DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1976 str. 55     <-- 55 -->        PDF

REZULTATI DOSADAŠNJIH OPAŽANJA O POJAVI I MORFOLOŠKIM
KARAKTERISTIKAMA ŠTETNIH GUSJENICA IZ FAMILIJE
GEOMETRIDAE U HRASTOVIM ŠUMAMA KOSOVA


Mr inž. Đorđije ĐOROVIĆ,


SAŽETAK. Autor je od 1970. do 1973. god. izvršio inventarizaciju
gusjenica na hrastu iz familije Geometridae na području
Kosova i pronašao, opisao i determinirao 20 vrsta. V
svim tim hrastovim šumama gustoća populacije i dispozicijajedne odnosno više vrsta gusjenica je neujednačena u istim klimatogenim
šumama za isti period vremena.


Hrastove šume zauzimaju zavidno mesto u šumskoj privredi Kosova.
Od u/kupne površine pod šumama na Kosovu (oko 470 hiljada hektara)
ove šume zauzimaju 40,1%. Ovdje su zastupljeni razni tipovi hrastovih
šuma, među kojima su najrasprostranjenije niske šume sladuna, cera i
hrasta kitnjaka. U šumama metohijskog dela Jcoji nosi submediteransko
obeležje, raste Quercus macedonica i druge eumediteranske vrste. Na razvitak
veoma složene vegetacije uticala je osobenost reljefa i klime, kao
i petrografski sastav zemljišta. Zato se na ovom području, pored vrsta
gusenica euro-azijskog rasprostranjenja mogu naći i mediteranski elementi.


U hrastovim šumama Kosova stalno se javlja slabija ili jača defoliacija
stabala uzrokovana raznim vrstama gusenica.


Inventarizacija gusenica iz familije Geometridae koje se hrane hrastovim
lišćem ma Kosovu do sada nije vršena. Zato smo nastojali da u toku
trogodišnjeg rada registrujemo vrste koje pričinjaju osetne štete našim
šumama.


METOD RADA


Za istraživanje gusenica hrasta iz familije Geometridae, korišćene
su ustaljene prilagođene metode sakupljanja i laboratorijskog gajenja.


Gusanice su sakupljane u čistim hrastovim šumama na području Suve
Reke (Birač), Uroševca (Crnoljevo) i Istoka (Mojstir) na nadmorskoj visini
do 750 m pomoću dve metode: metode stresanja stabala i metode veštačkih
niša.


Na objektima hrastovih šuma izdvojene su radne površine veličine
10 x 10 m. Na tri objekta ukupno je izdvojeno šest radnih površina. Na
svakoj površini obeleženo je po 25 stabala za stresanje i postavljanje vešta


495
ŠUMARSKI LIST 10-12/1976 str. 56     <-- 56 -->        PDF

čkih niša. S tih stabala gusenice su sakupljane na belom čaršavu veličine


3,5 x 3,5 m. Stresanje je vršeno dva do tri puta u toku meseca. Kako je


starost stabala iznosila od 30 do 40 godina nije bilo poteškoća oko stresa


nja, koja smo vršili pomoću drvenog malja obloženog gumom.


Sakupljanje gusenica pomoću niša vršeno je u nišama izrađenim od


hrastove kore veličine 15 x 15 sm te od rebrastog papira i jute veličine


30 x 30 sm. U toku rada konstatovali smo da se gusenice retko sklanjaju


ispod papirnatih i jutenih niša, a nešto više u mise od kore.


Gusenice sakupljene pomoću ovih metoda, gajene su u laboratoriji


isključivo hrastovim lišćem i to u Petri^čašama te drugim posudama, Hrana


u fposudaima \memjana je jednom ili dva puta u toku dana, zavisno fc*d


ishrane gusenice i svežine hrane. U toku gajenja dobar deo gusenica nije


završio ciklus razvića zbog parazitiranosti i glivionih obolenja.


