DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1977 str. 109     <-- 109 -->        PDF

ZAPISNIK


1. sjednice novoizabranog Upravnog odbora
Saveza IT šumarstva i drvne industrije
Hrvatske održane 11. 01. 1977. g.
u Šumarskom domu u Zagrebu u 1! li.
Prisutni:
Ing. N. Antonović, ing. D. Böhm, ing.


I.
Delajković, ing. E. Kalajdžić, dr.
N.
Komlenović, ing Đ. Kovačić, tehn.
A. Kusanić, rar S. Matić, ing. I. Milinović,
ing. A. Mudrovčić, dr B. Prpić,
ing. S. Vanjković, ing. V. Živković
i ing. R. Antoljak.
Dnevni red:


1.
Pozdravna riječ predsjednika Saveza
2.
Temeljni zaključci i odluke 87. redovne
skupštine — izvještaj.
3.
Konstituiranje novog Upravnog i Nadzornog
Odbora, kao i primopredaja
dužnosti
4.
Kritički osvrt na održanu 87. redovnu
skupštinu
5.
Plan rada Saveza za 1977—1979 g. —
razmatranje realizacije i mjere za
sprovedbu
6.
Razno
ad 1:


— 1. sjednicu UO otvorio je predsjednik
prof, dr B. Prpić i zaželio prisutnima
Sretnu novu 1977. g. Zahvalio se članovima
dosadašnjeg UO i NO. Saveza na
uspješnom radu u proteklom vremenskom
periodu od 9. VI. 1972. do 16. XII.
1976. g. i njihovom društvenom radu u
trajanju od 4,5 godine, u kojem su periodu
održali 22 sjednice, organizirali brojne
društvene i stručne manifestacije, kao
i jubilarnu proslavu 11. VI. 1976. g. povodom
130. obljetnice osnutka Hrvatsko-
slavonskog šumarskog društva i 100. godišnjice
neprekidnog izlaženja Šumarskog
lista. Iako je prošli UO obavio dosta posla
to još uvijek nije dovoljno i ne
smije se na tome ostati. S još većim
poletom trebamo nastaviti započeti rad,
kako ga je zacrtao naš novi Statut. Naš
daljnji rad i uspjeh zavisi o realizaciji
usvojenog Plana rada za period 1977 —
1979. g., podršci koju će nam pružiti naša
terenska Društva IT šumarstva i
drvne industrije, kao i pomoći koju nam
trebaju pružiti radne organizacije naše
struke.


Intelektualni i radni potencijal postoji
u stručnim redovima i frontu socijalističkih
snaga. Na nama je da razbudimo
svijest i savjest našeg cjelokupnog članstva,
da njegujemo društvenu i stručnu
odanost, kao i shvaćanje o neophodno
potrebnom okupljanju i učlanjivanju svih
IT šumarstva i drvne industrije Hrvatske
u Društva IT i Savez. Svi ovdje nabrojeni
zadaci zacrtani su i u našem Planu
rada, koji će naša terenska Društva
IT proučiti i po njemu postupiti.


Naša je želja da cjelokupno naše članstvo
prihvati da svi skupa trebamo snositi
moralni i materijalni riziko oko izdavanja
Šumarskog lista, kao i ostale izdavačke
djelatnosti, objavljivanja stručnih
knjiga, priručnika, udžbenika, šumarskih
tiskanica i si., jer sve što Savez
radi usmjereno je za struku, njezin prosperitet
i njegovo cjelokupno članstvo.


ad
2:


— Nedavno održana 87. redovna skupština
Saveza (16. XII. 1976. g.) u
cjelosti je prihvatila izvještaje tajnika,
urednika ŠL kao i izvještaj o financ.
poslovanju Saveza u vremenu od 1972 —
1975. g., zatim novi Statut Saveza, Plan
rada za period od 1977—1979 g., Prihvaćen
je prijedlog o odlikovanjima istaknutih
društvenih i stručnih radnika, Šumarskih
društava, i radnih organizacija.
Ukupno je podijeljeno preko 250 odlikovanja.
Konstatirano je da je na UPITNI
LIST koji je Savez razaslao uoči Skupštine
na 18 terenskih društava Hrvatske,
odgovorilo 11 Šum. društava. Od 7
ŠD nije stigao nikakav podatak (Delnice,
Gospić, Karlovac, Koprivnica, Osijek, Rijeka
i Sisak).
— Prihvaćeno je da se u novom Statutu
proširi i razjasni tekst sadašnjeg
naziva Saveza. Tako čl. 1 novog Statuta
glasi: »Savez inženjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije Hrvatske je dobrovoljna
i jedinstvena stručnodruštvena
organizacija, koja okuplja i udružuje sve
inženjere i tehničare šumarstva, drvne
industrije, kemijske prerade drva i prometa
drvnim proizvodima, kao i druge
stručnjake koji rade na poslovima u šumarstvu
i drvnoj industriji.«


ŠUMARSKI LIST 1-2/1977 str. 110     <-- 110 -->        PDF

— Komisija za odlikovanja zadužena
je da ponovno pregleda prihvaćeni iskaz
odlikovanih i ukloniti nastale manje propuste.
ad 3:


