DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1976 str. 96     <-- 96 -->        PDF

ZAJEDNICA FAKULTETA I INSTITUTA ŠUMARSTVA
I PRERADE DRVETA JUGOSLAVIJE


Organizacije udruženog rada za znanstveni rad i visokoškolsko obrazovanje
u oblasti šumarstva i prerade drva Jugoslavije, s ciljem da slobodno
i ravnopravno ostvaruju samoupravno usklađivanje zajedničkih i pojedinačnih
interesa u vezi s unapređivanjem znanstvenoistraživačkog rada i odgojno-
obrazovnog rada, zaključile su Samoupravni sporazum o udruživanju u
ZAJEDNICU FAKULTETA I INSTITUTA ŠUMARSTVA I PRERADE DRVETA
JUGOSLAVIJE.


Osnivačka skupština Zajednice, u organizaciji Šumarskog fakulteta Sveučilišta
u Zagrebu, održana je 8. i 9. travnja 1976. godine u Stubičkim Toplicama.
Na taj su se način dvije postojeće zajednice, i to Zajednica Šumarskih
fakulteta Jugoslavije i Zajednica istraživačkih organizacija u oblasti šumarstva
i industrije za preradu drveta Jugoslavije, udružile u jedinstven
u Zajednicu s gornjim nazivom.


Osnivačkoj skupštini Zajednice prisustvovali su predstavnici ustanova
potpisnica Sporazuma i to:


Biotehniška fakulteta Ljubljana:
Prof, dr Dušan Mlinšek, TOZD Gozdarski oddelek — dr Jože Kovač, TOZD
Lesarski oddelek — i Boris Tinta, student;


INCEL — Institut za hemijsku preradu drveta, Banj a Luka :
Mr Saud Smailagić;


Institut za drvo, Zagreb:
Mr Marko Gregić, nasi. doc. dr Zvonimir Ettinger, ing. Ivica Milinović;


Institut za ispitivanje materijala SRSrbije, Beograd —


OOUR Centar za drvo, ugljikovodične izolacije i sintetičke proizvode:


Ing. Momčilo Cemerkić;
Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split:


dr Dušan Jedlowski;
Institut za šumarstvo i drvnu industriju, Beograd:


Ing. Rajica Đekić, mr Dragan Vuletić;


Institut za topolarstvo, Novi Sad:


dr Ivan Herpka;
Institut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniškoj
fakulteti, Ljubljana:
Ing. Milan Kuder;
ŠUMARSKI LIST 10-12/1976 str. 97     <-- 97 -->        PDF

Jugoslovenski poljoprivredno-šumarski centar, OOUR


Služba šumske proizvodnje, Beograd:


Ing. Božidar Marinković;


Mašinski fakultet, Smjer mehaničke tehnologije drveta, Sarajevo.
Prof, dr Alija Karahasanović;


ŠIPAD — OOUR Institut za šumarstvo, Sarajevo:
Ing. Miroslav Biloš;


ŠIPAD — OOUR Zavod za tehnologiju drveta, Sarajevo:
Prof, ing Milan Potkonjak;


Šumarski fakultet Beograd:
Prof, dr Velibor Aleksić, prof, dr Slobodan Stilinović, Novica Miloj ković,
student;


šumarski fakultet Sarajevo:
Prof, dr Petar Drinić, prof, dr Ostoja Stojanović, prof, dr Milorad Jovančević,
mr Vladimir Lazarev, Faruk Mekić, student;


šumarski fakultet Skopje:
Prof, dr Radovan Aćimovski, prof, dr Boris Grujovski, Jovica Zafirov,
student;


šumarski fakultet Zagreb:
Prof, dr Milan Android, doc. dr Božidar Petrić, prof, dr Branko Kraljić,
prof, dr Stanislav Bađun, mr šime Meštrović, ing. Ivan Knežević, Ferid
Sefer, student, Ranko Đurđekanović, student;


Šumarski institut Jas tr ebar s ko :
Mr Joso Gračan, dr Dražen Cestar;


Šumarski institut Skopje:
Ing. Andigon Cali;


Zavod za šumarstvo Peć:
Ing. Zlatibor Sekulić.