REZULTATI RADA


Naša istraživanja su vršena od 1970 —1973. godine. Kao što je rečeno,
štetna fauna hrasta na Kosovu nije do sada obrađivana, a posebno vrste
iz familije Geometridae. Zato se naš rad svodio na inventarizaciju štetnih
vrsta gusenica iz familije Geometridae, na njihove brojne i korelacione
odnose u klimatogenoj zajednici. Takođe smo nastojali da dobijemo osnovne
podatke o razvojnom ciklusu nađenih štetnih vrsta, kao i da na osnovu
vlastitih zapažanja izvršimo morfološki opis gusenica.


Determinacija je vršena na osnovu morfoloških karakteristika gusenica1.


Konstatovane gusenice hrasta iz familije Geometridae spadaju u podred
Heteroneura, grupu Distrysia, nadfamiliju Geometroidea familiju Geometridae.
Konstatovane vrste gusenica prikazujemo sistematskim redom.


ROD: Alsopphila (Anisopteryx)


A. aeuscularia Schiff. Sakupljanja na svim oglednim površinama od
kraja aprila do juna meseca i to od II stupnja razvoja. Odrasla gusenica
duga je do 35 mm, svetlozelene boje sa brojnim žutobelim poprečnim prugama.
Gusenice se čaure u junu mesecu. Lutke prezimljuju. Leptiri u aprilu.
Gusenice oštećuju list na celoj površini. U Evropi je zastupljena. U našim
uslovima štete nismo konstatovali.
ROD: Apocheima (= Biston)


A. hispidaria Schiff. Veoma retka vrsta naših šuma. Gusenice smo
nalazili samo u submediteranskom području od kraja aprila do prve polovine
juna meseca od II do IV stupnja. Boja gusenice promenljiva, od zelene
do smeđosive. Na drugom i trećem segmentu nema pega. Glava svetložuta
sa tamnim pegama. U našim uslovima, gusenice se čaure juna meseca, a
leptiri lete tokom jula.
i Za determinizaciju gusenica u ovom radu mnogo dugujem prof, dr Janu
Patočk i iz Zvolena (CSSR).
ŠUMARSKI LIST 10-12/1976 str. 57     <-- 57 -->        PDF

U srednjoj Evropi njena pojava nije poznata (Pa točka , 1962). Prema
našim dosadašnjim zapažanjima, ovo je vrsta toplih ekspozicija.


ROD: Biston


B. stratarius Hufn. Gusenice sakupljene na lokalitetima sa toplijom
klimam od kraja aprila do kraja maja, u II i III stupnju. Dužina odrasle
gusenice oko 65 mm; boja promenljiva: zelena, smeđa do siva, bez uočljivih
šara. Glava srcolika sa uzdužnim spljoštenim čelom. Vratni štit podignut.
Na 8-om segmantnoim članku sa leđne strane grba u vidu roga. Noge duge.
U našim uslovima gusenice se čaure tokom juna meseca. Lutke prezimlju.
Leptiri se javljaju u aprilu, a rede još u martu. Pojava ove vrste
u našim uslovima i uslovima srednje Evrope se ne poklapa. Naime, u našim
uslovima gusenice se čaure tokom juna, a u uslovima srednje Evrope, gusenice
žive jula i avgusta meseca.


U našim šumama veće pojave nismo zapazili.


ROD: Collotois (= Himera)


C. pennaria L. U našim ogledima dosta brojna vrsta. Gusenice sakupljane
maja i juna meseca u III i IV stupnju razvoja. Najbrojnija u submediteranskom
području. Dužina odrasle gusenice do 50 mm, Boja tela
varira od sive ili smeđe do žućkaste. Glava belosiva ili žuta sa crnim pegama.
Na 8-om segmentnom članku, na leđima dva upadljiva roščića. Gusenice
se čaure u zemlji tokom jula. Leptiri lete avgusta i septembra meseca.
štete nisu konstatovane.
ROD: Cosymbia (= Ephyra)


