DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1976 str. 83     <-- 83 -->        PDF

ZNANSTVENI SKUPOVI I SAVJETOVANJA


XVI SVJETSKI KONGRES IUFRO


RAD KONGRESA


Od 20. VI do 2. VII 1976. godine održan je u Norveškoj XVI kongres
Svjetskog saveza šumarskih istraživačkih organizacija (IUFRO). Na Kongresu
je sudjelovalo oko 1100 znanstvenih radnika i oko 300 gostiju iz 72
zemlje. Među njima bila su 53 sudionika iz Jugoslavije. Pored istraživača
iz gotovo svih znanstvenih organizacija u svijetu koje se bave istraživanjima
problematike šumarstva i prerade drva, na Kongresu su također sudjelovali
predstavnici svih međunarodnih organizacija iz oblasti šumarstva i prerade
drva te drugih međunarodnih organizacija zainteresiranih za odnosnu


SI. 1 — Delegati i gosti prigodom svečanosti otvaranja XVI svjetskog
kongresa IUFRO
ŠUMARSKI LIST 10-12/1976 str. 84     <-- 84 -->        PDF

problematiku. U prisutnosti Njegova Visočanstva Princa nasljednika H aralda
, delegata i gostiju, predsjednik Vlade Norveške gospodin Od va r
Nordl i otvorio je Kongres u Oslu i pri tom održao pozdravni govor.


Tema Kongresa bila je »šumarstvo u svijetu ograničenih izvora«. U
raspravi o toj temi obuhvaćena je cjelokupna problematika šumarstva i
prerade drva. Rasprave su se vodile po sekcijama i kongresnim grupama.
Na Kongresu je radilo slijedećih 6 sekcija:


1. SEKCIJA —
Šumski okoliš i uzgajanje šuma
Ta sekcija je obuhvatila proučavanje šumskih ekosistema uključujući
biogeocenoze; istraživanje i klasifikaciju šumskih staništa uključujući odnose
tla i vode; gospodarenje tlom i vodom uključujući djelovanje šuma,
šumsku hidrologiju, smirivanje bujica i odronjavanje; osnivanje i njegu
sastojina uključujući gnojidbu; uzgajanje šuma u tropima; uređivanje lovišta
uključujući odnose sa uzgajanjem šuma; preventivu protiv šumskih požara,
kontrolu i upotrebu vatre kao uzgojnog sredstva.


2. SEKCIJA —
šumske kulture i zaštita šuma
Sekcija je obuhvatila šumsku botaniku uključujući fiziologiju, sistematiku
i dendrologiju; genetiku i oplemenjivanje šumskog drveća; proučavanje
i pokuse provenijencija; šumarsku patologiju; šumarsku entomologiju;
zaštitu šuma od divljači.


3. SEKCIJA —
Šumske operacije i tehnika
Ta sekcija je obuhvatila inženjering u šumarstvu uključujući zgradarstvo,
građevinske konstrukcije i strojeve te metode rada u svim djelatnostima;
ergonomiju; operativno planiranje i kontrolu; studij rada; plaćanje
i proizvodnost rada.


4.
SEKCIJA — Planiranje, ekonomika, prirast i prinos,
gospodarenje i šumarska politika
U toj sekciji razmatrali su se inventarizacija šuma (sakupljanje i analiza
podataka o šumskom fondu) kao osnove za planiranje i razvojnu politiku;
proučavanje prirasta i prinosa (uključujući dendrometriju); ekonomika
šumskog poduzeća (uključujući metodologiju planiranja, administrativno
upravljanje, ekonomske analize i kontrolu); makroekonomika (nacionalna
i svjetska); šumarska politika (Uključujući ulogu organizacija u razvojnoj
politici).


