DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1976 str. 62     <-- 62 -->        PDF

AKTUALNA PROBLEMATIKA


DALMATINSKO ŠUMSKO PODRUČJE


Krajem prosinca (24.) 1975. god. u prostorijama Zajednice općina Split
održan je sastanaik predstavnika šumsko-gospodarskih radnih organizacija
s područja Dalmacije, Republičkog sekretarijata za poljoprivredu, prehrambenu
industriju i šumarstvo, Zajednica općina Split. Međuopćinske konferencije
SSRNH za Dalmaciju i Privredne komore za Dalmaciju na kojem
je razmatran položaj šumarstva u Dalmaciji i na kojem su tražena rješenja,
da se riješe teškoće šumsko-gospodarskih organizacija. Za izradu informacije
o problemima šumarstva u Dalmaciji te konkretnog prijedloga o načinu
udruživanja i organizacijske forme šumarstva u Dalmaciji izabrana
je posebna radna grupa. U tu radnu grupu iz šumsko-gospodarskih radnih
organizacija izabrani su H. Prelesni k (Split), D. Prgi n (Šibenik),


M. Prijić (Knin) i F. šabić (Makarska) zatim B. Tripalo kao
predstavnik Zajednice općina Split i Ž. Vr do l ja k kao predstavnik Privredne
komore za Dalmaciju. Ova Radna grupa izvršila je svoj zadataik
tokom prve polovine o. g. (1976) izradivši navedenu Informaciju koja treba
poslužiti kao materijal u izradi Zakona o šumama te za raspravu u Izvršnom
vijeću Sabora SRH. Za udruživanje šumsko-gospodarskih organizacija
u Dalmaciji Radna grupa uputila je ovim svoj prijedlog prema kojem se
za Dalmaciju predviđa osnivanje POSLOVNE ZAJEDNICE ORGANIZACIJA
UDRUŽENOG RADA ŠUMARSTVA DALMACIJE
. Radna grupa smatra da bi poslove ove Zajednice mogla svladati
dva stručnjaka i jedan administrativac uz trošak koji bi se podmirio doprinosom
udruženih radnih organizacija u iznosu od 1 do 2% dohotka tih
organizacija. Kao član Radne grupe izradio sam referat pod naslovom
»DALMATINSKO ŠUMSKO PODRUČJE« kojeg saopćavam kako stručnoj
tako i široj javnosti.
Polazimo od predpostavke da je shvaćeno i prihvaćeno da Dalmatinsko
šumsko područje nije privredno jer ima malo privrednih šuma, te da
glavni dio površine zauzimaju zaštitne šume i šume s posebnom namjenom,
koji općekorisne funkcije svakim danom sve više dobivaju na značaju.
Uspješno gospodariti s ovim dobrom od općeg interesa može se ako društvena
zajednica izmijeni svoj odnos prema ovom području i poduzme
mjere koje će postepeno, ali sigurno, poboljšavati postojeće stanje.


OSNIVANJE DALMATINSKOG ŠUMSKOG PODRUČJA
I UŽIH PODRUČJA


Dalmatinsko šumsko područje sastoji se od užih područja, koja zauzimaju
površinu općine s tim da se može više općina dogovoriti i osnovati
ŠUMARSKI LIST 10-12/1976 str. 63     <-- 63 -->        PDF

zajedničko uže područje. Smatramo da je neophodno da Dalmatinsko
šumsko područje i uža područja trebaju osnivati društvenim dogovorom:
Izvršno vijeće Sabora SRH, Privredna komora Hrvatske, Sindikat radnika
šumarstva i prerade drva Hrvatske i Poslovna zajednica šumarstva, prerade
drva i prometa drvnim proizvodima i papirom Zagreb. Prijedlog da učesnici
u dogovoru budu Zajednica općina Split, Osnovna privredna komora
Split, Međupćinsko vijeće sindikata u Splitu, Skupštine općina i šumarske
radne organizacije Dalmacije, u stvari znači izdvajanje Dalmatinskog
šumskog područja iz režima gospodarenja šumskoprivrednim područjima
i svodi se na gospodarenje šumama izvan šumsko privrednog područja,
gdje će jačati utjecaj užih područja i utjecaj općina, a smanjivati se broj
dodirnih točaka — zajedničkih interesa, a u ovom slučaju Republika bi
se riješila brige da financira Dalmatinsko šumsko područje. Pravna zaštita
obzirom na izdvajanje šuma i šumskih zemljiša iz šumsikog područja bi
oslabila, jer bi suglasnost na izdvajanje davala Zajednica općina Split, a
to je isto što i općina. Ovo u krajnjem znači i zapostavljanje općekorisnih
funkcija šuma Dalmatinskog šumskog područja, premda je poznato da one
nisu manje od istih funkcija šuma u unutrašnjosti naše republike.


