DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1977 str. 43     <-- 43 -->        PDF

ISPITIVANJA AKTIVNOSTI MIKROFLORE ŠUMSKIH TALA
NA BIOOKSIDACIJU FENOLA


Ignac Munjko i Branka Meštrović


SAŽETAK. Autori su istražili biorazgradnje -fenola u nekim
vrstama tala (aluvijalno kod Zagreba, crvenica i skeletno iz područja
Zadra) pod različitom vegetacijom i utvrdili da ona ovisi


o vrsti tla i pripadne mikroflore, a ne i vegetacije.
UVOD


U zemljištu, koje predstavlja životnu sredinu, odigravaju se procesi
razgradnje i stvaranja organske materije. Kao nosioci ovih aktivnosti javljaju
se mikroorganizmi i svježi fermenti koje oni proizvode. U zemljištu
se oni javljaju kao jedinstveni organizmi koji su u stanju da osiguraju
kruženje materije i proticanje energije, jer obuhvaćaju kako razgrađivače
tako i stvaraoce organske materije (GRUPČE, 1974.).


Do čovjekova uključivanja oni su bili jedini mineralizatori organske
materije. Zbog toga mikroorganizmi su nedjelivi dio normalnog zemljišta
kao staništa živog svijeta. Tu se uspostavlja određeni dinamički odnos ravnoteže
organskih i mineralnih materija, na čemu se zasniva i osnovna osobina
zemljišta — njegova plodnost. Njihova aktivnost se bazira na velikom
broju i ogromnoj dodirnoj površini mikroflore u zemljištu što omogućava
najbržu razmjenu materije i korišćenja energije u okviru živog svijeta u
biosferi. Kako su oni izravno vezani za zemljište, oni zato vrlo dobro reagiraju
na promjene ekoloških uslova u zemljištu. Posljedice štetnog djelovanja
sintetičkih materijala (insekticidi, fungicidi i herbicidi) na mikrofloru
zemljišta je sputavanje njihove osnovne funkcije održavanje zemljišta
i njegove plodnosti, te nagomilavanje tih supstanci u tlu.


Naša javnost ne gleda više pasivno na nepovoljne promjene u okolici
koje uzrokuju nagla urbanizacija, motorizacija i porast industrijske proizvodnje,
čovjek je također podložan opasnostima koje uvjetuju zagađenja.
Podjednako se zagađuju atmosfera, tlo, šume, rijeke, jezera i more. Zbog
sve većeg zagađenja šumskih površina krutim i tekućim otpadom (udesi
autocisterni, bacanje ambalaže od motornih ulja, bacanje smeća i dr.) uputilo
nas je na problem zagađenja šumskih tala fenolom (koji se danas upotrebljava
u industriji boja, ljekova, umjetnih smola, plastičnih masa i dr.).


Fenoli ne potječu samo iz raznih industrija već ih ima u prirodi gdje
nastaju kao produkti vrenja (u visinskom moštu od 500 mg./l., PREMUŽIĆ
et al., 1972.), razgradnje aromatskih aminokisena mikrobiološke razgradnje
biljnog i životinjskog materijala a također se nalaze u izlučevinama
ljudi i životinja. Čovjek dnevno izluči oko 100 mg konjugiranih fenola.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1977 str. 44     <-- 44 -->        PDF

Uslijed nedovoljnih, nejedinstvenih i samo sumiranih određivanja fenola
u vodi i tlu (MUNJKO, 1971., 1972., 1973., 1974., PAVLETIC et al., 1972.,
1973., STILINOVIČ et al., 1972., 1973) nedostaju još osnove za njegovu procjenu
kao faktora sredine s higijenskog gledišta, naročito na moguća kronična
djelovanja.