5. — SEKCIJA
— Šumski proizvodi
Ta sekcija obuhvatila je fundamentalna istraživanja prirode drva te
drugih šumskih proizvoda i koristi uključujući njihove mikroskopske i makroskopske
aspekte; aspekte njihovih tehnoloških svojstava i upotrebe; njihove
zaštite na skladištu i pri upotrebi; njihovu fiziku, sušenje, preradu i
sposobnost za upotrebu.
ŠUMARSKI LIST 10-12/1976 str. 85     <-- 85 -->        PDF

6. SEKCIJA — Opće teme
Sekcija je razmatrala istraživanja koja općenito pomažu pri proučavanjima
raznovrsnih tehničkih područja uključujući statističke metode,
matematiku i kompjutersku tehnologiju; sistema informacija uključujući
bibliografiju; terminologiju; obrazovanje u šumarstvu; organizaciju znanstvenih
istraživanja; povijest šumarstva; daljinsko snimanje. Ta sekcija
je također obuhvatila pejsazno i rekreacijsko uređivanje šuma uključujući
njegovu povezanost s ostalim šumsko-gospodarskim aktivnostima.


Sve su sekcije bile podijeljena po specijalnostima u ukupno 37 kongresnih
grupa. Delegati i gosti Kongresa mogli su se opredijeliti za rad u
jednoj ili u više grupa, prema svojim interesima i užim specijalnostima.


SI. 2 — Članovi 1. sekcije na XVI svjetskom kongresu IUFRO


Putem kongresnih plenarnih sjednica, plenarnih sjednica pojedinih sekcija
i sjednica kongresnih grupa — bilo je omogućeno svim sudionicima Kongresa
da podnesu svoje uvodne i diskusione referatu te da sudjeluju u
diskusijama o podnesenim referatima. Na preko 200 sjednica podneseno
je nekoliko stotina uvodnih i diskusionih referata. Delegati iz Jugoslavije
podnijeli su oko 40 referata. Uvodni referati na plenarnim sjednicama pojedinih
sekcija i kongresnih grupa unaprijed su objavljeni u 6 svezaka na
2700 tiskanih stranica. Referati koji su podneseni na plenarnim sjednicama
svih sudionika Kongresa, objavljeni su naknadno u posebnoj knjizi. Za
diskusione referate koji su podneseni po kongresnim grupama, objavljeni
ŠUMARSKI LIST 10-12/1976 str. 86     <-- 86 -->        PDF

su naslovi referata, imena autora i njihove adrese. Te referate umnožili
su i dostavili organizatorima Kongresa sami delegati, a na osnovi detaljnih
uputa Sekretarijata Kongresa. Među istaknutim gostima Kongresa bio je
norveški istraživač drThor Heyerdahl, poznat u svijetu po svojim
ekspedicijama Kon-tiki i Ra. On je učesnicima Kongresa održao interesantno
predavanje pod naslovom »čovjek i šuma — Vremenske perspektive«.


U Oslu je istodobno zasijedao Međunarodni savjet IUFRO, kojim je
rukovodio predsjednik IUFRO dr I va r Samset , profesor Norveškog
instituta za šumarska istraživanja. Savjet sačinjavaju po jedan delegat iz
svake zemlje članice IUFRO. Delegat Jugoslavije u tom Savjetu je dr
Marija n Brežnjak , profesor Šumarskog fakulteta iz Zagreba. Na
prijedlog Međunarodnog savjeta i Izvršnog odbora IUFRO, Kongres je
donio više značajnih od luka i preporuka. Među tim odlukama i
preporukama bile su i slijedeće:


— Za predsjednika IUFRO u mandatnom razdoblju od 1977. do 1981.
godine izabran je prof, dr Walte r Lies e iz Savezne Republike Njemačke.
Za potpredsjednik IUFRO izabran je profesor T a i s i t i r o o
S a t o o iz Japana.
— Za isto mandatno razdoblje izabran je novi Izvršni odbor IUFRO
i koordinatori svih 6 sekcija IUFRO. Za koordinatora 1. sekcije izabran je
dr Duša n Mlinšek , profesor Biotehničkog fakulteta u Ljubljani. Izvršni
odbor sačinjavaju novi predsjednik i potpredsjednik IUFRO, dosadašnji
predsjednik IUFRO, koordinatori svih sekcija, stalni tajnik Sekretarijata
IUFRO i 11 izabranih članova.
— Prihvaćeni su amandmani na Statut IUFRO koji se odnose na izmjenu
organizacione strukture i financiranje Svjetskog saveza (IUFRO).
— Dodijeljeno je pet nagrada IUFRO istaknutim mladim znanstvenim
radnicima iz oblasti šumarstva i prerade drva.
— Odlučeno je da se XVII svjetski kongres IUFRO održi u Tokiju 1981.
godine.
— Prihvaćene su kongresne preporuke, koje su objavljene na svim
službenim jezicima IUFRO. Prijevod tih preporuka donosimo u cijelosti.
Na završnim sjednicama kongresnih grupa izabrani su novi rukovodioci
znanstvenih grupa IUFRO za razdoblje između XVI i XVII kongresa.
Za rukovodioca znanstvene grupe »Problemi pošumljivanja u aridnim i
subaridnim područjima« izabran je dr Šime Meštrović, a za rukovodioca
znanstvene grupe »Monografije o vrstama drveća« izabran je prof, dr
Mirko Vidaković, obadvojica sa Šumarskog fakulteta u Zagrebu.


