DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1977 str. 31     <-- 31 -->        PDF

RAST I PRIRAST STABLA BIJELOG I CRNOG BORA


Sead Izetbegovic


SAŽETAK. U Arboretumu »Slatina« Šumarskog fakulteta u
Sarajevu u pokusne svrhe uzgojen je bijeli bor iz predjela Šumave
u Čehoslovačkoj i crni bor bugojanske provenijencije. U
starosti od 18 godina sve dimenzije, pa i masa, crnog bora bila
je veća nego bijelog bora. Međutim tekući prirasti visina, promjera
i temeljnica crnog bora veći su samo u mladoj dobi i to
visinskog do 10. godine, debljinskog do 12. godine, a plošnogdo 16. godina, a nakon tog vremena ovi su prirasti veći tiebonskog
bijelog bora. Do 16. godine bio je kod crnog bora veći
i volumni prirast a te godine nastaje izjednačenje.


1. UVOD
U radu: »Uporedna istraživanja prirašćivanja bijelog i crnog bora na
Arboretumu »Slatina« Šumarskog fakulteta u Sarajevu« PINTARIĆ. et all
(4), obrađeni su u uporednoj analizi taksacioni elementi sastojine. U radu
je navedeno da se radi o tžebonskoin bijelom boru iz predjela Šumave
u Čehoslovačkoj i crnom boru bugojanske proveniancije. Mjerenja su izvršena
u kulturama bijelog i crnog bora 18 godina starim. U radu su dati
detaljni podaci o objektu istraživanja, a obrađeni su slijedeći taksacioni
elementi sastojine:


— visine i visinski prirast,
— distribucija stabala po debljinskim stepenima i
— distribucija temeljnice po debljinskim stepenima.
U ovom radu bit će riječi o taksacionim elementima stabla i on sa prethodnim
radom čini jednu prirodnu cjelinu. U radu su također u uporednoj
analizi obrađeni slijedeći taksacioni elementi stabla:


— rast u visinu i visinski prirast,
— rast u debljinu i debljinski prirast,
— temeljnica i prirast temeljnice te
— masa i prirast zapremine mase.
2. METODA RADA
U kulturama bijelog i crnog bora u kojima su vršena istraživanja, na
oglednim plohama veličine 10 m x 20 m i na osnovu kojih su dobiveni
podaci o taksacionim elementima sastojine, posječeno je 9 stabala crnog
bora i 8 stabala bijelog bora, što čini oko 10% od ukupnog premjerenog
broja stabala na oglednim plohama.