C. ruficiliaria HS. Gusenice nalažene u šumama sa toplijom klimom
(Birač) drugom polovinom maja u II stupnju razvoja. Boja tela tamnozelena
ili ljubičastOsiva. Glava slamnožuta sa tamnosmeđom šarom. Na bokovima
žuta pruga. Kod nas vrsta sa veoma retkom gustoćom populacije.
C. punctaria L. Vrsta sa veoma retkom gustoćom populacije. Gusenice
sakupljene (od II do IV stupnja) tokom maja i juna meseca. Odrasle gusenice
duge od 25 mm, promenljive boje (jasnozelene, žutosmeđe do crnosmeđe).
Na leđima tamno obrubljene pruge, a kod mlađih kosi tamni
pojasi. Glava bleđa od tela sa tamnim pegama, oblika polulopte, sa spljoštenim
čelom. Ima tri velika tačkasta oka. Vrsta ima dve generacije (druga
počinje u julu). Lutke prezimljuju. Jaču pojavu u našim šumama nismo
zapazili.
C. cosymbia sp. Vrsta zastupljena samo u submediteranskom području
Kosova. Pojedinačne primenke nalazili smo početkom maja kao gusenice
II stupnja. Boja gusenice je zelena, sa tamnim pegama, na boku šire tamnobele
pege. Glava bakarne boje, sa tamnim pegama, nešto izdužena, pljosnatog
čela. Prema gusenici nije mogla da se odredi vrsta, a gusenice nismo
mogli da odgajimo do leptira. Vrsta veoma retke gustoće populacije.


ŠUMARSKI LIST 10-12/1976 str. 58     <-- 58 -->        PDF

ROD: Ennomos


E. quercinaria Hufn. Zastupljena na svim oglednim površinama. Gusenice
sakupljene od početka maja do prve polovine juna u II, III i IV stupnju.
Odrasle gusenice duge do 45 mm, promenljive boje (crvenosmeđe, zelene
ili promenljivo žute), šare po telu neupadljive. U našim uslovima gusenice
se čaure juna, a leptiri izlaze (u laboratoriji) jula meseca. Ova je vrsta
u SSSR brojna (Gerasimov , 1948). Kod nas jače pojave nisu zapa
žene.
ROD: Erannis (= Hybernia)


E. marginaria Bkh. Vrsta nalažena na svim oglednim površinama, nešto
brojnija u submediteranskom području Kosova. Gusenice III i IV stupnja
sakupljane maja i juna meseca. Odrasle duge oko 35 mm, maslinastosvetlosimeđe
ili žućkaste boje, na leđima žute i crne uzdužne pruge. Na 8-mom
segmentu, uzdužne pruge su spojene poprečno crnom šarom. Na boku
široka svetla pruga i bele pege. Glava žutosmeđa sa tamnim tačkama. Gusenice
se čaure u zemlji. Leptiri lete tokom aprila, ženke sa rudimentiranim
krilima.
U našim uslovima jak o štetn a vrsta . U blizini Prizrena, izazvala
je takom maja 1973. godine zajedno sa E. leucophaearia Schiff golobrst
na stablima bresta, hrasta i bukve. Slična pojava je zapažena i u šumama
Istoka u okolini Peći.


E. aurantiaria Esp. Gusenice sakupljane tokom maja i juna u III i IV
stupnju razvoja. Odrasla gusenica dosta slična sa prethodnom, ali je telo
ove nešto tamnije boje, u blizini leđa sa obe strane po jedna tamnocrna
pruga. Glava tamnožuta sa crnim tačkama. Gusenice se čaure u toku juna,
a leptiri lete septembra. U srednjoj Evropi česta vrsta. Kod nas pričinjava
štete na ostalim vrstama.
E. defoliaria Cl. Gusenice sakupljane od kraja maja do prve polovine
juna meseca skoro na svim oglednim površinama. Odrasle su duge do
40 mm. Sa leđne strane telo crno sa dve oker crvene uzdužne pruge, bočne
isprekidane žute (karakteristično za ovu vrstu). Glava oranž boje, sa tamnom
linijom do vratnog štita. Vratni štit crn, a analni ima boju glave. Gusenice
se čaure juna, rede jula meseca. U našim uslovima leptiri se javljaju septembra
i oktobra meseca.
Prema podacima strane literature, ova vrsta je sklona gradacijama.
Tako je 1954. godine u srednjoj Evropi (CSSR), izazvala golobrst u šumama
Querceto-carpinetum (Patočka , 1954).