Za vrijeme rada Kongresa organizirano je više kratkotrajnih stručnih
ekskurzija u Oslu i po njegovoj bližoj okolici. Po završetku zasijedanja
Kongresa u Oslu, organizirano je 14 znanstvenih ekskurzija po Norveškoj
u razdoblju od 27. VI do 2. VII 1976. godine. Na svim tim ekskurzijama
prikazana su dostignuća znanosti i prakse šumarstva i prerade drva Norveške.


Opći je dojam da je XVI svjetski kongres bio dobro organiziran, svestran
i sadržajan. Putem mnogobrojnih susreta, upoznavanja i razmjene
mišljenja, omogućeno je znanstvenicima iz cijelog svijeta da ostvare gesloKongresa »Dati znanje — dobiti znanje«. To je bio vrlo koristan doprinos
šumarske znanosti unapređenju šumarstva u cilju zadovoljenja rastućih
potreba čovječanstva za šumom i šumskim dobrima.


526
ŠUMARSKI LIST 10-12/1976 str. 87     <-- 87 -->        PDF

SI. 3 Članovi 3. sekcije na XVI svjetskom kongresu IUFRO


KONGRESNE PREPORUKE


Potrajno gospodarenje šumama kao izvorima koji se mogu obnavljati,
suština je osiguranja životnog standarda i sadržaja života budućih generacija.


Imajući na umu da je tema ovog Kongresa »Šumarstvo u svijetu ograničenih
izvora«, svjesni mogućih utjecaja brzog povećanja potražnje za
drvom u svijetu, na okolinu i društvene funkcije šuma, XVI svjetski kongres
IUFRO utvrđuje slijedeće:


1. S obzirom na brzi porast svjetskog stanovništva i otuda veću
potražnju za svim šumskim dobrima, a posebno radi opskrbe papirom,
ogrijevom i drvnom građom;
s obzirom na povećano stanovništvo veći su zahtjevi za zemljištem
radi proizvodnje prehrambenih proizvoda, a kao posljedica toga nastavlja
se odvajanja zemljišta iz šumske proizvodnje;
s obzirom da mnoge zemlje u razvoju i razvijene zemlje proživljuju
sukobe između proizvodnje drva, rekreacije, ugodnosti, zaštite i očuvanja
prirode, i


budući da je prinos većine šuma u svijetu znatno manji od proizvodnog
potencijala staništa,
ŠUMARSKI LIST 10-12/1976 str. 88     <-- 88 -->        PDF

preporučuje se


a) da se aktivira velika mogućnost povećanja proizvonje drva
proširivanjem plantažnog šumarstva, smanjenjem otpadaka, djelotvornijim
korišćenjem raspoložive biomase, povećanjem proizvodnosti
rada i sistematskijim gospodarenjem postojećim šumskim
sastojinama;


b) da organizirani znanstveno-istraživački programi i primjena
istraživačkih dostignuća mogu znatno pridonijeti povećanju šumskih
fondova i njihovu korištenju te udovoljenju sve većih zahtjeva
na šume radi drva i drvnih proizvoda;


c) da u budućim znanstvenim istraživanjima treba posvetiti posebnu
pažnju zemljama u razvoju; IUFRO bi trebao uključiti u
svoje programe proučavanje problema zemalja u razvoju uz sudjelovanje
znanstvenika iz tih zemalja.


