DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1977 str. 48     <-- 48 -->        PDF

Sposobnost mikroflore tla da biološki razgrađuje i mineralizira fenol
vjerojatno dolazi do stalnih procesa biološke razgradnje organske materije
u tlu {truljenje grainja, drveća, lišća, plodova i si. — MEŠTROVIĆ i MUNJKO,
1975. GLANSER et al. 1975).


Ako kompariramo dobivene rezultate u tabeli 1 s rezultatima u tabelama
2, 3, 4 i 5 tada vidimo da je temperatura vrlo značajan činilac u
brzim procesima biorazgradnje fenola. Značajnu ulogu ima i pH-vrijednost
probe, jer se znatno bolje odvijaju procesi biorazgradnje fenola u blago
alkalnom mediju (pH 7-8) nego u kiselom mediju (pH 4—5). Promatrajući
tok biorazgradnje fenola od 500 mg/1 kod 37° C pomoću imik-roflore aluvijalnog,
crvenice i skeletnog tla vidimo da se %-tak biorazgradnje kreće od
60,9 do 94,8 uz znatno povećanje ukupnog broja heterotrofnih bakterija,
što dokazje da fenol nije otrovan u toj koncentraciji za mikrofloru tla.
Pratimo li promjenu pH-vrijednosti možemo uočiti da se ona kreće od
7,0 do 7,9 prije pokusa, te od 7,7 do 6,5 nakon pokusa. Ovaj pad pH-vrijednosti
s više ili manje odstupanja tumači se stvaranjem organskih kiselina
koje su produkt biorazgradnje fenola. Tijekom vremena te se kiselina dalje
razlazu na vodu i ugljični dioksid kao konačne produkte razgradnje, pa se
pH vrijednost radi bikarbonata u vodi povećava (SEGARIĆ, 1975).


ZAKLJUČAK


Iz pokusa biorazgradnje fenola u raznim vrstama tala ustanovljeno je
da nije važno ispod koje biljke, odnosno na kojem lokalitetu je tlo uzeto,
već na biorazgradnju utječe vrsta tla s pripadajućom mikroflorom.


Mikroflora različitih tala sposobna je koristiti fenol kao jedini izvor
ugljika, bolje kod 37° C nego kod 20° C, što je važno kod tretiranja prosipanog
fenola u pojedinim godišnjim dobima.


LITERATURA


G 1 a n s e r, M., Briski, B., Ban, S., Strelih, V. (1975): Promjene koje nastaju
bioksidacijom organske tvari dobivenih pri sulfitnom postupku
prerade bukovog drveta s pomoću mješovitih kultura bakterija. II
Jugoslavensko savetovanje »Evakuacija i pročišćavanje otpadnih voda
naselja i industrije«. Karlovac 23—25. 4. 1975. Separat.


Gr up će, Lj. (1974): Aktivnosti u oblasti čovevoke sredine. IV Kongres biologa
Jugoslavije. Sarajevo 25—28. 6. 1974. Separat.


M e š t r o v i ć, B., Munjko , I. (1975): Preliminarna ispitivanja utjecaja suhog
otpalog lišća na kvalitet površinski voda kod slabog protoka. Šumarski
list. 99 (4—6) 169—173.


Munjko , I. (1971): Prilog poznavanju biološke razgradnje fenola. Magistarski
rad. Prirod.-matematički fakultet. — Zagreb.
Munjko , I. (1972): Biooksidacija fenola kulturama streptomiceta. Poljoprivreda
i šumarstvo. XVIII, 2, 29—54.
Munjko , I. (1973): Problem fenola u vodi. Narodni zdravstveni list 15/172/4.


Munjko , I. (1974): Biološka obrada fenolnih otpadnih voda. V Savetovanje
»Otpadne vode« Zbornik referata 195—221. »Jugoenergetik« — Beograd.


Munjko , I. (1975): Utjecaj nekih petrokemijski proizvoda na mikrofloru tla.
Hemijska industrija. 29/6/257—263.