Kod nas je ova vrsta u bulkovo-grabovim šumama u okolini Prizrena
i Istoka (Peć) izazvala gol obris t maja i juna meseca 1973. godine.


E. leucophaearia Schiff. U 1971. godini vrsta je nađena na svim lokalitetima,
a naredne dve godine samo pojedinačno na Biraču (Suva Reka).
Gusenice smo nalazili maja i juna meseca, u III i IV stupnju. Odrasle
jedinke su duge oko 30 mm. Imaju 10 nogu. Boja gusenica bledozelena do
sivozelena sa crnim dosta slabim izraženim uzdužnim prugama. Glava,
vratni i analni štit, i štitići na analnim i grudnim nogama crni. Gusenice
uglarvnoim gole. čaure se u zemlji, a leptiri se javljaju u martu i
aprilu naredne godine. Ženke sa rudimentiranim krilima.
498
ŠUMARSKI LIST 10-12/1976 str. 59     <-- 59 -->        PDF

Kod nas je nanela štete u mešovitim lišćarskim sastojinama u okolini
Prizrena zajedno sa prethodnom vrstom iz ovoga roda.


ROD: Lycia (= Biston, Poecilopsis)


L. pomonaria Hb. Na svim oglednim površinama, ovu vrstu smo nalazili
tokom maja i juna meseca kao gusenice II i III stupnja. Odrasle duge
do 70 mm. Na telu žutosive uzdužne linije sa crnim pegama. U našim uslovima
gusenice se čaure tokom juna, rede jula meseca. Leptiri lete 20 dana
posle čaurenja. U srednjom Evropi, ova vrsta se često javlja u prenamnoženju
(Pa točka, prema usmenom saopštenju). Kod nas, izazvala je
golobrs t u mešovitim sastojinama lišćara, maja i juna meseca 1973.
godine u okolini Prizrena, a nešto slabije u okolini Istoka.
L. hirtaria Cl. Retika vrsta na našim ogledima. Nalazili smo je samo
u hrastovim šumama Birača, u prvoj polovini maja kao gusenicu III stupnja.
Odrasle duge do 50 mrn. Razlikuje se od ostalih po malim jedva primetnim
grbicama na 8-om trbušnom članku i crnim dlakama. Žuti pojasi
na telu oivičeni sa dve crne pruge. Glava pljosnata sa izraženim šarama.
U našim uslovima gusenice se čaure juna meseca a leptiri se javljaju u
julu. Gusenice se čaure u zemlji. Prema ndkim autorima (Patočk a 1954),
leptiri se javljaju od marta do maja meseca.
Razvojni ciklus ove vrste pratili smo samo za submediteransko područje,
te nije isključivo da se ovde nešto drugačije ponaša u razvoju, ili
da se radi o drugoj generaciji (gajenjem u laboratoriji nismo konstatovali
drugu generaciju). Prezimljuje kao lutka.


ROD: Oporima (= Larentia)


O. dilutata Bkh. Vrsta veoma retke populacije u našim hrastovim šumama.
Gusenice su sakupljane polovinom maja meseca u III stupnju razvoja.
Odrasle duge do 30 mm, jasnozelene do tamnozelene boje. Uzdužne
pruge na telu neprimetne. Na leđima i sa boka purpurno tamne šare. Noge
sa ružičastim tonom. Glava svetla, mutnozelena ili smeđe zelena, zavisno
od starosti gusenice. Gusenice se čaure u zemlji juna meseca, leptiri avgusta
i septembra meseca. Vrsta prezimljuje kao jaje.
ROD: Operophthera (= Cheimatobia)


