišnjice rada Saveza i 100-godišnjice neprekidnog izlaženja
Šumarskog lista te naša veoma plodna aktivnost upravo u razdoblju
od oslobođenja do danas daje nam podstrek za još intenzivniji rad te
određenu sigurnost i uvjerenje da nas društvo kao cjelina treba i da očekuje
ono što smo mu dužni dati.


Plan rada Saveza koji je primila 87. redovna skupština daje okvirne
zadatke čije detalje treba podrobno razraditi svako područno društvo
ITŠDI. Bez podrške temeljnih društava i svakog pojedinca ovaj Savez ne
može pružiti društvenoj zajednici onu pomoć koja se od njega očekuje.


Ovdje ću posebno spomenuti zaključak da se pri ovome Savezu osnuje
Centar za propagandu i popularizaciju šumarstva koji dobiva izuzetno značenje
u ovoj godini u kojoj započinje aktivnost koja je povezana uz zaštitu
i unapređivanje čovjekove radne i životne okoline. Ostvarenje rada toga
Centra povezano je s dobivanjem određenog prostora za razvoj naših aktiv


4
ŠUMARSKI LIST 1-2/1977 str. 7     <-- 7 -->        PDF

nosti te se u tome smislu nadamo denacionalizaciji Šumarskog doma, to
više što za to već postoje primjeri (Novinarski dom, Prosvjetni dom).


U dobivenom prostoru organizirala bi se stalna šumarska izložba čiji
bi sadržaj bila uloga šume u zaštiti čovjekove okoline, šumarski muzej,
a taj prostor bio bi ujedno i sastajalište mladih prijatelja prirode kao određene
sekcije Saveza socijalističke omladine Hrvatske.


Osim donesenog plana rada Savez će u »u hodu« rješavati tekuću problematiku
koju će donositi život. Već davno se nameće potreba uvođenja
Tjedna šume i šumarstva, a službeno proglašena Godina zaštite i unapređenja
čovjekove životne i radne sredine veoma je pogodna za pokretanje
i uvođenje takve korisne akcije. Takav tjedan trebao bi pasti u jesen u
vrijeme pošumljivanja i u tim akcijama potrebno je angažirati pionirske
i omladinske organizacije te pripadnike Jugoslavenske armije. Vodstvo u
toj akciji trebali bi preuzeti šumarski stručnjaci iz operative, nastavnici
kao i studenti starijih godišta sa Šumarskog fakulteta te nastavnici i đaci
starijih godišta srednjih šumarskih škola. Tjedan šume i šumarstva trebalo
bi ispuniti televizijskim i radio emisijama i javnim predavanjima o ulozi
šume u zaštiti čovjekove okoline te informirati omladinu i pučanstvo putem
škola i narodnih sveučilišta o stručnoj djelatnosti šumarstva u iskorišćivanju
šuma te njihovoj obnovi i to s posebnim osvrtom na potrajnost
prihoda i brigu šumarskih stručnjaka za reprodukciju šuma koja se temelji
na znanstvenim dostignućima. Smatramo da bi jednom, u početku makar
i kampanjski trebalo započeti s objašnjavanjem uloge šumarske struke u
očuvanju i unapređenju šuma te o spoznajama o općekorisnim funkcijama
šuma čiju vrijednost može podići samo šumarski stručnjak.


Takva akcija zahtijevat će puno angažiranje članstva iz svih područnih
društava ITŠDI, a potrebno je veoma temeljito i hitno pristupiti njenoj
razradi. Tjedan šume i šumarstva predstavljat će jednu od značajnijih afirmacija
Saveza i struke i zbog toga je potrebno da se u toj akciji angažiraju
svi oni koji za to imaju volje i smisla.


Jedna važna problematika koja se kao prioritetna nameće ovome Savezu
jesu odnosi između sirovinske baze i industrije za preradu drva. Za
doprinos njenom rješavanju ovaj Savez je veoma pogodna platforma. Izvjesnu
disonancu između šumarstva i drvnoprerađivačke industrije, koja
postoji u pojedinim područjima, treba započeti otklanjati na sastancima
područnih društava SITŠDI. Takve rasprave mogu kasnije poslužiti kao
dobra baza za daljnje društvene dogovore.


Upravni odbor ovoga Saveza moli svo članstvo da se aktivno uključi


učitava zajednica
rješavanje naših
i to
društvenihje naša duž
inost.
stručnih problema jer to od nas traži
Prof. dr BRANIMIRpredsjednik Savezai tehničara šumarstvaindustrije Hrvatske
PRPIĆ,
inženjera
i drvne
5
ŠUMARSKI LIST 1-2/1977 str. 8     <-- 8 -->        PDF

n


Sa 87. redovne skupštine Saveza IT šumarstva i drvne industrije
Hrvatske: ing. T. Cajnko, prof. dr. S. Bađun, prof. dr. Z. Vajda,
dr Z. Radić i ing. A. Bišćević