Smatramo da je neophodno da se Društvenim dogovorom na nivou
Republike utvrdi što je to prosta reprodukcija Dalmatinskog šumskog područja
(minimum radnji i mjera), a to bi onemogućavalo konzervativna shvaćanja
o šumarstvu na kršu, koja ponakada graniče s uvjerenjem da su sve
aktivnosti šumarskih organizacija na kršu nepotrebne i suvišne te da su
i najvredniji radnici paraziti. Navedeni normativ o prostornoj reprodukciji
u dalmatinskom šumskom području iza kojega bi stajao autoritet Izvršnog
vijeća SRH, Republičkog sindikata i šumarske struke znatno bi pridonio
poboljšanju položaja šumarstva na kršu.


FINANCIRANJE DALMATINSKOG ŠUMSKOG PODRUČJA


Najprije treba obavezati radne organizacije da u okviru užih područja
savjesno gospodare postojećim privrednim šumama koristeći njihove glavne
proizvode te da na čitavom užem području koriste sporedne proizvode
svih šuma i šumskog zemljišta, poduzimajući sve mjere s ciljem da se
postigne maksimalno prihodovanje; u tu svrhu treba se orijentirati i na
aktivnosti koje nisu klasično šumarstvo, a koje u datom momentu mogu
poboljšati finansijski položaj radnika zaposlenih u šumarstvu na kršu (turizam,
hortikulturni radovi i slično).


Na ova sredstva, koja se ostvare gospodarenjem šumama u svakom
užem području treba dodati sredstva općine toga područja i općinskog
SlZ-a za šumarstvo, nastojeći da se na užem području osiguraju sredstva
za prostu reprodukciju (»minimum radnji i mjera«). Razvijenije općine bi
daleko lakše mogle osigurati prostu reprodukciju na svom području i tamo
gdje su mogućnosti prihodovanja od gospodarenja šumama i šumskim zemljištima
manje, dok bi osiguranje sredstava za prostu reprodukciju u užim
područjima nerazvijenih općina bilo znatno teže. Pretpostavlja se, naime,
da jedan dio užih područja iz prihoda od gospodarenja šumama na svom
užem području i prihoda općine i općinskog SlZ-a za šumarstvo na tom
području ne bi mogao osigurati sredstva za prostu reprodukciju svoga
ŠUMARSKI LIST 10-12/1976 str. 64     <-- 64 -->        PDF

užeg područja, te bi ih trebalo osigurati na nivou regionalnog SIZ-a, a ukoliko
se ne može postići ova solidarnost na nivou regionalnog SlZ-a za
šumarstvo, prostu reprodukciju (minimum radnji i mjera) na jednom
dijelu užih područja trebala bi sufinancirati Republika i Republički SIZ
za šumarstvo. Tako se ovdje krug završava: na nivou Republike dogovoren
je obim proste reprodukcije, a za financiranje tih radova usmjereni su
i obavezni svi faktori počevši od radne organizacije u užem području do
Republike s ciljem da se sačuvaju općekorisne funkcije ovih šuma od daljnjeg
propadanja.


Osnivanje užih područja u okviru dalmatinsko-šumskog područja ima
za cilj usmjeravanje općina da skupa s radnom organizacijom vodi brigu