O. brumata L. Najbrojnija vrsta iz familije Geometridae. Gusenice sakupljane
krajem aprila i polovinom maja u III (II) stupnju razvoja. Odrasle
duge do 30 mm, svetlozelene, rede žutozelene, tamnozelene ili modrozelene
boje, zavisno od starosti gusenice. Bočne pruge na telu upadljive
boje, žute ili bele, između njih jedna svetla isprekidana. Kukice na vrhovima
nogu nisu odvojene u dva skupa, već u sredini malo kraće. Glava
žutozelena sa crnim očima, čelo široko. Gusenice se čaure u zemlji, leptiri
lete čak do decembra meseca.
Gusenice oštećuju list sve do glavnog nerva. U 1971. godini najbrojnija
vrsta zemljomanki u submediteranskom području Kosova. U istoj godini
primećena su os etna oštećenja u hrastovim šumama ovoga područja.
ŠUMARSKI LIST 10-12/1976 str. 60     <-- 60 -->        PDF

ROD: Phigalia


Ph. pedaria F. Izrazita i dosta česta vrsta submediteranskog područja.
Gusenice sakupljanje u maju i junu meseeu u III i IV stupnju. Boja gusenice
promenljiva, zelena ili smeđa siva sa jedva primetnim tamnim prugama.
Na 2-om i 3-em telesnom članku oranž šare, a na drugom sa boka
velike dlake, na 8-om dva roščića. Glava svetio žuta sa tamnim pegama.
Na zadnjim nogama, kukice u dve skupine, odvojene širokim međuolukom
sa veoma malim srednjim kokicama.


Gusenice se čaure u zemlji juna i jula meseca, leptiri se pojavljuju
u aprilu. Ženke sa rudimentiranim krilima.


Phigalia sp. Gusenice sakupljane samo u submediteranskom području
Kosova, prvom polovinom maja u II stupnju. Prema morfološkim osobinama
dosta slična sa prethodnom, sa izvesnim razlikama. Vrsta retke gustoće
populacije. Leptire nismo mogli da odgajimo, a determinacija nije
mogla da se izvrši prema gusenici, jer ovakva vrata na hrastu u Evropi
nije poznata. Nije isključivo da se radi o novoj vrsti (Patočka,
usmeno saopštenje 1973).


Za ove vrste gusenica rod se nije mogao utvrditi, pa ih označujemo
kao Geometridae I i Geometridae II:


Geometridae sp. I. Retka vrsta. Nalazili smo je samo u submediteranskom
području Kosova, tokom prve polovine maja, kao gusenicu III stupnja.
Telo gusenice zeleno, na leđima ima široku tamnu prugu. Iz svakog
segmenta sa leđne strane izlaze male dlačice, a iz pojedinih bradavica samo
po jedna duga tamna dlaka. Glava duga, pljosnatog tela, žućkaste boje.


U srednjoj Evropi nije poznata vrsta (Patočka , usmeno saopštenje).
Determinacija nije mogla da se izvrši prema larvi, nije isključivo da se
radi o novoj vrsti. Leptire nismo dobili gajenjem, jer su gusenice pred
čaurenje stradale. Ova vrsta biće predmet daljih istraživanja.


Geometridae sp. II. Gusenica, veoma retko nalažena samo u submediteranskom
području hrastovih šuma i to na stablima do 4 metra
visine . Gusenice II stupnja sakupljane u drugoj polovini maja meseca.
Boja tela je zelena sa kratkim crnim dlakama, poredanim ravnomerno po
ćelom telu. Glava duga, žutozelena, sa smeđom pegom iz koje izlazi po
jedna jedva primetna dlaka. U našim uslovima vrsta izrazito toplih područja.


U srednjoj Evropi vrsta nije poznata (usmeno saopštenje, Patočka )


ZAKLJUČAK


Inventarizacija gusenica hrasta iz familije Geometridae obavljena je
u periodu od 1970—1973. godine u hrastovim šumama Kosova.