— Novi upravni odbor izgleda ovako:
1. prof, dr Branimir Prpić, predsjednik,
2. ing. Edo Kalajdžić, potpredsjednik
I, 3. ing. Ivica Milinović, potpredsjednik
II, 4. dr Nikola Komlenović,
tajnik I, 5. mr. Slavko Matić,
tajnik II, 6. ing. Ivan Delajković, blagajnik,
7. ing. Nada Antonović, 8. ing.
Dragutin Böhm, 9. mr Đuro Kovačić,
10. tehn. Andrija Kusanić, 11. ing. Vi-
Iim Živković (članovi UO). Glavni i odgovorni
urednik Šumarskog lista: prof,
dr B. Prpić.
Nadzorni odbor:


1. ing. Srećko Vanjković, predsjednik
NO, 2. prof, dr Zvonimir Potočić i 3.
ing. Ante Mudrovčić, članovi NO.
— dr B. Prpić, dr N. Komlenović, ing.
I. Delajković i ing. R. Antoljak su osobe
koje je UO ovlastio za punopravno
potpisivanje i raspolaganje novčanim
sredstvima na žiro-računu Saveza. Potpisivanje
vrše po dvojica ovlaštenika.
ad 4:


— 87. redovnoj Skupštini prisustovali
su brojni IT Šumarstva i drvne industrije
(oko 240 IT). Rad skupštine trajao
je puna 4 sata s predahom od 30
min.
Na rad skupštine, koja je održana 16.


XII. 1976. g. u Zagrebu, kritički su se
osvrnuli: Kalajdžić, Vanjković, Prpić, Kovačić,
Delajković i dr. Konstatirano je
slijedeće: Sadržaj rada skupštine bio je
pretrpan, pa se osjećao zamor sudionika.
Skupštinski se forum i brojno prisustvo
IT nisu u dovoljnoj mjeri iskoristili pogotovo
u stručnom dijelu prilikom izlaganja
ing. T. Krnjaka (Kreiranje novog
Zakona o šumama), kao i prilikom izlaganja
ing. S. Galovića (Aktuelna pitanja
u šumarstvu, industriji za preradu
drva i prometu drvnih proizvodima), bez
obzira što su oba referata bila veoma
dobro obrađena i dokumentirana. U potpunosti
je izostala bilo kakova diskusija.
Konstatirano je da je na skupštini bilo
veoma malo šumara i drvara iz redova
predstavnika u političkim tijelima Hrvatske
kao na pr.: ing. P. Baruna (Perušić),
ing. D. Bjelobabe (Bjelovar), ing.
M. Durakovića (Delnice), ing. N. Maravića
(Jasenak), ing. Đ. Mraovića (Novoselec),
ing. J. Stoisavljevića (Gračac) i dr. Na
skupštini nije podnesen izvještaj o radu
terenskih Društava IT šumarstva i drvne
industrije, jer ŠD iz Delnica, Gospića,
Karlovca, Koprivnice, Osijeka, RijekeSiska nisu poslali potrebne podatke i odgovore
postavljene Upitnim listom. Sudionici
su se veoma slabo interesirali za
novija stručna izdanja, koja su bila izložena
na prodaji u predvorju skupštinske
dvorane.
ad 5:


— Na sjednici je u cijelosti ponovno
pročitan — na 87. skupštini prihvaćen
— PLAN RADA Saveza za 1977—1979 g.,
i iznesena su mišljenja i prijedlozi kako
da se priđe realizaciji ovih planova.
— Savez će, realizacijom zacrtanog Plana
rada za 1977 —1979 g., nastojati da
se ovako nastala situacija popravi. U tu
svrhu Savez će u prvom redu razaslati
novi Statut i organizirati održavanje
skupština terenskih društava, dostaviti
im potrebne PRISTUPNICE za upis terenskog
članstva, izraditi članske ISKAZNICE,
započeti akciju oko OPĆEG POPISA
svih IT Šumarstva i drvne industrije
Hrvatske, zadužiti terenska društva
da obave što svečanije podjelu skupštinskih
odlikovanja povodom jubilarne proslave
za višegodišnji primjeran stručni
i društveni rad radnih organizacija, pojedinaca
i društava. Terenska će društva
obaviti i prodaiu jubilarnih edicija Saveza:
POVIJEST ŠUMARSTVA HRVATSKE,
Zagreb 1976. g., pa SPOMENICE
POVIJEST ŠUMARSTVA HRVATSKE,
Zagreb posvećene jubilarnoj proslavi, prodaju
društvenih značaka, karikatura i crteža
šumara i drvara, predbilježbe za
Godišnje kalendare-rokovnike za 1978. g.
koje će Savez izdati pod konac o. g. i td.


ad 6:


— ing. S. Vanjković, kao delegat našega
Saveza u odboru za proslavu 100.
godišnjice osnivanja SIT-Hrvatske, izvjestio
je UO o zaključcima donesenim na
održanom sastanku Odbora za proslavu:
programu priprema, izvorima financiranja
i si. Proslava bi se održala početkom
1978. g. u vidu tematskog kongresa svih
IT Hrvatske.
Predsjednik UO: prof, dr B. Prpić v. r.
Tajnik: dr N. Komlenović v. r.
Zapisničar: Ing. R. Antoljak v. r.