POLITIKA KORIŠTENJA ZEMLJIŠTA


2. Budući da se politika i gospodarenje moraju zasnivati na subjektivnom
ocjenjivanju društvenih koristi, osnovno je da šumarstvo bude
uključeno u plansko korištenje zemljišta, te da su zbog toga potrebni
objektivni kriteriji za procjenu odnosnih vrijednosti,
preporučuje se


a) da su kao pomoć pri izboru ispravne šumarske i drvno-industrijske
politike i prakse potrebna znanstvena istraživanja za
procjenjivanje stvarnoga i mogućeg doprinosa društvu od strane
šumarstva i drvne industrije;


b) da su objektivni kriteriji bitni za donošenje pouzdanih odluka,
pa je stoga potrebno više istraživati kriterije i sisteme klasifikacije
zemljišta za šumarstvo i druge namjene obuhvaćajući
sve aspekte, fizičke, ekonomske i društvene.


ŠUMSKI FONDOVI


3. S ozbirom na permanentni rast potreba za drvom i odvajanje šumskog
zemljišta za proizvodnju hrane i druge potrebe, prvenstveno
treba u budućnosti povećati proizvodnju drva na smanjenoj šumskoj
površini,
preporučuje se


a) da znanstvena istraživanja budu usmjerena promicanju toč


nijih procjena i pokazatelja svjetskih šumskih zaliha, njihovih


pristupačnosti i mogućnosti za podmirenje ljudskih potreba;


b) da je potrebno opsežno svjetsko proučavanje šumskih zem


ljišta i ekosistema za osiguranje informacija o njihovim pro


izvodnim kapacitetima pri različitim metodama iskorišćivanja i


gospodarenja.
ŠUMARSKI LIST 10-12/1976 str. 89     <-- 89 -->        PDF

4. S ozbirom da su neki šumski predjeli pretjeranom eksploatacijom
svedeni na bezvrijednu šikaru ili panjaču, a ipak bi se mogli pretvoriti
u poljoprivredno zemljište ili proizvodne šume,
preporučuje se


da treba intenzivirati razvitak šumsko-uzgojne tehnike za konverzije,
regeneraciju i obogaćivanje takvih predjela.


5. Budući da pošumljivanje goleti, nešumskog zemljišta i napuštenoga
poljoprivrednog zemljišta može mnogo pridonijeti povećanju drvne
proizvodnje te da je razvijena suvremena šumsko-uzgojna tehnika za
pošumljivanje naročito u umjerenim oblastima,
preporučuje se


da daljnja znanstvena istraživanja u tropskim krajevima trebaju
razviti odgovarajuće šumsko-uzgojne i radne tehnike za pošumljivanje.


OPLEMENJIVANJE I ZAŠTITA DRVEĆA


6. S obzirom da je oplemenjivanje drveća važno za povećanje prirasta
i zdravstvenog stanja šuma mnogo je postignuto istraživanjem provenijencija,
selekcijom i hibridizacijom naročito u umjerenim oblastima,
u tropskim i subtropskim oblastima do sada je istraživanje bilo usmjereno
na eukaliptuse, borove, tik te nekoliko drugih vrsta listača,
preporučuje se


da su potrebni povećani napori za osiguranje međunarodne suradnje
u stvaranju visoko prinosnih vrsta, otpornih na bolesti.


7. S obzirom da je sve veća upotreba sadnog materijala iz poznatih
provenijencija garancija za identitet svakog dijela sjemena ili sadnica
— s druge strane to znači sistem kontrole i ovjeravanja porijekla
— postupci kao što je onaj OECD za kontroliranje kretanja šumskog
reprodukcionog materijala neophodni su za proizvodnju najboljega
mogućeg sadnog materijala za šume budućnosti,
preporučuje se


da sve zemlje treba potaknuti, da podrže takve sporazume za
promet šumskoga reprodukcijskog materijala.


8. Budući da šume mogu biti podvrgnute različitim oblicima dugotrajnog
ili kratkotrajnog oštećenja, uzrokovanoga čovjekovim aktivnostima
kao i prirodnim uzrocima,


ŠUMARSKI LIST 10-12/1976 str. 90     <-- 90 -->        PDF

preporučuje se
da sve zemlje daju odgovarajuću važnost istraživanju zaštite
šuma u cilju osiguranja potrajne šumske proizvodnje, a posebno
istraživanju koje treba intenzivirati u tropskim oblastima.