CIKLUS TRIKARBONSKIH KISELINA


SLIKA V- SHEMA RAZGRADNJE FENOLA


METODIKA RADA


Za ispitivanje biološke razgradnje fenola bilo je potrebno prirediti
otopine fenola od 62, 100, 125, 250 i 500 mg/l uz dodatak 100 mg diamonium
fosfata u sirovoj vodi (ukupne tvrdoće 19° nj), pH-vrijednosti 7,2 do 7,9.
Na 100 ml određene koncentracije fenola dodalo se 2 g tla, koje je uzeto
sa različitih lokaliteta, ispod različitih biljnih zajednica Zagrebačke gore
ili Medvednice, te okolice Zadra. Uzroci tla u otopini fenola inkubirani su
na 20 i 37° C kroz 4 dana, a početna i preostala količina fenola u pokusu
mjerena je po metodi JUS-a HZL-147, nakon čega se je izračunao postotak
biološke razgradnje fenola.


Osim fenola određivali smo prisutnost koliforma u tlu, ukupan broj
heterotrofnih bakterija u g tla i pH-vrijednost.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1977 str. 45     <-- 45 -->        PDF

DOBIVENI REZULTATI I DISKUSIJA
TABELA 1.


Biološka razgradnja fenola pomoću mikroflore tla ispod biljnih
zajednica na pojedinim nalazištima Medvednice. Početna koncentracija
fenola — 100 mg/l, bez dodataka hranjivih soli dušika
i fosfora, kroz 4 dana na 20° C, sa 2 g tla u 100 ml otopine.


Tip tla i nalazište


Humusno silikatna tla


— Malo Sljeme
Humusno kisela tla


— Brestovac
Kiselo smeđa tla
na silikatnim škriljcima


— Sv. Jakob
Kiselo smeđa tla
Leustekov put iznad
Gračana


Parapodzolirana tla
na silikatnim škriljcima
1 km iznad sela Mikulići


Rendzine na dolomitimai dolomitnim vapnencima


— Bizek
Rendzine na mioceinskknlitavcima


— Ponikve
Smeđe lesiviranana mioc&nskim litavcima


— Borčec
Pseudogleji jako izraženi


— Maksimir
Psedogleji slabo i zraženi


— Jelenovac
Aluvijalna tla


— Podsused
Aluvijalno tlo


— Bundek-jezero
Biljna zajednica pH-rla
Fagetum-Abietetosum 5,4
Fagetum-Abietetosum 5,1
Fagetum-Abietetosum 5,2
Lusulo-Fagetum 5,5
Querco-Castanetum 5,2
Querco-Carpinetum 7,5
Querco-Ostryetum 7,6
Querco-Carpinetum 4,8
Querco-Carpinetum 4,5
Querco-Carpinetum 4,9
Calystegio-Salicetum 7,7
purpureae
Cynosuretum cristati 7,8


%-bioraz


gradnje


fenola


87,3


72,1


84,5


91,2


79,1


98,7


99,2


65,1


73,0
88,7
98,9
99,5
ŠUMARSKI LIST 1-2/1977 str. 46     <-- 46 -->        PDF

Iz dobivenih rezultata u tabeli 1. vidimo da je mikroflora različitih
vrsta tala ispod različitih biljnih zajednica (uzeta iz dubine 5 do 7 cm)
sposobna da razgradi fenol od 100 mg/l u vodenom mediju od 65,1 do
99,5%,


Rezultati biorazgradnje fenola pomoću mikroflore tla važni su za poduzimanje
mjera zaštite makroflore, plodnosti tla i kvaliteta podzemnih
voda. Poznato je da dolazi do proljevanja fenola i mnogih drugih uglji


a) crvenica (ispod Palr.ac ep.- park, Zadar)


početna % bioraz-broj hoterotrofnib baktepH
vrijedno ;t prije pr:i sutnost holi forma
koncentra;;;
raänjo rija u 1 r;r tla prije i i nakon pok prije i na! 021 pokusa
cija fenola i´enoIa nakon pokusa
u me/l