Terenska istraživanja vršena su u šumama koja nose obeležje triju
klima: submediteranska (Prizren — Suva Reka), umereno kontinentalna
(Istok — Peć) i planinska (Crnoljevo — Uroševac).


Hrastove šume (metohijski deo) imaju submediteransko obeležje koje
karakterišu eumediteranske vrste drveća. Zato u ovim šumama, pored vrsta
gusenica euro-azij skog rasprostranjenja nalaze se i mediteranski elementi.
ŠUMARSKI LIST 10-12/1976 str. 61     <-- 61 -->        PDF

U periodu istraživanja u ovim šumama nađeno je, opisano i determinirano
20 vrsta gusenica iz familije Geometridae. Sve vrste su opisane u
11 rodova. Najštetnije, a istovremeno i najbrojnije su bile iz rodova Erannis
i Cosymbia. Rod Erannis zastupljen je sa 4 vrste, Cosymbia sa 3, a sa
jednom vrstom su rodovi Alsophila, Apocheima, Biston i Collotois. Ostali
rodovi zastupljeni su sa dve vrste. Vrste iz rodova Cosybia i Phigalia nisu
mogle da se odrede prema morfološkim (karakteristikama gusenice. Za dve
vrste nisu mogli da se odrede rodovi, verovatno su u pitanju mediteranske
vrste gusenica te su u radu opisani kao Geometriade sp.


U submediteranskoim području Kosova najzastupljenija je Operophthera
brumata L. d Erannis defoliaria CL., u umerenokontinentalnom
Erannis defoliaria CL, a u planinskom Erannis leucophaearia Schiff.


U svim hrastovim šumama Kosova, gustoća populacije i disperzija
jedne, odnosno više vrsta gusenica je neujednačena u istim klimatogenim
šumama za isti period vremena.


LITERATURA


1.
Grupa autora — Otrjad Lepidoptera, Moskva 1948.
2.
Escheric h K.: Forstinsekten III Mitteleuropas, Berlin 1931.
3.
Živoj ino vic S.: Fauna insekata šumske domene Majdanpek (entomološka
monografija), posebna izdanja SAN Knjiga CLX, Beograd 1950.
4.
Langhoffe r A.: Štetočinje hrasta osim gubara, Seperatum Glasnika za
Šumske pokuse br. 2. Zagreb 1927.
5.
Obenberge r J.: Entomologie V., sistematicka čast 4. Praha 1964.
6.
Patočk a J.: Husenice na duboch v ČSSR, Bratislava 1954.
7.
Patočka J., Ćapek M., C h a r v a t K.: Prispevok k poznaniu korunovej
fauni člankovcov na duboch Slovencka, predovsetkym so znatelom na rad
Lepidoptera, Bratislava 1962.
8.
Schwerdtfege r F.: Die Waldkranheiten, Berlin 1957.
9.
Wolffund K: Die Fortslichen Lepidopteren, Jena 1922.
SUMMARY
Results of observations on the occurence and morphological characteristics of
harmful caterpillars from fam. Geometridae in the oak forests of the
Province Kosovo


Investigations of the defoliators from the fam. Geometridae were performed
during 1970—1973 in the pure Oak forests of the Province of Kosovo bearing
the characteristics of three climates, viz. the sub-Mediterranean, moderately
continental and the mountainous one.


During the period of three-year investigations were found, described and
determined 20 species of caterpillars from the fam. Geometridae. The highest
number of species belong to the genus Erannis (4), while the genera Alsophila,
Apocheima, Biston and Collotois are represented by one species each.


The most harmful and numerous were Operophthera brumata L.,
Errannis defoliaria CI., and Erannis leucophaeraria Schiff.


In the Oak forests of the Province of Kosovo the populations of one or
more insect species are un-uniform within the same climatogenic forests communities.


Primljeno prosinca 1975.
Mr ini. Đorđije Đorović,


Zavod za šumarstvo, Peć