o gospodarenju šumama i šumskim zemljiština na užim područjima i da
inicira mjere solidarnosti na čitavom dalmatinskom šumskom području.
Bez osiguranja sredstava za prostu reprodukciju (minimum radnji i mjera)
na čitavom dalmatinskom šumskom području nema niti jedinstvene
politike niti dugoročnog rješenja statusa i materijalnog položaja šumarstva
na kršu. Ističemo da sadašnja kretanja imaju tendenciju da se uža
područja prepuste na brigu općini, što bi izazvalo nesagledive negativne
posljedice za šume i šumska zemljišta, stvorilo ozbiljne političke probleme
i ugrozilo opće korisne funkcije i opći interes koji je vezan za šume i šumska
zemljišta na kršu, onemogućilo poduzimanje bilo kakovih dugoročnih
mjera i razjedinjavalo današnji mali stepen jedinstva.
Čuju se prigovori da pašarina nije čisto prihod šumarstva. Neke su
općine ukinule pašarinu a neke naplaćuju polovične cijene pašarini. Smatramo
da bi za pašarinu trebalo voditi jedinstvenu politiku: ili utvrditi iste
cijene za dalmatinsko šumsko područje ili ukinuti pašarinu na svim užim
područjima, a sredstva za prostu reprodukciju utvrditi solidarno kako je
naprijed navedeno. Primjenom jednog ili drugog rješenja znatno bi se
olakšao rad radnika zaposlenih u šumarstvu na kršu i poboljšao materijalni
položaj i status šumarstva na kršu, uklonilo bi nezadovoljstvo među
stanovništvom na selu koje je u porastu zbog različitih cijena pašarine,
a sudovi i forumi društveno političkih organizacija i društveno političkih
zajednica riješili bi se velikog broja suvišnih predmeta i nepotrebnih sukoba.
Suvišno je isticati da su u ovakovim odnosima moguće i druge komplikacije.


Uporedit ćemo ove prijedloge s pokušajima rješenja financiranja krša
zadnjih desetak godina. Clan 33. ZOŠ-a pored toga što nije osiguravao
dovoljna sredstva razarao je i do tada postojeću solidarnost, jer su po ovom
osnovu najviše sredstava dobivale najrazvijenije općine, dok su nerazvijene
općine dobivale neznatna sredstva. Republika nije imala sluha za
zahtjeve radnih ljudi zaposlenih u šumarstvu za pravednijom raspodjelom
sredstava niti za formiranje sredstava u onom obimu kako je to predviđao
zakon, pa je i ovo jedan od razloga zašto nije osnovana jedna radna
organizacija za Dalmatinsko šumsko područje; njenom osnivanju protivile
su se i one općine koje su bolje prošle donošenjem zakona, jer su ova sredstva
pomagala da udružena s dodatnim sredstvima tih općina na njihovom
području ukinu pašarinu, što je bila zaloga za daljnju dezorganizaciju
i slabljenje šumarstva. Ne bi li bilo svrsishodnije da su ta sredstva usmjeravana
na ona područja gdje je došlo do ukidanja radnih organizacija zbog
nedostatka sredstava.


504
ŠUMARSKI LIST 10-12/1976 str. 65     <-- 65 -->        PDF

Prije četiri godine pokušajem osnivanja REGIONALNO G FONDA
ZA ZAŠTITU ŠUMA OD POŽARA namjeravalo se donekle
riješiti finansiranje šumarstva na kršu. Općine se nisu mogle suglasiti o
izdvajanju sredstava u Regionalni fond, a kako bi Republika u isti fond ulagala
neznatna sredstva, pokušaj je propao. Tom prilikom se konstatiralo da
nosioci razvoja šumarstva Dalmacije mogu biti samo snažne šumarske radne
organizacije.


Ova dva pokušaja zadnjih deset godina analizirali smo s ciljem da
pokažemo da bez solidarnosti i odgovornog ponašanja svih naprijed navedenih
faktora ne može biti niti govora o jedinstvenoj politici finansiranja
šumarstva na kršu.


Tek kada smo izfinancirali prostu reprodukciju na svim užim područjima
u okviru dalmatinskog šumskog područja prišlo bi se formiranju
sredstava za proširenu reprodukciju. Za proširenu reprodukciju sredstva
trebala bi osigurati Republika i Republički SIZ za šumarstvo te općina
i općinski SIZ za šumarstvo. Naime, mnogo bi se postiglo kada bi se do
nivoa regije osigurala sredstva za prostu reprodukciju. Sredstva proširene
reprodukcije treba ulagati što je moguće ekonomičnije i rentabilnije tj.
treba podizati nove šume sa što je moguće većom taksom — da imaju što
je moguće veće opće korisne funkcije te graditi šumske puteve koji će omogućiti
eksploataciju i njegu danas neotvorenih privrednih šuma.


Korisnici opće korisnih funkcija šuma i korisnici drva trebali bi u
SIZ-ove (republički, regionalni i općinski) ulagati sredstva prema svom
interesu. Jedan od korisnika opće korisnih funkcija šuma može imati interesa
da ulaže u jedno uže područje veća sredstva, pa bi to trebalo podržati.