62 99 9 2,´1x10° 2,8x10° 7,5 7,2 _ „
125 °´j 6 1,3x10° 2,5xl06 7,8 7,6 -230
99,9 l,4xl06 17,6x10° 7,7 7,5. _ w
500 76,6 2,0x10° 19,7xlOC 7,0 7,6 -


b) crvenica (ispod Lauru:; nobilio - park Zadar)


02 99,9 2,7x10° 2,9x10° 7,9 7,6 125
99,9 l,5xl06 6,6r.l06 7,9 7,7 _
250 98,5 l,2xlOS 10,6x10° 7,9 7,3 500
65,0 1,8x10° 10,Đxl06 7,5 7,5 -


Tabela. 2.«
Utjecaj mikroflore crvenice .na biorazgradnju fenola različitih koncentracija
kroz k- dana na 57 0


a) crvenica (uzeta na otvorenom - Zadar)

početna % biorazbroj
hctcroftrofnih bakteprisutnost
koliforma
koncentragradnje
rija u 1 e;r tla prije i pH vrijednost prije prije i nakon .pokusa
cija Xcnola fenola nakon pokusa i nakon pokusa
me/I


62 99,9 1,1x10° 2,8x10° 7.8 7,1
125´ 99,9 1,4x10° 3, ´1x10° 7.9 7,1
250 99,9 2,3x10° 18,7x10° 7.7 7,1
500 60,9 1,5x10° 15,2x10° 7.8 7,1


b) crvenica (ir.pod Rosmarinus officinalis - Zadar


62 99,9 l,4xlo" 3,0xl0b 7,6 7,7 .125
93,3 l,2xic° 8,1x10° 7,7 7,7 250
99,9 2,5x10° 13,5x10° 7,8 7,5 500
61,5 2,8x10° 10,3x10° 7,0 6,9 -


Tabela


! 1 I I


1 I 1 I


Utjecaj mikroflore crvenice na Morazgradnju fenola različitih koncentracija
kroz ´[ dana na 57°C
ŠUMARSKI LIST 1-2/1977 str. 47     <-- 47 -->        PDF

kovodika (prometni udesi autocisterni i si.) po tlu. U takvim slučajevima
fenol treba sakupiti i spaliti, ako se radi o livadi ili oranici, zatim treba
tlo dobro pognojiti stajskim gnojem i zaorati uz kontrolu podzemnih voda.


Na šumskim putevima ne dolazi u obzir spalivanje fenola, već ga treba
sakupiti i odvesti a ostatak prepustiti utjecaju mikroflore tla. Mikroflora
tla bogata je heterotrofnim bakterijama, streptomicetama i plijesnima (STILINOVIĆ,
1971), koje imaju veliku sposobnost korištenja fenola i mnogih
ugljikovodika, kao jedinog izvora ugljika (MUNJKO, 1975).


o) skeletno tlo (Hclichrysum italicum - Zodar)


početna % bioraz-broj heterotrofnih baktepH
vrijednost prije prisutnost koliforma
koncentragradnje
rija u 1 gr tla prije i i nakon pokusa prije i nakan pokusa
cija fenola fenola nakon poukusa
u mg/1


62 99,9 2,lxl06 2,6xl06 7,4 7,´´-
125 99,9 l,9xl06 6,7xl06 .7,8 7,2
250 97,8 l,7xl06 12,lxl06 7,8 6,8
500 85,7 2,2xl06 15,0xl06 7,7 6,7


i i i i


i i i i


62 99,9 1,2xlOG 4,0xl06 7,9 7,´!_
125 99,9 l,Sxl06 7,7xl06 7,7 6,9 -
250 99,9 2,3xl06 15,5xl06 7,0 6,9 -
500 87,3 2,0xl06 13,3xl06 . 7,9 6,9 -
Tabela ^ .