Sporazum je pismeno prihvatio i Institut za celulozo in papir
Ljubljana.


Skupštini su kao gosti prisustvovali: ing. Mirko Sučević, PK Jugoslavije,
dr Ivica Marić Republički savjet za naučni rad SRH, prof. ing. Zdravko Turk
iz Ljubljane, Obrad Rađenović iz Beograda.


Radom skupštine, uz radno predsjedništvo (Dr Mlinšek, B. Tinta, O.
Stojanović, B. Kraljić, R. Aćimovski, I. Herpka, R. Đekić) rukovodio je P.
Drinić. Od predloženog dnevnog reda izdvajamo ove točke:Potpisivanje Samoupravnog sporazuma o udruživanju u Zajednicu
FIŠIPD Jugloslavije

Donošenje Statuta Zajednice

Izbor organa Zajednice FIŠIPDJ


ŠUMARSKI LIST 10-12/1976 str. 98     <-- 98 -->        PDF

Za prihvaćanje definitivnog teksta Samoupravnog sporazuma, koji je
utvrđen na sjednici predsjedništva dviju Zajednica (ZŠFJ i ZIOŠIPDJ) u
Novom Sadu, izjasnile su se 22 članice jedne ili druge Zajednice i o tome
dostavile pismene odluke Predsjedništvu svoje Zajednice. U Stubičkim Toplicama
8. IV 1976. Sporazum je potpisalo 20 članica nove Zajednice po
ovlašćenim delegatima ustanova koje su zastupali. Institut za celulozo in
papir Ljubljana naknadno će potpisati sporazum.


Na zajedničkoj sjednici predsjedništva ZŠFJ i ZIOŠIPDJ u Novom Sadu


14. XI 1975. dogovoren je i tekst prijedloga za Statut Zajednice fakulteta i
instituta šumarstva i prerade drveta Jugoslavije, koji je na Skupštini u
Stubičkim Toplicama 8. IV 1976. jednoglasno prihvaćen. Potreba osnivanja
i postojanja Zajednice kao i djelatnost na području znanosti, odgoja i obrazovanja
u šumarstvu i drvnoj industriji najbolje se ispoljava predviđenim
zadacima u Statutu. Ti zadaci su da Zajednica:
1. — prati naučnu i nastavnu djelatnost fakulteta i instituta šumarstva
i prerade drveta, stara se da ta djelatnost bude na nivou suvremenih naučnih
dostignuća, da se zasniva na principima marksizma i izgradnje socijalističkog
samoupravnog društva;
2. — razmatra samoupravnu organizaciju i samoupravno udruživanje Zajednice,
radi razmjene iskustava;
3. — razmatra i zauzima stavove o:

nastavnim i naučnim pitanjima koja su od značenja za članice Zajednice,
a naročito pitanja organizacije i unapređivanja nastave te razvijanje
i koordinacije naučnog rada;

mjerama za usklađivanje profila stručnjaka odnosno nastavnih planova,
programa, režima studija i slično;

kriterijima za izbor u nastavna i naučna zvanja i sticanje akademskih
i naučnih stupnjeva;
4. — daje inicijativu i organizira sastanke članica Zajednice i njihovih
katedara, odjela i drugih jedinica za pojedine nastavne i naučne oblasti;
5. — daje inicijativu i pomaže razmjenu nastavnika i naučnih radnika
među članicama Zajednice;
6. — daje inicijativu za uvođenje i koordinaciju poslijediplomske nastave;
7. — surađuje za Zajednicom Jugoslavenskih univerziteta, Savezom zajednica
za naučni rad i drugim nastavnim i naučnim i stručnim organizacijama
u zemlji;
8. — podstiče i koordinira učešće članica Zajednice u međunarodnoj
suradnji;
9. — predstavlja članice Zajednice, odnosno Zajednicu, u svom djelokrugu
rada u zemlji i inozemstvu, u pitanjima od zajedničkog interesa;
10. — surađuje s međunarodnim naučnim, nastavnim i stručnim organizacijama
šumarstva i prerade drveta;
538
ŠUMARSKI LIST 10-12/1976 str. 99     <-- 99 -->        PDF

11. — daje prijedloge i mišljenja saveznim i republičkim organima i
organizacijama o pitanjima od zajedničkog interesa za šumarsku struku i
struku prerade drveta.
Zajednica raspravlja i o drugim pitanjima od zajedničkog interesa i preduzima
potrebne mjere za ostvarivanje svojih zadataka.