Pojedina uža područja mogla bi se ujedinjavati na zajedničkom interesu
te ulagati svoja sredstva i u djelatnosti koje nisu klasično šumarske
radi ostvarivanja dohotka.


UDRUŽIVANJE RADA I SREDSTAVA I ORGANIZACIJA DALMATINSKOG
ŠUMSKOG PODRUČJA


Koncepcije novog Ustava pružile su šansu organizacionom sređivanju
Dalmatinskog šumskog područja. Više nije ustavno insistirati na jednoj
radnoj organizaciji sa snažnim centralnim fondovima, s usredotočenom vlasti
na nivou centralnog radničkog savjeta, sa specijaliziranim glomaznim
službama, na čemu se u prošlosti nastojalo, dok se istovremeno govorilo


o što većoj samostalnosti postojećih radnih organizacija, dakle, bilo je to
protivrječnost po sebi.
Svakim užim područjem ili s više užih područja gospodari jedna radna
organizacija s OOUR-om ili bez OOUR-a; ona ima svoj žiro račun, formira
svoj dodatak, odlučuje o dohotku putem svojih organa samoupravljanja
i delegata. Bitno je da se ne mogu donositi nikakove odluke bez suglasnosti
radnih organizacija u užem području, vlast je u bazi i sve što je iznad nje
treba da joj služi. Danas oko ovoga ne bi trebalo polemizirati, već bi trebalo
usvojiti postojeće organizaciono stanje.
ŠUMARSKI LIST 10-12/1976 str. 66     <-- 66 -->        PDF

Na nivou regije u Splitu treba osnovati Radnu zajednicu za
Dalmatinsko šumsko područje. Ova radna zajednica formirala
bi samo sredstva za svoje osobne dohotke i za svoju zajedničku potrošnju
s kojima bi samostalno mogla raspolagati, drugih sredstava ne bi formirala.
Plan rada Zajednice utvrđivao bi se u dogovoru s radnim organizacijama
u užim područjima i na osnovu njihovih potreba. Opravdanost
postojanja radne zajednice je u rješavanju niza pitanja kojima se radne
organizacije nisu mogle baviti, jer nisu bile niti kadrovski opremljene niti
materijalno osigurane. Radna Zajednica bi trebala biti posrednik između
radnih organizacija u užim područjima, društveno političkih zajednica (Republika,
Zajednica općina) i SlZ-ova (republički, regionalni i općinski) i na
taj način što bi inicirala jedinstvenu politiku i stručno vodila izradu programa
koji bi se predočavali društveno političkim zajednicama i SIZ-ovima.


Predlaže se slijedeća sistematizacija radnih mjesta u radnoj zajednici
Dalmatinskog šumskog područja: Rukovodilac (šumarski stručnjak), pravnik,
ekonomista, šumarski stručnjak za razvoj, administrator. Suvišno je
isticati da u ovako brojčano maloj radnoj zajednici mogu postići dobre
rezultate samo dobri stručnjaci i savjesni radnici pa bi o tome trebalo voditi
računa prilikom izbora kadrova i njihovog nagrađivanja. Predlažemo
da se radna zajednica finansira primjenom stope na investiciona ulaganja
iz sredstava koja će se dobiti od Republike i Republičkog SlZ-a. Svako
daljnje širenje službe u radnoj zajednici išlo bi samoupravnim sporazumijevanjem
svih radnih organizacija u užim područjima.


U okviru Dalmatinskog šumskog područja trebalo bi izvršiti podjelu
rada, a to znači da bi trebalo utvrditi nosioce razvoja za pojedine djelatnosti:
jedno uže područje bi bilo nosioc razvoja rasadničke proizvodnje,
drugo nosioc razvoja protupožarne zaštite šuma, treće nosioc razvoja transportnih
sredstava i mehanizacije u šumarstvu, četvrto nosioc razvoja turizma
u šumarstvu i tomu slično. Smatramo da bi umjesto nekad zamišljenih
glomaznih specijaliziranih službi na nivou regije na ovaj način sredstva i
stručnjake približili neposrednije procesu rada što bi pored ostaloga imalo
prednosti i ubržem razvijanju radnih organizacija u užim područjima.


Miloš PRIJIĆ, dipl ing. šum.