Utjecaj mikroflore skeletnog tla na biorazgradnju fenola različitih koncentracija


kroz. 4 dana na J7°C


a) Bkelctno tlo (ispod Cupressus serapervirens - Zadar)


početna % bioras-broj heterotrofnih baktepH
vrijednost prije i Prisutnost koliforma
koncentragradnje
rija u 1 gr tla prije i nakon pokusa prije i nakon pokusa
cija fenola fenola i nakon pokusa
u mg/l


62 99,9 l,6xl06 5,lxl06 7,2 7,5
125 96,6 1,4-xlQ6 7,2xl06 7,7 7,1
250 99,9 2,lxl06 ´l,lxl06 7,9 7,4
500 82,0 l,7xl06 20,lx.lOG 7,9 7,5
b) aluvijalno tlo (Bundck - Sava)


i i I i


l t i i


62 99,9 2,5xl06 2,3xl06 7,3 7,3 + +
125


99,9 1,´ixlO6 l,5xl06 7,7 7,5 + +
250


96,8 2,lxl06 10,5xl06 7,6 6,8 + +
500 94,8 2,7xl06 12,7xl06 7,7 6,8 +


f
Tabela L .
Utjecaj mikroflore skeletnog i aluvijalnog tla na biorazgradnju fenola različitih
koncentracija kroz 4 dana na 37°0
ŠUMARSKI LIST 1-2/1977 str. 48     <-- 48 -->        PDF

Sposobnost mikroflore tla da biološki razgrađuje i mineralizira fenol
vjerojatno dolazi do stalnih procesa biološke razgradnje organske materije
u tlu {truljenje grainja, drveća, lišća, plodova i si. — MEŠTROVIĆ i MUNJKO,
1975. GLANSER et al. 1975).


Ako kompariramo dobivene rezultate u tabeli 1 s rezultatima u tabelama
2, 3, 4 i 5 tada vidimo da je temperatura vrlo značajan činilac u
brzim procesima biorazgradnje fenola. Značajnu ulogu ima i pH-vrijednost
probe, jer se znatno bolje odvijaju procesi biorazgradnje fenola u blago
alkalnom mediju (pH 7-8) nego u kiselom mediju (pH 4—5). Promatrajući
tok biorazgradnje fenola od 500 mg/1 kod 37° C pomoću imik-roflore aluvijalnog,
crvenice i skeletnog tla vidimo da se %-tak biorazgradnje kreće od
60,9 do 94,8 uz znatno povećanje ukupnog broja heterotrofnih bakterija,
što dokazje da fenol nije otrovan u toj koncentraciji za mikrofloru tla.
Pratimo li promjenu pH-vrijednosti možemo uočiti da se ona kreće od
7,0 do 7,9 prije pokusa, te od 7,7 do 6,5 nakon pokusa. Ovaj pad pH-vrijednosti
s više ili manje odstupanja tumači se stvaranjem organskih kiselina
koje su produkt biorazgradnje fenola. Tijekom vremena te se kiselina dalje
razlazu na vodu i ugljični dioksid kao konačne produkte razgradnje, pa se
pH vrijednost radi bikarbonata u vodi povećava (SEGARIĆ, 1975).


ZAKLJUČAK


Iz pokusa biorazgradnje fenola u raznim vrstama tala ustanovljeno je
da nije važno ispod koje biljke, odnosno na kojem lokalitetu je tlo uzeto,
već na biorazgradnju utječe vrsta tla s pripadajućom mikroflorom.


Mikroflora različitih tala sposobna je koristiti fenol kao jedini izvor
ugljika, bolje kod 37° C nego kod 20° C, što je važno kod tretiranja prosipanog
fenola u pojedinim godišnjim dobima.


LITERATURA


G 1 a n s e r, M., Briski, B., Ban, S., Strelih, V. (1975): Promjene koje nastaju
bioksidacijom organske tvari dobivenih pri sulfitnom postupku
prerade bukovog drveta s pomoću mješovitih kultura bakterija. II
Jugoslavensko savetovanje »Evakuacija i pročišćavanje otpadnih voda
naselja i industrije«. Karlovac 23—25. 4. 1975. Separat.