9. Budući da su veliki rizici i opasnosti, koji potječu od prenošenja
štetnih insekata i bolesti iz jedne zemlje u drugu i da je potrebna
stalna budnost vlada i znanstvenika,
preporučuje se


da treba poduzeti mjere za stimuliranje istraživanja karantenskih
postupaka te pomoći u razvijanju i standardiziranju uvoznih
propisa.


PLANIRANJE I ŠUMSKE OPERACIJE


10. S obzirom da nove metode rada, koje povećavaju proizvodnost,
mogu smanjiti ili barem zadržati troškove te da je u tome mnogo postignuto
za radove na velikim šumskim radilištima,
preporučuje se


da je potrebno više znanstvenih istraživanja, naročito za radove
na malim šumskih radilištima, na primjer gdje veličina parcele,
terenski ili šumsko-uzgoj-ni obziri ograničuju obujam rada.


11. S obzirom da su razvitak novih metoda rada i strojeva smanjili
ručni rad, ali se šumski radnik susreo s novim teškoćama kao što su
vibracija, buka i kemijska onečišćenja,
preporučuje se


-
a) da usavršene metode moraju razviti bolje prilagođivanje strojeva
čovjeku u cilju smanjenja ozljeda pri radu i onečišćenja
okoline;
b) da pri istraživanju upotrebe kemijskih sredstava u šumarstvu
neophodno je: temeljito istražiti opasnosti po zdravlje radnika
i stanovnika; uzimanje u obzir medicinskih ekspertiza radi osiguranja
bezopasnih radnih postupaka koje treba opisati i objaviti.


12. Budući da se prema procjeni 25% šumskog zemljišta nalazi u
planinskim predjelima na strmom i teškom terenu,
preporučuje se


da povećanim znanstvenim istraživanjima treba podići radnu djelotvornost
u tim uvjetima.
ŠUMARSKI LIST 10-12/1976 str. 91     <-- 91 -->        PDF

13. Budući da neki šumski strojevi mogu uzrokovati štete na stoje
ćim stablima ili na zemljištu, naročito pri radovima na iskorišćivanju,
preporučuje se
da znanstvena istraživanja treba usmjeriti na pronalaženje strojeva
i metoda rada, koji će smanjiti na minimum štete u sastojim,
osigurati zaštitu tla, krajolika i rekreacijskih vrijednosti
te zaštitu prirode.


14. S obzirom da se naveliko primjenjuju sistemi prodaje drva na
panju, gospodarenje šumom može biti narušeno zbog sukoba interesa,
koji nastaju između vlasnika šume i kupaca,
preporučuje se


da proučavanjem administrativnih sistema treba osigurati bolje
usklađivanje potreba gospodarenja šuma i potreba komercijalnoga
iskorišćivanja šuma.


ŠUMSKI PROIZVODI


15. Budući da se odlukama iz gospodarenja šumama i metodama
prerade drva može znatno utjecati na svojstva drva i njegovu upotrebljivost,
preporučuje se


da istraživanjem treba definirati potrebna svojstva drva za različite
svrhe.


16. Budući da pri sječi tropskih šuma propada mnogo neiskorištenog
drva zbog velikog broja i različitost vrsta, zbog nepoznatih ili nepovoljnih
svojstava mnogih vrsta,
preporučuje se


da treba pojačati istraživanja svojstava i poboljšanja korištenja
tropskih vrsta u čistim ili mješovitim sastojinama; težište treba
biti na razvitku metoda za preradu drva s manjim zahtjevima
te s većom upotrebom ručnog rada.


17. Budući da tokom sječe, prerade i korištenja drva veliki dio biomase
otpada ili se ne upotrebljava najdjelotvornije,
preporučuje se


da treba istraživanja više usmjeriti racionalnijoj i ekonomičnijj
upotrebi tog materijala, da se postigne njegovo potpunije iskorištenje.
ŠUMARSKI LIST 10-12/1976 str. 92     <-- 92 -->        PDF

18. Budući da porastom energetskih troškova i smanjenjem zaliha
neobnovljivih sirovina, upotreba drva dobiva sve veću važnost,
preporučuje se


da istraživanja trebaju osigurati tehnološke i ekonomske informacije
o konkurentnom korištenju drva i kore za različite vrste
finalne upotrebe, kao što su proizvodnja građevinskog materijala,
papira te kao izvor kemikalija i goriva.