Statutom predviđeni Organ i zajednic e su Skupština Zajednice,
Predsjedništvo Zajednice i radna tijela kao: Odbor za naučnoistraživačku
djelatnost, Odbor za nastavnu djelatnost i Sekcije za pojedine šumarske i
drvarske naučne djelatnosti.


Skupština je prihvatila da sjedište Zajednice bude u SR Hrvatskoj,
a članice Zajednice iz SRH dogovorile su se da ono bude na Šumarskom
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Ujedno je izabrano i Predsjed ništvo
Zajednice u sastavu:


Predsjednik: Prof, dr Branko Kraljić Zagreb
Zamjenik predsjednika: Prof, dr Dušan Mlinšek, Ljubljana
Zamjenik predsjednika: dr Ivan Herpka, Novi Sad
članovi: Prof, dr Slobodan Stilinović, Beograd


Prof, dr Boris Grujovski, Skopje
Prof, dr Alija Karahasanović, Sarajevo
Ing. Zlatibor Sekulić, Peć
Student Ferid Sefer, Zagreb


Nadalje su izabrani članovi spomenutih odbora i to:


Odbor za naučno istraživačku djelatnost:


Dr Ivan Herpka, predsjednik
Ing. Milan Kuder, Ljubljana
Dr Dražen Cestar, Zagreb
Dr Milutin Jovanović, Beograd
Dr Ištvan Jodal, Novi Sad
Ing. Andigon Cali, Skopje
Mr Mesud Smailagić, Banja Luka
Prof, dr Franc Gašparčić, Ljubljana
Prof, dr Marijan Brežnjak, Zagreb


Odbor za nastavnu djelatnost:


Prof, dr Dušan Mlinšek, predsjednik
Mr Joso Gračan, Jastrebarsko
Prof, dr Stanislav Bađun, Zagreb
Prof dr Momir Nikolić, Beograd
Prof, dr Radovan Aćimovski, Skopje
Prof, dr Ostoja Stojanović, Sarajevo
Stud. Faruk Mekić, Sarajevo
Stud. Jovica Zafirov, Skopje
Stud. Novica Miloj ković, Beograd


539
ŠUMARSKI LIST 10-12/1976 str. 100     <-- 100 -->        PDF

Za pojedina uža naučna područja šumarstva i prerada drveta u okviru
zajednice postoje Sekcije . One se osnivaju dogovorom zainteresiranih
članica Zajednice, a bave se problematikom naučno istraživačkog rada na
tom području. Do održavanja Skupštine u Stubičkim Toplicama, osnovane
su slijedeće Sekcije:


Sekcijaza:
predsjednik:uzgajanje šuma, prof, dr P. Popovski, Skopje

uređivanje šuma, prof, dr D. Klepac, Zagreb

zaštitu šuma, prof, dr K. Vasić, Beograd

iskorišćivanje šuma, mr B. Vulović, Beograd
— kemijsku preradu drva, ing. B. Iglič, Ljubljana
— pilansku preradu drva, prof, dr R. Zupčević, Sarajevo

genetiku i oplemenjivanje
šumskog drveća, prof, dr M. Jovančević, Sarajevo
Predviđeno je da se još osnuju Sekcije za:organizaciju i ekonomiku šumarske privrede,plantažnu proizvodnju drveta,

ekologiju šuma.
Rasprave, prijedlozi, preporuke i zaključci po ostalim (13) točkama dnevnog
reda ispunile su sadržaj dvodnevnog rada Osnivačke skupštine Zajednice
fakulteta i instituta šumarstva i prerade drveta Jugoslavije.


Prof, dr Stanko Bađun


UPOZORENJE AUTORIMA ZA SEPARATE


Autori koji žele posebne otiske — separate svojih članaka trebaju
ih naručit i posebno i istodobno s dostavom rukopisa. Separati su POSEBNO
NAPLAĆUJU po stvarnoj tiskarskoj cijeni i odvojeno od autorskog ho