Gr up će, Lj. (1974): Aktivnosti u oblasti čovevoke sredine. IV Kongres biologa
Jugoslavije. Sarajevo 25—28. 6. 1974. Separat.


M e š t r o v i ć, B., Munjko , I. (1975): Preliminarna ispitivanja utjecaja suhog
otpalog lišća na kvalitet površinski voda kod slabog protoka. Šumarski
list. 99 (4—6) 169—173.


Munjko , I. (1971): Prilog poznavanju biološke razgradnje fenola. Magistarski
rad. Prirod.-matematički fakultet. — Zagreb.
Munjko , I. (1972): Biooksidacija fenola kulturama streptomiceta. Poljoprivreda
i šumarstvo. XVIII, 2, 29—54.
Munjko , I. (1973): Problem fenola u vodi. Narodni zdravstveni list 15/172/4.


Munjko , I. (1974): Biološka obrada fenolnih otpadnih voda. V Savetovanje
»Otpadne vode« Zbornik referata 195—221. »Jugoenergetik« — Beograd.


Munjko , I. (1975): Utjecaj nekih petrokemijski proizvoda na mikrofloru tla.
Hemijska industrija. 29/6/257—263.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1977 str. 49     <-- 49 -->        PDF

Pa vie tie, Z. Munjko, I. Stilinović, B. D ž i n g o v, A. (1972): Preživljavanje
aktinomiceta na višim koncentracijama fenola. Acta Bot.
Croat. 31, 123 — 127.


Pavletić, Z. Munjko, I. Mikličan, R. (1973): Utjecaj nekih ugljikovodika
na mikrofloru tla. Prvi kongres ekologa. Beograd 27—29. 9. 1973. Zbornik
referata. 37.


Pre mužić, D. L o v r i ć, T. Šafar, O. J o v i ć, V. (1972) Tvorba S02 u toku
fermentacije mošta kao rezultat metabolizma nekih sojeva kvasaca
i njihov utjecaj na obojenost bijelih vina. Kemija u industriji. XXI
/1/9—20.


Stilinović , B. (1971): Utjecaj pedoloških i fitocenoloških faktora na rasprostranjenost
streptomiceta u tlima okolice Zagreba. Doktorska dizertacija.
Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu.


Stilinović, B. Pavletić, Z. Munjko, I. (1972): Bakteriološka i kemijska
analiza priobalnog uzorka vode Jadranskog mora uz uže područje
grada Dubrovnika. Drugi kongres mikrobiologa Jugoslavije. Opatija
25 — 30. 9. 1972. Sažeci 314—315.


Stilinović, B. Pavletić, Z. Munjko, I. (1973): Bakteriološka valorizacija
onečišćenog mora u Južnom Jadranu. Prvi kongres ekologa Jugoslavije.
Beograd 27 — 29. 9. 1973. Zbornik referata 38 — 39.


Segarić , M. (1975): Neka ispitivanja biorazgradnje fenola. Rad biološkog odjela
Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.


SUMMARY


Testing the effect of forest soil microflora upon the bio-oxidation of phenol


Nowadays the possibility of a stronger soil pollution (as a consequence of
traffic accidents, etc.) is not impossible. In certain quantities phenol is permanetly
present in the soil, but its damage to plants is not felt, for it is decomposed
by certain microorganisms using its carbon. The authors set themselves
the task to establish factors upon which the decomposition of phenol depends,
and with this end in view they studied several soils in the environs of Zagreb
and of Zadar (terra rossa). These investigations demonstrated that bio-decomposition
of phenol in the soil depends solely on the soil type and its microflora.


Primljeno 14. II 1976.
Mr prof. IGNAC MUNJKO,
LaboratorijZagreb
za kontrolu voda »OKI«,
BRANKALaboratorijZagreb
MEST
zaROVIĆ,
kontrolu
dipl
voda
ini,
»OKI«,