19. Budući da procesi proizvodnje i radni uvjeti u nekim pogonima za
preradu drva mogu uzrokovati onečišćenja okoline i opasnosti po
zdravlje,
preporučuje se


da se okolina, sigurnost i ergonomski kriteriji trebaju uzeti u
obzir u istraživačkim programima jednako tako kao i ekonomski
i tehnički kriteriji.


INFORMACIJE


20. S obzirom da neprestanim rastom obujma i složenosti i objavljenih
informacija njihova pristupačnost znanstvenim radnicima postaje
sve teža,
preporučuje se


da je neophodno unaprijediti uspostavljanje jedinstvenoga lako
pristupačnog internacionalnoga sistema za pohranjivanje i rešerče
istraživačkih informacija.


ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE ORGANIZACIJE


21. Budući da institucionalni i organizacijski sistem u okviru kojega
se rukovodi istraživanjima u šumarstvu, ima glavni utjecaj na važnost
i djelotvornost istraživačkih programa,
preporučuje se


a) da to zaslužuje daljnje proučavanje, a posebno proces formu


liranja programa i primjene istraživačkih rezultata;


b) da bi se šumarske istraživačke organizacije trebale tješnje


povezivati s organizacijama, odgovornima za gospodarenje šu


mama i zemljištem, a istraživačke programe treba razvijati tako,


da pomognu rukovodiocima pri povećanju prinosa šuma za čo


vjekovo blagostanje.
ŠUMARSKI LIST 10-12/1976 str. 93     <-- 93 -->        PDF

22. S obzirom da je organizacija ovoga velikog i kompleksnog Međunarodnog
kongresa zahtijevala pomoć velikog broja ljudi iz Norveške
kao zemlje domaćina,
preporučuje se


da Kongres, koji se sastao ovdje 26. lipnja 1976. godine pozdravi
tu pomoć sa zahvalnošću i zaduži predsjednika IUFRO da prenese
našu toplu zahvalnost Njegovu Kraljevskom Visočanstvu
Princu nasljedniku Haraldu, Predsjedniku Vlade Norveške, Vladi
Norveške, Norveškom ministarstvu poljoprivrede, Šumarskoj službi,
Poljoprivrednom sveučilištu Norveške, Norveškom institutu
za šumarska istraživanja, Sveučilištu u Oslu i brojnim pojedincima,
koji su pridonijeli da ovaj Kongres uspije.


Odobreno 25. lipnja 1976. godine od strane Međunarodnog savjeta
IUFRO pod predsjedanjem profesora Ivara Samseta.


Dr Simeun Tomanić


Bogati mozaik u Šumarskom listu objavljenih znanstvenih, stručnih,
popularnih i ostalih priloga iz pera nekoliko generacija znanstvenika i praktičara
bez sumnje je odigrao važnu ulogu u izobrazbi, izgradnji i usavršavanju
kadrova te pridonio razvitku i osamostaljenju šumarske znanstvene
misli i stručne djelatnosti . . .


Prošlo je stotinu godina od uvodno citiranih riječi ANTE TOMIĆA —
». . . uzalud je duševni napor, ako ga ne potpomaže stvarna snaga, a ova
ne može ni korak napred, ako joj nije u prilog znanje« — Zato je nakon
punoga stoljeća tako uspješne djelatnosti našega Šumarskog lista i razvitka
šumarske znanosti i struke zaista . . . upadljiva nelogičnost (R. ANTOLJAK
1974) . . . da tek 27% zaposlenih u šumarstvu i drvnoj industriji ima
potrebnu naobrazbu! Ta nelogičnost, međutim, nije samo upadljiva nego i
vrlo zabrinjujuća, ako se ima pred očima gospodarenje i unapređivanjetako osjetljivog, danomice sve dragocjenijega i nezamjenjivoga narodnogbogatstva kao što su naše šume.


(Prof. Dr S. Bertović u »Povijesti šumarstva Hrvatske . . . .«,
Zagreb, 1976., str. 42)